8
سّرّشّدُبّيٍ دْشْ سّرّشّ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، «هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ شِلِ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ. عِ شَ قَ عٍ شَ دُفِ سّنِيّنشِيٍ رَ، عَ نُن تُرٍ سّنِيّنشِ، تُورَ نَشَن بَمَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ رَ، يّشّي كٌنتٌنيِ قِرِن، نُن دٍبٍ، تَامِ لّبِنِتَرٍيٍ نَ نَشَن كُي. عِ شَ عِسِرَيِلَ حَمَ بِرِن مَلَن هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ.» عَننَبِ مُنسَ نَشَ عَلَتَلَ شَ يَامَرِ رَكَمَلِ، حَمَ قَن نَشَ عٍ مَلَن هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ.
عَننَبِ مُنسَ نَشَ عَ قَلَ حَمَ بّ، «عَلَتَلَ بَرَ ﭑ يَمَرِ ﭑ شَ يِ رَبَ.» عَننَبِ مُنسَ نَشَ هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ مَسٌ، عَ نَشَ عٍ مَشَ يٍ رَ. عَ نَشَ دُفِ سّنِيّنشِيٍ رَفٌرٌ هَرُنَ مَ، عَ نَشَ عَ تَفِ شِرِ بّلّتِ رَ، عَ فُبَ رَفٌرٌ عَ مَ، عَ سّرّشّدُبّ دٌنمَ رَفٌرٌ نَ قَرِ، عَ عَ تَفِ شِرِ بّلّتِ رَ. عَ نَشَ كَنكٍ مَكٌتٌسٍ رَفٌرٌ عَ كْن مَ، عَ فّمّ قِرِن سَ نَ كُي نَشٍيٍ قِندِشِ عَلَ وَشْنقٍ مَسٍنسٍ رَ. عَ نَشَ شُنمَسٍ دْشْ هَرُنَ شُنيِ مَ، عَ تْنشُمَ سّنِيّنشِ شّيمَ دَاشِ سَ نَ مَ، عَلْ عَلَتَلَ مُنسَ يَمَرِ كِ نَشّ.
10 عَننَبِ مُنسَ نَشَ تُرٍ سّنِيّنشِ تٌنفٌ، عَ ندٍ مَسٌ عَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ مَ، نُن سٍ نَشَن بِرِن نَ عَ كُي. عَ نٍيٍ رَ سّنِيّن نَ كِ نّ. 11 عَ نَشَ تُرٍ كَسَن سّرّشّبَدٍ مَ سَنيَ سٌلٌقٍرٍ، عَ نُن سّرّشّبَدٍ يِرَبَسٍيٍ، يٍ رَفَتَدٍ شُنفبٍ، نُن نَ سَشِ سٍ نَشَن قَرِ، عَلَكٌ عٍ شَ سّنِيّن. 12 عَ مَن نَشَ تُرٍ ندٍ سَ هَرُنَ شُنيِ مَ، عَلَكٌ هَرُنَ قَن شَ سّنِيّن. 13 عَننَبِ مُنسَ نَشَ هَرُنَ شَ دِيٍ مَسٌ، عَ دُفِ سّنِيّنشِيٍ رَفٌرٌ عٍ قَن مَ. عَ نَشَ عٍ تَفِ نُن عٍ شُنيِ شِرِ دُفِ رَ، عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِشِ كِ نَشّ.
