27
مِشِ نَشٍيٍ عٍ يّتّ قِشِ عَلَ مَ
عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ مُنسَ بّ، «عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ، شَ مِشِ ندٍ لَايِدِ تٌنفٌ، عَ شَ مِشِ ندٍ قِ ﭑ تَن عَلَتَلَ مَ، عَ نْمَ عَ شُن سَرَدٍ يِ كْبِرِ شَسَبِ نَن نَ. شَ شّمّ نَ عَ رَ نَشَن شَ سِمَيَ كٍلِمَ حّ مْشْحّن هَن حّ تٌنفٌ سٍننِ، عَ شُن سَرَ مَ فبٍتِ كٌلٍ تٌنفٌ سُولِ نَن نَ نَشَن مَنِيَمَ يِرٍ سّنِيّنشِ مَنِيَسٍ رَ. شَ فِنّ نَ عَ رَ، عَ شُن سَرَ مَ فبٍتِ كٌلٍ تٌنفٌ سَشَن نُن عَ تَفِ نَن نَ. شَ دِ شّمّ نَ عَ رَ نَشَن شَ سِمَيَ كٍلِمَ حّ سُولِ هَن حّ مْشْحّن، عَ شُن سَرَ مَ فبٍتِ كِلٌ مْشْحّن نَن نَ. شَ فِنّ دِ مّدِ نَ عَ رَ، عَ شُن سَرَ مَ فبٍتِ كٌلٍ قُ نَن نَ. شَ دِ شّمّ نَ عَ رَ نَشَن مُ حّ سُولِ سْتْشِ سِندٍن، عَ شُن سَرَ مَ فبٍتِ كٌلٍ سُولِ نَن نَ. شَ دِ فِنّ نَ عَ رَ، عَ شُن سَرَ مَ فبٍتِ كٌلٍ سَشَن نَن نَ. شَ شّمْشِ نَ عَ رَ نَشَن شَ سِمَيَ دَنفِمَ حّ تٌنفٌ سٍننِ رَ، عَ شُن سَرَ مَ فبٍتِ كٌلٍ قُ نُن سُولِ نَن نَ. شَ حّلّشّقٌرِ نَ عَ رَ، عَ شُن سَرَ مَ فبٍتِ كٌلٍ قُ نَن نَ. شَ سٍتَرٍ بَرَ نَ لَايِدِ تٌنفٌ، نَشَن مُ نْمَ نَ شُنسَرٍ شَسَبِ قِدٍ، عَ لَن عَ شَ عَ يّتّ مَسٍن سّرّشّدُبّ بّ نَشَن قَمَ شُنسَرٍ شَسَبِ قَلَدٍ عَ بّ عَ نْمَ نَشَن نَ.»
«شَ مِشِ ندٍ لَايِدِ تٌنفٌ شُرُ سٍ ندٍ قِقٍ رَ، نَشَن نْمَ بَدٍ سّرّشّ رَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ، نَ شُرُ سٍ شَ قِ ﭑ تَن عَلَتَلَ مَ. عَ بَرَ سّنِيّن. 10 شُرُ سٍ فبّتّ مُ قِمَ عَ مَسَرٍ رَ، عَ قَن بَ، عَ مُ قَن بَ. شَ وٌ نَ رَبَمَ، عٍ قِرِنيِ بَرَ قِندِ سٍ سّنِيّنشِ رَ. 11 شَ سُبٍ رَهَرَ مُشِ نَ عَ رَ، نَشَن مُ بَمَ سّرّشّ رَ ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ، عَ شَ شَنِن سّرّشّدُبّ شْن. 12 سّرّشّدُبّ شَ شُنسَرٍ ندٍ قَلَ سُبٍ كّحَ مَ. نَ شَ قِندِ عَ سَرٍ رَ. 13 شَ عَ كَنيِ وَ مَ نَ سُبٍ شُن سَرَقٍ، عَ شَ نَ سَرٍ قِ، عَ مَن شَ كْبِرِ ندٍ سَ نَ قَرِ. نَ قِندِ مَ كْبِرِ نَشَن نَ، عَ نَ سٍ سَرٍ نَن عِتَشُنمَ دْشْ سُولِ رَ، عَ قَ دْشْ كٍرٍن بَ عَ رَ، عَ نَ قِ شُنسَرٍ رَ.»
