19
تِنشِنيِ نَشَن نَقَن عَلَ مَ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، «عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، وٌ شَ سّنِيّن، بَرِ مَ ﭑ تَن سّنِيّن، وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ. بِرِن شَ عٍ نفَ نُن عٍ بَبَ بِنيَ. بِرِن شَ مَلَبُي لْشْي سّرِيّ رَبَتُ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ.»
«وٌ نَشَ كُيٍيٍ بَتُ، وٌ نَشَ وُرٍ رَشُنُ كُيٍ يَءِلَنقٍ رَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ.»
«وٌ شَ شَنُنتٍيَ سّرّشّ بَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ عَ رَبَ كِ مَ. سّرّشّ سُبٍ شَ دٌن عَ قَشَ لْشْي، شَ نَ مُ عَ رَ نَ كُيٍ عِبَ. سُبٍ نَ شِ سَشَن تِ، نَ شَ سَ تّ عِ. نَشَن لُمَ هَن شِ سَشَن، عَ رَهَرَ مُشِ، عَ مُ لَن نَ مْولِ شَ دٌن. نَشَن نَ رَبَمَ، عَ نَ سَرٍ سْتْمَ نّ، بَرِ مَ عَ بَرَ ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ سٍ سّنِيّنشِ يٍلٍبُ. نَ كَنيِ رَ مِنِمَ نّ عِسِرَيِلَ حَمَ يَ مَ.»
«وٌ نَ شّ شَبَ وٌ شْنيِ، وٌ نَشَ عَ تُشُييٍ شَبَ. بَلٌي نَشَن بِرَ مَ بْشِ مَ، وٌ شَ نَ لُ نَا. 10 وٌ نَ وّنِ بٌفِ بَ وٌ شَ سَنسِيٍ كْن نَ، وٌ نَشَ فبِلٍن عَ مَ عَ قِرِن ندٍ. بٌفِ نَشٍيٍ قَن يٌلٌنمَ عٍ يّتّ مَ، وٌ شَ نٍيٍ قَن لُ نَ سٍتَرٍيٍ بّ، عَ نُن مِشِيٍ بّ نَشٍيٍ كٍلِشِ حَمَنّ فبّتّيٍ مَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ.»
11 «وٌ نَشَ مُحّ تِ. وٌ نَشَ وُلٍ قَلَ. وٌ نَشَ وٌ بٌورٍ يَنقَ. 12 وٌ نَشَ وٌ كَلِ ﭑ شِلِ رَ وُلٍ قَرِ، بَرِ مَ نَ كُي وٌ وٌ مَرِفِ عَلَ شِلِ نَن كَنَمَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ.»
13 «وٌ نَشَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ تْورْ، وٌ نَشَ عَ مُحَ. وٌ نَشَ وٌ شَ وَلِكّ شَ وَلِ سَرٍ لُ هَن تِنَ.»
14 «وٌ نَشَ تُلِشْرِ كٌنبِ، وٌ نَشَ دْنشُي رَبِرَ. وٌ شَ فَاشُ ﭑ تَن عَلَ يَ رَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ.»
15 «وٌ نَشَ كِيتِ سَ تِنشِنتَرٍيَ رَ. وٌ نَشَ سٍتَرٍ رَقِسَ عَ بٌورٍ بّ، وٌ نَشَ بَننَ رَقِسَ عَ بٌورٍ بّ. وٌ شَ كِيتِ بِرِن سَ تِنشِنيِ رَ. 16 وٌ نَشَ وٌ بٌورٍ مَقَلَ. وٌ نَشَ وٌ بٌورٍ تْوحّفّ عَلَكٌ عَ شَ قَشَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ. 17 وٌ نَشَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ شْن. وٌ شَ وٌ بٌورٍ رَ سِ، عَلَكٌ وٌ نَشَ يُنُبِ سْتْ عَ شَ قٍ رَ. 18 وٌ نَشَ وٌ فبٍحْشْ. وٌ نَشَ فبّسّنشْننّيَ رَفَتَ وٌ سٌندٌنيِ كُي وٌ نفَشَكٍرٍنيِ بّ. وٌ شَ وٌ بٌورٍ شَنُ عَلْ وٌ وٌ يّتّ شَنُمَ كِ نَشّ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ.»
19 «وٌ شَ ﭑ مَ يَامَرِيٍ رَبَتُ. وٌ نَشَ شُرُ سٍ مْولِ قِرِن رَتٍ عٍ بٌورٍ مَ. وٌ نَشَ سَنسِ مْولِ قِرِن سِ شّ كٍرٍن مَ. وٌ نَشَ دُفِ رَفٌرٌ وٌ مَ نَشَن دّفّشِ فّسّ مْولِ قِرِن نَ.»
