7
يّتّ رَفبِلٍن سّرّشّ سّرِيّ
«يّتّ رَفبِلٍن سّرّشّ سّرِيّ نَن يَ؛ سّرّشّ سّنِيّنشِ نَ عَ رَ. يّتّ رَفبِلٍن سّرّشّ كْن نَشَبَمَ سّرّشّ فَن دَاشِ كْن نَشَبَدٍ نّ. عَ وُلِ شَ كَسَن سّرّشّبَدٍ سّيتِيٍ مَ. عَ تُرٍ بِرِن، عَ شُلِ، عَ تُرٍ نَشَن نَ عَ قُرِنفّ سّيتِ مَ، عَ فُنفُي قِرِنيِ، عٍ تُرٍ، نُن لَارٍ نَشَن نَ عَ بْحّ مَ، نَ بِرِن شَ بَ سّرّشّ رَ. سّرّشّدُبّ شَ نَ بِرِن فَن سّرّشّبَدٍ قَرِ سّرّشّ فَن دَاشِ رَ عَلَتَلَ بّ. يّتّ رَفبِلٍن سّرّشّ نَ عَ رَ. شّمّ سّرّشّدُبّيٍ نَن نَ دٌنمَ يِرٍ سّنِيّنشِ كُي، بَرِ مَ سّرّشّ سّنِيّنشِ نَ عَ رَ. يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ نُن يّتّ رَفبِلٍن سّرّشّ، عٍ سّرِيّ بِرِن كٍرٍن. سّرّشّدُبّ نَشَن نَ شُنسَرٍ سّرّشّ بَشِ، عَ تَن نَن نَ سُبٍ دٌنمَ. سّرّشّ فَن دَاشِ كِرِ قَن لُمَ سّرّشّدُبّ يِ رَ نَشَن نَ بَشِ سّرّشّ رَ.»
«سَنسِ شْرِ دِنشِ سّرّشّ نَشَن فَنشِ نُن نَشَن فِلِنشِ، عٍ قَن قِندِ مَ سّرّشّدُبّ نَن فبٍ رَ، نَشَن عٍ بَشِ سّرّشّ رَ. 10 سَنسِ شْرِ دِنشِ سّرّشّ نَشَن مُ فَنشِ، تُرٍ فبَنسَن نَن سَشِ عَ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ تُرٍ مُ سَشِ عَ مَ، نٍيٍ قِندِ مَ هَرُنَ شَ دِ بِرِن نَن فبٍ رَ.»
شَنُنتٍيَ سّرّشّ سّرِيّ
11 «شَنُنتٍيَ سّرّشّيٍ سّرِيّ نَن يَ، نَشَن بَمَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ. 12 شَ مِشِ ندٍ وَ مَ تَنتُي سّرّشّ بَقٍ، عَ مَن شَ تَامِ لّبِنِتَرٍيٍ يَءِلَن تُرٍ رَ، عَ نُن تَامِ شُنشُرِيٍ تُرٍ سَشِ نَشٍيٍ مَ، نُن تَامِ شُنشُرِ نَشٍيٍ رَ مُلَنشِ تُرٍ رَ. 13 عَ نَ شَنُنتٍيَ سّرّشّ بَمَ تّمُي نَشّ، نَشَن قِندِشِ تَنتُي سّرّشّ رَ، عَ شَ تَامِ قَن حِن لّبِنِ نَ نَشَن شُن. 14 ندٍ شَ بَ نَ تَامِ مْولِ بِرِن نَ، عَ قِندِ سّرّشّدُبّ فبٍ رَ، نَشَن شَنُنتٍيَ سّرّشّ وُلِ كَسَنمَ سّرّشّبَدٍ سّيتِيٍ مَ. 15 نَ شَنُنتٍيَ سّرّشّ سُبٍ دٌنمَ عَ بَ لْشْي نّ، سٍسٍ نَشَ لُ هَن فّيسّفّ.»
16 «شَ لَايِدِ سّرّشّ بَمَ، شَ نَ مُ عَ رَ سّرّشّ حَنِفٍشِ، نَ سُبٍ شَ دٌن عَ بَ لْشْي نّ، كْنْ شَ ندٍ سَ لُ عَ نْمَ دٌندٍ فّيسّفّ قَن. 17 شَ عَ دْنشْي سَ لُ هَن نَ قَن كُيٍ عِبَ، نَ سُبٍ شَ فَن فبِكِ نَ شِ سَشَن ندٍ لْشْي مَ. 18 شَ مِشِ ندٍ سَ عَ يّتّ شَ شَنُنتٍيَ سّرّشّ سُبٍ دٌن نَ شِ سَشَن ندٍ لْشْي مَ، عَلَ مُ عَ شَ سّرّشّ تٌنفٌمَ. عَ لُمَ عَلْ عَ مُ سّرّشّ يٌ بَشِ، بَرِ مَ نَ سُبٍ قِندِشِ سٍ سّنِيّنتَرٍ نَن نَ. مِشِ نَشَن نَ رَبَمَ، عَ يُنُبِ سْتْمَ نَ كُي.»
