23
عِسِرَيِلَ سَلِ لْشْييٍ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، «عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ سَلِ لْشْييٍ نَن يَ، نَشٍيٍ سّنِيّنشِ وٌ بّ. وٌ شَ وَلِ شِ سٍننِ، كْنْ شِ سٌلٌقٍرٍ ندٍ قِندِشِ مَلَبُي لْشْي نَن نَ، مَلَنيِ سّنِيّنشِ رَبَمَ لْشْي نَشّ. وٌ نَشَ وَلِ يٌ رَبَ نَ لْشْي. نَ قِندِشِ ﭑ تَن عَلَتَلَ نَن فبٍ رَ. وٌ شَ نَ سّرِيّ سُشُ وٌ سَبَتِدٍ بِرِن.»
«ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ سَلِ لْشْي فبّتّيٍ نَن يَ، وٌ حَمَ مَشِلِمَ لْشْي نَشٍيٍ مَ؛ كِكٍ سِنفٍ، شِ قُ نُن نَانِ ندٍ، سٌفٍ دُلَ تّمُي، سَيَمَلٍكّ دَنفِ سَلِ سّرّشّ شَ بَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ. ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ تَامِ لّبِنِتَرٍ سَلِ قْلْمَ نَ كِكٍ شِ قُ نُن سُولِ ندٍ لْشْي نّ. وٌ شَ تَامِ لّبِنِتَرٍيٍ دٌن نَ شِ سٌلٌقٍرٍ بُن مَ. نَ سَلِ شِ سِنفٍ كُي، وٌ شَ مَلَنيِ سّنِيّنشِ رَبَ. وٌ نَشَ وَلِ يٌ رَبَ نَ لْشْي. وٌ شَ سّرّشّيٍ فَن دَاشِيٍ بَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ نَ شِ سٌلٌقٍرٍ بُن مَ. شِ سٌلٌقٍرٍ ندٍ لْشْي، وٌ مَن شَ مَلَنيِ سّنِيّنشِ رَبَ. وٌ نَشَ وَلِ يٌ رَبَ نَ لْشْي.»
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، 10 «عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، وٌ نَ سٌ بْشِ مَ ﭑ نَشَن قِمَ وٌ مَ، وٌ نَ شّ شَبَ، وٌ شَ عَ شِرِ سِنفٍ شَنِن سّرّشّدُبّ شْن. 11 سّرّشّدُبّ شَ نَ مَسٍن ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ مَلَبُي لْشْي دَنفِ شَنبِ، عَلَكٌ ﭑ شَ عَ سُشُ وٌ بّ. 12 وٌ نَ شِرِ سِنفٍ مَسٍنمَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ لْشْي نَشّ، وٌ مَن شَ يّشّي قَنيِ حّ كٍرٍن دَاشِ بَ سّرّشّ فَن دَاشِ رَ ﭑ بّ، 13 عَ نُن سَنسِ شْرِ دِنشِ كٌنبٌ يَ كٍرٍن نَشَن مَسُنبُشِ تُرٍ رَ. نَ قِندِ مَ سّرّشّ فَن دَاشِ رَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ نَشَن شِرِ رَقَن ﭑ مَ. وٌ مَن شَ وّنِ لِتِرِ كٍرٍن بَ وّنِ سّرّشّ رَ. 14 وٌ نَشَن سْتْ شّ شَبَ تّمُي، وٌ نَشَ سٍسٍ دٌن، تَامِ، تْنسْي فَنشِ، نُن سَنسِ شْرِ رَ، بٍينُ وٌ شَ نَ سّرّشّ بَ وٌ مَرِفِ عَلَ بّ. سّرِيّ نَن نَ كِ وٌ بْنسْي بّ وٌ سَبَتِدٍ بِرِن. نَ مُ كَنَمَ عَبَدَن.»
