13
قُرٍيٍ مِشِ قَتٍ مَ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ نُن هَرُنَ بّ، «شَ مِشِ قَتٍ كِرِ يِرٍ ندٍ قُنتُ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ قِيشّ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ قِندِ قِ رَ، وٌ شَ نَ كَنيِ شَنِن سّرّشّدُبّ هَرُنَ يِرٍ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ شَ دِ ندٍ يِرٍ. قُرٍ نَشَن نَ عَ قَتٍ، سّرّشّدُبّ شَ نَ مَتٌ. شَ قَتٍ شَبٍ بَرَ قِيشّ نَ قِ يِرٍ، قِ قَن بَرَ تِلِن، عَ سُبٍ لِ، قُرٍ حَاشِ نَ عَ رَ. سّرّشّدُبّ شَ مَسٍنيِ تِ، نَ كَنيِ بَرَ قِندِ سّنِيّنتَرٍ رَ. شَ قُرٍ يَ مُ عِتِلِن عَ نَ كِرِ نَن فبَنسَن قَرِ، قَتٍ شَبٍ مُ قِيشّشِ نَ لٌنفٌرِ، سّرّشّدُبّ شَ قُرٍ مَ يَمَرِ عَ شَ لُ عَ كٍرٍنيِ مَ لْشْشُن كٍرٍن. عَ شِ سٌلٌقٍرٍ ندٍ لْشْي، سّرّشّدُبّ مَن شَ عَ مَتٌ. شَ عَ سَ لِ قُرٍ مُ نَ لَنتَنقٍ، عَ مَن شَ قُرٍ مَ يَمَرِ عَ شَ لُ عَ كٍرٍنيِ مَ لْشْشُن كٍرٍن. عَ شِ سٌلٌقٍرٍ ندٍ لْشْي، سّرّشّدُبّ مَن شَ عَ مَتٌ عَ سَنمَيَ قِرِن ندٍ. شَ قُرٍ حِنفِ بَرَ مَسَرَ، عَ مَن مُ لَنتَنقٍ، سّرّشّدُبّ شَ مَسٍنيِ تِ، نَ كَنيِ بَرَ سّنِيّن. قُرٍ نَ عَ رَ نَشَن مُ حَاشُ. عَ شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ، عَ قِندِ مِشِ سّنِيّنشِ رَ. كْنْ شَ سّرّشّدُبّ بَرَ عَ مَتٌ، قُرٍ بَرَ لَنتَن يّ نَ مَسٍنيِ دَنفِ شَنبِ، قُرٍ مَ مَن شَ فبِلٍن سّرّشّدُبّ يِرٍ تّمُي فبّتّ. سّرّشّدُبّ مَن شَ عَ مَتٌ. شَ قُرٍ بَرَ لَنتَن يّ، سّرّشّدُبّ شَ مَسٍنيِ تِ، نَ كَنيِ بَرَ قِندِ سّنِيّنتَرٍ رَ، قُرٍ حَاشِ نَ عَ رَ.»