14 عَننَبِ مُنسَ تٌ قَ تُورَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ رَ، هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ نَشَ عٍ بّلّشّيٍ سَ نَ تُورَ شُن تَفِ. 15 عَننَبِ مُنسَ نَشَ عَ كْن نَشَبَ، عَ نَشَ عَ وُلِ ندٍ تٌنفٌ، عَ عَ مَسٌ سّرّشّبَدٍ قٍرِيٍ مَ نَشٍيٍ نُ نَ سّرّشّبَدٍ تُنشُنيِ نَانِ رَ. عَ نَشَ نَ رَبَ عَ بّلّشّسٌلٍ رَ، عَلَكٌ عَ شَ سّرّشّبَدٍ رَ سّنِيّن. عَ نَشَ وُلِ دْنشْي عِقِلِ سّرّشّبَدٍ سّيتِيٍ مَ. عَ سّرّشّبَدٍ رَ سّنِيّن نَ كِ نّ بَرِ مَ عَ قِندِ شُنسَرَدٍ نَن نَ. 16 عَننَبِ مُنسَ مَن نَشَ تُرٍ تٌنفٌ نَشَن نُ نَ نِنفٍ قُرِنفّ رَبِلِنيِ، عَ نُن لَارٍ نَشَن نُ نَ عَ بْحّ قَرِ، نُن عَ فُنفُي شْرِ قِرِنيِيٍ نُن عٍ تُرٍ. عَ نَشَ نٍيٍ بِرِن سَ تّ عِ سّرّشّبَدٍ قَرِ. 17 كْنْ عَ نَشَ تُورَ فُندِ، عَ كِرِ، عَ سُبٍ، نُن عَ حَحّ فَن تّ رَ حَمَ يٌنكِندٍ قَرِ مَ، عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِشِ كِ نَشّ.
18 عَننَبِ مُنسَ نَشَ قَ يّشّي كٌنتٌنيِ رَ نَشَن قِندِ سّرّشّ فَن دَاشِ رَ. هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ نَشَ عٍ بّلّشّيٍ سَ نَ يّشّي شُن تَفِ. 19 عَننَبِ مُنسَ نَشَ عَ كْن نَشَبَ، عَ عَ وُلِ ندٍ كَسَن سّرّشّبَدٍ سّيتِيٍ مَ. 20 عَ نَشَ يّشّي عِشَبَ عَ شُنتُنيِيٍ رَ. عَ نَشَ عَ شُنيِ، عَ شُنتُنيِيٍ، نُن عَ تُرٍ فَن تّ عِ. 21 عَ نَشَ يّشّي قُرِنفّ نُن عَ سَنيِيٍ رَشَ، عَ يّشّي كٌنتٌنيِ فُندِ بِرِن فَن تّ رَ سّرّشّبَدٍ قَرِ سّرّشّ فَن دَاشِ رَ، نَشَن شِرِ رَقَن عَلَتَلَ مَ. عَ نَ بِرِن نَبَ نّ عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِشِ كِ نَشّ.
22 عَننَبِ مُنسَ نَشَ يّشّي كٌنتٌنيِ قِرِن ندٍ تٌنفٌ نَشَن قِندِ سّرّشّدُبّ دْشْ سّرّشّ رَ. هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ نَشَ عٍ بّلّشّيٍ سَ نَ يّشّي شُن تَفِ. 23 عَننَبِ مُنسَ نَشَ عَ كْن نَشَبَ، عَ عَ وُلِ ندٍ تٌنفٌ، عَ عَ سَ هَرُنَ يِرٍقَنيِ تُلِ مَ، عَ يِرٍقَنيِ بّلّشّكُرَ مَ، نُن عَ سَنكُرَ مَ. 24 عَ نَشَ هَرُنَ شَ دِيٍ قَن مَسٌ، عَ نَشَ وُلِ ندٍ سَ عٍ يِرٍقَنيِ تُلِيٍ مَ، عٍ يِرٍقَنيِ بّلّشّكُرَ مَ، نُن عٍ يِرٍقَنيِ سَنكُرَ مَ. عَ نَشَ عَ وُلِ ندٍ كَسَن سّرّشّبَدٍ سّيتِيٍ مَ. 25 عَ نَشَ نَ يّشّي تُرٍ تٌنفٌ، عَ نُن عَ شُلِ، عَ قُرِنفّ تُرٍ، لَارٍ نَشَن نَ عَ بْحّ قَرِ، عَ فُنفُي شْرِ قِرِنيِيٍ نُن عٍ تُرٍ، نُن عَ يِرٍقَنيِ تَبٍ.
