11
دَوُدَ قِندِقٍ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ
سَمُوٍلِ عِِ ٥‏؛١ ٬ ١٠
عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن نَشَ عَ مَسٍن دَوُدَ بّ شٍبِرٌن، «وٌن وُلِ كٍرٍن، قَسّ كٍرٍن. هَلِ مَنفّ سْلُ شَ وَشَتِ عِ تَن نَن نُ عِسِرَيِلَ رَحّرّ مَ. عِ مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عِ بّ، ‹عِ شَ ﭑ مَ حَمَ عِسِرَيِلَ رَحّرّ، عِ شَ قِندِ عٍ شَ يَرٍرَتِ رَ.›» عِسِرَيِلَ قٌرِيٍ بِرِن نَشَ سِفَ عَ قْشْ رَ شٍبِرٌن. دَوُدَ نَشَ سَاتّ شِرِ عٍ تَفِ عَلَتَلَ يَ عِ. عٍ نَشَ تُرٍ سَ عَ شُنيِ مَ عِسِرَيِلَ مَنفّ كِ مَ، عَلْ عَلَتَلَ نُ بَرَ عَ مَسٍن عَننَبِ سَمُوٍلِ بّ كِ نَشّ.
مَنفّ دَوُدَ نُن عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ سِفَ دَرِ سَلَمُ، نَشَن مَن نُ شِلِ يٍبُسُ، بَرِ مَ يٍبُسُ بْنسْي نُ سَبَتِشِ نَا. عٍ نَشَ عَ قَلَ دَوُدَ بّ، «عِ مُ سٌمَ بٍ قٍوٌ.» كْنْ دَوُدَ نَشَ نْ سِيٌن يِرٍ مَكَنتَشِ مَسْتْدٍ. نَ كُي عٍ مّننِ شِلِ قَلَ دَوُدَ شَ تَا. دَوُدَ نُ بَرَ عَ قَلَ، «نَشَن سِنفٍ نَ يٍبُسُ فٍرٍ، ﭑ نَ كَنيِ قِندِ مَ نّ مَنفّ رَ.» سٍرُيَ شَ دِ يٌوَبَ سِنفٍ نَن فٍرٍ سٌ، عَ قَ قِندِ سْورِيٍ شَ مَنفّ رَ. دَوُدَ نَشَ سَبَتِ نَ يِرٍ مَكَنتَشِ كُي، نَ نَ عَ رَ نَا شِلِ نَشَ قَلَ دَوُدَ شَ تَا. دَوُدَ نَشَ مّننِ نُن عَ رَبِلِنيِ يَءِلَن. يٌوَبَ قَن نَشَ وَلِ فبّتّ رَبَ دَرِ سَلَمُ عَلَكٌ نَا شَ قَن. دَوُدَ سّنبّ نُ لُمَ فبٌ رَ، بَرِ مَ عَ نُن مَنفّ عَلَتَلَ نَن نُ عَ رَ.
10 دَوُدَ شَ سْورِ شُنيِ، نَشٍيٍ بَرَ عَ مَلِ عِسِرَيِلَ مَنفّيَ سْتْدٍ، عَلْ عَلَتَلَ نُ بَرَ عَ مَسٍن كِ نَشّ، 11 نَ سْورِ فبَنفبَلَنيِيٍ شِلِيٍ نَن يَ؛ شَكِمٌنِ شَ دِ يَسٌبٍيَمِ، نَشَن قِندِ عٍ شُنيِ رَ. عَ نُ بَرَ مِشِ كّمّ سَشَن قَشَ تَنبّ رَ فٍرٍ كٍرٍن كُي. 12 عَ قِرِن ندٍ قِندِ دٌدَيِ شَ دِ عٍلٍيَسَرِ نَن نَ، عَشٌوَكَ. عَ نُ نَ دَوُدَ شَ سّنبّمَ سَشَنيِيٍ يَ مَ. 13 عَ نُ بَرَ دَوُدَ مَلِ قِلِسِتَكَيٍ فٍرٍدٍ ثَسِ دَ مِمِ. عَ شَ سْورِيٍ نَشَ عٍ فِ قِلِسِتَكَيٍ مَ، مّنفِ شّ نُ دّننَشّ. 14 كْنْ عٍلٍيَسَرِ نَشَ لُ نَا هَن عَ قِلِسِتَكَيٍ بْنبْ عَلَتَلَ شَ مَلِ رَ.
