4
سُلٍمَنِ شَ كُنتِفِ شُنفبٍيٍ
مَنفّ سُلٍمَنِ نُ عِسِرَيِلَ بْشِ بِرِن يَمَرِ مَ. عَ شَ كُنتِفِ شُنفبٍيٍ نَن يِ كِ؛
سَدْكِ شَ دِ عَسَرَيَ، نَشَن قِندِ سّرّشّدُبّ رَ.
سِقَ شَ دِ عٍلِشٌرٍقَ نُن عَهِيَ، نَشٍيٍ قِندِ سّبّلِتِيٍ رَ.
عَشِلُدُ شَ دِ يٍهٌسَقَتِ، نَشَن قِندِ كّيدِ رَفَتّ رَ.
يٍهٌيَدَ شَ دِ بّنَيَ، نَشَن قِندِ سْورِيٍ شَ مَنفّ رَ.
سَدْكِ نُن عَبِيَتَرِ، نَشٍيٍ قِندِ سّرّشّدُبّيٍ رَ.
نَتَن شَ دِ عَسَرِيَهُ، نَشَن قِندِ فٌمِنَيٍ شَ مَنفّ رَ.
نَتَن شَ دِ سَبَدِ، نَشَن قِندِ مَنفّ شَ سّرّشّدُبّ رَ.
عَهِسَرِ، نَشَن قِندِ مَنفّ شَ بَنشِ وَلِكّيٍ شُنيِ رَ.
عَبٍدَ شَ دِ عَدٌنِرَ مِ، نَشَن قِندِ كٌنيِيٍ شُنيِ رَ.
مَنفّ سُلٍمَنِ نُ بَرَ فٌمِنَ قُ نُن قِرِن تِ عِسِرَيِلَ بْشِ شُن مَ. كِكٍ يٌ كِكٍ حّ كُي، فٌمِنَ كٍرٍن نُ قَمَ بَلٌي رَ مَنفّ نُن عَ شَ دٍنبَيَ بّ. عٍ شِلِيٍ نَن يَ؛
شُرُ شَ دِ، نَشَن نُ فٌمِنَ رَ عٍقِرَ مِ بْنسْي شَ فٍيَ بْشِ شُن مَ.
دٍكٍرِ شَ دِ، نَشَن نُ فٌمِنَ رَ مَكَسَ، سَالَبِمِ، بٍتِ سٍمٍسِ، عٍلٌن، نُن بٍتِ هَنَن تَايٍ شُن مَ.
10 شٍسٍدَ شَ دِ، نَشَن نُ فٌمِنَ رَ عَرُبٌتُ، سٌكٌ، نُن شٍقٍرِ بْشِ شُن مَ.
11 عَبِنَدَبٌ شَ دِ، نَشَن نُ فٌمِنَ رَ دْرْ بْشِ شُن مَ،
نَشَن مَنفّ سُلٍمَنِ شَ دِ فِنّ تَقَتِ دْشْ.
12 عَشِلُدُ شَ دِ بَنَ، نَشَن نُ فٌمِنَ رَ تَانَكِ، مٍفِدٌ، نُن بٍتِ سَان شُن مَ،
دّننَشّ نَ سَرَتَن سّيتِ مَ.
عَ تَن نَن نُ فٌمِنَ رَ يِسِرٍيلِ قَن شُن مَ، كٍلِقٍ بٍتِ سَان هَن عَبٍلِ مٍشٌلَ، هَن يٌكِنٍيَمِ شَنبِ رَ.
13 فٍبٍرِ شَ دِ، نَشَن نُ فٌمِنَ رَ رَ مٌتِ، فَلَدِ بْشِ مَ.
عَ تَن نَن نُ فٌمِنَ رَ مَنَسِ شَ دِ يَيِرِ شَ تَايٍ شُن مَ، فَلَدِ بْشِ مَ.
عَ تَن نَن نُ فٌمِنَ رَ نَ بْشِ شُن مَ، كٍلِقٍ عَرَفٌبٌ هَن بَسَن،
تَا شُنفبٍ مَكَنتَشِ تٌنفٌ سٍننِ نُ نَ دّننَشّ.
14 عِدٌ شَ دِ عَشِنَدَبٌ نَن نُ فٌمِنَ رَ مَشَنَيِمِ شُن مَ.
15 عَشِمَاسِ نَن نُ فٌمِنَ رَ نَقَتَلِ بْشِ شُن مَ،
نَشَن مَنفّ سُلٍمَنِ شَ دِ فِنّ بَسَمَتِ دْشْ.
16 شُسَيِ شَ دِ بَنَ نَن نُ فٌمِنَ رَ عَسٍرِ نُن بٍيَلٌتِ شُن مَ.
17 ثَرُوَ شَ دِ يٍهٌسَقَتِ نَن نُ فٌمِنَ رَ عِسَكَرِ بْشِ شُن مَ.
18 عٍلَ شَ دِ سِمٍيِ نَن نُ فٌمِنَ رَ بُنيَمِن بْشِ شُن مَ.
19 عُرِ شَ دِ فٍبٍرِ نَن نُ فٌمِنَ رَ فَلَدِ بْشِ شُن مَ،
عَ عَمٌرِكَيٍ شَ مَنفّ سِشْن شَ بْشِ،
نُن بَسَنكَيٍ شَ مَنفّ عٌفٌ شَ بْشِ.
فٍبٍرِ كٍرٍن نَن نُ نَ بْشِ بِرِن فٌمِنَ رَ.
20 يُدَيَكَيٍ نُن عِسِرَيِلَكَيٍ نُ وُيَ عَلْ بَا دّ رَ مّيّنيِ. عٍ نُ عٍ دّفٍمَ، عٍ نُ عٍ مِنمَ سّيوّ كُي.