3
سُلٍمَنِ شَ شَشِلِمَيَ
يُدَيَ مَنفّيٍ عِِ ١‏؛٢ ٬ ١٣
سُلٍمَنِ نَشَ لَنيِ شِرِ عَ تَن نُن مِسِرَ مَنفّ قِرَوُنَ تَفِ قُتِ رَ، عَ نَ شَ دِ فِنّ دْشْ. عَ نَشَ نَ فِنّ يِفِيَ «دَوُدَ شَ تَا» كُي، بَرِ مَ عَ مُ نُ فّشِ عَ شَ مَنفّ بَنشِ، عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ، نُن دَرِ سَلَمُ تّتّ تِدٍ. حَمَ نُ سّرّشّ بَمَ فٍيَيٍ نَن قَرِ، بَرِ مَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ مُ نُ تِشِ سِندٍن. سُلٍمَنِ نُ عَلَتَلَ شَنُمَ، عَ مَن نُ بِرَ مَ عَ بَبَ دَوُدَ شَ يَامَرِيٍ قْشْ رَ، كْنْ عَ قَن نُ سّرّشّ نُن سُرَيِ بَمَ فٍيَيٍ نَن قَرِ عَلْ بٌورٍيٍ.
مَنفّ نَشَ سِفَ فَبَيٌن سّرّشّ بَدٍ، بَرِ مَ نَ فٍيَ تِدٍ نُ فبٌ. سُلٍمَنِ نَشَ سّرّشّ فَن دَاشِ وُلُ كٍرٍن بَ مّننِ نَ سّرّشّبَدٍ قَرِ. عَلَتَلَ نَشَ مِنِ سُلٍمَنِ مَ شِيٍ كُي فَبَيٌن كْي رَ. عَلَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عِ وَ مَ قٍ نَشَن يٌ شْن، عَ قَلَ ﭑ بّ ﭑ شَ عَ قِ عِ مَ.» سُلٍمَنِ نَشَ عَ يَابِ، عَ نَشّ، «عِ بَرَ هِننّنتٍيَ بٍلٍبٍلٍ رَبَ عِ شَ كٌنيِ ﭑ بَبَ دَوُدَ بّ، بَرِ مَ عَ عَ حّرّ نّ عِ يَ عِ نْندِ رَ، تِنشِنيِ رَ، نُن حَنِفٍ قِيشّ رَ. عِ بَرَ هِننّ عَ رَ، عِ دِ قِ عَ مَ، نَشَن مَفٌرٌشِ عَ شَ كِبَنيِ كُي. نَ نَن عَ نِيَشِ ﭑ بّ تٌ. يَكْسِ، ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ تَن نَن ﭑ مَفٌرٌشِ مَنفّ كِبَنيِ كُي ﭑ بَبَ دَوُدَ حْشْي رَ. ﭑ لُشِ عَلْ دِ مّدِ يِ مَنفّيَ كُي. ﭑ نَ عِ شَ حَمَ سُفَندِشِ تَفِ، نَشَن وُيَ هَن عٍ كْنتِ مُ نْمَ كْنتِدٍ. شَشِلِمَيَ قِ ﭑ مَ، عَلَكٌ ﭑ شَ نْ حَمَ رَحّرّدٍ عَ قَنيِ رَ، ﭑ شَ نْ قٍ قَنيِ نُن قٍ حَاشِ تَفِ رَ سَدٍ. شَ نَ مُ، ندٍ قَتَ يِ حَمَ رَحّرّدٍ؟»
10 سُلٍمَنِ شَ مَشَندِ نَشَ رَقَن مَرِفِ مَ. 11 نَ كُي، عَلَ نَشَ عَ مَسٍن سُلٍمَنِ بّ، «عِ تٌ وَشِ شَشِلِمَيَ نَن شْن يِ حَمَ رَحّرّقٍ رَ، عِ مُ سِمَيَ شْنكُيٍ شَ مَشْرِنشِ، عِ مُ بَننَيَ شَ مَشْرِنشِ، عِ مُ عِ يَشُييٍ قَشَقٍ شَ مَشْرِنشِ، 12 ﭑ بَرَ عِ شَ مَشَندِ سُشُ. ﭑ شَشِلِمَيَ قَنيِ قِمَ نّ عِ مَ، نَشَن مَنِيّ مُ تٌشِ سِندٍن، عَ مَن مُ تٌمَ تّمُييٍ مَ نَشٍيٍ سَ قَمَ. 13 ﭑ بَننَيَ نُن بِنيّ قِمَ نّ عِ مَ، نَشٍيٍ مَنِيّ مُ تٌمَ مَنفّ فبّتّيٍ يِ عِ شَ وَشَتِ، هَلِ عِ تٌ مُ عٍ مَشْرِنشِ. 14 شَ عِ بِرَ ﭑ مَ كِرَ قْشْ رَ، عِ ﭑ مَ سّرِيّ نُن ﭑ مَ يَامَرِ رَتِنمّ، عَلْ عِ بَبَ دَوُدَ عَ رَبَ كِ نَشّ، ﭑ عِ شَ سِمَيَ عِكُيَمَ نّ.»
15 نَ تّمُي سُلٍمَنِ نَشَ شُنُ نَ شِيٍ مَ. عَ نَشَ فبِلٍن دَرِ سَلَمُ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ يِرٍ. عَ نَشَ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ نُن شَنُنتٍيَ سّرّشّيٍ بَ، عَ قَ نَ دٌن عَ تَن نُن عَ شَ مِشِيٍ بِرِن نَ.
16 لَنفٌي فِنّ قِرِن نَشَ سِفَ مَنفّ يِرٍ كِيتِ قٍنقٍ رَ عَ يِ. 17 نَ فِنّ ندٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، عَ نَشّ، «ﭑ مَرِفِ عِ شَ عِ هَاكّ تٌ ﭑ بّ. ﭑ نُن يِ فِنّ، مُشُ بِرِن نَن نَ بَنشِ كٍرٍن كُي. ﭑ نَشَ دِ بَرِ عَ يَ شْرِ. 18 شِ سَشَن تٌ دَنفِ، عَ قَن نَشَ دِ بَرِ. مُشُ دٌرٌ نَن تُن نُ عَ رَ، مِشِ فبّتّ يٌ مُ نُ نَ بَنشِ كُي قٌ مُشُ قِرِن ثٍتِ. 19 كْي ندٍ كُي، يِ فِنّ نَشَ عَ سَ عَ شَ دِ قَرِ، عَ شَ دِ نَشَ قَشَ. 20 عَ تٌ نَ تٌ، عَ نَشَ ﭑ مَ دِ تٌنفٌ ﭑ سّيتِ مَ، عَ قَ عَ شَ دِ قَشَشِ سَ ﭑ تَن قّ مَ. ﭑ نُ شِقٍ، ﭑ مُ نُ نَ سٍسٍ كٌلٌن. 21 فّيسّفّ ﭑ تٌ كٍلِ ﭑ شَ شِحّ قِ ﭑ مَ دِ مَ، ﭑ نَشَ عَ تٌ نَ دِ بَرَ قَشَ. كْنْ ﭑ تٌ عَ عِفبّ قَ عَ قَنيِ رَ، ﭑ نَشَ عَ تٌ ﭑ مَ دِ مُ عَ رَ، ﭑ نَشَن بَرِشِ.»
22 بٌورٍ فِنّ نَشَ وْيّنيِ تٌنفٌ، عَ عَ قَلَ، «عَ مُ نَ نَ كِ شّ. ﭑ مَ دِ نَن بَلٌشِ، عِ تَن نَن شَ دِ قَشَشِ.» فِنّ سِنفٍ نَشَ بٌورٍ مَتَندِ عَ قَلَقٍ رَ، «عِ وُلٍ! ﭑ مَ دِ شَ مُ قَشَشِ، ﭑ فبٍ نَن بَلٌشِ.» عٍ نُ وْيّنمَ نَ كِ نّ مَنفّ يَ شْرِ. 23 نَ كُي مَنفّ نَشَ يِ مَسٍنيِ تِ عٍ بّ، «ندٍ نَشّ، ‹ﭑ مَ دِ نَن بَلٌشِ، عِ فبٍ نَن قَشَشِ.› بٌورٍ نَشّ، ‹عِ وُلٍ. ﭑ فبٍ نَن بَلٌشِ، عِ فبٍ نَن قَشَشِ.›»
24 نَ وْيّنيِ دَنفِ شَنبِ، مَنفّ نَشَ مِشِيٍ يَمَرِ، «وٌ قَ سَنتِدّفّمَ رَ ﭑ بّ بَ.» عٍ تٌ قَ نَ سَنتِدّفّمَ رَ عَ شْن مَ، 25 عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ يِ دِيْرّ بَلٌشِ عِبٌلٌن عَ تَفِ، وٌ سّيتِ ندٍ سٌ يِ فِنّ يِ رَ، وٌ بٌورٍ سّيتِ سٌ نَ بٌورٍ فِنّ يِ رَ.»
26 نَ تّمُي فِنّ نَشَن شَ دِ بَلٌشِ، نَ بْحّ نَشَ عَ شَبَ عَ شَ دِ شَ قٍ شَنُنتٍيَ شَقٍ رَ، هَن عَ عَ قَلَ مَنفّ بّ، «يَندِ، ﭑ بَرَ عِ مَشَندِ ﭑ مَرِفِ، وٌ دِ بَلٌشِ سٌ عَ يِ رَ، وٌ نَشَ يِ دِ قَشَ.» كْنْ بٌورٍ فِنّ تَن نَشَ عَ قَلَ، «يِ دِ نَشَ لُ ﭑ يِ رَ، عَ نَشَ لُ عِ قَن يِ رَ. وٌ عَ عِبٌلٌن!» 27 مَنفّ تٌ نَ مّ، عَ نَشَ عَ مَسٍن، «وٌ نَشَ دِيْرّ قَشَ. وٌ شَ يِ دِ بَلٌشِ سٌ نَ فِنّ سِنفٍ يِ رَ، عَ نفَ نَن نَ كِ.»
28 عِسِرَيِلَ حَمَ تٌ مَنفّ شَ كِيتِ مّ، عٍ نَشَ فَاشُ عَ يَ رَ، بَرِ مَ عٍ نُ بَرَ عَ كٌلٌن عَلَ شَشِلِ نَن نَ عَ بْحّ مَ مَنفّيَ رَحّرّقٍ رَ تِنشِنيِ كُي.