«شَ قُرٍ حَاشِ بَرَ لُ مِشِ ندٍ كِرِ مَ، عٍ شَ عَ شَنِن سّرّشّدُبّ يِرٍ. 10 عَ شَ عَ مَتٌ. شَ نَ مِشِ كِرِ بَرَ قِيشّ يِرٍ ندٍ، عَ قَ قُنتُ، قَتٍ شَبٍ قَن قَ قِيشّ نَ لٌنفٌرِ، عَ بُلَ، سُبٍ مِنِ كّنّ مَ، 11 قُرٍ حَاشِ نَ عَ رَ نَشَن مُ دَندَنمَ. سّرّشّدُبّ شَ مَسٍنيِ تِ، نَ كَنيِ بَرَ قِندِ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ. هَلِ عَ مُ لُ عَ كٍرٍنيِ مَ وَشَتِ دِ بُن مَ سْنْن، سّرّشّدُبّ مَن شَ عَ مَتٌ. نَ تَن بَرَ فّ قِندِدٍ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ. 12 شَ سّرّشّدُبّ بَرَ عَ تٌ عَ نَ قِ حَاشِ بِرِن بَرَ بَرِ قْلْ، نَشَن نُ نَ قُرٍ مَ قَتٍ مَ، كٍلِقٍ عَ سَنيِيٍ مَ هَن عَ شُنيِ، 13 عَ شَ مَسٍنيِ تِ، نَ كَنيِ بَرَ سّنِيّن، بَرِ مَ قِ بِرِن بَرَ بَرِ قْلْ. عَ بَرَ سّنِيّن. 14 كْنْ شَ، قُرٍ سَ بُلَ، سُبٍ مِنِ كّنّ مَ، نَ كَنيِ بَرَ قِندِ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ. 15 سّرّشّدُبّ نَ قُرٍ بُلَشِ تٌ، عَ شَ مَسٍنيِ تِ، قِ بُلَشِ مُ سّنِيّن، قُرٍ حَاشِ نَ عَ رَ. 16 شَ سُبٍ بُلَشِ قَ بَرِ، قُرٍ مَ شَ سِفَ سّرّشّدُبّ يِرٍ. 17 عَ شَ عَ مَتٌ. شَ قُرٍ بَرَ بَرِ، سّرّشّدُبّ شَ مَسٍنيِ تِ، قُرٍ مَ بَرَ سّنِيّن. 18 شَ سُورِ مِنِ مِشِ مَ، عَ قَ يَلَن، 19 كْنْ نَ كِرِ قَ قِيشّ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ فبٍيلِ، نَ كَنيِ شَ سِفَ سّرّشّدُبّ يِرٍ. 20 عَ شَ عَ مَتٌ. شَ قُرٍ يَ بَرَ عِتِلِن، عَ سُبٍ لِ، قَتٍ شَبٍ بَرَ قِيشّ نَ لٌنفٌرِ، سّرّشّدُبّ شَ مَسٍنيِ تِ، نَ كَنيِ بَرَ قِندِ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ. قُرٍ حَاشِ نَ عَ رَ، نَشَن مِنِشِ سُورِ قْشِ. 21 شَ سّرّشّدُبّ مُ قَتٍ شَبٍ قِيشّ تٌ، قِ قَن مُ تِلِن، عَ مُ سُبٍ لِشِ، عَ مُ قِيشّ عَ فبٍ رَ، قُرٍ مَ شَ لُ عَ كٍرٍنيِ مَ لْشْشُن كٍرٍن. 22 شَ قُرٍ بَرَ لَنتَن يّ عَ قَتٍ مَ، سّرّشّدُبّ شَ مَسٍنيِ تِ، نَ كَنيِ بَرَ قِندِ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ، قُرٍ حَاشِ نَ عَ رَ. 23 كْنْ شَ قُرٍ مُ مَسَرَشِ عَ مُ لَنتَنشِ عَ عِ، سُورِ بَرِشِ نَ عَ رَ. سّرّشّدُبّ شَ مَسٍنيِ تِ، نَ كَنيِ مِشِ سّنِيّنشِ نَ عَ رَ.»
