10
هَرُنَ شَ دِ قِرِنيِيٍ
هَرُنَ شَ دِ قِرِنيِيٍ، نَدَبٌ نُن عَبِهُ نَشَ سُرَيِ فَنسٍيٍ تٌنفٌ، عٍ تّ سَ عٍ كُي، عٍ سُرَيِ فَن عَلَتَلَ يَ عِ. كْنْ عٍ مُ نَ تّ تٌنفٌ عَلَ شَ سّرِيّ كِ مَ. نَ نَ عَ تٌ، عَلَتَلَ نَشَ تّ رَفٌرٌ عٍ مَ، عٍ قَشَ عَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ يِرٍ سّنِيّنشِ كُي. عَننَبِ مُنسَ نَشَ عَ قَلَ هَرُنَ بّ، «عَلَتَلَ وٌ رَكٌلٌنشِ نّ يِ رَ، عَ تٌ عَ قَلَ، ‹نَشٍيٍ مَكْرّ ﭑ نَ، عٍ شَ عَ كٌلٌن ﭑ سّنِيّن، حَمَ شَ ﭑ بِنيَ.›» هَرُنَ نَشَ دُندُ يٍن.
عَننَبِ مُنسَ نَشَ مِكَيٍلِ نُن عٍلِسَقَن شِلِ، هَرُنَ بَبَ شُنيَ يُسِيّلِ شَ دِيٍ. عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ شَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِيٍ قُرٍيٍ شَنِن حَمَ يٌنكِندٍ قَرِ مَ، دّننَشّ مَكُيَ يِرٍ سّنِيّنشِ رَ.» عٍ نَشَ عٍ قُرٍيٍ شَنِن حَمَ يٌنكِندٍ قَرِ مَ، عَلْ عَننَبِ مُنسَ عٍ يَمَرِشِ كِ نَشّ. عٍ نُ بَرَ سّرّشّدُبّ دُفِيٍ لُ عٍ قُرٍيٍ مَ.
عَننَبِ مُنسَ نَشَ عَ قَلَ هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ بّ، عٍلٍيَسَرِ نُن عِتَمَرِ، «وٌ نَشَ وٌ شُنسّشّ رَبّحِن، وٌ نَشَ وٌ شَ دُفِيٍ قَن عِبْو. وٌ نَشَ سٍسٍ رَبَ نَشَن نْمَ سُننُنيِ مَسٍندٍ يِ مِشِيٍ شَ قَشّ شَ قٍ رَ، عَلَكٌ عَلَتَلَ نَشَ شْنْ حَمَ مَ، عَ وٌ قَن قَشَ. وٌ نفَشَكٍرٍنيِ عِسِرَيِلَكَيٍ تَن نْمَ سُننُندٍ يِ مِشِيٍ شَ قٍ رَ عَلَتَلَ نَشٍيٍ قَشَشِ تّ رَ. وٌ نَشَ كٍلِ عَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ يِ سَشَنيِ، عَلَكٌ وٌ نَشَ قَشَ. عَلَتَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِيٍ نَن وٌ تَن نَ.» عٍ نَشَ عَننَبِ مُنسَ شَ يَامَرِ رَبَتُ.
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن هَرُنَ بّ، «وٌ نَ سٌ هْرْ مْلِنفِرَ كُي، وٌ نَشَ وّنِ مِن. وٌ نَشَ مِنسٍ يٌ مِن نَشَن مِشِ سِيسِمَ، شَ نَ مُ عَ رَ وٌ قَشَمَ نّ. نَ سّرِيّ مُ كَنَمَ وٌ بْنسْي بّ عَبَدَن. 10 نَ نَن عَ نِيَمَ وٌ نْمَ عَلَ فبٍ نُن عَدَ مَدِ فبٍ تَفِ رَبَدٍ، سّنِيّنيِ نُن سّنِيّنتَرٍحَ. 11 نَ قَن عَ نِيَمَ نّ وٌ شَ نْ عِسِرَيِلَكَيٍ شَرَندٍ عَلَتَلَ شَ يَامَرِيٍ رَ، عَ نَشٍيٍ قِشِ عٍ مَ عَننَبِ مُنسَ سَابُي رَ.»
