20
قٍ شْنشِيٍ عَلَ مَبِرِ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، «عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، شَ عِسِرَيِلَكَ ندٍ، شَ نَ مُ عَ رَ شْحّ ندٍ نَشَن سَبَتِشِ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ، عَ شَ دِ ندٍ بَ سّرّشّ رَ مْلْكْ كُيٍ بّ، حَمَ شَ نَ كَنيِ مَفْنْ فّمّيٍ رَ هَن عَ شَ قَشَ. ﭑ تَن قَن فبِلٍنمَ نّ نَ مِشِ قْشْ رَ، ﭑ عَ رَ مِنِ حَمَ يَ مَ، بَرِ مَ عَ بَرَ ﭑ مَ يِرٍ سّنِيّنشِ يٍلٍبُ، عَ بَرَ ﭑ شِلِ سّنِيّنشِ كَنَ نَ سّرّشّ مْولِ رَ مْلْكْ كُيٍ بّ. شَ حَمَ عَ يَ رَشِ نَ قٍ مَ، عٍ تٌندِ مِشِ قَشَدٍ، نَشَن عَ شَ دِ بَشِ سّرّشّ رَ مْلْكْ بّ، ﭑ تَن فبِلٍنمَ نّ نَ مِشِ نُن عَ شَبِلّ قْشْ رَ، ﭑ نٍيٍ كٍرِ عٍ شَ حَمَ يَ مَ، عَ نُن مِشِ بِرِن نَشٍيٍ ﭑ يَنقَمَ مْلْكْ كُيٍ شَ قٍ رَ.»
«شَ مِشِ ندٍ ﭑ يَنقَ، عَ بِرَ سٍمَتٌي قْشْ رَ، عَ نُن مِشِ نَشَن مِشِ قَشَشِيٍ رَوْيّنمَ، ﭑ فبِلٍنمَ نَ كَنيِ قْشْ رَ، ﭑ عَ كٍرِ عَ شَ حَمَ يَ مَ. وٌ شَ وٌ حّرّ سّنِيّنيِ كُي، عَلَكٌ وٌ شَ سّنِيّن، بَرِ مَ عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ. وٌ شَ ﭑ مَ يَامَرِيٍ رَبَتُ، وٌ شَ عٍ رَتِنمّ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، نَشَن وٌ رَ سّنِيّنمَ.»
«نَشَن يٌ عَ بَبَ دَنكَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ نفَ، وٌ شَ نَ كَنيِ قَشَ. عَ تَن نَن عَ قَشَ قٍ رَفِرِشِ، بَرِ مَ عَ بَرَ عَ بَبَ دَنكَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ نفَ.»
10 «شَ شّمّ ندٍ يّنّ رَبَ عَ مَلَن بٌورٍ شَ فِنّ رَ، نَ شّمّ نُن نَ فِنّ شَ قَشَ عٍ شَ لَنفٌيحَ شَ قٍ رَ.»
11 «شَ شّمّ ندٍ كَقُ نُن عَ بَبَ شَ فِنّ رَ، عَ بَرَ قٍ حَاشِ رَبَ عَ بَبَ رَ. وٌ شَ نَ شّمّ نُن نَ فِنّ قَشَ عٍ شَ يُنُبِ شَ قٍ رَ.»
12 «شَ شّمّ ندٍ كَقُ نُن عَ شَ دِ شَ فِنّ رَ، وٌ شَ عٍ قِرِنيِ بِرِن قَشَ نَ يُنُبِ شَ قٍ رَ، بَرِ مَ نَ قٍ مْولِ مُ قَن قٍوٌ.»
13 «شَ شّمّ ندٍ كَقُ نُن شّمّ فبّتّ رَ عَلْ شّمّ دَرِشِ عَ رَبَ رَ فِنّ رَ كِ نَشّ، وٌ شَ عٍ قِرِنيِ بِرِن قَشَ نَ قٍ شْنشِ شَ قٍ رَ.»
14 «شَ شّمّ ندٍ كَقُ نُن فِنّ رَ نُن نَ شَ دِ فِنّ رَ، عٍ بَرَ قٍ حَاشِ رَبَ. وٌ شَ عٍ فَن تّ رَ، شّمّ نُن فِنّ، عَلَكٌ نَ قٍ شْنشِ مْولِ نَشَ لُ وٌ تَفِ.»
15 «شَ شّمّ ندٍ كَقُ نُن سُبٍ رَ، وٌ شَ نَ شّمّ نُن نَ سُبٍ بِرِن قَشَ.»
