2
نِنٍوٍ شَ حَشَنكَتّ
شّيرَ نَ قَقٍ فٍيَيٍ قَرِ،
عَ قَقٍ شِبَارُي قَنيِ رَ وٌ بّ،
عَ بْحّسَ مَسٍنيِ نَن تِمَ وٌ بّ.
يُدَيَكَيٍ، وٌ شَ وٌ شَ سَلِيٍ رَبَ،
وٌ شَ وٌ شَ لَايِدِيٍ رَكَمَلِ عَلَ بّ،
بَرِ مَ مِشِ حَاشِيٍ مُ قَمَ وٌ سْنتْدٍ سْنْن.
 
نِنٍوٍكَيٍ، وٌ يَشُييٍ نَ قَقٍ وٌ شِلِ مَ.
وٌ وٌ شَ تّتّ مَكَنتَ،
وٌ مّينِ وٌ شَ كِرَ مَ،
وٌ وٌ تَفِ عِشِرِ،
وٌ شَ لِمَنِيَ، وٌ شَ سّنبّ سْتْ،
بَرِ مَ عَلَتَلَ قَمَ نّ يَشُبَ شُن نَكٍلِدٍ،
عَ قَمَ نّ عِسِرَيِلَ عِتٍدٍ،
هَلِ كَسَرّ تٌ تِ عٍ شَ بْشِ مَ، عٍ شَ سَنسِيٍ نَشَ تُشُنسَن.
 
وٌ يَشُييٍ شَ سْورِيٍ نَ وُرٍ لٍقَيٍ فبٍيلِشِ شَنِنقٍ،
دٌنمَ فبٍيلِ رَفٌرٌشِ عٍ مَ.
عٍ شَ سْورِ رَفِسٍيٍ يَنبَمَ عَ قَنيِ رَ،
عٍ شَ تَنبّيٍ شَاحّشِ فٍرٍ شِلِ مَ.
نَ فِسٍيٍ عٍ فِمَ كِرَيٍ رَ،
عٍ فبَتَشِ سٌقٍ رَ فٍرٍ كُي.
عٍ لُشِ عَلْ سٍيَمَكْنيِ نَشَن دَنفِمَ كٌورٍ رَ.
 
سْورِ سُفَندِشِيٍ شّيمَ نَا،
عٍ شُلُن سِفَقٍ رَ تَا تّتّ يِرٍ، عٍ سَ فٍرٍ سٌ.
عٍ مَنفّ شَ بَنشِ نَادّ رَبِ، عٍ بِرِن سٌ نَ كُي.
يَامَرِ قِشِ تَاكَيٍ شَ شَنِن كٌنيِيَ كُي.
عَ شَ فِنّيٍ سِفَمَ نّ وَ رَ سُننُنيِ كُي.
نِنٍوٍ بَرَ لُ عَلْ يٍ رَفَتَدٍ عِبْوشِ،
عَ يٍ قَ مِنِ بْشِ مَ.
ندٍ عَ قَلَمَ، «وٌ بَ نَ رَبَقٍ، وٌ كٍلِ نَا.»
كْنْ مِشِ يٌ مُ فبِلٍنمَ نَ قْشْ رَ.
10 بٌورٍيٍ عَ قَلَمَ، «وٌ فبٍتِ نُن شّيمَ تٌنفٌ.
نَاقُلِ فبٍفبٍ نَ عٍ يِ رَ.»
11 كَسَرّ، تُشُنسَنيِ، نُن فبَلٌي!
لِمَنِيَ بَرَ بَ عٍ يِ رَ،
عٍ سَنيِيٍ مُ شَنقٍ عٍ بُن مَ،
عٍ بْحّ نَ تْورْقٍ،
عٍ لَهَلّ بَرَ مَسَرَ.
 
12 تَا سّنبّمَ نَشَن نُ لُشِ عَلْ يّتّ لُدٍ،
يّتّ يْرّيٍ نُن عٍ نفَ نُ مَلَبُشِ شَشِلِسَ كُي دّننَشّ،
نَ تَا مُنسٍ سْتْشِ يِ كِ؟
13 نَ يّتّ سّنبّمَ نُ سُبٍ قَشَمَ عَ شَ فِنّ نُن عَ شَ دِيٍ بّ،
عَ نُ عَ شْنيِ رَقٍمَ سُبٍ عِبْوشِ رَ.
 
14 مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛
«ﭑ كٍلِمَ نّ وٌ شِلِ مَ،
ﭑ وٌ شَ سْورِ رَفِسٍيٍ فَنمَ نّ،
ﭑ وٌ شَ يّتّ يْرّيٍ قَشَمَ نّ سَنتِدّفّمَ رَ،
ﭑ سُبٍ بِرِن بَمَ نّ وٌ يِ رَ دُنِحَ.
وٌ شَ شّيرَيٍ شُي مُ مّمَ سْنْن.»