24 «شَ مِشِ قَتٍ بَرَ فَن تّ رَ تّمُي دَنفِشِ، عَ كِرِ قَ بَرِ، كْنْ قُرٍ فبٍيلِ، شَ نَ مُ عَ رَ قُرٍ قِيشّ قَ مِنِ نَ قْشِ، 25 سّرّشّدُبّ شَ نَ مَتٌ. شَ قُرٍ مَ قَتٍ شَبٍ بَرَ قِيشّ نَ قْشِ، قُرٍ بَرَ تِلِن، عَ سُبٍ لِ، قُرٍ حَاشِ نَ عَ رَ، نَشَن بَرَ مِنِ قَتٍ مَ كِرِ دّننَشّ نُ فَنشِ. نَ سّرّشّدُبّ شَ مَسٍنيِ تِ، نَ كَنيِ بَرَ قِندِ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ، بَرِ مَ قُرٍ حَاشِ نَ عَ رَ. 26 كْنْ شَ سّرّشّدُبّ مُ قَتٍ شَبٍ قِيشّ تٌ قُرٍ مَ، قِ قَن يَ مُ عِتِلِن، عَ مُ سُبٍ لِشِ، عَ مُ قِيشّ عَ فبٍ رَ، سّرّشّدُبّ شَ نَ كَنيِ يَمَرِ عَ شَ لُ عَ كٍرٍنيِ مَ لْشْشُن كٍرٍن. 27 سّرّشّدُبّ شَ عَ مَتٌ شِ سٌلٌقٍرٍ ندٍ لْشْي. شَ قُرٍ بَرَ لَنتَن يّ عَ قَتٍ مَ، سّرّشّدُبّ شَ مَسٍنيِ تِ، نَ كَنيِ بَرَ قِندِ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ، قُرٍ حَاشِ نَ عَ رَ. 28 كْنْ شَ قُرٍ مُ مَسَرَشِ، عَ مُ لَنتَنشِ عَ عِ، عَ مُ قِيشّ عَلْ عَ سِنفٍ، عَ قَتَنشِ نَ كِرِ فَنشِ نَن نَ. سّرّشّدُبّ شَ مَسٍنيِ تِ، نَ كَنيِ مِشِ سّنِيّنشِ نَ عَ رَ. نَرِ نَ عَ رَ كِرِ دّننَشّ فَن.»
29 «شَ قُرٍ لُ شّمّ، شَ نَ مُ عَ رَ فِنّ شُنيِ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ كٍنكٍنيِ مَ، 30 سّرّشّدُبّ شَ نَ قُرٍ مَتٌ. شَ قِ يَ بَرَ عِتِلِن، عَ سُبٍ لِ، قَتٍ شَبٍ قِيشّ، عَ شُرُن، سّرّشّدُبّ شَ مَسٍنيِ تِ، نَ كَنيِ بَرَ قِندِ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ. قُرٍ حَاشِ نَ عَ رَ نَشَن بَرَ لُ عَ شُنيِ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ كٍنكٍنيِ مَ. 31 شَ سّرّشّدُبّ سَ عَ تٌ قُرٍ يَ مُ عِتِلِنقٍ، عَ مُ سُبٍ لِقٍ، قَتٍ شَبٍ قْورّ مُ نَ، عَ شَ قُرٍ مَ يَمَرِ عَ شَ لُ عَ كٍرٍنيِ مَ شِ سٌلٌقٍرٍ بُن مَ. 32 سّرّشّدُبّ شَ نَ قُرٍ مَتٌ شِ سٌلٌقٍرٍ ندٍ لْشْي. شَ قُرٍ مُ لَنتَنقٍ عَ عِ، قَتٍ شَبٍ مُ قِيشّ نَ لٌنفٌرِ، قِ يَ مُ عِتِلِنشِ، عَ مُ سُبٍ لِشِ، 33 نَ كَنيِ شَ عَ شُنسّشّ نُن عَ دّشَبٍ بِ عَ شَ عَ بَ قِ رَ. سّرّشّدُبّ مَن شَ قُرٍ مَ يَمَرِ عَ شَ لُ عَ كٍرٍنيِ مَ لْشْشُن كٍرٍن. 34 سّرّشّدُبّ شَ نَ قُرٍ مَن مَتٌ شِ سٌلٌقٍرٍ ندٍ لْشْي. شَ عَ مُ لَنتَنشِ عَ عِ، عَ يَ مُ عِتِلِنشِ، عَ مُ سُبٍ لِشِ، سّرّشّدُبّ شَ مَسٍنيِ تِ، نَ كَنيِ مِشِ سّنِيّنشِ نَ عَ رَ. عَ شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ، عَ سّنِيّن. 35 كْنْ سّرّشّدُبّ شَ مَسٍنيِ دَنفِ شَنبِ، شَ قُرٍ بَرَ لَنتَن يّ قُرٍ مَ قَتٍ مَ، 36 سّرّشّدُبّ مَن شَ عَ مَتٌ. شَ قُرٍ بَرَ لَنتَن يّ، هَلِ سّرّشّدُبّ مُ قَتٍ شَبٍ قِيشّ قٍن. نَ كَنيِ بَرَ قِندِ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ. 37 كْنْ شَ نَ قُرٍ مُ لَنتَنشِ عَ عِ، قَتٍ شَبٍ قْورّ ندٍ تَن بَرَ مِنِ، قُرٍ بَرَ يَلَن. نَ كَنيِ مِشِ سّنِيّنشِ نَ عَ رَ. سّرّشّدُبّ شَ مَسٍنيِ تِ، نَ كَنيِ مِشِ سّنِيّنشِ نَ عَ رَ.»