15 «قْلْ مَلَبُي لْشْي كُيٍ عِبَ مَ، وٌ نَ شِرِ سِنفٍ لِنتَنمَ عَلَتَلَ يَ عِ سّرّشّ رَ لْشْي نَشّ، لْشُن سٌلٌقٍرٍ شَ دَنفِ. 16 عَ شِ تٌنفٌ سُولِ ندٍ، مَلَبُي لْشْي شِ سٌلٌقٍرٍ ندٍ كُيٍ عِبَ، وٌ مَن شَ سّرّشّ بَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ دَشَمُي نّينّ رَ. 17 وٌ شَ قَ تَامِ قِرِن نَ وٌ نَشَن لِنتَنمَ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ سّرّشّ رَ، كٍلِقٍ رَ وٌ شْنيِيٍ. وٌ شَ عٍ يَءِلَن سَنسِ شْرِ لُشُتَشِ كٌنبٌ يَ كٍرٍن نَ، وٌ لّبِنِ سُنبُ عَ رَ. بٌفِسٍ سِنفٍ سّرّشّ نَن نَ كِ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ. 18 وٌ مَن شَ يّشّي قَنيِ حّ كٍرٍن دَاشِ سٌلٌقٍرٍ سَ نَ تَامِ قَرِ، تُورَ لَنمَ كٍرٍن، نُن يّشّي كٌنتٌنيِ قِرِن نَشٍيٍ بَمَ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ رَ. وٌ مَن شَ سَنسِ شْرِ لُشُتَشِ نُن وّنِ سّرّشّ سَ نٍيٍ قَرِ. نٍيٍ فَن شِرِ نَقَن ﭑ تَن عَلَتَلَ مَ. 19 وٌ مَن شَ سِكْتّ كٍرٍن بَ يُنُبِ شَقَرِ سّرّشّ رَ، عَ نُن يّشّي قِرِن حّ كٍرٍن دَاشِ، نَشٍيٍ قِندِ مَ شَنُنتٍيَ سّرّشّ رَ. 20 سّرّشّدُبّ نَ بِرِن لِنتَنمَ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ سّرّشّ رَ، نَ تَامِ سِنفٍيٍ، نُن نَ يّشّي قِرِنيِيٍ. عٍ بِرِن قِمَ ﭑ تَن عَلَتَلَ نَن مَ، عٍ قَ لُ سّرّشّدُبّ بّ. 21 نَ لْشْي وٌ شَ مَلَنيِ سّنِيّنشِ رَبَ. وٌ نَشَ وَلِ يٌ رَبَ نَ لْشْي. سّرِيّ نَ عَ رَ وٌ بْنسْي بّ يِرٍ بِرِن عَبَدَن. 22 وٌ نَ شّ شَبَ وٌ شْنيِ، وٌ نَشَ عَ تُشُييٍ شَبَ. بَلٌي نَشَن بِرَ مَ بْشِ مَ، وٌ شَ نَ لُ نَا سٍتَرٍيٍ بّ، عَ نُن مِشِيٍ بّ نَشٍيٍ كٍلِشِ حَمَنّ فبّتّيٍ مَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ.»
23 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، 24 «عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، كِكٍ سٌلٌقٍرٍ ندٍ، شِ سِنفٍ، وٌ شَ وٌ مَلَبُ نَ لْشْي، وٌ شَ حَمَ مَشِلِ سَرَ شُي رَ، وٌ مَلَنيِ سّنِيّنشِ رَبَ. 25 وٌ نَشَ وَلِ يٌ رَبَ نَ لْشْي، وٌ شَ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ بَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ.»
26 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، 27 «كِكٍ سٌلٌقٍرٍ ندٍ، شِ قُ ندٍ شَ قِندِ شُنسَرٍ لْشْي رَ. وٌ شَ مَلَنيِ سّنِيّنشِ رَبَ، وٌ شَ سُنيِ سُشُ، وٌ شَ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ بَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ. 28 وٌ نَشَ وَلِ يٌ رَبَ نَ لْشْي، بَرِ مَ شُنسَرٍ لْشْي نَ عَ رَ، وٌ شُن سَرَ مَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ يَ عِ لْشْي نَشّ. 29 مِشِ نَشَن تٌندِ مَ سُنيِ سُشُدٍ نَ لْشْي، نَ كَنيِ رَ مِنِمَ نّ عَ شَ حَمَ يَ مَ. 30 مِشِ نَشَن وَلِ يٌ رَبَمَ نَ لْشْي، ﭑ عَ سْنتْمَ نّ عَ شَ حَمَ تَفِ. 31 وٌ نَشَ وَلِ يٌ رَبَ. سّرِيّ نَ عَ رَ وٌ بْنسْي بِرِن بّ يِرٍ بِرِن، نَشَن مُ كَنَمَ عَبَدَن. 32 نَ قِندِ مَ مَلَبُي لْشْي نَن نَ وٌ بّ. وٌ شَ سُنيِ سُشُ قْلْقٍ نَ كِكٍ شِ سٌلٌمَنَانِ لْشْي نُنمَرٍ رَ، هَن عَ شِ قُ لْشْي نُنمَرٍ رَ.»