14 «شَ مِشِ ندٍ عَ شَ بَنشِ قِ ﭑ تَن عَلَتَلَ مَ، سّرّشّدُبّ شَ نَ سَرٍ قَلَ بَنشِ كّحَ مَ. نَ شَ قِندِ عَ سَرٍ رَ. 15 شَ عَ كَنيِ وَ مَ عَ شُن سَرَقٍ، عَ شَ نَ سَرٍ قِ، عَ مَن شَ كْبِرِ ندٍ سَ نَ قَرِ. نَ قِندِ مَ كْبِرِ نَشَن نَ، عَ نَ بَنشِ سَرٍ نَن عِتَشُنمَ دْشْ سُولِ رَ، عَ قَ دْشْ كٍرٍن بَ عَ رَ، عَ نَ قِ شُنسَرٍ رَ. نَ تّمُي بَنشِ شَ فبِلٍن عَ كَنيِ مَ.»
16 «شَ مِشِ ندٍ عَ شَ شّ قِ ﭑ تَن عَلَتَلَ مَ، عَ سَرٍ قَتَنمَ سَنسِ شْرِ شَسَبِ نَن نَ نَشَن نْمَ فَرَنسَندٍ نَا. فبٍتِ كٌلٍ تٌنفٌ سُولِ شَ قِ قُندٍنيِ مَنِيّ بُسَلِ نَانِ شَسَبِ رَ. 17 شَ عَ عَ شَ شّ قِ شْرّيَ حّ نَن كُي، عَ سَرٍ مُ مَسَرَ مَ. 18 شَ عَ عَ شَ شّ قِ شْرّيَ حّ دَنفِ شَنبِ نّ، سّرّشّدُبّ شَ حّيٍ كْنتِ نَشٍيٍ لُشِ بٍينُ شْرّيَ حّ فبّتّ شَ قَ. عَ شَ ندٍ بَ شّ سَرٍ رَ نَ سّرِيّ كُي. 19 شَ شّ كَنيِ وَ مَ عَ شَ شّ شُن سَرَقٍ، عَ شَ نَ سَرٍ قِ، عَ مَن شَ كْبِرِ ندٍ سَ نَ قَرِ. نَ قِندِ مَ كْبِرِ نَشَن نَ، عَ نَ شّ سَرٍ نَن عِتَشُنمَ دْشْ سُولِ رَ، عَ قَ دْشْ كٍرٍن بَ عَ رَ، عَ نَ قِ شُنسَرٍ رَ. نَ تّمُي شّ شَ لُ عَ يِ رَ. 20 شَ عَ مُ شّ شُن سَرَ، عَ قَ عَ مَتِ مِشِ فبّتّ مَ، عَ مُ نْمَ عَ شُن سَرَدٍ سْنْن. 21 شْرّيَ حّ نَ عَ لِ، نَ شّ كَنيِ نّينّ شَ كٍلِ نَ بْشِ مَ. بْشِ بَرَ سّنِيّن، عَ بَرَ لُ عَلْ بْشِ نَشَن نَتْنشِ. عَ بَرَ قِندِ عَلَتَلَ فبٍ رَ، سّرّشّدُبّيٍ شَ نَ رَوَلِ. 22 شَ مِشِ بَرَ شّ سَرَشِ قِ عَلَتَلَ مَ، نَشَن مُ نَ عَ شَبِلّ كّ يَ مَ، 23 سّرّشّدُبّ شَ عَ سَرٍ قَلَ عَ سّرِيّ كِ مَ. عَ نَ كٌلٌنمَ حّ شَسَبِ نَن مَ نَشٍيٍ لُشِ بٍينُ شْرّيَ حّ شَ عَ لِ. نَ كَنيِ شَ عَ سَرٍ قِ نَ لْشْي يَتِ، بَرِ مَ عَ سّنِيّن ﭑ تَن عَلَتَلَ بّ. 24 شْرّيَ حّ نَ عَ لِ، نَ شّ فبِلٍنمَ نَ شّ كَنيِ سِنفٍ نَن مَ، بٌورٍ عَ سَرَ نَشَن مَ. 25 نَ سَرٍيٍ بِرِن مَنِيَمَ يِرٍ سّنِيّنشِ شَ سٍ مَنِيَ كِ نَن مَ. عَ كٌلٍ كٍرٍن لَنشِ فَرَ مُ قُ نَن مَ.»
