11
دٌنسٍ رَدَشَشِ نُن دٌنسٍ رَهَرَ مُشِ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ نُن هَرُنَ بّ، «وٌ شَ عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، سُبٍ نَشٍيٍ رَدَشَشِ وٌ بّ، نٍيٍ نَن يَ؛ سُبٍ تٌرٍ كَنيِيٍ نَشٍيٍ تٌرٍ عِتَشُنشِ قِرِنيِ رَ، عٍ مَن عٍ شَ دٌنسٍ رَتٍمَ عٍ دّ عِ عٍ نُ عَ عِدٌن. وٌ نْمَ نَ سُبٍ مْولِ دٌندٍ.»
«كْنْ ندٍيٍ نَ نَشٍيٍ دٌنسٍ رَتٍمَ عٍ دّ عِ عٍ نُ عَ عِدٌن، عٍ تٌرٍ تَن مُ عِتَشُنشِ قِرِنيِ رَ. نٍيٍ رَهَرَ مُشِ وٌ مَ. حْشْمّ رَهَرَ مُشِ وٌ مَ، بَرِ مَ عَ دٌنسٍ رَتٍمَ عَ دّ عِ عَ نُ عَ عِدٌن، كْنْ عَ تٌرٍ مُ عِتَشُنشِ قِرِنيِ رَ. يٍرٍ مَنِيّ ندٍ قَن دٌنسٍ رَتٍمَ عَ دّ عِ عَ نُ عَ عِدٌن، كْنْ عَ تٌرٍ مُ عِتَشُنشِ قِرِنيِ رَ. عَ رَهَرَ مُشِ وٌ مَ. يٍرٍ قَن دٌنسٍ رَتٍمَ عَ دّ عِ عَ نُ عَ عِدٌن، كْنْ عَ تٌرٍ مُ عِتَشُنشِ قِرِنيِ رَ. عَ رَهَرَ مُشِ وٌ مَ. شْسّ تَن، عَ تٌرٍ عِتَشُنشِ قِرِنيِ رَ، كْنْ عَ مُ دٌنسٍ رَتٍمَ عَ دّ عِ عَ نُ عَ عِدٌن. عَ رَهَرَ مُشِ وٌ مَ. وٌ نَشَ نَ سُبٍيٍ دٌن، وٌ نَشَ دِن عٍ بِنبِيٍ رَ. عٍ رَهَرَ مُشِ وٌ مَ.»
«يّشّ نَشٍيٍ نَ يٍ شْورَ، وٌ نْمَ نَشٍيٍ دٌندٍ، نٍيٍ نَن يَ؛ شَلٍ كَنيِ نُن بّلّ كَنيِ نَشٍيٍ نَ بَا مَ، شَ نَ مُ عَ رَ شُرٍ كُي. 10 كْنْ يّشّ نَشٍيٍ نَ بَا مَ، شَ نَ مُ عَ رَ شُرٍ كُي، بّلّ مُ نَ نَشٍيٍ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ شَلٍ مُ نَ نَشٍيٍ مَ، عٍ رَهَرَ مُشِ وٌ مَ. 11 عٍ رَهَرَ مُشِ وٌ مَ، وٌ نَشَ عٍ سُبٍ دٌن. عٍ بِنبِيٍ قَن رَهَرَ مُشِ وٌ مَ. 12 يّشّ بِرِن بّلّ نُن شَلٍ مُ نَ نَشٍيٍ مَ، عٍ رَهَرَ مُشِ وٌ مَ.»
13 «شْنِ رَهَرَ مُشِيٍ نَن يَ وٌ مُ لَن وٌ شَ نَشٍيٍ دٌن؛ يُبّ، سّفّ، شَرُ مَ فبْنتْي، 14 عَ نُن نٍيٍ مَنِيّ بِرِن. 15 شَاشَ قَن، وٌ نَشَ نَ دٌن عَ نُن عَ مَنِيّ بِرِن. 16 شُندِ، كٌوقٌلٍ، عَ نُن تَفَرَنتٌنفٌي، 17 وٌ نَشَ عٍ دٌن عَ نُن نٍيٍ مَنِيّ بِرِن. 18 فبْنفبٌي، يٍدْنمّ، 19 لَابَ، تُكّ، عَ نُن نٍيٍ مَنِيّ بِرِن، وٌ نَشَ عٍ دٌن.»
20 «نِمَسٍ فَبُتٍنيِ نُن سَنيِ نَ نَشٍيٍ مَ، عٍ رَهَرَ مُشِ وٌ مَ. 21 كْنْ نَ نِمَسٍ مْولِيٍ يَ مَ، نَشٍيٍ تُفَنمَ، وٌ نْمَ نٍيٍ تَن دٌندٍ، 22 عَلْ كَتٌي، تُفُمِيٍ، نُن نٍيٍ مَنِيّ بِرِن. 23 كْنْ، نِمَسٍ فَبُتٍنيِ نُن سَنيِ نَ نَشٍيٍ مَ، عٍ رَهَرَ مُشِ وٌ مَ.»
24 «شَ وٌ دِنمَ سُبٍ سّنِيّنتَرٍ رَ، وٌ قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ هَن نُنمَرٍ رَ. 25 نَشَن عٍ بِنبِيٍ مَشَنِنمَ، نَ كَنيِ لَن نّ عَ شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ، عَ مَن قَ قِندِ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ هَن نُنمَرٍ رَ. قٌ عَ شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ. 26 سُبٍ نَشٍيٍ بِرِن تٌرٍ مُ عِتَشُنشِ قِرِنيِ رَ، عَ نُن نَشٍيٍ دٌنسٍ دٌنمَ، كْنْ عَ مُ فبِلٍنمَ عَ رَتٍ رَ عٍ دّ عِ عٍ نُ عَ عِدٌن، نٍيٍ رَهَرَ مُشِ وٌ مَ. نَشَن دِنمَ نَ مْولِ رَ عَ قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ. 27 سُبٍ بِرِن تٌرٍ مُ نَ نَشٍيٍ بّ، عٍ عٍ حّرّ عٍ سَنيِ نَانِيٍ شُن نَ، عٍ رَهَرَ مُشِ وٌ مَ. نَشَن دِنمَ عٍ بِنبِيٍ رَ نَ قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ هَن نُنمَرٍ رَ. 28 عٍ رَهَرَ مُشِ وٌ مَ. نَشَن عٍ بِنبِيٍ مَشَنِنمَ، نَ كَنيِ لَن نّ عَ شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ، عَ مَن قَ قِندِ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ هَن نُنمَرٍ رَ.»
29 «نِمَسٍ نَشَن بِرِن لُمَ يِلِيٍ كُي، عٍ هَرَ مُشِ وٌ بّ. عٍ شِلِيٍ نَن يَ؛ بَلٍ، حّنّ، كَسَ، 30 بٌنبٌلِكَ، كٌولٌ، نُن نٍيٍ مَنِيّيٍ. 31 نَ نِمَسٍ شُنشُرِ مْولِيٍ رَهَرَ مُشِ وٌ مَ. نَشَن دِنمَ عٍ بِنبِيٍ رَ عَ قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ هَن نُنمَرٍ رَ. 32 شَ عٍ بِنبِيٍ سَ بِرَ سٍ ندٍ قَرِ، نَ قَن قِندِ مَ سٍ سّنِيّنتَرٍ رَ، عَلْ سٍ سَ سٍ وُرِ دَاشِ، دُفِ، شُرُ سٍ كِرِ شَرَشِ، بّكِ، شَ نَ مُ عَ رَ يِرَبَسٍ ندٍ. عَ لَنمَ نَ سٍ مْولِ شَ سَ يٍ شْورَ هَن نُنمَرٍ رَ عَلَكٌ عَ شَ سّنِيّن. 33 شَ نَ نِمَسٍ مْولِ بِرَ قّحّ ندٍ كُي، قّحّ نُن عَ كُي سٍ بِرِن قِندِ مَ سٍ سّنِيّنتَرٍ رَ. نَ قّحّ شَ كَنَ. 