33 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، 34 «عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، كِكٍ سٌلٌقٍرٍ ندٍ شِ قُ نُن سُولِ ندٍ، بَفٍ تِ سَلِ قْلْمَ، عَ بُ شِ سٌلٌقٍرٍ ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ بِنيّ بُن مَ. 35 سَلِ شِ سِنفٍ مَلَنيِ سّنِيّنشِ رَبَمَ نّ. وٌ نَشَ وَلِ يٌ رَبَ نَ لْشْي. 36 وٌ شَ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ بَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ شِ سٌلٌقٍرٍ بُن مَ. شِ سٌلٌمَسَشَن ندٍ وٌ شَ مَلَنيِ سّنِيّنشِ رَبَ. وٌ شَ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ بَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ. سَلِ شُنفبٍ نَ عَ رَ، وٌ نَشَ وَلِ يٌ رَبَ.»
37 «ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ سَلِ لْشْي شُنفبٍيٍ نَن نَ كِ وٌ بّ. وٌ شَ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ، سَنسِ شْرِ سّرّشّيٍ، نُن وّنِ سّرّشّيٍ بَ عَ بَ تّمُي. 38 وٌ شَ ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ مَلَبُي لْشْييٍ رَبَتُ، وٌ شَ شَنُنتٍيَ سّرّشّيٍ، وٌ شَ لَايِدِ سّرّشّيٍ، عَ نُن وٌ شَ حَنِفٍ سّرّشّيٍ وٌ نَشٍيٍ قِمَ ﭑ مَ، وٌ شَ عٍ رَكَمَلِ.»
39 «كِكٍ سٌلٌقٍرٍ ندٍ شِ قُ نُن سُولِ ندٍ، وٌ فّ شَنبِ وٌ شَ شّيٍ بٌفِسٍيٍ مَلَندٍ، وٌ شَ سَلِ رَبَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ شِ سٌلٌقٍرٍ بُن مَ. سَلِ شِ سِنفٍ نُن عَ شِ سٌلٌمَسَشَن ندٍ قِندِشِ مَلَبُي لْشْييٍ نَن نَ. 40 سَلِ شِ سِنفٍ، وٌ شَ بٌفِسٍ قَنيِيٍ بَ سَنسِ بِلِيٍ كْن نَ، تُفِ قّنسّيٍ، نُن وُرِ تٌقَنيِ حِنفِيٍ. وٌ شَ سّيوَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ يَ عِ شِ سٌلٌقٍرٍ بُن مَ. 41 وٌ شَ يِ سَلِ رَبَ عَلَتَلَ بّ حّ يٌ حّ شِ سٌلٌقٍرٍ بُن مَ. سّرِيّ نَ عَ رَ وٌ بْنسْي بِرِن بّ نَشَن مُ كَنَمَ عَبَدَن. وٌ شَ نَ سَلِ رَبَ كِكٍ سٌلٌقٍرٍ ندٍ كُي. 42 وٌ شَ شِ بَفٍيٍ كُي نَ شِ سٌلٌقٍرٍ بُن مَ. عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن شَ شِ بَفٍيٍ كُي، 43 عَلَكٌ وٌ بْنسْييٍ شَ عَ كٌلٌن عَ ﭑ عَ نِيَشِ نّ وٌ بٍنبَيٍ شَ شِ بَفٍيٍ كُي ﭑ عٍ رَ مِنِ مِسِرَ بْشِ رَ تّمُي نَشّ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ.»
44 عَننَبِ مُنسَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ، عَ نَشَن مَسٍن عِسِرَيِلَكَيٍ بّ عَلَتَلَ شَ سَلِيٍ شَ قٍ رَ.