26 «مِشِ يٌ مُ نْمَ عَ شَ شُرُ سٍ دِ سِنفٍ قِدٍ ﭑ تَن عَلَتَلَ مَ، بَرِ مَ عَ حَن قِندِشِ ﭑ تَن عَلَتَلَ فبٍ نَن نَ. شُرُ سٍ شُنفبٍ نُن عَ لَنمَ دِ سِنفٍ بِرِن قِندِشِ ﭑ تَن نَن فبٍ رَ. 27 مِشِ نْمَ سُبٍ رَهَرَ مُشِ شَ دِ سِنفٍ شُن سَرَدٍ. نَ مِشِ شَ عَ سَرٍ قِ، عَ مَن شَ كْبِرِ ندٍ سَ نَ قَرِ. نَ قِندِ مَ كْبِرِ نَشَن نَ، عَ نَ سُبٍ سَرٍ نَن عِتَشُنمَ دْشْ سُولِ رَ، عَ قَ دْشْ كٍرٍن بَ عَ رَ، عَ نَ قِ عَ شُنسَرٍ رَ. شَ عَ كَنيِ مُ عَ شُن سَرَ مَ، عَ شَ عَ مَتِ عَ سَرٍ رَ.»
28 «كْنْ سٍ ندٍيٍ نَ مِشِ نَشٍيٍ قِمَ ﭑ تَن عَلَتَلَ مَ عَ بْحّ بِرِن نَ عٍ قِندِ ﭑ فبٍ رَ، عَدَ مَ مُ نْمَ نٍيٍ شُن سَرَدٍ سْنْن. نٍيٍ بَرَ سّنِيّن، نٍيٍ بَرَ قِندِ ﭑ تَن عَلَتَلَ فبَنسَن فبٍ رَ. نٍيٍ نْمَ قِندِدٍ مِشِ، شُرُ سٍ، شّ، شَ نَ مُ عَ رَ سٍ فبّتّ رَ. 29 مِشِ سٍ نَشٍيٍ قِمَ ﭑ تَن عَلَتَلَ مَ نَ مْولِ رَ، عٍ شُن مُ نْمَ سَرَدٍ، قٌ عٍ شَ قَشَ نّ.»
30 «بْشِ قَرِلّ بِرِن قِندِ مَ ﭑ تَن عَلَتَلَ نَن فبٍ رَ، سَنسِ شْرِ نَشَن نَمِنِمَ نُن وُرِ بِلِ نَشَن بٌفِمَ. نَ قَرِلّ بِرِن قِمَ ﭑ تَن عَلَتَلَ نَن مَ. 31 شَ مِشِ ندٍ وَ مَ عَ شَ قَرِلّ شُن سَرَقٍ، عَ شَ عَ سَرٍ قِ، عَ مَن شَ كْبِرِ ندٍ سَ نَ قَرِ. نَ قِندِ مَ كْبِرِ نَشَن نَ، عَ نَ سٍ سَرٍ نَن عِتَشُنمَ دْشْ سُولِ رَ، عَ قَ دْشْ كٍرٍن بَ عَ رَ، عَ نَ قِ عَ شُنسَرٍ رَ. 32 شُرُ سٍ قَرِلّ بِرِن قِندِ مَ ﭑ تَن عَلَتَلَ نَن فبٍ رَ، شُرُ سٍ شُنفبٍ نُن عَ لَنمَ، شُرُ سٍ دّمَدٌنيِ نَشَن بِرِن كْنتِمَ. نَ قَرِلّ بِرِن قِمَ ﭑ تَن عَلَتَلَ نَن مَ. 33 شُرُ سٍيٍ مُ مَتٌمَ شَ عَ قَن، شَ عَ مُ قَن. شُرُ سٍ مُ نْمَ مَسَرَدٍ شُرُ سٍ فبّتّ رَ، شَ نَ مُ عَ رَ نَ قِرِنيِ بِرِن سّنِيّنمَ نّ، عٍ قِندِ ﭑ تَن عَلَتَلَ فبٍ رَ، عٍ سٍسٍ مُ نْمَ شُن سَرَدٍ سْنْن.»
34 عَلَتَلَ شَ يَامَرِيٍ نَن نَ كِ، عَ نَشٍيٍ سٌ عَننَبِ مُنسَ يِ رَ تُرُ سِنِنَ فٍيَ قَرِ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ.