14
قُرٍ مَ سّنِيّنتَرٍ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، «مَرَ سّنِيّنيِ لْشْي، قُرٍ حَاشِ كَنيِ شَ سِفَ سّرّشّدُبّ شْن. سّرّشّدُبّ شَ سِفَ حَمَ يٌنكِندٍ قَرِ مَ نَ قُرٍ مَ مَتٌدٍ. شَ عَ بَرَ يَلَن، سّرّشّدُبّ شَ يَامَرِ قِ، عَ شَ قَ شْنِ حِحّ رَدَشَشِ قِرِن نَ، عٍ نُن سّدِرِ وُرِ، فّرّ مْولِ ندٍ، نُن هِسٌثِ وُرِ قُرٍ مَ بّ. سّرّشّدُبّ شَ يَامَرِ قِ، عٍ شَ شْنِ كٍرٍن كْن نَشَبَ قّحّ ندٍ شُن مَ، دُلٌن يٍ نَ نَشَن كُي. عَ شَ شْنِ حِحّ تٌنفٌ، عَ نُن سّدِرِ وُرِ، فّرّ مْولِ ندٍ، نُن هِسٌثِ وُرِ، عَ شَ عٍ بِرِن دُكُلُ شْنِ وُلِ شْورَ عٍ نَشَن كْن نَشَبَشِ دُلٌن يٍ شُن مَ. عَ شَ نَ كَسَن سَنمَيَ سٌلٌقٍرٍ نَ قُرٍ مَ مَ، نَشَن لَنمَ عَ شَ سّنِيّن. سّرّشّدُبّ شَ مَسٍنيِ تِ، نَ مِشِ بَرَ قِندِ مِشِ سّنِيّنشِ رَ. نَ تّمُي عَ شَ شْنِ حِحّ بّحِن وُلَ عِ.»
«نَشَن وَ مَ سّنِيّنقٍ، عَ شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ، عَ شَ عَ قَتٍ مَشَبٍ بِ، عَ شَ عَ مَشَ يٍ رَ. نَ كُي، عَ سّنِيّنمَ نّ. نَ دَنفِ شَنبِ عَ نْمَ سٌدٍ حَمَ يٌنكِندٍ كُي، كْنْ عَ مُ نْمَ سٌدٍ عَ شَ كِرِ بَنشِ تَن كُي شِ سٌلٌقٍرٍ. شِ سٌلٌقٍرٍ ندٍ لْشْي، عَ مَن شَ عَ شُنسّشّ بِ، عَ دّ شَبٍ، عَ يَ شِنبِ شَبٍ، عَ نُن عَ قَتٍ مَشَبٍ بِرِن. عَ مَن شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ، عَ شَ عَ قَتٍ مَشَ. نَ كُي، عَ سّنِيّنمَ نّ. 10 شِ سٌلٌمَسَشَن ندٍ لْشْي، عَ شَ يّشّييْرّ شّمّمَ قِرِن تٌنفٌ، عَ نُن يّشّي فِنّمَ، حّ كٍرٍن دَاشِ، لَنيُرُ مُ نَ نَشٍيٍ مَ. عَ مَن شَ سَنسِ شْرِ دِنشِ كٌنبٌ يَ كٍرٍن نُن عَ تَفِ سْتْ، تُرٍ مَسُنبُشِ نَشَن نَ، عَ نُن تُرٍ سِفَاتِ يَ كٍرٍن نَشَن قِندِ مَ سّرّشّ رَ. 11 سّرّشّدُبّ شَ قُرٍ مَ نُن عَ شَ سّرّشّ تِ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ. 12 عَ شَ يّشّييْرّ كٍرٍن تٌنفٌ، عَ شَ عَ بَ يّتّ رَفبِلٍن سّرّشّ رَ، عَ نُن تُرٍ سِفَاتِ يَ كٍرٍن. عَ شَ نٍيٍ لِنتَن ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ. 13 عَ شَ نَ يّشّي كْن نَشَبَ يِرٍ سّنِيّنشِ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ نُن سّرّشّ فَن دَاشِ بَمَ دّننَشّ. سّرّشّدُبّ نَن فبٍ يّتّ رَفبِلٍن سّرّشّ نُن يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ رَ. سّرّشّ سّنِيّنشِ نَن عٍ رَ. 