17
سّرّشّ بَمَ دّننَشّ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، «عَ قَلَ هَرُنَ بّ نُن عَ شَ دِيٍ بّ، عَ نُن عِسِرَيِلَكَ بِرِن بّ، عَلَتَلَ يِ نَن يَمَرِشِ. عِسِرَيِلَكَ نَشَن نِنفٍ، شَ نَ مُ عَ رَ يّشّي، شَ نَ مُ عَ رَ سِ بَمَ سّرّشّ رَ حَمَ يٌنكِندٍ كُي، شَ نَ مُ عَ رَ حَمَ يٌنكِندٍ قَرِ مَ، عَ مُ عَ شَنِنمَ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ شَ رَ عَلَكٌ عَ شَ عَ قِ ﭑ تَن عَلَتَلَ مَ هْرْ مْلِنفِرَ يِرٍ، نَ كَنيِ لُمَ نّ عَلْ قَشّتِ. عَ بَرَ قَشّ تِ، عَ لَنمَ نَ كَنيِ شَ كٍرِ حَمَ يَ مَ. يِ يَامَرِ وَ مَ عَ مَسٍنقٍ نّ عَ عِسِرَيِلَكَيٍ مُ لَنمَ عٍ شَ سّرّشّ بَ بُرُنيِ. عٍ شَ قَ شَنُنتٍيَ سّرّشّ رَ سّرّشّدُبّ نَن شْن ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ ﭑ مَ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ. سّرّشّدُبّ شَ نَ وُلِ كَسَن ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ سّرّشّبَدٍ سّيتِيٍ مَ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ، عَ مَن شَ نَ تُرٍ فَن تّ عِ، عَ شَ قِندِ شِرِ قَنيِ رَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ. عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ سِكْتّ سّرّشّ بَ كُيٍ بّ سْنْن دٍ. نَ قِندِ مَ يَنقَنتٍيَ نَن نَ ﭑ تَن عَلَتَلَ مَبِرِ. يِ يَامَرِ مُ كَنَمَ عَبَدَن.»
«عَ قَلَ عٍ بّ، عِسِرَيِلَكَ، شَ نَ مُ عَ رَ شْحّ نَشَن سَبَتِشِ عٍ تَفِ، شَ عَ سّرّشّ فَن دَاشِ، شَ نَ مُ عَ رَ سّرّشّ فبّتّ بَ، عَ مُ عَ شَنِن هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ، عَلَكٌ عَ شَ قِ ﭑ تَن عَلَتَلَ مَ، نَ كَنيِ كٍرِ مَ نّ عَ شَ حَمَ تَفِ.»
وُلِ مِنقٍ تْنيِ
10 «شَ عِسِرَيِلَكَ ندٍ، شَ نَ مُ عَ رَ شْحّ ندٍ نَشَن سَبَتِشِ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ عَ نَشَ وُلِ مِن، ﭑ فبِلٍنمَ نّ نَ كَنيِ قْشْ رَ، ﭑ قَ عَ كٍرِ عَ شَ حَمَ يَ مَ، 11 بَرِ مَ سُبٍ نِي بَرَ لُ عَ وُلِ يَ مَ. ﭑ بَرَ وُلِ قِندِ وٌ شُنسَرٍ رَ، نَشَن بَمَ سّرّشّ رَ سّرّشّبَدٍ قَرِ. وُلِ نَن نَ شُنسَرٍ رَ. 12 نَ نَ عَ رَ، ﭑ بَرَ عِسِرَيِلَكَيٍ يَمَرِ عٍ نَشَ وُلِ مِن. وٌ شَ شْحّ نَشٍيٍ سَبَتِشِ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ، عٍ قَن نَشَ وُلِ مِن دٍ. 13 شَ عِسِرَيِلَكَ، شَ نَ مُ عَ رَ شْحّ ندٍ نَشَن نَ وٌ تَفِ، سَ سُبٍ ندٍ، شَ نَ مُ عَ رَ شْنِ ندٍ قَشَ نَشَن دَشَ عَ شَ دٌن، عَ شَ نَ وُلِ عِقِلِ بْشِ مَ، عَ بّندّ سَ عَ قَرِ، 14 بَرِ مَ سُبٍ نِي نَ عَ وُلِ نَن يَ مَ. نَ نَ عَ رَ، ﭑ بَرَ عِسِرَيِلَكَيٍ يَمَرِ وٌ نَشَ سُبٍ وُلِ يٌ مِن، بَرِ مَ سُبٍ نِي نَ عَ وُلِ نَن يَ مَ. نَشَن يٌ نَ رَبَ، عَ قَمَ كٍرِدٍ عِسِرَيِلَ حَمَ يَ مَ.»
15 «شَ عِسِرَيِلَكَ، شَ نَ مُ عَ رَ شْحّ ندٍ نَشَن نَ وٌ تَفِ، نَ سُبٍ دٌن نَشَن قَشَشِ عَ يّتّ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ سُبٍ فبّتّ نَشَن قَشَشِ كِ فبّتّ رَ، نَ كَنيِ شَ عَ شَ دُفِيٍ شَ يٍ رَ، عَ مَن شَ عَ يّتّ مَشَ. عَ مُ سّنِيّنمَ هَن نُنمَرٍ رَ. 16 شَ عَ مُ عَ شَ دُفِيٍ شَ، شَ عَ مُ عَ يّتّ مَشَ، نَ سّنِيّنتَرٍحَ لُمَ نّ عَ مَ.»