25
مَلَبُي حّ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ تُرُ سِنِنَ فٍيَ قَرِ، «عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، وٌ نَ سٌ بْشِ كُي ﭑ نَشَن قِمَ وٌ مَ، وٌ شَ عَ لُ بْشِ شَ مَلَبُ ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ بِنيّ بُن مَ. وٌ شَ شّ وَلِ سُشُ، وٌ شَ مّينِ وّنِ بِلِيٍ مَ، وٌ شَ عٍ بٌفِيٍ بَ. وٌ شَ نَ بِرِن نَبَ حّ سٍننِ بُن مَ، كْنْ حّ سٌلٌقٍرٍ ندٍ وٌ شَ عَ لُ بْشِ شَ عَ مَلَبُ ﭑ تَن عَلَتَلَ شَ بِنيّ بُن مَ. وٌ نَشَ شّ وَلِ رَبَ، وٌ نَشَ قٍقٍ رَبَ وّنِ بِلِيٍ رَ نَ حّ كُي. سَنسِ بٌفِ نَشٍيٍ بُلَمَ عٍ يّتّ مَ، وٌ نَشَ عٍ شَبَ. وّنِ بٌفِيٍ نَشٍيٍ بٌفِمَ عٍ يّتّ مَ، وٌ شَ عٍ لُ نَا بَرِ مَ مَلَبُي حّ نَ عَ رَ بْشِ بّ. بْشِ نَشَن نَمِنِمَ نَ مَلَبُي حّ كُي، وٌ بِرِن نْمَ نَ دٌندٍ، وٌ تَن، وٌ شَ كٌنيِيٍ، وٌ شَ وَلِكّيٍ، وٌ شَ شْحّيٍ، وٌ شَ شُرُ سٍيٍ، عَ نُن بُرُنيِ سُبٍ نَشٍيٍ نَ بْشِ كُي. بْشِ نَشَن نَمِنِ عَ يّتّ رَ نَ حّ رَ، نَ نَن قِندِ مَ وٌ بَلٌي رَ.»
شْرّيَ حّ
«وٌ شَ مَلَبُي حّ سٌلٌقٍرٍ كْنتِ، حّ تٌنفٌ نَانِ نُن سٌلٌمَنَانِ، حّ سٌلٌقٍرٍ دْشْ سٌلٌقٍرٍ. عَ كِكٍ سٌلٌقٍرٍ شِ قُ ندٍ، وٌ شَ سَرَيٍ قٍ حَمَ بّ بْشِ بِرِن كُي، عَ قِندِ مَ شُنسَرٍ لْشْي نَن نَ. 10 نَ حّ تٌنفٌ سُولِ ندٍ شَ قِندِ شْرّيَ حّ رَ بْشِ مِشِ بِرِن بّ. كٌنيِ بِرِن شَ شْرّيَ سْتْ، كَنكَن شَ فبِلٍن عَ شْنيِ عَ شَبِلّ يَ مَ. 11 نَ حّ تٌنفٌ سُولِ ندٍ قِندِ مَ شْرّيَ حّ نَن نَ وٌ بّ. وٌ نَشَ سَنسِ شْرِيٍ سِ، وٌ نَشَ سَنسِ بٌفِيٍ نُن وّنِ بٌفِيٍ بَ نَشٍيٍ بُلَمَ عٍ يّتّ مَ، 12 شْرّيَ حّ نَن نَ رَ، وَشَتِ سّنِيّنشِ نَ عَ رَ وٌ بّ. بْشِ دَشَمُي شَ قِندِ وٌ شَ بَلٌي رَ.»