15 يَرٍرَتِ سَشَن، دَوُدَ شَ يَرٍرَتِ تٌنفٌ سَشَنيِيٍ يَ مَ، نَشَ سِفَ دَوُدَ يِرٍ عَدُلَمَ قْنمّ رَ. قِلِسِتَكَيٍ نُ تِشِ رٍقَ فُلُنبَ كُي. 16 نَ وَشَتِ دَوُدَ نُ سَبَتِشِ يِرٍ مَكَنتَشِ، قِلِسِتَكَيٍ نُ سَبَتِشِ بّتّلّيمُ مَبِرِ. 17 دَوُدَ نَشَ عَ سَفٌ ندٍ قَلَ، «عَ شْلِ ﭑ مَ ﭑ شَ بّتّلّيمُ كْلْنيِ يٍ مِن.» 18 نَ سْورِ يَرٍرَتِ سَشَنيِيٍ نَشَ قِلِسِتَكَيٍ شَ نَانِنيِ عِفِرِ، عٍ سَ يٍ بَ كْلْنيِ رَ نَشَن نَ بّتّلّيمُ نَادّ رَ. عٍ تٌ قَ نَ يٍ رَ دَوُدَ بّ، عَ نَشَ تٌندِ عَ مِندٍ. عَ نَشَ عَ عِقِلِ بْشِ مَ سّرّشّ رَ عَلَتَلَ بّ. 19 عَ نَشَ عَ قَلَ، «عَلَ شَ ﭑ نَتَنفَ نَ مَ. ﭑ مُ نْمَ يِ يٍ مِندٍ، ﭑ مَ شّمّيٍ نَشَن سْتْشِ ﭑ بّ عٍ نِي سَرٍ رَ. نَ لُمَ عَلْ عٍ نِي تِدٍ مُ فبٌ ﭑ بّ.» نَ كُي عَ نَشَ تٌندِ نَ يٍ مِندٍ عَ شَ سّنبّمَ سَشَنيِيٍ نَشَن سْتْ عَ بّ.
20 يٌوَبَ نفَشَكٍرٍنيِ عَبِسَيِ نَن نُ قِندِشِ نَ سّنبّمَ سَشَنيِيٍ شُنيِ رَ. عَ نُ بَرَ شّمّ كّمّ سَشَن قَشَ عَ شَ تَنبّ رَ. عَ نَشَ شِلِ شُنفبٍ سْتْ نَ شّمّ سَشَنيِيٍ يَ مَ. 21 عٍ نَشَ عَ بِنيَ، عٍ عَ قِندِ عٍ شَ مَنفّ رَ، كْنْ عَ مُ لُ عٍ يَ مَ.
22 يٍهٌيَدَ شَ دِ بّنَيَ كَبَسٍيلِكَ نُ قِندِشِ سْورِ مَفَاشُشِ نَن نَ. عَ نُ بَرَ قٍ شُنفبٍ فبٍفبٍ رَبَ، عَلْ عَرِيّلِ مٌوَبَكَ قِرِنيِ قَشَقٍ. عَ مَن نَشَ يّتّ ندٍ قَشَ كْلْنيِ كُي بَلَبَلَنيِ تّمُي. 23 لْشْي ندٍ عَ نَشَ مِسِرَكَ فبَنفبَلَنيِ ندٍ قَشَ، نَشَن شَ مَءِتٍيَ كَنكٍ يَ قِرِن لِمَ. تَنبّ بٍلٍبٍلٍ نُ نَ نَ مِسِرَكَ يِ رَ، نَشَن فبٌ عَلْ دُفِ سْشْ وُرِ. بّنَيَ نَشَ نَ بَ عَ يِ رَ، عَ عَ قَشَ عَ يّتّ شَ تَنبّ رَ. 24 يٍهٌيَدَ شَ دِ بّنَيَ شَ قٍ شُنفبٍ نَن نَ كِ. عَ شِلِ فبٌ نَ سّنبّمَ سَشَنيِ يَ مَ. 25 عَ نَشَ بِنيّ سْتْ دَنفِ نَ شّمّ تٌنفٌ سَشَن نَ، كْنْ عَ سّنبّ مُ نُ فبٌ نَ سّنبّمَ سَشَنيِيٍ بّ. دَوُدَ شَ فُندٌ سْورِ نَن نُ عَ رَ.
