5
مَرَ سِيٍ
دَنشَنِيَتْي كُنتِفِيٍ، ﭑ بَرَ وٌ رَلِمَنِيَ. كُنتِفِ نَن ﭑ قَن نَ عَلْ وٌ تَن. ﭑ سٍيدٍحْشْيَ بَمَ عِسَ شَ تْورّ شَ قٍ رَ. عِسَ نَ قَ عَ شَ نْرّ مَسٍندٍ دُنِحَ بّ، ﭑ قَن عَ سْتْمَ نّ. وٌ شَ وٌ حّنفِ سَ عَلَ شَ حَمَ شْن مَ نَشَن نَ وٌ شَ كَنتَرِ بُن مَ، عَلْ شُرُ سٍ كَنتّ مّينِمَ عَ شَ فْورّ مَ كِ نَشّ. وٌ شَ دَنشَنِيَتْييٍ دَنشُن وٌ حَنِفٍ رَ عَلْ عَلَ وَ مَ عَ شْن مَ كِ نَشّ. وٌ نَشَ نَ رَبَ عَلْ عٍ نَ وٌ كَرَشَن. وٌ نَشَ عَ رَبَ كْبِرِ فٍينِ شَ قٍ رَ، وٌ شَ عَ رَبَ وٌ بْحّ بِرِن نَ. وٌ نَشَ دَنشَنِيَتْييٍ يَمَرِ عَ شْرْشْي رَ، نَشٍيٍ بَرَ تَشُ وٌ رَ. وٌ شَ قِندِ مِسَالِ رَ عٍ بّ. شُرُ سٍ كَنتَمَ شُنفبٍ نَ قَ، عَ وٌ بِنيَمَ نْرّ رَ نَشَن مُ مَسَرَ مَ.
قٌنِكٍيٍ، وٌ قَن شَ وٌ يّتّ مَفٌرٌ قٌرِيٍ بّ. وٌ شَ وٌ يّتّ مَفٌرٌ وٌ بٌرٍ بّ، بَرِ مَ عَ سّبّشِ،
«عَلَ يّتّ عِفبٌي فٍرٍ مَ نّ،
كْنْ عَ هِننّمَ يّتّ مَفٌرٍيٍ رَ.»
وٌ شَ وٌ يّتّ مَفٌرٌ عَلَ سّنبّ بُن مَ، عَلَكٌ عَ شَ وٌ شَ قٍ عِتٍ عَ وَشَتِ.
وٌ شَ وٌ شَ كْنتْقِلِ بِرِن سٌ عَ يِ رَ، بَرِ مَ عَ حّنفِ سَمَ وٌ شْن مَ. وٌ وٌ حْشْ سَ وٌ يّتّ شْن مَ. وٌ نَشَ يَنقَ. وٌ يَشُي عِبُلِسَ نَ قٍ بِرِن نَبَقٍ عَلَكٌ عَ شَ وٌ شَ قٍ كَنَ. عَ لُشِ عَلْ يّتّ نَشَن مِشِ قٍنقٍ عَ شَ عَ دٌن. وٌ تِ عَ كَنكٍ عِ وٌ سَبَتِشِ رَ وٌ شَ دَنشَنِيَ كُي. وٌ عَ كٌلٌن عَ سٍنتَنّ دَنشَنِيَتْي بِرِن تْورْقٍ نَ كِ نّ دُنِحَ كُي. 10 وٌ نَ فّ تْورْدٍ دٌندٌرٌنتِ، عَلَ هِننّنتٍ قَمَ وٌ شَ قٍ يَءِلَندٍ، عَ وٌ رَلِمَنِيَ، عَ سّنبّ سٌ وٌ يِ نَشَن مُ كَنَمَ. عَلَ وٌ شِلِشِ نّ عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ عِسَ سَابُي رَ وٌ شَ لُ عَ شَ نْرّ بُن مَ عَبَدَن.
11 سّنبّ نَ عَلَ نَن بّ عَبَدَن. عَمِنَ.
حُنفُي
12 ﭑ بَرَ يِ بَتَاشّ سّبّ وٌ مَ، ﭑ نفَشَكٍرٍنيِ دُلُشْتْشِ سِلَسِ سَابُي رَ، عَلَكٌ ﭑ شَ وٌ رَلِمَنِيَ، ﭑ شَ سٍيدٍحْشْيَ بَ عَ وٌ نَ عَلَ شَ هِننّ يَتِ نَن بُن مَ. 13 عِسَيَنكَ نَشٍيٍ نَ بَبِلْن، عَلَ نَشٍيٍ سُفَندِشِ عَلْ وٌ تَن، نٍيٍ بَرَ وٌ شّيبُ، عَ نُن ﭑ مَ دِ مَرَكِ. 14 وٌ وٌ بٌرٍ شّيبُ شَنُنتٍيَ سُنبُي رَ. عَلَ شَ وٌ بْحّ سَ، وٌ تَن نَشٍيٍ نَ عِسَ قْشْ رَ.