14 سّرّشّدُبّ شَ يّتّ رَفبِلٍن سّرّشّ وُلِ ندٍ تٌنفٌ، عَ شَ عَ سَ قُرٍ مَ يِرٍقَنيِ تُلِ مَ، عَ بّلّشّكُرَ يِرٍقَنيِ مَ، نُن عَ سَنكُرَ يِرٍقَنيِ مَ. 15 عَ مَن شَ نَ تُرٍ سِفَاتِ يَ كٍرٍن عِقِلِ عَ يّتّ كْولَ بّلّشّ كُي. 16 عَ شَ عَ بّلّشّسٌلٍ يِرٍقَنيِ سِن تُرٍ كُي، عَ نُ بَرَ نَشَن سَ عَ كْولَ بّلّشّ كُي، عَ شَ نَ تُرٍ كَسَن دْشْ سٌلٌقٍرٍ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ. 17 تُرٍ نَشَن لُشِ سّرّشّدُبّ بّلّشّ كُي، عَ شَ ندٍ سَ قُرٍ مَ يِرٍقَنيِ تُلِ مَ، عَ نُن عَ بّلّشّكُرَ يِرٍقَنيِ مَ، عَ نُن عَ سَنكُرَ يِرٍقَنيِ مَ يّتّ رَفبِلٍن سّرّشّ وُلِ قَرِ. 18 تُرٍ دْنشْي نَشَن لُشِ سّرّشّدُبّ يِ رَ، عَ شَ نَ سَ قُرٍ مَ شُنيِ مَ. سّرّشّدُبّ شَ عَ شُن سَرَ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ. 19 سّرّشّدُبّ شَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ بَ، عَ شَ عَ شُن سَرَ عَ شَ سّنِيّنتَرٍحَ مَ. نَ دَنفِ شَنبِ عَ شَ نَ سّرّشّ فَن دَاشِ كْن نَشَبَ. 20 عَ شَ سّرّشّ فَن دَاشِ نُن سَنسِ شْرِ دِنشِ سّرّشّ بَ سّرّشّبَدٍ قَرِ. عَ شَ قُرٍ مَ شُن سَرَ عَلَكٌ عَ شَ سّنِيّن.»
21 «شَ سٍتَرٍ نَن نَ قُرٍ مَ رَ، قّيرّ مُ نَ عَ يِ نَ سّرّشّ شَ قٍ رَ، عَ شَ يّشّييْرّ كٍرٍن فبَنسَن بَ يّتّ رَفبِلٍن سّرّشّ رَ، نَشَن لِنتَنمَ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ عَ شَ قِندِ قُرٍ مَ شَ شُنسَرٍ رَ. عَ شَ سَنسِ شْرِ دِنشِ كٌنبٌ يَ تَفِ سْتْ، تُرٍ مَسُنبُشِ نَشَن نَ، عَ نُن تُرٍ سِفَاتِ يَ كٍرٍن، 22 نُن فَنبّ قِرِن، شَ نَ مُ عَ رَ كٌلٌكٌندٍ يْرّ قِرِن. كٍرٍن شَ قِندِ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ رَ، بٌورٍ سّرّشّ فَن دَاشِ. 23 شِ سٌلٌمَسَشَن ندٍ لْشْي، عَ شَ قَ نَ سّرّشّيٍ رَ سّرّشّدُبّ شْن هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ، عَلَكٌ عَ شَ سّنِيّن. 24 سّرّشّدُبّ شَ يّتّ رَفبِلٍن سّرّشّ يّشّي نُن تُرٍ سِفَاتِ يَ كٍرٍن لِنتَن ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ. 25 عَ شَ نَ يّشّييْرّ كْن نَشَبَ يّتّ رَفبِلٍن سّرّشّ رَ. عَ شَ عَ وُلِ ندٍ تٌنفٌ، عَ شَ نَ سَ قُرٍ مَ يِرٍقَنيِ تُلِ مَ، عَ يِرٍقَنيِ بّلّشّكُرَ مَ، عَ نُن عَ يِرٍقَنيِ سَنكُرَ مَ. 26 عَ شَ تُرٍ ندٍ عِقِلِ عَ يّتّ كْولَ بّلّشّ كُي. 27 عَ شَ نَ تُرٍ كَسَن سَنمَيَ سٌلٌقٍرٍ عَ بّلّشّسٌلٍ يِرٍقَنيِ رَ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ. 28 تُرٍ نَشَن نَ عَ بّلّشّ كُي، عَ شَ دٌندٌرٌنتِ تٌنفٌ، عَ نَ سَ قُرٍ مَ يِرٍقَنيِ تُلِ مَ، عَ يِرٍقَنيِ بّلّشّكُرَ مَ، عَ نُن عَ يِرٍقَنيِ سَنكُرَ مَ وُلِ قَرِ نَشَن كٍلِ يّتّ رَفبِلٍن سّرّشّ مَ. 29 تُرٍ نَشَن لُشِ عَ بّلّشّ كُي، عَ شَ نَ سَ نَ قُرٍ مَ شُنيِ مَ، عَلَكٌ عَ شُن شَ سَرَ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ. 30 سّرّشّدُبّ شَ فَنبّ كٍرٍن بَ، شَ نَ مُ عَ رَ كٌلٌكٌندٍ يْرّ، سّرّشّيٍ يَ مَ قُرٍ مَ نَشٍيٍ سْتْشِ. 31 عَ شَ كٍرٍن بَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ رَ، بٌورٍ شَ قِندِ سّرّشّ فَن دَاشِ رَ، عَ نُن سَنسِ شْرِ دِنشِ. سّرّشّدُبّ قُرٍ مَ شُن سَرَ مَ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ نَ كِ نّ. 32 سّرِيّ نَن نَ كِ مَرَ سّنِيّنيِ شَ قٍ رَ قُرٍ مَيٍ بّ نَشٍيٍ قِندِشِ سٍتَرٍيٍ رَ.»
33 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ نُن هَرُنَ بّ، 34 «وٌ نَ سٌ كَنَان بْشِ مَ، ﭑ نَشَن قِمَ وٌ مَ كّ رَ، شَ قُرٍ حَاشِ سَ مِنِ وٌ شَ بَنشِ كَنكٍيٍ مَ مّننِ، 35 بَنشِ كَنيِ شَ سَ عَ قَلَ سّرّشّدُبّ بّ، ‹ﭑ بَرَ قُرٍ حَاشِ تٌ ﭑ مَ بَنشِ مَ.› 36 سّرّشّدُبّ شَ يَامَرِ قِ، عٍ شَ سٍ بِرِن نَمِنِ بَنشِ كُي بٍينُ عَ شَ سِفَ قُرٍ حَاشِ مَتٌدٍ، عَلَكٌ سٍ نَشَن نَ بَنشِ كُي، نَ نَشَ قِندِ سٍ سّنِيّنتَرٍ رَ. عٍ نَ فّ نَ رَبَدٍ، سّرّشّدُبّ شَ سِفَ نَ بَنشِ مَتٌدٍ.»
37 «سّرّشّدُبّ شَ نَ قُرٍ مَتٌ. شَ قُرٍ قْورْ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ فبٍيلِ، عَ مَن يَ نَشَ عِتِلِن، عَ بَنشِ كَنكٍ سُشُ، 38 سّرّشّدُبّ شَ مِنِ بَنشِ كُي، عَ شَ بَنشِ نَادّ بَلَن لْشُن كٍرٍن. 39 شِ سٌلٌقٍرٍ ندٍ لْشْي، سّرّشّدُبّ مَن شَ فبِلٍن نَا. شَ قُرٍ بَرَ لَنتَن يّ عِ بَنشِ كَنكٍ مَ، 40 سّرّشّدُبّ شَ يَامَرِ قِ، بَنشِ فّمّيٍ شَ بَ نَ قُرٍ نَ دّننَشّ، عٍ شَ عٍ وْلّ تَا قَرِ مَ يِرٍ سّنِيّنتَرٍ. 41 بَنشِ كَنكٍ شَ مَشْولِن بَنشِ كُي. نَشَن بَمَ، نَ شَ وٌلِ تَا قَرِ مَ يِرٍ سّنِيّنتَرٍ. 42 فّمّ فبّتّيٍ شَ سَ بٌورٍيٍ حْشْي رَ، بَنشِ كَنكٍ شَ مَسٌ عَ نّينّ رَ.»
43 «نَ وَلِ بِرِن دَنفِ شَنبِ، شَ قُرٍ حَاشِ مَن مِنِ بَنشِ مَ، 44 سّرّشّدُبّ شَ فبِلٍن نَ مَتٌ رَ. شَ قُرٍ بَرَ لَنتَن يّ بَنشِ كُي، قُرٍ حَاشِ نَ عَ رَ، عَ قِندِشِ سٍ سّنِيّنتَرٍ نَن نَ. 45 نَ بَنشِ شَ رَبِرَ، عَ فّمّيٍ، عَ وُرِيٍ، نُن عَ مَسٌ بّندّ بِرِن شَ وْلّ تَا قَرِ مَ يِرٍ سّنِيّنتَرٍ. 46 نَشَن يٌ سٌمَ نَ بَنشِ كُي عَ بَلَن شَنبِ، نَ كَنيِ قَن قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ نَن نَ هَن نُنمَرٍ رَ. 47 نَشَن نَ عَ سَ نَ بَنشِ كُي، شَ نَ مُ عَ رَ عَ عَ دّفٍ نَا، نَ لَنمَ عَ شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ.»
48 «نَ بَنشِ يَءِلَن شَنبِ، شَ سّرّشّدُبّ سَ فبِلٍن نَ بَنشِ كُي، عَ قَ عَ تٌ قُرٍ مُ لَنتَنشِ عَ عِ، عَ شَ مَسٍنيِ تِ، نَ بَنشِ بَرَ سّنِيّن، قُرٍ بَرَ حْن نَا. 49 نَ بَنشِ كَنيِ شَ نَ مَرَ سّنِيّنيِ رَكَمَلِ سّرّشّ بَقٍ رَ. عَ شَ شْنِ قِرِن، سّدِرِ وُرِ، فّرّ مْولِ ندٍ، نُن هِسٌثِ وُرِ سْتْ. 50 عَ شَ شْنِ كٍرٍن كْن نَشَبَ قّحّ ندٍ شُن مَ دُلٌن يٍ نَ نَشَن كُي. 51 عَ شَ سّدِرِ وُرِ، هِسٌثِ وُرِ، فّرّ مْولِ ندٍ، نُن شْنِ حِحّ سِن شْنِ كْن نَشَبَ وُلِ شْورَ، نَشَن نَ دُلٌن يٍ كُي. عَ شَ عَ كَسَن بَنشِ مَ سَنمَيَ سٌلٌقٍرٍ. 52 عَ شَ بَنشِ رَ سّنِيّن شْنِ وُلِ، دُلٌن يٍ، شْنِ حِحّ، سّدِرِ وُرِ، هِسٌثِ وُرِ، نُن فّرّ مْولِ ندٍ رَ. 53 عَ شَ شْنِ حِحّ بّحِن تَا قَرِ مَ وُلَ عِ. نَ كُي، نَ بَنشِ شَ قٍ حَاشِ حْنمَ نّ، عَ سّنِيّن.»
54 «سّرِيّ نَن نَ كِ قُرٍ حَاشِيٍ شَ قٍ رَ نَشٍيٍ مِنِمَ مِشِ قَتٍ مَ، 55 دُفِيٍ مَ، بَنشِيٍ مَ، 56 نَشٍيٍ قُنتُمَ، نَشٍيٍ بُلَمَ، نَشٍيٍ قِيشّمَ، 57 عَلَكٌ عَ شَ كٌلٌن شَ سٍ سّنِيّنشِ نَن عَ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ مُ سّنِيّنشِ. سّرِيّ نَن نَ كِ نَ قُرٍ حَاشِ شَ قٍ رَ.»