38 «شَ شّمّ، شَ نَ مُ عَ رَ فِنّ قَتٍ كِرِ بَرَ قِيشّ يِرٍ ندٍيٍ، 39 سّرّشّدُبّ شَ نَ مَتٌ. شَ نَ مُ قِيشّ عَ فبٍ رَ، كَسِ مْولِ ندٍ فبَنسَن نَ عَ رَ. عَ سّنِيّن.»
40 «شَ مِشِ ندٍ شُنسّشّ بَرَ مَكْن، تّرّرّ كَنيِ نَ عَ رَ، عَ مُ حَاشُ. نَ كَنيِ سّنِيّن. 41 شَ مِشِ ندٍ شُنسّشّ مَكْنشِ عَ تِفِ دّ بِرِ فبَنسَن نّ، تّرّرّ نَ عَ رَ عَ مُ حَاشُ. نَ كَنيِ سّنِيّن. 42 كْنْ شَ قُرٍ قِيشّ، شَ نَ مُ عَ رَ قُرٍ فبٍيلِ مِنِ عَ شُنيِ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ تِفِ مَ، قُرٍ حَاشِ نَ عَ رَ. 43 سّرّشّدُبّ شَ نَ مَتٌ. شَ نَ قُرٍ قُنتُ نَشَن مِنِشِ عَ شُنيِ مَ، عَ قِيشّ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ فبٍيلِ عَلْ قُرٍ حَاشِ نَ كِ نَشّ، 44 قُرٍ مَ نَ عَ رَ، عَ مُ سّنِيّنشِ. سّرّشّدُبّ شَ مَسٍنيِ تِ، نَ كَنيِ بَرَ قِندِ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ. قُرٍ نَ عَ شُنيِ مَ.»
45 «نَ قُرٍ حَاشِ كَنيِ شَ دُفِ عِبْوشِ رَفٌرٌ عَ مَ، عَ شَ عَ شُنيِ بِ، عَ شَ عَ دّ شَبٍ مَكٌتٌ عَ بّلّشّ رَ، عَ نُ عَ قَلَ عَ شُي عِتٍشِ رَ ‹سّنِيّنتَرٍ، سّنِيّنتَرٍ.› 46 دَنمِ نَ قُرٍ حَاشِ نَ عَ مَ، عَ مُ سّنِيّن. قٌ عَ شَ لُ عَ كٍرٍنيِ مَ حَمَ يٌنكِندٍ قَرِ مَ.»
