22
سّرّشّيٍ نُن مَرَ سّنِيّنيِ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، «عَ قَلَ هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ بّ، عٍ شَ عِسِرَيِلَكَيٍ شَ سّرّشّ سّنِيّنشِيٍ بَ عَ بَ كِ مَ، بَرِ مَ عٍ نٍيٍ قِمَ ﭑ تَن نَن مَ. سّرّشّدُبّيٍ نَشَ ﭑ شِلِ سّنِيّنشِ كَنَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ.»
«عَ قَلَ عٍ بّ، شَ عٍ بْنسْي مِشِ ندٍ سَ قِندِ سّنِيّنتَرٍ رَ، عَ نَشَ عَ مَسٌ عِسِرَيِلَكَيٍ شَ سّرّشّ رَ عٍ نَشٍيٍ قِمَ ﭑ تَن عَلَتَلَ مَ، نَ كَنيِ كٍرِ مَ نّ ﭑ يَ عِ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ.»
«كُنّ قُرٍ نَ مِشِ يٌ مَ هَرُنَ بْنسْي يَ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ كْرْ سِلَ قُرٍ، نَ مُ لَن عَ شَ سّرّشّ سّنِيّنشِ دٌن قٌ عَ شَ فّ سّنِيّندٍ. عَ مَن مُ لَن مِشِ شَ نَ رَبَ شَ عَ بَرَ دِن مِشِ ندٍ رَ نَشَن بَرَ دِن مِشِ قُرٍ رَ. شَ يٍ سّنِيّنتَرٍ نَ مِنِقٍ مِشِ شّمّيَ كُي، عَ مُ لَن عَ شَ سّرّشّ سّنِيّنشِ دٌن. شَ مِشِ ندٍ بَرَ دِن بُبُسٍ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ مِشِ سّنِيّنتَرٍ رَ، نَ مُ لَن عَ شَ سّرّشّ سّنِيّنشِ دٌن. نَشَن نَ رَبَمَ، نَ كَنيِ قِندِ مَ سّنِيّنتَرٍ نَن نَ هَن نُنمَرٍ. بٍينُ عَ شَ نَ سّرّشّ سّنِيّنشِ دٌن، عَ شَ عَ قَتٍ مَشَ. سٌفٍ نَ فٌرٌ، عَ بَرَ سّنِيّن، عَ نْمَ سّرّشّ سّنِيّنشِ دٌندٍ سْنْن، بَرِ مَ عَ بَلٌي نَ عَ رَ.»
«سّرّشّدُبّ نَشَ سُبٍ دٌن نَشَن قَشَشِ عَ يّتّ مَ. عَ مَن نَشَ سُبٍ دٌن سُبٍ فبّتّ نَشَن قَشَشِ، عَلَكٌ عَ نَشَ قِندِ سّنِيّنتَرٍ رَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ.»
«سّرّشّدُبّيٍ شَ ﭑ مَ يَامَرِيٍ رَبَتُ عٍ بَلٌي شَ قٍ رَ، عَلَكٌ عٍ نَشَ يُنُبِ سْتْ، عٍ قَ قَشَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، نَشَن عٍ رَ سّنِيّنمَ. 10 مِشِ يٌ نَشَ سّرّشّ سّنِيّنشِ دٌن شَ سّرّشّدُبّ مُ عَ رَ. هَلِ سّرّشّدُبّ شَ شْحّ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ شَ وَلِكّ مُ لَنمَ عَ شَ عَ دٌن. 11 كْنْ سّرّشّدُبّ شَ كٌنيِ، عَ نَشَن سَرَ كْبِرِ رَ، عَ نُن نَ كٌنيِ شَ دٍنبَيَ تَن نْمَ سّرّشّدُبّ بَلٌي دٌندٍ. 12 سّرّشّدُبّ شَ دِ فِنّ نَشَن دْشْشِ شّمّ عَلَ كٌلٌنتَرٍ شْن مَ، نَشَ سّرّشّ سّنِيّنشِ دٌن. 13 سّرّشّدُبّ شَ دِ فِنّ نَشَن قِندِشِ كَاحّ فِنّ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ شّمّ مّيشِ نَشَن نَ عٍ مُ دِ بَرِ، عَ فبِلٍن عَ بَبَ شْنيِ عَلْ عَ نُ نَ نَا كِ نَشّ عَ دِ مّدِ رَ، نَ فِنّ نْمَ عَ بَبَ بَلٌي دٌندٍ. مِشِ يٌ نَشَن مُ قِندِ عِسِرَيِلَكَ رَ، نَ مُ لَنمَ عَ شَ نَ مْولِ دٌن. 14 شَ مِشِ ندٍ سَ سّرّشّ سّنِيّنشِ دٌن كٌلٌنتَرٍيَ مَ، عَ لَن عَ شَ عَ حْشْي قِ كْبِرِ رَ، عَ مَن شَ ندٍ سَ نَ قَرِ. نَ قِندِ مَ كْبِرِ نَشَن نَ، عَ نَ دٌنسٍ سَرٍ نَن عِتَشُنمَ دْشْ سُولِ رَ، عَ قَ دْشْ كٍرٍن بَ عَ رَ، عَ نَ سٌ سّرّشّدُبّ يِ رَ. 15 سّرّشّدُبّيٍ نَشَ قٍ رَبَ ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ سّرّشّ سّنِيّنشِيٍ رَ، عَ مُ لَن نَشَن شَ رَبَ 16 عَلَكٌ عٍ نَشَ يُنُبِ سْتْ نَ سّرّشّيٍ شَ قٍ رَ عٍ نَشٍيٍ دٌنشِ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، نَشَن عٍ رَ سّنِيّنمَ.»
17 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، 18 «عَ قَلَ هَرُنَ، عَ شَ دِيٍ، نُن عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن بّ، عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن، عَ نُن شْحّ نَشٍيٍ سَبَتِشِ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ، مِشِ نَشَن سّرّشّ فَن دَاشِ بَمَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ لَايِدِ ندٍ رَكَمَلِقٍ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ يّتّ حَنِفٍ رَبَقٍ رَ، 19 عَ لَن عَ شَ تُورَ نَن بَ، شَ نَ مُ عَ رَ يّشّي كٌنتٌنيِ، شَ نَ مُ عَ رَ سِكْتّ، لَنيُرُ مُ نَ نَشَن مَ. 20 وٌ نَشَ شُرُ سٍ يٌ بَ لَنيُرُ نَ نَشَن مَ، بَرِ مَ ﭑ تَن عَلَ مُ نَ مْولِ رَ سُشُمَ. 21 شَ مِشِ ندٍ وَ مَ شُرُ سٍ شُنفبٍ، شَ نَ مُ عَ رَ شُرُ سٍ لَنمَ بَقٍ شَنُنتٍيَ سّرّشّ رَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ، لَايِدِ ندٍ رَكَمَلِقٍ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ حَنِفٍ رَبَقٍ رَ، نَ شُرُ سٍ قَتٍ شَ قَن، لَنيُرُ يٌ نَشَ لُ عَ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ ﭑ تَن عَلَ مُ عَ رَ سُشُمَ. 22 وٌ نَشَ شُرُ سٍ يٌ بَ نَشَن يَ مُ قَن، نَشَن مَشْنْشِ، نَشَن مَبّنشِ، قُرٍ نَ نَشَن كِرِ مَ. وٌ نَشَ نَ مْولِ سَ ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ سّرّشّبَدٍ قَرِ، عَ شَ قِندِ سّرّشّ فَن دَاشِ رَ. 23 عِ نْمَ نِنفٍ، شَ نَ مُ عَ رَ يّشّي كّحَ حَاشِ بَدٍ حَنِفٍ سّرّشّ رَ، كْنْ عِ مُ نْمَ نَ بَدٍ لَايِدِ رَكَمَلِ سّرّشّ رَ دٍ. 24 وٌ نَشَ شُرُ سٍ بَنَشِ، شّمّيَ كَنَشِ، شَ نَ مُ عَ رَ شّمّيَ مُ نَشَن بّ، بَ سّرّشّ رَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ. وٌ نَشَ نَ مْولِ بَ سّرّشّ رَ وٌ شَ بْشِ مَ. 25 وٌ نَشَ نَ شُرُ سٍ مْولِ رَ سُشُ شْحّيٍ يِ رَ، وٌ شَ عٍ بَ سّرّشّ رَ وٌ مَرِفِ عَلَ بّ، بَرِ مَ عٍ قَتٍ مُ قَنشِ، عٍ مُ كَمَلِشِ. ﭑ تَن عَلَ مُ نٍيٍ رَ سُشُمَ.»
26 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، 27 «نِنفٍ يْرّ، يّشّي يْرّ، نُن سِ يْرّ نَ بَرِ، عٍ شَ لُ عٍ نفَ بُن مَ شِ سٌلٌقٍرٍ، بٍينُ عٍ شَ قِندِ سّرّشّ فَن دَاشِ رَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ. 28 وٌ نَشَ نِنفٍ، شَ نَ مُ عَ رَ يّشّي، نُن عَ شَ دِ كْن نَشَبَ لْشْي كٍرٍن كُي.»
29 «وٌ شَ تَنتُي سّرّشّ بَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ عَ بَ كِ مَ عَلَكٌ ﭑ شَ عَ سُشُ. 30 وٌ شَ نَ سّرّشّ دٌن نَ لْشْي يَتِ، عَ نَشَ لُ هَن فّيسّفّ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ.»
31 «وٌ شَ ﭑ مَ يَامَرِيٍ رَبَتُ، وٌ شَ عٍ سُشُ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ. 32 وٌ نَشَ ﭑ شِلِ سّنِيّنشِ كَنَ. عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن شَ عَ كٌلٌن ﭑ سّنِيّن. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، نَشَن وٌ رَ سّنِيّنمَ. 33 ﭑ تَن نَن وٌ رَ مِنِ مِسِرَ بْشِ رَ، ﭑ شَ قِندِ وٌ مَرِفِ عَلَ رَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ.»