34 يٍ نَشَن نُ نَ نَ قّحّ كُي، عَ نَ سَ دٌنسٍ ندٍ مَ، نَ دٌنسٍ قَن قِندِ مَ سٍ سّنِيّنتَرٍ رَ. مِنسٍ يٌ نَشَن نُ نَ نَ قّحّ كُي، عَ قَن قِندِ مَ سٍ سّنِيّنتَرٍ رَ. 35 شَ نَ نِمَسٍ مْولِ بِنبِ بِرَ سٍ يٌ مَ، نَ قِندِ مَ سٍ سّنِيّنتَرٍ رَ، عَلْ تَامِ فَنسٍ، شَ نَ مُ عَ رَ تُندٍ. عٍ تٌ قِندِ سٍ سّنِيّنتَرٍيٍ رَ، عَ لَنمَ وٌ شَ عٍ كَنَ. 36 كْنْ شَ عٍ بِنبِ سَ بِرَ دُلٌنيِ نَن كُي، شَ نَ مُ عَ رَ يٍ رَفَتَدٍ ندٍ، نٍيٍ تَن مُ قِندِ مَ سٍ سّنِيّنتَرٍيٍ رَ. كْنْ مِشِ نَشَن عَ بّلّشّ دِنمَ عٍ بِنبِيٍ رَ، نَ قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ. 37 شَ عَ بِنبِ بِرَ سَنسِ شْرِ مَ نَشَن سِمَ، نَ مُ قِندِ مَ سٍ سّنِيّنتَرٍ رَ. 38 كْنْ شَ عَ بِنبِ بِرَ سَنسِ شْرِ تَن مَ نَشَن نَ يٍ شْورَ، نَ سَنسِ شْرِ قِندِ مَ سٍ سّنِيّنتَرٍ رَ وٌ بّ.»
39 «شَ شُرُ سٍ رَدَشَشِ ندٍ قَشَ، مِشِ قَ دِن عَ بِنبِ رَ، نَ كَنيِ قِندِ مَ سّنِيّنتَرٍ رَ هَن نُنمَرٍ رَ. 40 نَشَن نَ عَ سُبٍ دٌن، نَ كَنيِ لَن نّ عَ شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ، عَ مَن قَ قِندِ سّنِيّنتَرٍ رَ هَن نُنمَرٍ رَ. نَشَن نَ سُبٍ بِنبِ مَشَنِن، نَ كَنيِ لَن نّ عَ شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ، عَ مَن قَ قِندِ سّنِيّنتَرٍ رَ هَن نُنمَرٍ رَ.»
41 «نِمَسٍ نَشَن بِرِن عَ بُبُمَ بْشِ مَ، نٍيٍ بِرِن رَهَرَ مُشِ وٌ مَ. عَ مُ لَنمَ وٌ شَ نٍيٍ دٌن. 42 بُبُسٍيٍ نُن نِمَسٍ شُنشُرِ نَشٍيٍ حّرّ مَ عٍ سَنيِ نَانِ شُن نَ، شَ نَ مُ عَ رَ عٍ سَنيِ وُيَشِ شُن نَ، عٍ سٍسٍ مُ رَدَشَشِ. وٌ نَشَ عٍ دٌن. 43 وٌ نَشَ وٌ يّتّ قِندِ سّنِيّنتَرٍ رَ نَ نِمَسٍ مْولِ سَابُي رَ. وٌ نَشَ عٍ دٌن. 44 عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ. وٌ شَ وٌ يّتّ قِ ﭑ تَن نَن مَ. وٌ شَ سّنِيّن، بَرِ مَ ﭑ تَن سّنِيّن. وٌ نَشَ وٌ يّتّ قِندِ سّنِيّنتَرٍ رَ نَ نِمَسٍ شُنشُرِ سَابُي رَ نَشٍيٍ لُمَ حّرّ رَ بْشِ مَ.»
45 «ﭑ تَن نَن عَلَتَلَ رَ نَشَن وٌ رَ مِنِشِ مِسِرَ بْشِ مَ، عَلَكٌ ﭑ شَ قِندِ وٌ مَرِفِ عَلَ رَ. وٌ شَ سّنِيّن، بَرِ مَ ﭑ تَن سّنِيّن. 46 سّرِيّ نَن نَ كِ سُبٍيٍ، شْنِيٍ، يّشّييٍ، نُن بُبُسٍيٍ شَ قٍ رَ. 47 نَ كُي وٌ نْمَ سُبٍ سّنِيّنشِ نُن سُبٍ سّنِيّنتَرٍ تَفِ رَبَ كٌلٌندٍ، سُبٍ رَدَشَشِ نُن سُبٍ رَهَرَ مُشِ.»