3
نِنٍوٍ شَ حْنيِ
حَشَنكَتّ نَ يِ تَا قَشّتِ بّ،
نَشَن نَقٍشِ يَنقَنتٍيَ، سٍ مُحَشِيٍ، نُن تْورْ مِشِيٍ رَ.
لُشُسِنيِ شُي مِنِمَ نَا،
سْورِ رَفِسٍ سَنيِيٍ شُي مِنِمَ،
سٌييٍ عٍ فِمَ، سْورِ رَفِسٍ عٍ عِمَشَمَ.
سٌي رَفِيٍ فٍرٍ سٌمَ،
سَنتِدّفّمَ لِنتَنمَ عَلْ تّ لُوتِيٍ،
تَنبّ وٌلِمَ عَلْ سٍيَمَكْنيِيٍ،
مِشِ قَشَشِيٍ رَلَنتَنشِ يِرٍ بِرِن مَ،
قُرٍ سَشِيٍ مُ حْنمَ،
مِشِيٍ عٍ سَنيِ رَدِنمَ قُرٍيٍ رَ.
نَ بِرِن قَتَنشِ عَ شَ سّنِيّنتَرٍحَ نَن مَ.
عَ سِيٍ مَبّندُنمَ عَ شَ لَنفٌيحَ رَ،
عَ حَمَنّيٍ مَدَشُمَ عَ دُورٍيَ رَ.
 
مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛
«ﭑ كٍلِمَ نّ وٌ شِلِ مَ،
ﭑ وٌ رَيَافِمَ نّ سِ بِرِن يَ شْرِ،
ﭑ وٌ مَفٍلِ تِ حَمَنّيٍ بِرِن يَ عِ.
ﭑ وٌ مَكٌتٌمَ نّ نْشْي رَ، ﭑ وٌ رَيَافِ.
نَ كُي، مِشِ يٌ نَ وٌ تٌ، عَ عَ فِمَ نّ وٌ مَ،
عَ قَ عَ قَلَ، ‹نِنٍوٍ بَرَ كَنَ.
ندٍ كِنِكِنِمَ عَ مَ؟
ندٍ عَ مَدُندُ مَ؟›»
 
نِنٍوٍ، وٌ قِسَ تٍبٍسٍ بّ،
تَا نَشَن دْشْشِ نِلِ شُرٍ سَلٌنيِيٍ تَفِ،
يٍ فبٌ دّننَشّ؟
بَا نُ قِندِشِ عَ شَ تّتّ مَكَنتَشِ نَن نَ.
كُسِ نُن مِسِرَ نُ سّنبّ قِمَ نّ عَ مَ،
ثُتِ نُن لِبِيَ نُ عَ مَلِمَ.
10 كْنْ تٍبٍسٍ قَن بَرَ شَنِن كٌنيِيَ كُي حَمَنّ مَ،
عَ شَ دِيٍ بَرَ قَشَ كِرَ شُنيِيٍ رَ،
عَ شَ كُنتِفِيٍ بَرَ مَيٍفٍتِ سِفَقٍ رَ كٌنيِيَ كُي.
11 وٌ تَن دَفَلَنمَ نّ عَلْ سِيسِلَيٍ،
وٌ وٌ نْشُنمَ نّ وٌ يَشُييٍ يَ رَ.
 
12 وٌ شَ بَنشِ مَكَنتَشِيٍ لُشِ نّ عَلْ شْرّ بِلِيٍ،
قٌيٍ نَشٍيٍ بٌفِ رَيٌلٌنمَ مِشِيٍ شَ دٍبٍ كُي نَشٍيٍ وَ مَ عٍ دٌنقٍ.
13 فِنّ دٌرٌ نَن قَ لُشِ وٌ شَ بْشِ مَ،
سْورِيٍ مُ نَ سْنْن نَشٍيٍ وٌ مَكَنتَمَ،
وٌ شَ نَادّيٍ رَبِشِ وٌ يَشُييٍ يَ رَ،
تّ بَرَ نَ بَلَنسٍيٍ فَن.
 
14 وٌ يٍ بَ، بَرِ مَ فٍرٍ نَ قَقٍ،
وٌ ندٍ سَ وٌ شَ تّتّ قَرِ.
وٌ بٌورَ رَقَلَ، وٌ بِرِكِ بْنبْ.
15 مّننِ، تّ قَمَ نّ وٌ شَ تَا فَندٍ عَلْ تُفُمِيٍ،
سَنتِدّفّمَ قَمَ نّ وٌ سْنتْدٍ.
وٌ وٌ مَلَن عَلْ تُفُمِيٍ،
وٌ وٌ مَلَن عَلْ كَتٌي.
16 وٌ بَرَ يُلّيٍ رَوُيَ وٌ شْنيِ دَنفِقٍ تُنبُييٍ رَ كٌورٍ مَ.
وٌ بَرَ لُ عَلْ تُفُمِيٍ نَشٍيٍ تُفَنمَ، عٍ سِفَ.
17 وٌ شَ سْورِيٍ لُشِ نّ عَلْ تُفُمِ نَشٍيٍ نَ تّتّ قَرِ فّيسّفّ،
كْنْ سٌفٍ نَ تٍ، عٍ تُفَن،
عٍ سِفَ يِرٍ مِشِ مُ دّننَشّ كٌلٌن.
 
18 عَسِرِيَ مَنفّ، عِ شَ يَرٍرَتِيٍ نَ شِقٍ،
عِ شَ كُنتِفِيٍ سَشِ،
عِ شَ حَمَ بَرَ يٍنسٍن يّ فٍيَيٍ قَرِ،
مِشِ يٌ مُ نْمَ عٍ شُنلَندٍ.
19 عِ شَ فبَلٌي فبٌ، عِ شَ قِ مُ يَلَنمَ.
مِشِ نَشٍيٍ بِرِن عِ شَ تْورّ شَ قٍ مّمَ،
عٍ عٍ بّلّشّ بْنبْمَ نّ حّلّشِنيِ مَ،
بَرِ مَ مِشِ يٌ مُ نَ وٌ مُ كٌبِحَ رَبَشِ نَشَن نَ.