26 سّنبّمَ فبّتّيٍ نَن يَ؛ يٌوَبَ شُنيَ عَسَهّلِ، دٌدٌ شَ دِ عٍلٍشَنَن بّتّلّيمُكَ، 27 سَمٌتِ هَرٌرِكَ، شّلّسِ ثٍلٌنكَ، 28 عِكٍسِ شَ دِ عِرَ تٍكٌوَكَ، عَبِيٍسٍرِ عَنَتْتِكَ، 29 سِبٍكَيِ شُسَكَ، عِلَيِ عَشٌوَكَ، 30 مَهَرَيِ نٍتٌقَكَ، بَاننَ شَ دِ شٍلٍدَ نٍتٌقَكَ، 31 رِبَيِ شَ دِ عِتَيِ، نَشَن كٍلِ فِبِيَ بُنيَمِن بْنسْي شَ بْشِ مَ، بّنَيَ ثِرَتٌنكَ، 32 شُرَيِ نَشَن كٍلِ فَاسِ فُلُنبَ يِرٍ، عَبِيّلِ عَرَبَكَ، 33 عَسَمَقٍتِ بَشُرِ مِكَ، عٍلِيَبَ سَالَبٌنكَ، 34 هَسٍمِ شَ دِيٍ فِسٌنكَيٍ، سَافٍ شَ دِ يٌنَتَن هَرَرَكَ، 35 سَكَرَ شَ دِ عَشِيَمَ هَرَرَكَ، عُرُ شَ دِ عٍلِقَلَ، 36 شٍقٍرِ مٍكٍرَكَ، عَهِيَ ثٍلٌنكَ، 37 شٍسٍرٌ كَرٍ مٍلٍكَ، عٍسِبَيِ شَ دِ نَارَيِ، 38 نَتَن نفَشَكٍرٍنيِ يٌوٍلِ، هَفَرِ شَ دِ مِبِشَرِ، 39 سّلّكِ عَمٌنِكَ، نَشَرَيِ بٍرٌتِكَ، سٍرُيَ شَ دِ يٌوَبَ شَ فٍرٍ سٌسٍ شَنِنمَ، 40 عِرَ نُن فَرٍبٍ يَتِرِكَيٍ، 41 عُرِيَ شِتِكَ، عَشَلَيِ شَ دِ سَبَدِ، 42 سِيسَ شَ دِ عَدِنَ رُبٍنكَيٍ شَ مَنفّ نُن عَ شَ مِشِ تٌنفٌ سَشَن، 43 مَاكَ شَ دِ شَنَن، يٌسَقَتِ مِتِنِكَ، 44 عُسِيَ عَسَتَرٌتِكَ، شٌتَمَ شَ دِيٍ سَامَ نُن يٍيِيٍلِ عَرٌوٍرِكَيٍ، 45 سِمِرِ شَ دِيٍ يٍدِيَيٍلِ، يٌشَ شُنيَ تِسِكَ، 46 عٍلِيٍلِ مَشَوِكَ، عٍلِيٍلِ شَ دِيٍ يٍرِبَيِ نُن يٌسَوِيَ، عِتِمَ مٌوَبَكَ، 47 عٍلِيٍلِ، عٌبٍدٌ، نُن يَاسِيّلِ مٍسٌبَكَ.