18
كَقُي سّرِيّ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، «عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ. وٌ نَشَ مِسِرَكَيٍ شَ نَامُنيِيٍ رَبَ، وٌ نُ نَ دّننَشّ. وٌ مَن نَشَ كَنَانكَيٍ قَن مَ نَامُنيِيٍ رَبَ، ﭑ وٌ شَنِنمَ دّننَشّ. وٌ نَشَ بِرَ عٍ شَ سّرِيّ قْشْ رَ. وٌ شَ ﭑ تَن نَن مَ سّرِيّ نُن ﭑ مَ يَامَرِيٍ رَبَتُ، بَرِ مَ عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ. وٌ شَ بِرَ ﭑ مَ سّرِيّ نُن ﭑ مَ يَامَرِيٍ نَن قْشْ رَ. مِشِ نَشَن نٍيٍ رَبَتُمَ، عَ سِمَيَ سْتْمَ نٍيٍ نَن سَابُي رَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ.»
«وٌ نَشَ كَقُ وٌ نُن وٌ بَرِ مَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ.»
«وٌ نَشَ كَقُ وٌ نُن وٌ نفَ، نَشَن قِندِشِ وٌ بَبَ شَ فِنّ رَ. وٌ نفَ نَن وٌ نفَ رَ، وٌ نَشَ كَقُ عَ رَ.»
«وٌ نَشَ كَقُ وٌ نُن وٌ نَندٍن، نَشَن قِندِشِ وٌ بَبَ شَ فِنّ رَ.»
«وٌ نَشَ كَقُ وٌ نُن وٌ مَافِنّ، نَشَن قِندِشِ وٌ بَبَ شَ نَ مُ عَ رَ وٌ نفَ شَ دِ رَ، نَشَن بَرِشِ وٌ شْنيِ شَ نَ مُ عَ رَ يِرٍ فبّتّ.»
10 «وٌ نَشَ كَقُ وٌ نُن وٌ شَ دِ شّمّ شَ دِ فِنّ، وٌ نَشَ كَقُ وٌ نُن وٌ شَ دِ فِنّ شَ دِ فِنّ. عٍ قَتَنشِ وٌ يّتّ قَتٍ نَن نَ.»
11 «وٌ نَشَ كَقُ وٌ نُن وٌ بَبَ شَ فِنّ فبّتّ شَ دِ فِنّ، وٌ بَبَ نَشَن بَرِشِ. وٌ مَافِنّ نَ عَ رَ.»
12 «وٌ نَشَ كَقُ وٌ نُن وٌ بَبَ مَافِنّ رَ. وٌ بَبَ بَرِبٌورٍ نَ عَ رَ.»
13 «وٌ نَشَ كَقُ وٌ نُن وٌ نفَ شُنيَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ تَارَ. وٌ نفَ بَرِبٌورٍ نَ عَ رَ.»
14 «وٌ نَشَ كَقُ وٌ نُن وٌ بَبَ شُنيَ شَ فِنّ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ تَارَ شَ فِنّ. وٌ بَبَ شُنيَ شَ نَ مُ عَ رَ عَ تَارَ نَن فبٍ قِندِشِ نَ فِنّيٍ رَ. وٌ نفَ نُن وٌ مَمَ نَن لَنشِ عٍ مَ.»
15 «وٌ نَشَ كَقُ وٌ نُن وٌ شَ دِ شَ فِنّ، وٌ شَ دِ نَن شَ فِنّ عَ رَ.»
16 «وٌ نَشَ كَقُ وٌ نُن وٌ شُنيَ، شَ نَ مُ عَ رَ وٌ تَارَ شَ فِنّ.»
17 «شَ وٌ نُن فِنّ ندٍ بَرَ كَقُ، وٌ نُن عَ شَ دِ فِنّ تَن نَشَ كَقُ دٍ. وٌ نُن عَ شَ دِ شّمّ شَ دِ فِنّ نَشَ كَقُ دٍ، وٌ نُن عَ شَ دِ فِنّ شَ دِ فِنّ نَشَ كَقُ دٍ. بَرِبٌورٍ مَيٍ نَ عٍ رَ، نَ قٍ مْولِ مُ قَن.»
18 «وٌ نُن وٌ شَ فِنّ شُنيَ نَشَ كَقُ دٍ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ تَارَ، وٌ شَ فِنّ شَ سِمَيَ كُي. نَ قٍ قَمَ نّ تْونّ رَ.»
19 «وٌ نُن فِنّ نَشَ كَقُ عَ شَ كِكٍ وَلِ كُي دٍ، بَرِ مَ عَ مُ سّنِيّنشِ نَ تّمُي.»
20 «سَدٍ قٍ نَشَ لُ وٌ نُن وٌ مَلَنبٌورٍ شَ فِنّ تَفِ دٍ، نَ قِندِ مَ سّنِيّنتَرٍحَ نَن نَ.»
21 «وٌ نَشَ وٌ شَ دِ يٌ بَ سّرّشّ رَ مْلْكْ كُيٍ بّ. وٌ نَشَ وٌ مَرِفِ عَلَ شِلِ بّشُ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ.»
22 «شّمّ نَشَ كَقُ نُن شّمّ رَ. قٍ حَاشِ نَ عَ رَ. شّمّ لَنمَ عٍ نُن فِنّ نَن شَ كَقُ.»
23 «شّمّ نَشَ كَقُ نُن سُبٍ رَ. فِنّ قَن نَشَ كَقُ نُن سُبٍ رَ. نَ قٍ مْولِ مُ قَن قٍوٌ.»
24 «وٌ نَشَ وٌ مَنْشْ يِ قٍ مْولِيٍ رَ، عَلْ نَ سِيٍ عَ رَبَشِ كِ نَشّ ﭑ نَشٍيٍ كٍرِ وٌ يَ رَ. 25 عٍ شَ قٍ حَاشِيٍ بَرَ بْشِ يَتِ مَنْشْ. ﭑ عٍ رَتْنشِ نَ نَن مَ، عٍ مُ لُمَ يِ بْشِ مَ سْنْن. 26 وٌ تَن عِسِرَيِلَكَيٍ نُن شْحّ نَشٍيٍ نَ وٌ تَفِ، وٌ شَ ﭑ مَ سّرِيّ نُن ﭑ مَ يَامَرِيٍ رَبَتُ. وٌ نَشَ يِ قٍ شْنشِيٍ رَبَ دٍ. 27 بٍكَيٍ نُ بَرَ نَ مْولِ رَبَ بٍينُ وٌ شَ قَ. يِ بْشِ قِندِ يِرٍ سّنِيّنتَرٍ رَ نَ نَن مَ. 28 شَ وٌ قَن بِرَ نَ مْولِ قْشْ رَ، وٌ قَن كٍرِ مَ نّ يِ بْشِ مَ. 29 مِشِ يٌ نَشَن نَ مْولِ رَبَمَ، عَ كٍلِمَ نّ عَ شَ حَمَ يَ مَ. 30 وٌ شَ ﭑ مَ يَامَرِيٍ رَبَتُ، وٌ نَشَ نَ قٍ شْنشِيٍ رَبَ عَلْ مِشِ نَشٍيٍ نُ نَ بٍ بٍينُ وٌ شَ قَ. وٌ نَشَ قِندِ مِشِ سّنِيّنتَرٍيٍ رَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ.»