26
بَرَكّ نُن دَنكّ
«وٌ نَشَ كُيٍ يٌ يَءِلَن، وٌ نَشَ عَلَ ندٍ رَقَلَ، وٌ نَشَ فّمّ بَتُ دَاشِ دْشْ، وٌ نَشَ فّمّ مَسٌلِشِ بَتُ، بَرِ مَ عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ. وٌ شَ ﭑ مَ مَلَبُي لْشْييٍ رَبَتُ، وٌ شَ ﭑ مَ يِرٍ سّنِيّنشِ بِنيَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ.»
«شَ وٌ ﭑ مَ سّرِيّ سُشُ، شَ وٌ ﭑ مَ يَامَرِيٍ رَبَتُ، ﭑ تُنّ رَفٌرٌ مَ نّ وٌ بّ عَ وَشَتِ، بْشِ دَشَمُي رَ مِنِمَ نّ، سَنسِيٍ بٌفِمَ نّ شّ مَ. سَنسِ بْنبْ تّمُي بُمَ نّ هَن وّنِ بٌفِ بَ تّمُي. وّنِ بٌفِ بَ تّمُي قَن بُمَ نّ هَن سَنسِ سِ تّمُي. وٌ وَ سَمَ نّ بَلٌي رَ، وٌ سَبَتِ وٌ شَ بْشِ مَ بْحّسَ كُي. ﭑ هِننّمَ وٌ رَ عَلَكٌ وٌ شَ شِ بْحّسَ كُي، عَلَكٌ بُرُنيِ سُبٍيٍ نُن فٍرٍ سٌي نَشَ وٌ تْورْ وٌ شْنيِ. وٌ نْمَ نّ وٌ يَشُييٍ رَ سَنتِدّفّمَ رَ. وٌ شَ سْورِ سُولِ قَمَ نّ وٌ يَشُي مِشِ كّمّ كٍرِدٍ. وٌ شَ سْورِ كّمّ قَمَ وٌ يَشُي مِشِ وُلُ قُ كٍرِدٍ. وٌ قَمَ نْدٍ وٌ يَشُييٍ رَ فٍرٍ كُي. وٌن بِرِن نَ عَ رَ. ﭑ دِ وُيَشِ قِمَ نّ وٌ مَ، ﭑ وٌ رَوُيَ. ﭑ نَن ﭑ مَ سَاتّ رَكَمَلِمَ نّ وٌ بّ. 10 وٌ يَلَ مَالٍ دٌنمَ نّ هَن مَالٍ شَبَ تّمُي. وٌ عَ قٌرِ بَمَ نّ عَ سَسٍيٍ كُي عَ شَ فبٌي مَ، عَلَكٌ وٌ شَ نْ مَالٍ نّينّ رَفَتَدٍ. 11 ﭑ لُمَ نّ وٌ سّيتِ مَ، ﭑ مُ مّيمَ وٌ رَ. 12 ﭑ حّرّ مَ نّ وٌ يَ مَ. وٌ مَرِفِ عَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ قَن بَرَ قِندِ ﭑ مَ حَمَ رَ. 13 عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، وٌ مَرِفِ عَلَ، نَشَن وٌ رَ مِنِ مِسِرَ بْشِ رَ عَلَكٌ وٌ نَشَ لُ عٍ يِ رَ. ﭑ بَرَ كٌنيِيَ كٌتٍ بَ وٌ شُن مَ، عَلَكٌ وٌ شَ حّرّ شُننَكٍلِ كُي.»
14 «كْنْ، شَ وٌ مُ ﭑ شُي رَ مّ، شَ وٌ مُ ﭑ مَ يَامَرِيٍ بِرِن نَبَتُ، 15 شَ وٌ مُ ﭑ مَ سّرِيّ سُشُ، شَ وٌ مُ بِرَ ﭑ وَشْنقٍ قْشْ رَ، شَ وٌ ﭑ مَ سَاتّ كَنَ، 16 ﭑ يِ نَن نَبَمَ وٌ رَ؛ ﭑ يِهَدِ رَفٌرٌ مَ نّ وٌ مَ، ﭑ وٌ رَقُرَ مَ نّ قُرٍ حَاشِ رَ نَشَن وٌ يَيٍ كَنَمَ، نَشَن وٌ بْحّ تْورْ مَ. وٌ سَنسِ شْرِيٍ سِمَ نّ قُقَقُ، بَرِ مَ وٌ يَشُييٍ نَ بِرِن دٌنمَ نّ. 17 ﭑ فبِلٍنمَ نّ وٌ قْشْ رَ. وٌ يَشُييٍ نْمَ نّ وٌ رَ، وٌ شْننَنتٍيٍ وٌ يَمَرِ مَ نّ. وٌ لُمَ فَاشُي نَن كُي، وٌ نُ وٌ فِ هَلِ مِشِ مُ نَ وٌ قْشْ رَ.»