12 عَننَبِ مُنسَ نَشَ عَ قَلَ هَرُنَ نُن عَ شَ دِ دْنشْييٍ بّ، عٍلٍيَسَرِ نُن عِتَمَرِ، «سَنسِ شْرِ دِنشِ نَشَن بَشِ سّرّشّ رَ عَلَتَلَ بّ، كْنْ نَشَن بِرِن مُ فَنشِ تّ رَ، وٌ شَ نَ دٌن سّرّشّبَدٍ قّ مَ. وٌ نَشَ لّبِنِ سَ عَ شُن مَ دٍ، بَرِ مَ عَ سّنِيّن. 13 وٌ شَ عَ دٌن يِرٍ سّنِيّنشِ، بَرِ مَ عَ فَنشِ عَلَتَلَ بّ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ نَن قّ مَ. نَ قِندِشِ عِ فبٍ نُن عِ شَ دِيٍ فبٍ نَن نَ. عَلَتَلَ سّرّشّدُبّيٍ يَمَرِشِ نَ نَن نَ. 14 وٌ مَن شَ سّرّشّ سُبٍ كَنكٍ نُن تَبٍ دٌن يِرٍ سّنِيّنشِ نّ، نَشٍيٍ بَرَ لِنتَن عَلَ يَ عِ، عَ مَسٍنقٍ رَ عَ بّ. نٍيٍ قِندِشِ وٌ فبٍ نَن نَ، عِ تَن، عِ شَ دِ شّمّيٍ، نُن عِ شَ دِ فِنّيٍ. عَلَ بَرَ نَ يَامَرِ قِ عِسِرَيِلَكَيٍ مَ عٍ شَ شَنُنتٍيَ سّرّشّيٍ شَ قٍ رَ. 15 تُرٍ نَشَن فَنمَ يٌ، تَبٍ نَشَن بَمَ يٌ، نُن كَنكٍ نَشَن لِنتَنمَ يٌ، عٍ شَ نَ بِرِن مَسٍن عَلَتَلَ بّ، نَ قَ قِندِ عِ فبٍ نُن عِ شَ دِيٍ فبٍ رَ، عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِشِ كِ نَشّ. سّرِيّ نَ عَ رَ نَشَن مُ كَنَمَ عَبَدَن.»
16 عَننَبِ مُنسَ تٌ سِكْتّ شَ قٍ مَشْرِن، نَشَن بَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ رَ، عَ نَشَ عَ مّ عَ عٍ نُ بَرَ عَ بِرِن فَن تّ رَ، عَ نَشَ شْنْ عٍلٍيَسَرِ نُن عِتَمَرِ مَ، هَرُنَ شَ دِيٍ نَشٍيٍ مُ قَشَ. عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، 17 «مُنقٍ رَ وٌ مُ يِ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ سُبٍ دٌنشِ يِرٍ سّنِيّنشِ؟ سّرّشّ سّنِيّنشِ نَ عَ رَ عَلَتَلَ نَشَن قِشِ وٌ مَ، عَلَكٌ عِسِرَيِلَ حَمَ شَ يُنُبِ شَ شَقَرِ، عَ قِندِ شُنسَرٍ رَ عٍ بّ عَلَتَلَ يَ عِ. 18 يِ سّرّشّ وُلِ تٌ مُ سٌشِ يِرٍ سّنِيّنشِ مَ هْرْ مْلِنفِرَ كُي، عَ نُ لَن نّ وٌ شَ عَ سُبٍ دٌن يِرٍ سّنِيّنشِ نّ، عَلْ عَلَ ﭑ يَمَرِشِ عَ رَ كِ نَشّ.» 19 هَرُنَ نَشَ عَننَبِ مُنسَ يَابِ، «تٌ عٍ بَرَ عٍ شَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ نُن عٍ شَ سّرّشّ فَن دَاشِ بَ عَلَتَلَ يَ عِ، كْنْ ﭑ تٌ بَرَ يِ قٍ شْرْشْي مْولِ سْتْ، عَلَتَلَ نْمَ تِندٍ ﭑ شَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ سُبٍ دٌن تٌ؟» 20 عَننَبِ مُنسَ تٌ نَ يَابِ مّ، عَ نَشَ تِن عَ رَ.