16 «شَ فِنّ ندٍ عَ مَسٌ سُبٍ رَ كَقُ بٌورٍحَ رَ، وٌ شَ نَ فِنّ نُن نَ سُبٍ قَشَ نَ قٍ حَاشِ شَ قٍ رَ.»
17 «شَ شّمّ ندٍ كَقُ نُن عَ مَافِنّ رَ، عَ بَبَ شَ دِ فِنّ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ نفَ شَ دِ فِنّ، قٍ مَيَافِشِ نَن عَ رَ. وٌ شَ عٍ كٍرِ عٍ شَ حَمَ يَ مَ، بَرِ مَ شّمّ بَرَ كَقُ نُن عَ مَافِنّ رَ. نَ كٌتٍ شَ لُ عَ شُن مَ.»
18 «شَ شّمّ ندٍ كَقُ نُن فِنّ رَ نَشَن نَ عَ شَ كِكٍ وَلِ كُي، عَ وُلِ نَشَ مِنِ كّنّ مَ. عٍ قِرِنيِ بِرِن شَ كٍرِ حَمَ يَ مَ نَ قٍ مَ.»
19 «وٌ نَشَ كَقُ نُن وٌ نفَ شُنيَ، شَ نَ مُ عَ رَ وٌ نفَ تَارَ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ وٌ بَبَ مَافِنّ رَ، بَرِ مَ وٌ بَرِبٌورٍ نَن عٍ رَ. نَشَن نَ مْولِ رَبَمَ نَ كٌتٍ شَ لُ عَ شُن مَ.»
20 «شَ شّمّ ندٍ كَقُ نُن عَ بَبَ شُنيَ شَ فِنّ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ بَبَ تَارَ شَ فِنّ رَ، عٍ نَ كٌتٍ شَنِنمَ نّ. عٍ بِرِن قَمَ قَشَدٍ دِبَرِتَرٍحَ نَن كُي.»
21 «شَ شّمّ ندٍ كَقُ نُن عَ شُنيَ شَ فِنّ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ كَقُ نُن عَ تَارَ شَ فِنّ رَ، عَ بَرَ قٍ سّنِيّنتَرٍ رَبَ. عٍ بِرِن قَمَ قَشَدٍ دِبَرِتَرٍحَ نَن كُي.»
22 «وٌ شَ ﭑ مَ سّرِيّ نُن ﭑ مَ يَامَرِ بِرِن نَبَتُ، وٌ شَ نَ بِرِن نَبَ، عَلَكٌ وٌ مُ قَمَ كٍرِدٍ كِ نَشّ بْشِ مَ ﭑ وٌ رَ سَبَتِمَ دّننَشّ. 23 وٌ نَشَ بِرَ نَ بْشِ سِيٍ شَ سّرِيّ قْشْ رَ، ﭑ قَمَ نَشٍيٍ كٍرِدٍ وٌ يَ رَ. عٍ نَشَن نَبَمَ نَ مُ رَقَنشِ ﭑ مَ قٍوٌ. 24 ﭑ بَرَ عَ قَلَ وٌ بّ نَ بْشِ قِندِ مَ وٌ فبٍ رَ. ﭑ بَرَ نَ بْشِ قِ وٌ مَ، شِحّ نُن كُمِ فبٍفبٍ نَ دّننَشّ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ، نَشَن وٌ سُفَندِشِ سِيٍ تَفِ. 25 وٌ شَ سُبٍ رَهَرَ مُشِيٍ نُن سُبٍ رَدَشَشِيٍ تَفِ رَ سَ، عٍ نُن شْنِ رَهَرَ مُشِيٍ نُن شْنِ رَدَشَشِيٍ، عَلَكٌ وٌ نَشَ قِندِ سّنِيّنتَرٍيٍ رَ عٍ سَابُي رَ. ﭑ بَرَ تْنيِ دْشْ نَ سُبٍيٍ، نَ شْنِيٍ، نُن نَ بْشِمَسٍيٍ رَ. عٍ مُ سّنِيّن. 26 وٌ شَ قِندِ ﭑ مَ حَمَ سّنِيّنشِ رَ، بَرِ مَ ﭑ تَن عَلَتَلَ نَن سّنِيّن. ﭑ بَرَ وٌ سُفَندِ سِيٍ تَفِ، عَلَكٌ وٌ شَ قِندِ ﭑ فبٍ رَ.»
27 «مِشِ يٌ نَشَن مِشِ قَشَشِيٍ رَوْيّنمَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ قِندِ سٍمَتٌي رَ، وٌ شَ عَ مَفْنْ فّمّيٍ رَ هَن عَ شَ قَشَ. عَ تَن نَن عَ قَشَ قٍ رَفِرِشِ.»