18 «كْنْ نَ بِرِن كُي، وٌ مُ قَمَ ﭑ شُي رَ مّدٍ. ﭑ وٌ حَشَنكَتَمَ هَن سَنمَيَ سٌلٌقٍرٍ وٌ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ. 19 ﭑ وٌ شَ يّتّ عِفبٌحَ كَنَمَ نّ. ﭑ كٌورٍ بَلَنمَ نّ وٌ يَ رَ هَن وٌ شَ بْشِ شْرْشْ عَلْ وُرٍ فبٍيلِ. 20 وٌ سّنبّ حْنمَ نّ قُقَقُ. وٌ شَ بْشِ تٌندِ مَ نّ دَشَمُي رَ مِنِدٍ، وٌ شَ سَنسِيٍ مُ بٌفِمَ سْنْن.»
21 «شَ وٌ لُ ﭑ مَتَندِ رَ، شَ وٌ مُ ﭑ شُي رَ مّ، ﭑ وٌ حَشَنكَتَمَ هَن سَنمَيَ سٌلٌقٍرٍ وٌ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ. 22 ﭑ بُرُنيِ سُبٍيٍ رَقَمَ نّ وٌ شِلِ مَ. عٍ وٌ شَ دِيٍ قَشَمَ نّ، عٍ وٌ شَ شُرُ سٍيٍ عِبْو، عٍ وٌ سْنتْ هَن مِشِ حْن كِرَيٍ شْن مَ.»
23 «نَ بِرِن نَبَ شَنبِ وٌ رَ، شَ وٌ مُ تِن ﭑ مَ سّرِيّ رَ، شَ وٌ لُ ﭑ مَتَندِ رَ، 24 ﭑ قٍ شْرْشْي رَقَمَ نّ وٌ مَ، ﭑ وٌ حَشَنكَتَ هَن سَنمَيَ سٌلٌقٍرٍ وٌ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ. 25 ﭑ فٍرٍ رَكٍلِمَ نّ وٌ مَ ﭑ مَ سَاتّ كَنَشِ شَ قٍ رَ. وٌ نَ وٌ نْشُن وٌ شَ تَا مَكَنتَشِيٍ كُي، ﭑ وٌ رَقُرَ مَ نّ قُرٍ حَاشِ رَ، وٌ قَ لُ وٌ يَشُييٍ سَفٌي. 26 ﭑ كَامّ رَدِنمَ وٌ مَ تّمُي نَشّ، فِنّ قُ تَامِ فَنمَ نّ تَامِ فَنسٍ كٍرٍن كُي. عٍ نَ عِتَشُن عَ شُنشُرِ رَ، عٍ عَ شَنِن وٌ شْن مَ وٌ عَ دٌن، كْنْ عَ مُ وٌ وَ سَمَ.»
27 «نَ بِرِن نَبَ شَنبِ وٌ رَ، شَ وٌ مُ وٌ تُلِ مَتِ ﭑ نَ، شَ وٌ تٌندِ ﭑ وَشْنقٍ سُشُدٍ، 28 ﭑ قٍ شْرْشْي رَقَمَ نّ وٌ مَ، ﭑ وٌ حَشَنكَتَ هَن سَنمَيَ سٌلٌقٍرٍ وٌ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ. 29 وٌ قَمَ وٌ شَ دِيٍ سُبٍ يَتِ دٌندٍ. 30 ﭑ وٌ شَ كُيٍ بَتُدٍيٍ كَنَمَ نّ نَشٍيٍ نَ فٍيَيٍ قَرِ. ﭑ وٌ شَ فّمّيٍ رَبِرَ مَ نّ، وٌ نَشٍيٍ بَتُمَ. ﭑ قُرٍيٍ مَلَنمَ نّ وٌ شَ كُيٍيٍ قَرِ. ﭑ وٌ رَبّحِنمَ نّ، 31 ﭑ وٌ شَ تَايٍ قِندِ فبٍنفبٍرٍنيِ رَ، ﭑ وٌ شَ بَتُدٍيٍ كَنَ، ﭑ تٌندِ وٌ شَ سّرّشّيٍ سُشُدٍ سْنْن. 32 ﭑ نَ فّ وٌ شَ بْشِ كَنَدٍ، وٌ يَشُييٍ يَتِ قَمَ كَابَدٍ نَ شَ قٍ رَ. 33 ﭑ وٌ رَيٍنسٍنمَ نّ حَمَنّ فبّتّيٍ مَ، ﭑ وٌ حَشَنكَتَمَ نّ سَنتِدّفّمَ رَ. وٌ شَ بْشِ كَنَمَ نّ، مِشِ يٌ مُ لُمَ وٌ شَ تَايٍ كُي.»
