9
سّرّشّدُبّيٍ شَ سّرّشّ سِنفٍيٍ
شِ سٌلٌمَسَشَن لْشْي، عَننَبِ مُنسَ نَشَ هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ، نُن عِسِرَيِلَ قٌرِيٍ شِلِ. عَ نَشَ عَ مَسٍن هَرُنَ بّ، «عِ شَ سّرّشّ قِرِن مَسٍن عَلَتَلَ بّ، تُورَ دِ نَشَن قِندِ مَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ رَ، عَ نُن يّشّي كٌنتٌنيِ نَشَن قِندِ مَ سّرّشّ فَن دَاشِ رَ، لَنيُرُ مُ نَ نَشَن مَ. عِ شَ عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، ‹وٌ شَ سِكْتّ كٍرٍن بَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ رَ. وٌ شَ تُورَ دِ نُن يّشّي دِ نَشٍيٍ بَرَ حّ كٍرٍن سْتْ، لَنيُرُ مُ نَ نَشٍيٍ مَ، وٌ شَ عٍ بَ سّرّشّ فَن دَاشِ رَ. وٌ شَ تُورَ نُن يّشّي كٌنتٌنيِ بَ شَنُنتٍيَ سّرّشّ رَ عَلَتَلَ بّ. وٌ شَ تَامِ قَن بَ سّرّشّ رَ، تُرٍ سُنبُشِ نَشَن نَ. وٌ شَ نَ بِرِن بَ بَرِ مَ عَلَتَلَ مِنِمَ نّ وٌ مَ تٌ.›»
حَمَ نَشَ سّرّشّيٍ شَنِن هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ عَلْ عَننَبِ مُنسَ عٍ يَمَرِشِ كِ نَشّ. عٍ بِرِن نَشَ عٍ مَكْرّ هْرْ مْلِنفِرَ رَ، عٍ تِ عَلَتَلَ يَ عِ. عَننَبِ مُنسَ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ، «وٌ شَ عَلَتَلَ شَ يَامَرِ رَبَتُ عَلَكٌ عَ شَ عَ نْرّ مَسٍن وٌ بّ.»
عَننَبِ مُنسَ نَشَ عَ مَسٍن هَرُنَ بّ، «عِ مَسٌ سّرّشّبَدٍ رَ. عِ شَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ نُن سّرّشّ فَن دَاشِ بَ شُنسَرٍ رَ عِ يّتّ بّ، عَ نُن حَمَ بّ. عِ شَ حَمَ شَ سّرّشّ قَن بَ عٍ بّ شُنسَرٍ رَ عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِشِ كِ نَشّ.»
هَرُنَ تٌ عَ مَسٌ سّرّشّبَدٍ رَ، عَ نَشَ تُورَ دِ كْن نَشَبَ عَ يّتّ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ رَ. عَ شَ دِيٍ نَشَ تُورَ وُلِ سٌ عَ يِ رَ. عَ نَشَ عَ بّلّشّسٌلٍ رَ سِن وُلِ شْورَ، عَ ندٍ سَ قٍرِيٍ مَ نَشٍيٍ نُ نَ سّرّشّبَدٍ تُنشُنيِ نَانِ رَ. عَ نَشَ وُلِ دْنشْي عِقِلِ سّرّشّبَدٍ لَنبَنيِ مَ. 10 شُرُ سٍ تُرٍ، عَ فُنفُييٍ، نُن لَارٍ نَشَن نَ عَ بْحّ مَ، عَ نَشَ نَ بِرِن فَن سّرّشّبَدٍ قَرِ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ رَ عَلْ عَلَتَلَ عَننَبِ مُنسَ يَمَرِشِ عَ رَ كِ نَشّ. 11 كْنْ عَ نَشَ عَ سُبٍ نُن عَ كِرِ فَن حَمَ يٌنكِندٍ قَرِ مَ.
