24
يِرٍ سّنِيّنشِ لَنثُي
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، «عِسِرَيِلَكَيٍ يَمَرِ، عٍ شَ قَ عٌلِوِ تُرٍ قَنيِ رَ عِ شْن، عَلَكٌ لَنثُييٍ شَ دّشّ تّمُي بِرِن. هَرُنَ شَ عَ حّنفِ سَ لَنثُييٍ شْن، نَشٍيٍ نَ هْرْ مْلِنفِرَ كُي، يِرٍ سّنِيّنشِ سّيتِ مَ. سَاتّ كَنكِرَ نَ نَ يِرٍ سّنِيّنشِ قِسَمَنتٍ نَن كُي، دُفِ فبَكُشِ عَ سٌدٍ دّ رَ. عَ شَ عَ نِيَ لَنثُييٍ شَ نُ دّشّ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ تّمُي بِرِن، كٍلِقٍ نُنمَرٍ رَ هَن فّيسّفّ. سّرِيّ نَ عَ رَ وٌ بْنسْي بّ عَبَدَن. هَرُنَ شَ عَ حّنفِ سَ لَنثُييٍ شْن نَشٍيٍ دْشْشِ لَنثُي دْشْ سٍ شّيمَ دَاشِيٍ قَرِ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ.»
«وٌ شَ تَامِ قُ نُن قِرِن يَءِلَن سَنسِ شْرِ لُشُتَشِ قَنيِ رَ، تَامِ كٍرٍن، سَنسِ شْرِ دِنشِ كٌنبٌ يَ كٍرٍن. وٌ شَ عٍ سَ سَقّ قِرِن، سٍننِ نَ سّيتِ كٍرٍن، سٍننِ نَ سّيتِ بٌورٍ، تٍيبِلِ قَرِ ﭑ تَن عَلَتَلَ يَ عِ. وٌ شَ سُرَيِ قَنيِ سَ تَامِ سَقّيٍ سّيتِ مَ، نَشَن قَمَ فَندٍ تَامِ حْشْي رَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ. تَامِ شَ سَ تٍيبِلِ قَرِ مَلَبُي لْشْي بِرِن. سّرِيّ نَ عَ رَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ عَبَدَن. هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ شَ نَ تَامِيٍ دٌن يِرٍ سّنِيّنشِ، بَرِ مَ سّرّشّ سّنِيّنشِ نَ عَ رَ، نَشٍيٍ قِشِ عَلَتَلَ مَ عَ فَن دَاشِ رَ. سّرِيّ نَ عَ رَ نَشَن مُ كَنَمَ عَبَدَن.»
عَلَ شَ سّرِيّ مَتَندِيٍ
10 لْشْي ندٍ مِشِ ندٍ نَشَ سٌ عِسِرَيِلَكَيٍ يَ مَ. عَ نفَ قِندِ عِسِرَيِلَكَ نَن نَ، كْنْ عَ بَبَ نَشَ قِندِ مِسِرَكَ رَ. فٍرٍ نَشَ بِرَ عَ عِ نَ مِشِ نُن عِسِرَيِلَكَ ندٍ تَفِ. 11 نَ كُي، نَ عِسِرَيِلَ فِنّ شَ دِ نَشَ عَلَتَلَ شِلِ بّشُ، عَ عَ كٌنبِ. عٍ نَشَ عَ شَنِن عَننَبِ مُنسَ شْن نَ قٍ مَ. نَ مِشِ نفَ شِلِ نّ سٍلٌمِتِ، دِبِرِ شَ دِ فِنّ، دَنَ بْنسْي. 12 عٍ نَشَ عَ سُشُ عَ قَنيِ رَ هَن عَلَتَلَ يَتِ نَشَ عَ شَ قٍ يَ عِبَ عٍ بّ.
13 عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، 14 «حَمَ شَ يِ كٌنبِتِ شَنِن حَمَ يٌنكِندٍ قَرِ مَ. نَشٍيٍ نَ كٌنبِ مّشِ، نٍيٍ شَ عٍ بّلّشّيٍ سَ عَ شُنيِ، حَمَ بِرِن قَ عَ مَفْنْ فّمّ رَ هَن عَ قَشَ. 15 عِ شَ عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، مِشِ يٌ نَشَن ﭑ تَن عَلَ كٌنبِمَ، نَ يُنُبِ كٌتٍ لُمَ عَ شُن مَ. 16 نَشَن نَ ﭑ تَن عَلَتَلَ شِلِ بّشُ، حَمَ بِرِن شَ عَ مَفْنْ فّمّ رَ هَن عَ شَ قَشَ. شَ عَ قِندِ شْحّ رَ، شَ عَ قِندِ بٍكَ رَ، عَ شَ قَشَ بَرِ مَ عَ بَرَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّشُ.»
17 «مِشِ نَشَن نَ عَدَ مَدِ قَشَ، عَ قَن شَ قَشَ. 18 مِشِ نَشَن نَ مِشِ ندٍ شَ شُرُ سٍ قَشَ، عَ شَ عَ حْشْي سٌ عَ يِ. نِي حْشْي شَ قِ نِي رَ. 19 مِشِ نَشَن نَ عَ بٌورٍ مَشْنْ، عَ قَن شَ مَشْنْ نَ كِ. 20 مَشْنّ حْشْي مَشْنّ نَن نَ. يَ حْشْي يَ نَن نَ، حِنيِ حْشْي نَ حِنيِ نَن نَ. عَ شَ مَشْنْ عَلْ عَ عَ رَبَشِ عَ بٌورٍ رَ كِ نَشّ. 21 مِشِ نَشَن نَ مِشِ شَ شُرُ سٍ قَشَ، عَ شَ عَ حْشْي قِ، كْنْ مِشِ نَشَن نَ عَدَ مَدِ قَشَ، نَ كَنيِ قَن شَ قَشَ. 22 سّرِيّ كٍرٍن نَ عَ رَ وٌ بِرِن بّ، شْحّيٍ نُن عِسِرَيِلَكَيٍ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ.»
23 عَننَبِ مُنسَ تٌ فّ نَ مَسٍنيِ تِدٍ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، حَمَ نَشَ نَ كٌنبِتِ شَنِن حَمَ يٌنكِندٍ قَرِ مَ، عٍ عَ مَفْنْ فّمّ رَ هَن عَ قَشَ. نَ كُي عٍ نَشَ عَلَتَلَ شَ يَامَرِ سُشُ عَلْ عَننَبِ مُنسَ عَ مَسٍنشِ عٍ بّ كِ نَشّ.