21
سّرّشّدُبّ شَ سّنِيّنيِ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، «عَ قَلَ هَرُنَ شَ دِ سّرّشّدُبّيٍ بّ، سّرّشّدُبّ نَشَ عَ يّتّ قِندِ سّنِيّنتَرٍ رَ عَ شَ مِشِ ندٍ قُرٍ سَابُي رَ، قٌ عَ شَ مِشِ كّندّ ندٍ عَلْ عَ نفَ، عَ بَبَ، عَ شَ دِ شّمّ، عَ شَ دِ فِنّ، عَ شُنيَ شّمّمَ، عَ تَارَ شّمّمَ، نُن عَ مَافِنّ، فِنّدِ مّدِ نَ نَشَن نَ، عَ مُ دْشْشِ شّمّ تَا سِندٍن، عَ نَ عَ شْنيِ. سّرّشّدُبّ نَ دِن عٍ قُرٍ رَ، عَ قِندِ مَ نّ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ. عَ مُ لَنمَ سّرّشّدُبّ شَ قِندِ سّنِيّنتَرٍ رَ عَ شَ فِنّ قُرٍ شَ قٍ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ شَ فِنّ شَ مِشِيٍ قُرٍ شَ قٍ رَ.»
«شَ حْنقٍ بَرَ عَ لِ، عَ مُ لَنمَ سّرّشّدُبّ شَ عَ شُنيِ بِ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ دّ شَبٍيٍ سّيتِ مَشَبَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ قَتٍ مَشَبَ. عٍ شَ سّنِيّن عٍ مَرِفِ عَلَ بّ. عٍ نَشَ عٍ مَرِفِ عَلَ شِلِ كَنَ، بَرِ مَ عٍ تَن نَن سّرّشّ فَن دَاشِيٍ بَمَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ، نَشٍيٍ لُشِ عَلْ ﭑ مَ دٌنسٍ. عٍ لَن عٍ شَ سّنِيّن نَ نَن مَ. عَ مُ لَنمَ سّرّشّدُبّ شَ لَنفٌي فِنّ دْشْ، شَ نَ مُ عَ رَ فِنّ قُتِ كَنّ، شَ نَ مُ عَ رَ فِنّ شّمّ مّيشِ نَشَن نَ. سّرّشّدُبّ تَن سّنِيّن عَ مَرِفِ عَلَ بّ. وٌ شَ عَ كٌلٌن مِشِ سّنِيّنشِ رَ، بَرِ مَ عَ تَن نَن سّرّشّيٍ قِمَ عَلَ مَ نَشٍيٍ لُشِ عَلْ دٌنسٍ. وٌ شَ عَ كٌلٌن عَ سّنِيّن، بَرِ مَ ﭑ تَن عَلَتَلَ سّنِيّن، ﭑ تَن نَشَن وٌ رَ سّنِيّنمَ. شَ سّرّشّدُبّ شَ دِ فِنّ ندٍ عَ يّتّ رَيَافِمَ قِندِقٍ رَ لَنفٌي رَ، عَ بَرَ عَ بَبَ رَيَافِ. عَ لَنمَ نَ فِنّ شَ فَن تّ رَ.»
10 «سّرّشّدُبّ كُنتِفِ نَشَن سُفَندِشِ عَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ تَفِ، عٍ تُرٍ سّنِيّنشِ سَ عَ مَ، عٍ دُفِ سّنِيّنشِ رَفٌرٌ عَ مَ، نَ نَشَ عَ شُنسّشّ كَنَ، عَ نَشَ عَ شَ دُفِ عِبْو. 11 عَ نَشَ سٌ قُرٍ شُن مَ، عَ نَشَ قِندِ سّنِيّنتَرٍ رَ قُرٍ شَ قٍ رَ، هَلِ عَ بَبَ شَ نَ مُ عَ رَ عَ نفَ. 12 عَ نَشَ مِنِ يِرٍ سّنِيّنشِ كُي، عَ نَشَ عَ مَرِفِ عَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ مَنْشْ، بَرِ مَ ﭑ تَن عَلَ نَن عَ سُفَندِشِ، تُرٍ سّنِيّنشِ سَشِ عَ شُنيِ مَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ. 13 عَ شَ فِنّدِ مّدِ دْشْ فِنّ رَ. 14 عَ نَشَ كَاحّ فِنّ دْشْ، عَ نَشَ فِنّ رَبّحِنشِ دْشْ، عَ نَشَ لَنفٌي دْشْ، عَ نَشَ فِنّ دْشْ فِنّدِ مّدِ مُ نَشَن نَ. عَ شَ فِنّدِ مّدِ تٌنفٌ فِنّ رَ عَ شَ مِشِيٍ يَ مَ، 15 عَلَكٌ عَ نَشَ عَ بْنسْي رَيَافِ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ نَشَن عَ رَ سّنِيّنمَ.»
16 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، 17 «عَ قَلَ هَرُنَ بّ، مِشِ مَبّنشِ يٌ نَشَ سّرّشّدُبّ وَلِ رَبَ، عَ سّرّشّ سَ سّرّشّبَدٍ مَ ﭑ تَن عَلَ بّ. نَ مُ لَنمَ عَبَدَن. 18 مَبّنيِيٍ نَن يَ نَشٍيٍ مُ دَشَ عٍ شَ عٍ مَسٌ سّرّشّبَدٍ رَ؛ نَشَن يَ مُ قَن، نَشَن مُ نْمَ حّرّدٍ عَ قَنيِ رَ، نَشَن سَلٌنسٍ ندٍ كَنَشِ، 19 نَشَن بّلّشّ، شَ نَ مُ عَ رَ سَنيِ فِرَشِ، 20 نَشَن كُنتِنشِ، نَشَن شَ كُيّ مُ كَمَلِشِ، نَشَن يَ مُ قَنشِ، قَتٍ كِرِ قُرٍ نَ نَشَن مَ، نُن شّمّ بَنَشِ. 21 مَبّنيِ يٌ قَتَن سّرّشّدُبّ هَرُنَ شَبِلّ رَ، عَ نَشَ عَ مَسٌ ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ سّرّشّبَدٍ رَ سّرّشّ فَن دَاشِ بَقٍ رَ عَ مَرِفِ عَلَ بّ. 22 عَ نْمَ ﭑ تَن عَلَ شَ دٌنسٍ سّنِيّنشِ مْولِ بِرِن دٌندٍ، 23 كْنْ عَ مُ لَن عَ شَ عَ مَسٌ يِرٍ سّنِيّنشِ قِسَمَنتٍ شَ دُفِ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ سّرّشّبَدٍ رَ. عَ نَشَ ﭑ مَ يِرٍ سّنِيّنشِ شِلِ كَنَ، بَرِ مَ عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، نَشَن عَ رَ سّنِيّنمَ.» 24 عَننَبِ مُنسَ نَشَ نَ مَسٍنيِ تِ هَرُنَ، عَ شَ دِيٍ، نُن عِسِرَيِلَكَ بِرِن بّ.