34 «نَ وَشَتِ بُن مَ وٌ شَ بْشِ مَلَبُمَ نّ. وٌ نَ وٌ يَشُييٍ يِرٍ تّمُي نَشّ، وٌ شَ بْشِ قَنمَ نّ مَلَبُي سَابُي رَ. 35 وٌ شَ بْشِ مَلَبُي سْتْمَ نَ وَشَتِ نَن كُي عَ مُ نَشَن سْتْ وٌ نُ نَ مّننِ تّمُي نَشّ. 36 نَشٍيٍ مُ قَشَمَ نَ فٍرٍيٍ كُي، نٍيٍ لُمَ نّ فَاشُي كُي عٍ يَشُييٍ يِرٍ، هَلِ وُرِ بُرّشّ نَن دِن عٍ رَ، قٌ عٍ عٍ فِ. عٍ عٍ فِمَ نّ، عٍ بِرَ هَلِ سَنتِدّفّمَ كَنيِ يٌ مُ نَ عٍ قْشْ رَ. 37 عٍ بِرَ مَ نّ عٍ بٌورٍ قَرِ، عَلْ سَنتِدّفّمَ كَنيِ نَن عٍ قْشْ رَ، عَ قَ لِ مِشِ يٌ مُ نَ عٍ قْشْ رَ. وٌ مُ نْمَ تِدٍ وٌ يَشُييٍ يَ رَ. 38 وٌ سْنتْمَ نّ سِ فبّتّيٍ تَفِ، وٌ يَشُييٍ نْمَ نّ وٌ رَ. 39 نَشٍيٍ مُ قَشَمَ فٍرٍ كُي وٌ يَ مَ، نٍيٍ قَمَ نّ قَشَدٍ عٍ يَشُييٍ شَ بْشِ مَ عٍ شَ يُنُبِيٍ نُن عٍ بٍنبَيٍ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ.»
40 «عٍ قَمَ عٍ شَ يُنُبِيٍ نُن عٍ بٍنبَيٍ شَ يُنُبِيٍ مَسٍندٍ ﭑ بّ، عَ نُن عٍ نَشَن نَبَشِ ﭑ نَ مَتَندِ كُي. 41 ﭑ قَن عٍ تْورْ مَ نّ عٍ يَشُييٍ شَ بْشِ كُي، عَلَكٌ مِشِ نَشٍيٍ عٍ يّتّ قِشِ ﭑ مَ، عٍ شَ مَفٌرٌ. عٍ شَ عٍ شَ يُنُبِيٍ سَرٍ قِ. 42 نَ تّمُي ﭑ نَن ﭑ حْشْ سَمَ نّ ﭑ مَ سَاتّ شْن مَ نَشَن نَ ﭑ تَن، نُن يَشُبَ، عِسِيَفَ، نُن عِبُرَهِمَ تَفِ. ﭑ مُ نّيمُمَ نَ بْشِ مَ. 43 بْشِ قَمَ نّ مَلَبُدٍ نَ تّمُي، بَرِ مَ عِسِرَيِلَكَيٍ بَرَ سِفَ ثٌن عٍ شَ يُنُبِ سَرٍ قِدٍ. عٍ بَرَ ﭑ مَ سّرِيّ بّحِن، عٍ بَرَ يٌ ﭑ مَ يَامَرِيٍ مَ.»
44 «كْنْ، ﭑ نَ عٍ كٍرِ سِفَقٍ رَ عٍ يَشُييٍ يِرٍ تّمُي نَشّ، ﭑ مُ عٍ رَبّحِنمَ هَن عٍ شَ سْنتْ. ﭑ مُ ﭑ مَ سَاتّ كَنَمَ عٍ تَن مَ قٍ رَ، بَرِ مَ عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ، عٍ مَرِفِ عَلَ. 45 ﭑ نَن ﭑ حْشْ سَمَ نّ ﭑ مَ سَاتّ سِنفٍ شْن مَ، ﭑ عٍ رَ مِنِ مِسِرَ بْشِ رَ سِيٍ يَ شْرِ تّمُي نَشّ، عَلَكٌ ﭑ شَ قِندِ عٍ مَرِفِ عَلَ رَ. عَلَتَلَ نَن ﭑ نَ.»
46 عَلَتَلَ شَ سّرِيّ، عَ شَ يَامَرِيٍ، نُن عَ شَ مَسٍنيِيٍ نَن نَ كِ عَلَتَلَ نَشٍيٍ مَسٍنشِ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ عَننَبِ مُنسَ سَابُي رَ تُرُ سِنِنَ فٍيَ قَرِ.