6
سّرِيّ سّرّشّدُبّيٍ بّ
سّرّشّ فَن دَاشِ سّرِيّ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، «يِ يَامَرِ سٌ هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ يِ رَ؛ سّرِيّ نَن يَ سّرّشّ فَن دَاشِ شَ قٍ رَ. سّرّشّ فَن دَاشِ شَ لُ سّرّشّبَدٍ قَرِ كْي رَ، عَ شَ فَن هَن فّيسّفّ. سّرّشّدُبّ شَ دٌنمَ رَفٌرٌ عَ مَ، عَ شَ وَنتَنيِ قِيشّ قَنيِ سٌ عَ رَ، عَ شَ تّ شُبٍ بَ سّرّشّ فَن دَاشِ بُن مَ، عَ عَ سَ سّرّشّبَدٍ سّيتِ مَ. عَ نَ فّ نَ وَلِ رَ، عَ شَ عَ شَ دُفِ قَنيِ بَ عَ مَ، عَ شَ دُفِ فبّتّ رَفٌرٌ عَ مَ، عَلَكٌ عَ شَ نَ تّ شُبٍ شَنِن حَمَ يٌنكِندٍ قَرِ مَ، يِرٍ سّنِيّنشِ. تّ نَشَن دّشّشِ سّرّشّبَدٍ بُن مَ، نَ نَشَ شُبٍن. فّيسّفّ بِرِن سّرّشّدُبّ شَ يٍفٍ رَدْشْ، عَ شَ تّ شُرُ، عَ سّرّشّ فَن دَاشِ سَ نَ قَرِ. عَ شَنُنتٍيَ سّرّشّيٍ تُرٍ قَن فَنمَ نَا نّ. نَ تّ دّشّمَ تّمُي بِرِن سّرّشّبَدٍ بُن مَ، عَ مُ شُبٍنمَ.»
سَنسِ شْرِ دِنشِ سّرِيّ
«سّرِيّ نَن يَ سَنسِ شْرِ دِنشِ سّرّشّ شَ قٍ رَ. هَرُنَ شَ دِيٍ شَ قَ نَ سّرّشّ رَ سّرّشّبَدٍ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ. سّرّشّدُبّ شَ سُشُ كٍرٍن كْ سَنسِ شْرِ دِنشِ رَ، عَ نُن تُرٍ، عَ نُن سُرَيِ نَشَن بِرِن سَمَ عَ قَرِ، عَ شَ نَ بِرِن فَن سّرّشّ تْنشُمَ رَ سّرّشّبَدٍ قَرِ. نَ شِرِ رَقَن ﭑ تَن عَلَتَلَ مَ. نَشَن لُشِ، هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ شَ نَ دٌن عَ لّبِنِتَرٍ رَ، هْرْ مْلِنفِرَ تّتّ سّنِيّنشِ كُي. 10 عَ مُ لَنمَ عَ شَ حِن لّبِنِ رَ، بَرِ مَ عَ قَتَنشِ ﭑ مَ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ نَن نَ نَشٍيٍ سّنِيّنشِ هَن عَلْ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ نُن يّتّ رَفبِلٍن سّرّشّ. 11 هَرُنَ شَ دِ شّمّيٍ نْمَ نَ دٌندٍ. يَامَرِ نَ عَ رَ وٌ بْنسْي بّ نَشَن مُ كَنَمَ عَبَدَن. مِشِ نَشَن بِرِن عَ مَكْرّ مَ نَ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ رَ نَشٍيٍ بَمَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ، نَ كَنيِيٍ سّنِيّنمَ نّ.»
12 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، 13 «هَرُنَ تِمَ سّرّشّدُبّ كُنتِفِ رَ لْشْي نَشّ، عَ لَنمَ عَ تَن هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ شَ سَنسِ شْرِ قَنيِ دِنشِ كٌنبٌ يَ كٍرٍن بَ سّرّشّ رَ. نَ سّرّشّ تَفِ بَمَ فّيسّفّ، بٌورٍ تَفِ بَمَ نُنمَرٍ. نَ مْولِ شَ رَبَ مِشِ تِمَ سّرّشّدُبّ كُنتِفِ رَ تّمُي نَشّ. 14 يِ سَنسِ شْرِ دِنشِ شَ فِلِن تُندٍ كُي، تُرٍ شَ سَ عَ مَ. عَ نَ حْن، عَ شُنتُنيِيٍ شَ فَن تّ شْورَ، عَ شَ قِندِ شِرِ حْشُنمّ رَ عَلَتَلَ بّ. 15 سّرّشّدُبّ نَشَن قِندِ مَ هَرُنَ حْشْي رَ شَ نَ سّرّشّ مْولِ بَ. عَ شَ رَبَ نَ كِ نّ تّمُي بِرِن ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ. نَ سّرّشّ بِرِن شَ فَن. 16 سّرّشّدُبّ شَ سّرّشّ بِرِن شَ فَن، عٍ نَشَ نَ سٍسٍ دٌن.»
يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ سّرِيّ
17 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، 18 «يِ يَامَرِ سٌ هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ يِ رَ؛ ‹سّرِيّ نَن يَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ شَ قٍ رَ. يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ كْن نَشَبَمَ سّرّشّ فَن دَاشِ كْن نَشَبَدٍ نّ، بَرِ مَ سٍ سّنِيّنشِ نَ عَ رَ. 19 سّرّشّدُبّ نَشَن يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ بَمَ، عَ نَ دٌنمَ ﭑ تَن عَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ تّتّ سّنِيّنشِ نَن كُي. 20 نَشَن يٌ دِنمَ نَ سّرّشّ رَ، نَ كَنيِ سّنِيّنمَ نّ. شَ نَ وُلِ سَ كَسَن دُفِ ندٍ مَ، نَ دُفِ شَ شَ يِرٍ سّنِيّنشِ. 21 شَ نَ سُبٍ حِنمَ تُندٍ مْولِ ندٍ كُي نَشَن مَنِيَ قّحّ رَ، عَ نَ فّ عَ حِندٍ، نَ تُندٍ شَ كَنَ. شَ عَ حِنمَ تُندٍ كُي نَشَن يَءِلَنشِ يْشُي رَ، نَ تُندٍ شَ مَشَ عَ قَنيِ رَ يٍ رَ. 22 شّمّ سّرّشّدُبّ بِرِن شَ نَ دٌن، بَرِ مَ سّرّشّ سّنِيّنشِ نَ عَ رَ. 23 كْنْ مِشِ يٌ نَشَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ دٌن، نَشَن وُلِ شَنِنمَ هْرْ مْلِنفِرَ كُي شُنسَرٍ رَ. نَ سّرّشّ مْولِ شَ فَن تّ رَ.›»