19 «سّرّشّ سُبٍ نَشَن دِنمَ سٍ سّنِيّنتَرٍ رَ، عَ مُ لَنمَ نَ سُبٍ شَ دٌن. قٌ عَ شَ فَن نّ فبِكِ. مِشِ سّنِيّنشِ نَن نْمَ نَ شَنُنتٍيَ سّرّشّ سُبٍ دٌندٍ، 20 كْنْ سّنِيّنتَرٍ مُ نْمَ ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ شَنُنتٍيَ سّرّشّ دٌندٍ، عَ رَ مِنِمَ نّ عِسِرَيِلَ حَمَ يَ مَ. 21 مِشِ نَشَن عَ بّلّشّ دِنمَ سٍ سّنِيّنتَرٍ رَ نَشَن كٍلِشِ عَدَ مَدِ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ بّلّشّ دِن سُبٍ سّنِيّنتَرٍ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ سٍ فبّتّ نَشَن مُ سّنِيّنشِ، شَ نَ كَنيِ قَ ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ شَنُنتٍيَ سّرّشّ دٌن، عَ رَ مِنِمَ نّ عِسِرَيِلَ حَمَ يَ مَ.»
22 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، 23 «عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، ‹وٌ نَشَ نِنفٍ، يّشّي، نُن سِ تُرٍ دٌن. 24 وٌ نْمَ شُرُ سٍ تُرٍ رَوَلِدٍ عَلْ وٌ وَ مَ عَ شْن مَ كِ نَشّ شَ عَ قَشَ عَ يّتّ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ سُبٍ شَاحّ ندٍ نَشَ عَ قَشَ، كْنْ وٌ مُ نْمَ عَ دٌندٍ. 25 نَشَن يٌ تُرٍ دٌنمَ، نَشَن نْمَ رَوَلِدٍ سّرّشّ فَن دَاشِ رَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ، نَ كَنيِ رَ مِنِمَ نّ عِسِرَيِلَ حَمَ يَ مَ. 26 وٌ مَن مُ لَنمَ وٌ شَ شْنِ وُلِ، شَ نَ مُ عَ رَ شُرُ سٍ وُلِ يٌ مِن يِرٍ بِرِن وٌ نَ دّننَشّ. 27 نَشَن يٌ وُلِ مِنمَ، نَ كَنيِ رَ مِنِمَ نّ عِسِرَيِلَ حَمَ يَ مَ.›»
28 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، 29 «عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، ‹نَشَن شَنُنتٍيَ سّرّشّ بَمَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ، عَ شَ ﭑ تَن عَلَتَلَ فبٍ قِ ﭑ مَ. 30 عَ شَ نَ شُرُ سٍ تُرٍ نُن عَ سِسِ شَنِن ﭑ تَن عَلَتَلَ يِرٍ عَلَكٌ عَ شَ فَن تّ رَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ. عَ لَنمَ عَ شَ نَ شُرُ سٍ سِسِ لِنتَن ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ عَ مَسٍنقٍ رَ ﭑ بّ، نَ قِندِشِ ﭑ تَن نَن فبٍ رَ. 31 سّرّشّدُبّ شَ نَ تُرٍ فَن سّرّشّبَدٍ قَرِ. نَ شُرُ سٍ كَنكٍ لُمَ هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ نَن بّ. 32 وٌ شَ شَنُنتٍيَ سّرّشّيٍ كُي، وٌ مَن شَ شُرُ سٍ يِرٍقَنيِ تَبٍ قِ سّرّشّدُبّ مَ. 33 شُرُ سٍ يِرٍقَنيِ تَبٍ شَ قِندِ سّرّشّدُبّ نَن فبٍ رَ نَشَن بَرَ وُلِ نُن تُرٍ بَ شَنُنتٍيَ سّرّشّ رَ. 34 ﭑ بَرَ نَتّ تٌنفٌ نَشَن مُ كَنَمَ عَبَدَن، عِسِرَيِلَكَيٍ شَ شَنُنتٍيَ سّرّشّيٍ كُي، عٍ شُرُ سٍ كَنكٍ نَشَن لِنتَنشِ ﭑ تَن عَلَ يَ عِ، عَ نُن شُرُ سٍ يِرٍقَنيِ تَبٍ عٍ نَشَن بَشِ، نَ بِرِن شَ قِندِ سّرّشّدُبّ هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ فبٍ رَ. 35 كَبِ هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ قِندِ ﭑ تَن عَلَ شَ سّرّشّدُبّيٍ رَ، عٍ نَ نَن سْتْمَ ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ يَ مَ. 36 عٍ تٌ قِندِ سّرّشّدُبّيٍ رَ، ﭑ تَن عَلَتَلَ نَشَ نَ يَامَرِ قِ عِسِرَيِلَكَيٍ مَ. يَامَرِ نَ عَ رَ نَشَن مُ كَنَمَ عَبَدَن.›»
37 سّرِيّ نَن نَ كِ سّرّشّيٍ شَ قٍ رَ، سّرّشّ فَن دَاشِ، سَنسِ شْرِ دِنشِ سّرّشّ، يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ، يّتّ رَفبِلٍن سّرّشّ، سّرّشّدُبّ تِ سّرّشّ، نُن شَنُنتٍيَ سّرّشّ. 38 عَلَتَلَ نُ بَرَ نَ بِرِن مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ تُرُ سِنِنَ فٍيَ قَرِ عَ تٌ عِسِرَيِلَكَيٍ يَمَرِ عٍ شَ قَ سّرّشّيٍ رَ تُرُ سِنِنَ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ.