15
كْرْ سِلَ كَنيِ
نُن فِنّ شَ كِكٍ وَلِ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ نُن هَرُنَ بّ، «وٌ شَ عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، كْرْ سِلَ كَنيِ بَرَ قِندِ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ. كْرْ سِلَ كَنيِ بَرَ قِندِ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ هَلِ كْرْ سِلَ مُ نَ مِنِقٍ سِندٍن، كْنْ عَ نَ عَ قَتٍ كُي. كْرْ سِلَ كَنيِ سَمَ سَدٍ نَشَن مَ، سٍ سّنِيّنتَرٍ نَ عَ رَ. عَ دْشْ فٌنيِ نَشَن يٌ مَ، نَ قَن سٍ سّنِيّنتَرٍ نَ عَ رَ. نَشَن نَ دِن عَ شَ سَدٍ رَ، نَ كَنيِ شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ، عَ شَ عَ يّتّ مَشَ يٍ رَ. عَ قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ نَن نَ هَن نُنمَرٍ رَ. نَشَن دْشْمَ عَ شَ فٌنيِ مَ، نَ كَنيِ شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ، عَ شَ عَ يّتّ مَشَ يٍ رَ. عَ قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ نَن نَ هَن نُنمَرٍ رَ. نَشَن يٌ دِن نَ قُرٍ مَ قَتٍ رَ، نَ كَنيِ شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ، عَ شَ عَ يّتّ مَشَ يٍ رَ. عَ قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ نَن نَ هَن نُنمَرٍ رَ. شَ قُرٍ مَ دّ يٍ بْشُن مِشِ سّنِيّنشِ ندٍ مَ، نَ كَنيِ شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ، عَ شَ عَ يّتّ مَشَ. عَ قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ نَن نَ هَن نُنمَرٍ رَ. دْشْسٍ نَشَن سَمَ سٌي مَ، شَ نَ مُ عَ رَ حْشْمّ مَ، شَ قُرٍ مَ دْشْ نَ قَرِ، نَ دْشْسٍ قِندِ مَ سٍ سّنِيّنتَرٍ نَن نَ. 10 نَشَن نَ دِن سٍسٍ رَ قُرٍ مَ بَرَ دْشْ نَشَن قَرِ، نَ كَنيِ بَرَ قِندِ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ هَن نُنمَرٍ رَ. نَ كَنيِ شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ، عَ شَ عَ يّتّ مَشَ. 11 قُرٍ مَ بّلّشّ سّنِيّنتَرٍ كَنيِ دِنمَ مِشِ نَشَن نَ، نَ شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ، عَ شَ عَ يّتّ مَشَ يٍ رَ. عَ قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ نَن نَ هَن نُنمَرٍ رَ. 12 قُرٍ مَ دِنمَ قّحّ نَشَن نَ، نَ شَ كَنَ. شَ يِرَبَسٍ وُرِ دَاشِ نَ عَ رَ، عَ لَن عَ شَ مَشَ يٍ رَ.»
13 «كْرْ سِلَ كَنيِ نَ يَلَن، عَ مَمّ تِمَ نّ لْشُن كٍرٍن بٍينُ عَ شَ قِندِ مِشِ سّنِيّنشِ رَ. عَ شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ، عَ شَ عَ مَشَ دُلٌنيِ يٍ رَ. عَ سّنِيّنمَ نَ كِ نّ. 14 شِ سٌلٌمَسَشَن ندٍ لْشْي، عَ شَ فَنبّ قِرِن تٌنفٌ، شَ نَ مُ عَ رَ كٌلٌكٌندٍ يْرّ قِرِن، عَ سَ عٍ سٌ سّرّشّدُبّ يِ رَ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ. 15 سّرّشّدُبّ شَ شْنِ كٍرٍن بَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ رَ، بٌورٍ سّرّشّ فَن دَاشِ. نَ كُي، كْرْ سِلَ كَنيِ بَرَ عَ شُن سَرَ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ.»
16 «شَ شّمّ ندٍ عَ شَ وَنتَنيِ نْشْ، عَ شَ عَ قَتٍ بِرِن مَشَ. عَ قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ نَن نَ هَن نُنمَرٍ رَ. 17 دُفِ نُن كِرِ نَشَن بِرِن نْشْ، عٍ شَ مَشَ يٍ رَ، عٍ قَن قِندِ مَ نّ سٍ سّنِيّنتَرٍ هَن نُنمَرٍ رَ. 18 شَ شّمّ نُن فِنّ كَقُ عٍ بٌورٍ رَ، عٍ شَ عٍ قَتٍ مَشَ. عٍ قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍيٍ نَن نَ هَن نُنمَرٍ رَ.»
19 «فِنّ نَشَن نَ عَ شَ كِكٍ وَلِ كُي، عَ قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ نَن نَ لْشُن كٍرٍن بُن مَ. نَشَن نَ دِن عَ رَ، عَ قَن قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ هَن نُنمَرٍ رَ. 20 فِنّ نَشَن نَ عَ شَ كِكٍ وَلِ كُي، عَ سَمَ سَدٍ نَشَن مَ، سٍ سّنِيّنتَرٍ نَ عَ رَ. عَ دْشْ سٍسٍ نَشَن مَ، نَ قَن سٍ سّنِيّنتَرٍ نَ عَ رَ. 21 نَشَن يٌ نَ دِن عَ شَ سَدٍ رَ، نَ كَنيِ شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ، عَ شَ عَ يّتّ مَشَ يٍ رَ. عَ قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ نَن نَ هَن نُنمَرٍ رَ. 22 نَشَن يٌ نَ دْشْ عَ شَ فٌنيِ مَ، نَ كَنيِ شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ، عَ شَ عَ يّتّ مَشَ يٍ رَ. عَ قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ نَن نَ هَن نُنمَرٍ رَ. 23 شَ سٍ ندٍ سَشِ نَ سَدٍ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ نَ فٌنيِ مَ عَ نُ دْشْشِ نَشَن مَ، نَشَن دِنمَ نَ سٍ رَ عَ قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ نَن نَ هَن نُنمَرٍ رَ. 24 شَ شّمّ ندٍ نُن نَ فِنّ كَقُ، عَ شَ كِكٍ وَلِ وُلِ قَ سَ عَ قَتٍ مَ، عَ قَن قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ نَن نَ لْشْشُن كٍرٍن بُن مَ. عَ نَ سَ سَدٍ يٌ مَ، نَ قَن قِندِ مَ سٍ سّنِيّنتَرٍ نَن نَ.»
25 «شَ وُلِ لُ مِنِ رَ فِنّ مَ، نَشَن مُ قِندِشِ عَ شَ كِكٍ وَلِ وُلِ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ شَ كِكٍ وَلِ تّمُي شْن نَشَ كُيَ، عَ قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ نَن نَ عَلْ فِنّ نَشَن نَ عَ شَ كِكٍ وَلِ كُي. 26 عَ نَ عَ سَ سَدٍ نَشَن مَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ دْشْ فٌنيِ نَشَن مَ، نَ بِرِن قِندِ مَ نّ سٍ سّنِيّنتَرٍ رَ عَلْ عَ شَ كِكٍ وَلِ تّمُي. 27 نَشَن دِنمَ نَ سٍيٍ رَ، نَ كَنيِ شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ، عَ شَ عَ قَتٍ مَشَ يٍ رَ. عَ قِندِ مَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ نَن نَ هَن نُنمَرٍ رَ.»
28 «وُلِ نَ بَ مِنِقٍ، نَ فِنّ شَ مَمّ تِ لْشْشُن كٍرٍن، عَ قَ سّنِيّن. 29 شِ سٌلٌقٍرٍ ندٍ لْشْي، عَ شَ فَنبّ قِرِن، شَ نَ مُ عَ رَ كٌلٌكٌندٍ يْرّ قِرِن تٌنفٌ، عَ شَ عٍ شَنِن سّرّشّدُبّ شْن هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ. 30 سّرّشّدُبّ شَ شْنِ كٍرٍن بَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ رَ، بٌورٍ سّرّشّ فَن دَاشِ. سّرّشّدُبّ شُنسَرٍ سّرّشّ بَمَ نَ فِنّ بّ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ نَ كِ نّ.»
31 «وٌ شَ عِسِرَيِلَكَيٍ مَكُيَ سّنِيّنتَرٍحَ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ، عٍ نَ عٍ مَكْرّ ﭑ مَ هْرْ مْلِنفِرَ رَ نَشَن نَ وٌ تَفِ، عٍ قَشَمَ نّ.»
32 «سّرِيّ نَن نَ كِ كْرْ سِلَ شَ قٍ رَ، عَ نُن شّمّ نَشَن عَ شَ وَنتَنيِ نْشْمَ، 33 فِنّ نَشَن نَ كِكٍ وَلِ كُي، كْرْ سِلَ نَشَن مِنِمَ شّمّ نُن فِنّ قَتٍ عِ، نُن شّمّ نَشَن نُن فِنّ سّنِيّنتَرٍ كَقُمَ.»