47 «نَ قُرٍ حَاشِ نْمَ لُدٍ دُفِ مَ نَشَن يَءِلَنشِ شُرُ سٍ شَبٍ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ فّسّ قُتٍ رَ. 48 عَ مَن نْمَ لُدٍ سٍ ندٍ دّنبّشِ مَ نَشَن يَءِلَنشِ شُرُ سٍ شَبٍ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ فّسّ قُتٍ رَ. عَ مَن نْمَ لُدٍ سٍ ندٍ مَ نَشَن يَءِلَنشِ شُرُ سٍ كِرِ رَ. 49 شَ نَ قُرٍ بَرَ عِقْورْ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ بَرَ فبٍيلِ دُفِ مَ، كِرِ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ سٍ دّنبّشِ مَ، قُرٍ حَاشِ نَ عَ رَ. عَ شَ مَسٍن سّرّشّدُبّ بّ، عَ شَ نَ مَتٌ. 50 نَ قُرٍ نَ سٍ نَشَن مَ، نَ سٍ شَ رَفَتَ يِرٍ ندٍ عَ كٍرٍنيِ مَ شِ سٌلٌقٍرٍ بُن مَ. 51 شِ سٌلٌقٍرٍ ندٍ لْشْي سّرّشّدُبّ مَن شَ عَ مَتٌ. شَ نَ قُرٍ بَرَ لَنتَن يّ عِ نَ دُفِ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ نَ سٍ دّنبّشِ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ نَ كِرِ مَ، قُرٍ حَاشِ نَ عَ رَ. نَ بَرَ قِندِ سٍ سّنِيّنتَرٍ رَ. 52 سّرّشّدُبّ شَ سٍ بِرِن فَن نَ قُرٍ نَ سٍ نَشَن مَ، دُفِ نَشَن يَءِلَنشِ شُرُ سٍ شَبٍ رَ، دُفِ نَشَن يَءِلَنشِ فّسّ قُتٍ رَ، دُفِ دّنبّشِ، شَ نَ مُ عَ رَ كِرِ. 53 كْنْ شَ سّرّشّدُبّ بَرَ عَ مَتٌ، نَ قُرٍ مُ لَنتَنشِ نَ سٍيٍ مَ، 54 عَ شَ يَامَرِ قِ نَ سٍيٍ شَ مَشَ يٍ رَ، عٍ شَ سَ عٍ كٍرٍنيِ مَ شِ سٌلٌقٍرٍ بُن مَ سَنمَيَ قِرِن ندٍ. 55 عَ نَ فّ مَشَدٍ، سّرّشّدُبّ مَن شَ نَ مَتٌ. شَ قُرٍ مُ مَسَرَشِ، هَلِ عَ مَن مُ لَنتَنشِ عَ عِ، نَ قِندِشِ سٍ سّنِيّنتَرٍ نَن نَ. عَ بِرِن شَ فَن تّ رَ، هَلِ قُرٍ نَ عَ لَهَلّ كٍرٍنيِ فبَنسَن نَن مَ. 56 شَ سّرّشّدُبّ بَرَ عَ تٌ قُرٍ مُ قِيشّ عَلْ سِنفٍ، عَ شَ نَ يِرٍ فبَنسَن بَ نَ. 57 كْنْ شَ قُرٍ نَ لَنتَنقٍ عَ عِ دُفِ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ دُفِ دّنبّشِ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ كِرِ مَ، قُرٍ حَاشِ نَ عَ رَ، قٌ نَ شَ فَن تّ رَ. 58 شَ قُرٍ بَرَ بَ دُفِ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ دُفِ دّنبّشِ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ كِرِ مَ يٍ رَ عَ قِرِن ندٍ، عَ بَرَ سّنِيّن.»
59 سّرِيّ نَن نَ كِ قُرٍ حَاشِ شَ قٍ رَ نَشَن نْمَ لُدٍ دُفِ ندٍ مَ نَشَن يَءِلَنشِ شُرُ سٍ شَبٍ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ فّسّ قُتٍ رَ، عَ نُن دُفِ ندٍ مَ نَشَن دّنبّشِ، عَ نُن كِرِ ندٍ مَ. نَ سّرِيّ نْمَ عَ مَسٍندٍ شَ سٍ ندٍ سّنِيّن، شَ نَ مُ عَ مُ سّنِيّن.