5
سُلٍمَنِ شَ مَنفّيَ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِِ ٢‏؛١ ٬ ١٦
مَنفّ سُلٍمَنِ نُ بْشِ بِرِن يَمَرِ مَ، كٍلِقٍ عٍقِرَتِ شُرٍ مَ، هَن قِلِسِتَ بْشِ، هَن مِسِرَ نَانِنيِ رَ. نَ مِشِ بِرِن نُ دُوتِ قِمَ مَنفّ سُلٍمَنِ مَ عَ شَ سِمَيَ بِرِن كُي.
مَنفّ سُلٍمَنِ نُن عَ شَ مِشِيٍ بَلٌي قِندِ يِ نَن نَ لْشْي كٍرٍن كُي؛ قَرِن قُحِ دَاشِ بُسَلِ كّمّ تٌنفٌ سَشَن، حْيرَبَ بُسَلِ كّمّ قِرِن تٌنفٌ نَانِ، نِنفٍ بْرْفّشِ قُ، نِنفٍ دّ مَدٌن دَاشِ مْشْحّن، شُرُ سٍ لَنمَ كّمّ، بٌلٍيٍ، شٍلِيٍ، بُرُنيِ سِيٍ، نُن شْنِ بْرْفّشِيٍ.
مَنفّ سُلٍمَنِ نَن نُ بْشِ بِرِن يَمَرِ مَ نَشٍيٍ نُ نَ عٍقِرَتِ شُرٍ يِرٍقَنيِ مَ، كٍلِقٍ تِقِسَ هَن فَسَ. نَ بْشِ مَنفّيٍ نُن عٍ شَ مِشِيٍ نُ سَبَتِشِ بْحّسَ نَن كُي. يُدَيَكَيٍ نُن عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن، كٍلِقٍ دَنَ هَن بٍرِ سٍيبَ، نُ سَبَتِشِ بْحّسَ نَن كُي عٍ شَ وّنِ بِلِيٍ نُن عٍ شَ شْرّ بِلِيٍ تَفِ سُلٍمَنِ شَ مَنفّيَ بُن مَ.
سٌي فْورّ وُلُ تٌنفٌ نَانِ نُ نَ سُلٍمَنِ يِ رَ، نَشٍيٍ نُ عَ شَ سْورِ رَفِسٍيٍ بّندُنمَ. سٌي رَفِ مِشِ وُلُ قُ نُن قِرِن نَن نُ نَ سُلٍمَنِ يِ رَ. سُلٍمَنِ شَ فٌمِنَ قُ نُن قِرِنيِيٍ نُ قَمَ بَلٌي رَ عَ بّ نُن عَ شَ مِشِيٍ بّ. كِكٍ يٌ كِكٍ فٌمِنَ ندٍ نُ قَمَ مَنفّ هَيِ بِرِن نَ. عٍ نُ قَمَ مّنفِ نُن سّشّ رَ سٌي بِرِن بّ فْورّيٍ كُي.
عَلَ شَشِلِمَيَ، لْننِ، نُن قَهَامُي فبٍفبٍ نَن سٌ سُلٍمَنِ يِ رَ. عٍ نُ فبٌ عَلْ بَا دّ رَ مّيّنيِ. 10 سُلٍمَنِ شَ شَشِلِمَيَ نُ دَنفِ قُفٍرَكَيٍ نُن مِسِرَكَيٍ شَ شَشِلِمَيَ بِرِن نَ. 11 عَ شَ شَشِلِمَيَ نُ دَنفِ مِشِ بِرِن نَ، هَلِ عٍتَنِ عٍسِرَكَ، مَشٌلٌ شَ دِيٍ هٍمَن، كَلِكْلِ، نُن دَرَدَ. عَ شِلِ نَشَ دِن بْشِ بِرِن نَ نَشٍيٍ نُ عِسِرَيِلَ رَبِلِنيِ. 12 عَ تَالِ وُلُ سَشَن نَن قَلَ، عَ نُن بّيتِ وُلُ كٍرٍن نُن سُولِ. 13 عَ وُرِ فبٍفبٍيٍ شَ قٍ قَلَ، عَ قْلْقٍ لِبَن وُرِ شُنفبٍ مَ نَشَن شِلِ سّدِرِ، عَ سَ هِسٌثِ سَنسِ شُنشُرِ لِ نَشَن بُلَمَ بَنشِ شَلّ مَ. عَ سُبٍيٍ، شْنِيٍ، بُبُسٍيٍ، نُن يّشّيٍ قَن شَ قٍ قَلَ. 14 دُنِحَ مَنفّيٍ نُ لُمَ مِشِيٍ شّي رَ عٍ شَ قَ مَنفّ سُلٍمَنِ شَ لْننِ نُن شَشِلِمَيَ رَ مّ.