12 نَ دَنفِ شَنبِ، هَرُنَ نَشَ سّرّشّ فَن دَاشِ كْن نَشَبَ. عَ شَ دِيٍ نَشَ نَ وُلِ سٌ عَ يِ رَ، عَ قَ عَ كَسَن سّرّشّبَدٍ سّيتِيٍ مَ. 13 عٍ نَشَ سّرّشّ شُنتُنيِيٍ نُن عَ شُنيِ سٌ عَ يِ رَ، عَ نَ بِرِن فَن سّرّشّبَدٍ قَرِ. 14 عَ تٌ فّ عَ قُرِنفّ نُن عَ سَنيِيٍ رَشَدٍ، عَ نَشَ عٍ فَن عٍ نُن سّرّشّ فَن دَاشِ رَ سّرّشّبَدٍ قَرِ.
15 هَرُنَ فّ شَنبِ نَ رَ، عَ نَشَ حَمَ شَ سِكْتّ كْن نَشَبَ، عَ شَ قِندِ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ رَ حَمَ بّ. عَ نَ رَبَ نّ عَلْ عَ عَ سِنفٍ رَبَ كِ نَشّ. 16 عَ نَشَ سّرّشّ فَن دَاشِ بَ عَ سّرِيّ كِ مَ. 17 عَ نَشَ سَنسِ شْرِ دِنشِ سُشُ كٍرٍن فَن سّرّشّبَدٍ قَرِ سّرّشّ فَن دَاشِ بَ تّمُي فّيسّفّ. 18 عَ نَشَ تُورَ نُن يّشّي كٌنتٌنيِ كْن نَشَبَ شَنُنتٍيَ سّرّشّ رَ حَمَ بّ. عَ شَ دِيٍ نَشَ نَ وُلِ سٌ عَ يِ، عَ عَ كَسَن سّرّشّبَدٍ سّيتِيٍ مَ. 19 عٍ نَشَ تُورَ نُن يّشّي كٌنتٌنيِ تُرٍ تٌنفٌ، نَشَن نَ عٍ شُلِ نُن عٍ قُرِنفّ مَبِرِ، عَ نُن عٍ فُنفُييٍ، عَ نُن لَارٍ نَشَن نَ عٍ بْحّ مَ، 20 عٍ نَشَ نَ بِرِن سَ سُبٍ كَنكٍ مَ سّرّشّبَدٍ قَرِ، عٍ عَ بِرِن فَن. 21 هَرُنَ نَشَ سّرّشّ سُبٍيٍ كَنكٍ نُن عٍ يِرٍقَنيِ تَبٍ عِتٍ، عَ عٍ لِنتَن عَلَتَلَ يَ عِ عَ مَسٍنقٍ رَ عَ بّ، عَلْ عَننَبِ مُنسَ عَ يَمَرِشِ كِ نَشّ.
22 هَرُنَ نَشَ عَ بّلّشّيٍ عِتَلَ، عَ دُبَ حَمَ بّ. عَ تٌ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ، سّرّشّ فَن دَاشِ، نُن شَنُنتٍيَ سّرّشّ بَ، عَ نَشَ فٌرٌ كٍلِقٍ سّرّشّبَدٍ سّيتِيٍ مَ. 23 عَننَبِ مُنسَ نُن هَرُنَ نَشَ سٌ هْرْ مْلِنفِرَ كُي. عٍ تٌ مِنِ، عٍ نَشَ دُبَ حَمَ بّ. نَ تّمُي عَلَتَلَ شَ نْرّ نَشَ مِنِ حَمَ مَ. 24 عَلَتَلَ نَشَ تّ رَفٌرٌ سّرّشّبَدٍ قَرِ، عَ سّرّشّ فَن دَاشِ نُن تُرٍ فَن. حَمَ تٌ نَ تٌ، عٍ نَشَ عٍ شُي عِتٍ سّيوّ رَ، عٍ عٍ قٍلٍن بْشِ مَ.