26 عَننَبِ مُنسَ نَشَ دٍبٍ تٌنفٌ تَامِ لّبِنِتَرٍيٍ نَ نَشَن كُي، نَشَن نُ دْشْشِ عَلَتَلَ يَ عِ. عَ نَشَ تَامِ لّبِنِتَرٍ كٍرٍن بَ نَ، عَ نُن تَامِ كٍرٍن نَشَن يَءِلَنشِ تُرٍ رَ، عَ نُن تَامِ لَنمَدِ كٍرٍن. عَ نَشَ عٍ سَ نَ يّشّي تُرٍ نُن عَ يِرٍقَنيِ تَبٍ قَرِ. 27 عَ نَشَ نَ بِرِن سٌ هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ يِ رَ، عٍ قَ نَ لِنتَن عَلَتَلَ يَ عِ عَلَكٌ عَ شَ عَ كٌلٌن عَ فبٍ نَ عَ رَ. 28 نَ دَنفِ شَنبِ، عَننَبِ مُنسَ نَشَ عٍ رَ سُشُ عٍ يِ رَ، عَ نَشَ عٍ سَ تّ سّرّشّبَدٍ قَرِ، سّرّشّ فَن دَاشِ نُ نَ دّننَشّ. سّرّشّدُبّ دْشْ سّرّشّ نَ عَ رَ، نَشَن فَن شِرِ رَقَن عَلَتَلَ مَ.
29 عَننَبِ مُنسَ نَشَ يّشّي كٌنتٌنيِ كَنكٍ تٌنفٌ نَ سّرّشّدُبّ دْشْ سّرّشّ رَ، عَ قَ نَ لِنتَن عَلَتَلَ يَ عِ عَ مَسٍنقٍ رَ عَ بّ. نَ نَشَ قِندِ عَننَبِ مُنسَ فبٍ رَ عَلْ عَلَتَلَ عَ يَمَرِشِ كِ نَشّ.
30 عَننَبِ مُنسَ نَشَ تُرٍ سّنِيّنشِ ندٍ تٌنفٌ، عَ نُن وُلِ ندٍ نَشَن نُ نَ سّرّشّبَدٍ قَرِ، عَ نَشَ عَ كَسَن هَرُنَ نُن عَ شَ دُفِيٍ مَ، عَ عَ كَسَن هَرُنَ شَ دِيٍ نُن عٍ شَ دُفِيٍ قَن مَ، عَلَكٌ عٍ تَن نُن عٍ شَ دُفِيٍ بِرِن شَ سّنِيّن.
31 مُنسَ نَشَ عَ قَلَ هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ بّ، «وٌ سُبٍ حِن هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ، وٌ شَ عَ دٌن مّننِ، عَ نُن تَامِ نَشَن نَ دٍبٍ كُي نَشَن قِندِ سّرّشّدُبّ دْشْ سّرّشّ رَ. ﭑ بَرَ يَامَرِ قِ، هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ شَ نَ دٌن. 32 تَامِ نُن سُبٍ نَشَن لُشِ، وٌ شَ نَ دْنشْي فَن. 33 وٌ نَشَ كٍلِ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ شِ سٌلٌقٍرٍ بُن مَ، هَن وٌ شَ دْشْي وَشَتِ كَمَلِمَ تّمُي نَشّ. 34 نَشَن نَبَشِ تٌ، عَلَتَلَ عَ يَمَرِشِ وٌ يُنُبِ شُنسَرٍ شَ قٍ نَن نَ. 35 نَ نَ عَ تٌشِ، وٌ لُمَ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ شِ سٌلٌقٍرٍ بُن مَ، كْي نُن يَنيِ، عَلْ عَلَتَلَ ﭑ يَمَرِشِ عَ رَ كِ نَشّ، عَلَكٌ وٌ نَشَ قَشَ.» 36 هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ نَشَ عَلَتَلَ شَ يَامَرِ بِرِن نَبَ نَ كِ عَ نَشَن مَسٍنشِ عٍ بّ عَننَبِ مُنسَ سَابُي رَ.