15 تِرٍ مَنفّ شِرَ مِ نَشَ كُنتِفِيٍ شّي مَنفّ سُلٍمَنِ شْن، بَرِ مَ عَ نُ بَرَ عَ مّ عَ عَ تَن نَن تِشِ مَنفّ رَ عَ بَبَ حْشْي رَ. شِرَ مِ نُ بَرَ سُلٍمَنِ بَبَ دَوُدَ شَنُ كَبِ عَ رَكُيَ. 16 سُلٍمَنِ نَشَ شِرَ مِ يَابِ، 17 «عِ نُ ﭑ بَبَ دَوُدَ كٌلٌن، عَ مُ نْ بَنشِ تِدٍ عَ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ فٍرٍ شَ قٍ رَ، نَشَن نُ نَ عَ يِرٍ بِرِن هَن عَلَتَلَ نَشَ عَ يَشُييٍ سَ عَ سَنيِ بُن مَ. 18 يَكْسِ عَلَتَلَ بَرَ عَ رَفِرِ ﭑ شَ لُ بْحّسَ كُي. فٍرٍ نُن قٍ شْنّ بَرَ حْن. 19 نَ كُي ﭑ بَرَ عَ حَنِفٍ ﭑ شَ بَنشِ تِ ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ عَلْ عَ عَ يِتَشِ كِ نَشّ ﭑ بَبَ دَوُدَ بّ. عَ نَشَ عَ مَسٍن عَ بّ، ‹عِ شَ دِ، ﭑ نَشَن دْشْمَ عِ شَ كِبَنيِ كُي عِ حْشْي رَ، نَ نَن قَمَ بَنشِ تِدٍ ﭑ بّ.› 20 عِ نَشَن نَبَمَ، عِ شَ يَامَرِ قِ لِبَن سّدِرِ وُيَشِيٍ شَ شَبَ ﭑ بّ. ﭑ مَ وَلِكّيٍ كَقُمَ نّ عِ شَ وَلِكّيٍ مَ. ﭑ عٍ شَ وَلِ سَرٍ قِمَ نّ عَلْ عِ وَ مَ عَ شْن كِ نَشّ. مِشِ يٌ مُ نَ نَشَن قَتَ وُرِ شَبَدٍ عَلْ سِدْنكَيٍ.»
21 مَنفّ شِرَ مِ تٌ سُلٍمَنِ شَ وْيّنيِ مّ، عَ نَشَ سّيوَ كِ قَنيِ رَ، عَ قَ عَ قَلَ، «عَلَتَلَ تَنتُ. عَ بَرَ دِ شَشِلِمَ قِ دَوُدَ مَ نَشَن نْمَ يِ حَمَ شُنفبٍ رَحّرّدٍ.» 22 شِرَ مِ نَشَ سُلٍمَنِ يَابِ، عَ نَشّ، «ﭑ بَرَ عِ شَ مَسٍنيِ مّ. ﭑ عِ وَشْنقٍ بِرِن نَبَمَ نّ، سّدِرِ وُرِيٍ نُن سِثِرّ وُرِيٍ شَ قٍ رَ. 23 ﭑ مَ وَلِكّيٍ وُرِيٍ رَفٌرٌ مَ نّ كٍلِقٍ لِبَن هَن بَا دّ رَ. ﭑ عٍ شِرِ مَ عٍ بٌورٍ رَ، عَلَكٌ ﭑ شَ عٍ رَحّرّ بَا قَرِ هَن عِ وَ مَ دّننَشّ شْن. مّننِ ﭑ عٍ رَقُلُنمَ، عِ قَ عٍ شَنِن. ﭑ تَن وَ مَ نَشَن شْن نَ وَلِ سَرٍ رَ، عِ شَ بَلٌي قِ ﭑ تَن نُن ﭑ مَ مِشِيٍ مَ.»
24 مَنفّ شِرَ مِ نَشَ سّدِرِ وُرِ نُن سِثِرّ وُرِ بِرِن سٌ مَنفّ سُلٍمَنِ يِ رَ، عَ نُ وَ مَ نَشَن شْن. 25 حّ يٌ حّ، مَنفّ سُلٍمَنِ نُ قَرِن بُسَلِ وُلُ تٌنفٌ سٌلٌمَسَشَن نُن تُرٍ قِقَ مْشْحّن قِمَ نّ شِرَ مِ مَ عَ شَ بَنشِ بَلٌي شَ قٍ رَ. 26 عَلَتَلَ شَشِلِمَيَ قِ نّ سُلٍمَنِ مَ عَلْ عَ عَ قَلَ عَ بّ كِ نَشّ. دّقَنيِ نَشَ لُ شِرَ مِ نُن سُلٍمَنِ تَفِ، عٍ قَ سَاتّ شِرِ عٍ بٌورٍ بّ.
27 مَنفّ سُلٍمَنِ نَشَ عِسِرَيِلَكَ وُلُ تٌنفٌ سَشَن يَمَرِ عٍ شَ وَلِ عَ بّ. 28 كِكٍ يٌ كِكٍ، عَ نَشَ مِشِ وُلُ قُ رَ سِفَ لِبَن بْشِ مَ، عٍ شَ وَلِ كِكٍ كٍرٍن مّننِ، عٍ قَ كِكٍ قِرِن نَبَ عٍ شْنيِ. عَدٌنِرَ مِ نَن نُ نَ نَ قٍ شُنيِ رَ. 29 مِشِ وُلُ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ نَن نُ كٌتٍ مَشَنِنمَ، مِشِ وُلُ تٌنفٌ سٌلٌمَسَشَن نَن نُ فّمّ مَسٌلِمَ مَنفّ سُلٍمَنِ بّ فٍيَيٍ كْن نَ لِبَن. 30 سُلٍمَنِ شَ فٌمِنَيٍ نُ بَرَ مِشِ وُلُ سَشَن كّمّ سَشَن سُفَندِ نَشٍيٍ نُ وَلِ شُن مَتٌمَ عَ رَ. 31 مَنفّ نُ بَرَ يَامَرِ قِ، عَ وَلِكّيٍ شَ فّمّ شُنفبٍ تٌقَنيِيٍ مَسٌلِ نَشٍيٍ قِندِ مَ عَلَ شَ بَنشِ سَنبُنيِ رَ. 32 سُلٍمَنِ نُن شِرَ مِ شَ بَنشِتِيٍ نُن فٍبَلَكَيٍ نَشَ فّمّيٍ مَسٌلِ.
وُرِيٍ نُن فّمّيٍ يَءِلَن نَ كِ نّ عَلَ شَ بَنشِ شَ قٍ رَ.