20 «شَ شّمّ ندٍ نُن كٌنيِ فِنّ ندٍ كَقُ شّمّ فبّتّ نَشَن شَ كٌتٍ دْشْشِ، نَشَن شُن مُ سَرَشِ سِندٍن، نَشَن مُ شْرّيَشِ، عٍ شَ حَشَنكَتَ. كْنْ وٌ نَشَ عٍ قَشَ، بَرِ مَ كٌنيِ فِنّ نَن عَ رَ. 21 نَ شّمّ شَ يّشّي كٌنتٌنيِ بَ يّتّ رَفبِلٍن سّرّشّ رَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ هْرْ مْلِنفِرَ سٌدٍ دّ رَ. 22 سّرّشّدُبّ شَ نَ يّشّي كٌنتٌنيِ قِندِ شُنسَرٍ رَ عَ بّ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ، عَ شَ قِندِ يّتّ رَفبِلٍن سّرّشّ رَ عَلَكٌ عَ شَ يُنُبِ شَ شَقَرِ.»
23 «وٌ نَ سٌ بْشِ كُي ﭑ نَشَن قِمَ وٌ مَ، وٌ نَشَ وٌ شَ سَنسِ سِشِيٍ بٌفِيٍ دٌن سِندٍن هَن حّ سَشَن. عٍ مُ سّنِيّن، عٍ لُشِ عَلْ سُننّتَرٍ. وٌ نَشَ عٍ دٌن. 24 نَشٍيٍ قَن بٌفِمَ حّ نَانِ ندٍ مَ، نَ بِرِن قِمَ ﭑ تَن عَلَتَلَ نَن مَ، عَ شَ قِندِ ﭑ مَ مَتْشْي رَ. 25 نَشٍيٍ بٌفِمَ حّ سُولِ ندٍ مَ، نَ تَن بِرِن قِندِ مَ وٌ بَلٌي نَن نَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ.»
26 «وٌ نَشَ سُبٍ يٌ دٌن وٌ مُ نَشَن كْن نَشَبَشِ، عَ وُلِ شَ مِنِ. وٌ نَشَ سٍمَتٌي وَلِ رَبَ، وٌ نَشَ دُورٍيَ رَبَ. 27 وٌ نَشَ وٌ شُنسّشّ مَشَبَ وٌ شُنيِ سّيتِيٍ مَ عَ رَدِفِلِنشِ رَ، وٌ نَشَ وٌ دّ شَبٍ سّيتِيٍ مَشَبَ، 28 وٌ نَشَ وٌ قَتٍ مَشَبَ حْنيِ تٌ سٌشِ وٌ مَ. وٌ نَشَ ثِرِنتِ تِ وٌ قَتٍ مَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ.»
29 «وٌ نَشَ وٌ شَ دِ فِنّ مَتِ لَنفٌي رَ، عَلَكٌ وٌ شَ بْشِ نَشَ بِرَ لَنفٌيحَ قْشْ رَ، عَ شَ رَقٍ قٍ حَاشِيٍ رَ. 30 وٌ شَ ﭑ مَ مَلَبُي لْشْييٍ بِنيَ، عَ نُن ﭑ مَ يِرٍ سّنِيّنشِ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ.»
31 «وٌ نَشَ مِشِ قٍن نَشَن مِشِ قَشَشِيٍ رَوْيّنمَ. وٌ نَشَ بِرَ سٍمَتٌييٍ قْشْ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ وٌ قِندِ مَ سّنِيّنتَرٍيٍ نَن نَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ.»
32 «وٌ شَ مِشِ مْشِيٍ بِنيَ، نَشٍيٍ شُنسّشّ بَرَ قِيشّ. وٌ شَ فَاشُ وٌ مَرِفِ عَلَ يَ رَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ.»
33 «وٌ نَشَ مِشِ رَوَلِ عَ حَاشِ رَ، نَشٍيٍ كٍلِشِ حَمَنّ فبّتّ عٍ شَ سَبَتِ وٌ شَ بْشِ كُي. 34 وٌ شَ نَ شْحّ مْولِ رَ سّنّ عَلْ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ. وٌ شَ عَ شَنُ عَلْ وٌ وٌ يّتّ شَنُمَ كِ نَشّ. وٌ قَن نُ نَ شْحّيَ نَن كُي مِسِرَ بْشِ مَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ.»
35 «وٌ نَشَ تِنشِنتَرٍيَ يٌ رَبَ، كِيتِ سَدٍ، سٍ كُيّيَ مَنِيَدٍ، سٍ بِنيّ مَنِيَدٍ، سٍ رَقٍ دَاشِ مَنِيَدٍ. 36 وٌ شَ سِكٍيلِ شَ كَمَلِ. وٌ سٍ مَنِيَسٍ كَمَلِشِيٍ رَوَلِ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ، نَشَن وٌ رَ مِنِشِ مِسِرَ بْشِ مَ. 37 وٌ شَ ﭑ مَ سّرِيّ نُن ﭑ مَ يَامَرِ بِرِن نَبَتُ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ.»