13 «نَ شْرّيَ حّ كُي، بِرِن شَ فبِلٍن عٍ شَ بْشِ مَ. 14 شَ وٌ بْشِ مَتِمَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ مَ، شَ نَ مُ عَ رَ وٌ بَرَ ندٍ سَرَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ مَ، وٌ نَشَ وٌ بٌورٍ تْورْ نَ كُي. 15 وٌ شَ نَ سَرَ سَرٍ تِنشِنشِ رَ، نَشَن حّيٍ كْنتِمَ كٍلِقٍ شْرّيَ حّ وَشَتِ. وٌ نفَشَكٍرٍنيِ شَ نَ مَتِ وٌ مَ سّرِيّ كِ مَ. عَ شَ شّ شَبَ حّ كْنتِ نَشٍيٍ لُشِ بٍينُ شْرّيَ حّ شَ عَ لِ. 16 شَ حّ وُيَشِ لُشِ، عَ سَرٍ شَ مَتٍ نَ كِ. شَ حّ وُيَشِ مُ لُشِ، عَ سَرٍ شَ مَفٌرٌ. وٌ شَ عَ مَتٌ شّ شَبَمَ سَنمَيَ يٍرِ بٍينُ شْرّيَ حّ شَ عَ لِ. 17 وٌ نَشَ وٌ بٌورٍ تْورْ نَ كُي. وٌ شَ فَاشُ وٌ مَرِفِ عَلَ يَ رَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ.»
18 «وٌ شَ ﭑ مَ سّرِيّ سُشُ، وٌ شَ ﭑ مَ يَامَرِيٍ رَبَتُ، عَلَكٌ وٌ شَ لُ يِ بْشِ مَ بْحّسَ كُي. 19 بْشِ دَشَمُي قَمَ وٌ وَ سَدٍ، وٌ مَن سَبَتِمَ بْحّسَ كُي. 20 شَ وٌ سَ مَشْرِنيِ تِ يِ كِ، ‹شَ وٌن مُ سٍسٍ سِمَ حّ سٌلٌقٍرٍ ندٍ كُي، شَ وٌن مُ سَنسِ شَبَمَ نَ تّمُي، وٌن بَلٌمَ مُنسٍ رَ قَ؟› 21 ﭑ تَن نَن بَرَكَ رَفٌرٌ مَ وٌ مَ حّ سٍننِ ندٍ كُي، نَشَن قِندِ مَ بَلٌي رَ وٌ بّ حّ سَشَن بُن مَ. 22 وٌ شَ سَنسِ شْرِ سِ حّ سٌلٌمَسَشَن ندٍ كُي، كْنْ وٌ دٌنسٍ رَفَتَشِ نَن دٌنمَ هَن حّ سٌلٌمَنَانِ ندٍ. دٌنسٍ نَشَن نَفَتَشِ، نَ وٌ رَلِمَ نّ هَن بَلٌي نّينّ سَ مِنِمَ تّمُي نَشّ.»
23 «وٌ نَشَ بْشِ مَتِ عَ شَ لُ وٌ بٌورٍ يِ رَ عَبَدَن، بَرِ مَ ﭑ تَن نَن فبٍ بْشِ رَ. وٌ لُشِ نّ عَلْ شْحّيٍ نَشٍيٍ يِفِيَشِ ﭑ شْنيِ. 24 سّرِيّ كِ مَ، وٌ شَ تِن يِ بْشِ بِرِن شُن شَ سَرَ. 25 شَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ ندٍ عَ شَ بْشِ مَتِ عَ شَ سٍتَرٍحَ مَ، عَ بَرِبٌورٍ ندٍ شَ نَ بْشِ مَتِشِ شُن سَرَ. 26 شَ عَ بَرِبٌورٍ مُ نَ نَشَن نْمَ نَ بْشِ شُن سَرَدٍ، كْنْ عَ تَن نَشَ سَ نَ شُنسَرٍ قّيرّ سْتْ عَ يّتّ رَ، 27 عَ شَ بْشِ سَرٍ كْنتِ سّرِيّ كِ مَ، كٍلِقٍ عَ سَرَ تّمُي، عَ قَ نَ حْشْي رَفبِلٍن عَ سَرَ مِشِ مَ، عَلَكٌ عَ شَ فبِلٍن عَ شَ بْشِ مَسْتْ رَ. 28 كْنْ شَ عَ مُ نَ شُنسَرٍ قّيرّ سْتْ، نَ بْشِ شَ لُ عَ سَرَ مِشِ يِ رَ هَن شْرّيَ حّ رَ. نَ تّمُي بْشِ كَنيِ مَن شَ فبِلٍن عَ شَ بْشِ مَسْتْ رَ.»
29 «شَ مِشِ ندٍ سَ عَ شَ بَنشِ مَتِ نَشَن نَ تَا كُي تّتّ رَبِلِنشِ نَشَن نَ، عَ نْمَ نَ بَنشِ شُن سَرَدٍ حّ كٍرٍن بُن مَ. 30 شَ نَ بَنشِ شُن مُ سَرَ نَ حّ كُي، عَ لُمَ نّ عَ سَرَ مِشِ نُن عَ بْنسْي يِ رَ عَبَدَن. هَلِ شْرّيَ حّ كُي عَ سَرَ مِشِ مُ كٍلِمَ نَا. 31 كْنْ بَنشِ نَشٍيٍ تِشِ تَا شُنشُرِيٍ كُي، نَشٍيٍ مُ رَبِلِنشِ تّتّ رَ، نٍيٍ لُمَ عَلْ بْشِ. عٍ نْمَ شُن سَرَدٍ. نَشَن نَ مْولِ سَرَ مَ، عَ لَنمَ عَ شَ مِنِ نَ بَنشِ شْرّيَ حّ رَ.»
32 «لٍوِكَيٍ تَن نْمَ عٍ شَ بَنشِيٍ شُن سَرَدٍ عٍ شَ تَايٍ كُي تّمُي بِرِن. 33 نَشَن بَرَ لٍوِكَ ندٍ شَ بَنشِ سَرَ، عَ مِنِمَ نّ نَ كُي شْرّيَ حّ تّمُي، بَرِ مَ بَنشِ نَشٍيٍ نَ لٍوِكَيٍ شَ تَايٍ كُي، نٍيٍ قِندِشِ لٍوِكَيٍ نَن فبٍ رَ عِسِرَيِلَ حَمَ تَفِ. 34 شّ نَشٍيٍ نَ لٍوِكَيٍ شَ تَايٍ رَبِلِنيِ، نٍيٍ مُ نْمَ مَتِدٍ، بَرِ مَ لٍوِكَيٍ نَن فبٍ عٍ رَ عَبَدَن.»
دٌنِ سّرِيّ
35 «شَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ ندٍ قِندِ سٍتَرٍ رَ، قّيرّ مُ نَ عَ يِ رَ عَ بَلٌمَ نَشَن نَ، عَ لَنمَ وٌ شَ عَ مَلِ عَلْ شْحّ، عَ شَ لُ وٌ قّ مَ. 36 وٌ نَشَ رِبَ سَ عَ شَ دٌنِ شُن مَ. وٌ شَ فَاشُ وٌ مَرِفِ عَلَ يَ رَ. وٌ شَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ يِفِيَ. 37 وٌ نَشَ رِبَ سَ عَ شَ دٌنِ شُن مَ، وٌ نَشَ رِبَ سَ عَ شَ دٌنسٍ سَرٍ شُن مَ. 38 عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ، نَشَن وٌ رَ مِنِشِ مِسِرَ بْشِ كُي، ﭑ شَ كَنَان بْشِ قِ وٌ مَ، ﭑ شَ قِندِ وٌ مَرِفِ عَلَ رَ.»
مِشِ شُن سَرَ سّرِيّ
39 «شَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ ندٍ عَ يّتّ مَتِ وٌ مَ عَ شَ سٍتَرٍحَ مَ، وٌ نَشَ كٌنيِ وَلِ دْشْ عَ مَ. 40 عَ شَ لُ عَلْ وٌ شَ وَلِكّ، شَ نَ مُ عَ رَ وٌ شَ شْحّ هَن شْرّيَ حّ وَشَتِ. 41 نَ تّمُي، عَ تَن نُن عَ شَ دِيٍ شَ شْرّيَ، عٍ شَ فبِلٍن عٍ شَبِلّ مَ، عٍ بٍنبَيٍ شَ بْشِ مَ، 42 بَرِ مَ ﭑ مَ وَلِكّيٍ نَن عِسِرَيِلَكَيٍ رَ، ﭑ نَشٍيٍ رَ مِنِشِ مِسِرَ بْشِ رَ. عَ مُ لَنمَ عٍ شَ مَتِ كٌنيِيَ رَ. 43 وٌ نَشَ عٍ يَمَرِ عَ حَاشِ رَ، وٌ شَ فَاشُ وٌ مَرِفِ عَلَ يَ رَ. 44 شَ وٌ وَ مَ كٌنيِيٍ شْن، وٌ شَ عٍ سَرَ سِ فبّتّيٍ تَفِ، نَشٍيٍ نَ وٌ رَبِلِنيِ. عٍ تَن نَن شَ قِندِ وٌ شَ كٌنيِيٍ رَ. 45 وٌ مَن نْمَ كٌنيِيٍ سَرَدٍ سِ فبّتّيٍ شَ مِشِيٍ يَ مَ نَشٍيٍ دْشْشِ وٌ تَفِ، عَ نُن عٍ شَبِلّيٍ مِشِ نَشٍيٍ بَرِشِ وٌ شَ بْشِ كُي. نٍيٍ نْمَ قِندِدٍ وٌ شَ كٌنيِيٍ رَ. 46 وٌ نْمَ عٍ لُدٍ وٌ شَ دِيٍ يِ رَ كّ رَ. عٍ نْمَ لُدٍ كٌنيِيَ كُي عَبَدَن، كْنْ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ عِسِرَيِلَكَيٍ مُ نْمَ لُدٍ عٍ نفَشَكٍرٍنيِ شَ يَامَرِ شْرْشْي بُن مَ.»
47 «شَ وٌ نفَشَكٍرٍنيِ سٍتَرٍ ندٍ عَ يّتّ مَتِ شْحّ بَننَشِ مَ وٌ شَ بْشِ كُي، شَ نَ مُ عَ رَ نَ شْحّ شَبِلّ مِشِ ندٍ مَ، 48 وٌ نفَشَكٍرٍنيِ بَرِبٌورٍ ندٍ نْمَ عَ شُن سَرَدٍ. 49 عَ سْشْ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ سْشْ شَ دِ، شَ نَ مُ عَ رَ عَ بَرِبٌورٍ ندٍ فبّتّ، نْمَ عَ شُن سَرَدٍ. شَ عَ قَن قّيرّ سْتْ، عَ نْمَ عَ يّتّ شُن سَرَدٍ. 50 عَ شَ نَ شُنسَرٍ كْنتِ سّرِيّ كِ مَ، كٍلِقٍ عَ سَرَ حّ مَ، هَن شْرّيَ حّ رَ. عَ شَ نَ حْشْي رَفبِلٍن عَ كَنيِ مَ، عَ شَ لُ عَلْ وَلِ سَرٍ. 51 شَ حّ وُيَشِ لُشِ، عَ شُنسَرٍ شَ فبٌ نَ كِ عَ كَنيِ مَبِرِ. 52 شَ حّ وُيَشِ مُ لُشِ بٍينُ شْرّيَ حّ شَ عَ لِ، عَ شُنسَرٍ شَ لَن نَ حّ شَسَبِ مَ. 53 عَ نْمَ لُدٍ عَلْ وَلِكّ عَ كَنيِ شْنيِ، كْنْ عَ مُ لَنمَ عَ كَنيِ شَ عَ يَمَرِ عَ حَاشِ رَ. 54 شَ عَ مُ نْمَ عَ يّتّ شُن سَرَدٍ يِ قّيرّ مْولِ يٌ رَ، عَ تَن نُن عَ شَ دِيٍ شَ لُ عٍ كَنيِ يِ رَ هَن شْرّيَ حّ رَ، 55 بَرِ مَ ﭑ تَن نَن مَ وَلِكّيٍ نَ عِسِرَيِلَكَيٍ رَ، ﭑ نَشٍيٍ رَ مِنِشِ مِسِرَ بْشِ رَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ.»