10
مَنفّ سْلُ شَ قَشّ
سَمُوٍلِ عِ ٣١‏؛١ ٬ ١٣
قِلِسِتَكَيٍ نَشَ عِسِرَيِلَكَيٍ فٍرٍ. عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ عٍ فِ، عَ فبٍفبٍ نَشَ قَشَ فِلِبٌوَ فٍيَ قَرِ. قِلِسِتَكَيٍ نَشَ بِرَ سْلُ نُن عَ شَ دِيٍ قْشْ رَ، هَن عٍ يٌنَتَن، عَبِنَدَبٌ، نُن مَلَكِسُوَ قَشَ. فٍرٍ نَشَ شْرْشْ. تَنبّ ندٍ نَشَ سْلُ سْشْ عَ حَاشِ رَ. عَ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ فٍرٍ سٌسٍ مَشَنِنيِ بّ، «ﭑ قَشَ عِ شَ سَنتِدّفّمَ رَ، عَلَكٌ يِ فَانتَرٍيٍ نَشَ ﭑ نَيَافِ.» كْنْ نَ شّمّ مُ سُو سَ نَ رَبَدٍ. نَ نَ عَ رَ، سْلُ نَشَ عَ يّتّ قَشَ عَ شَ سَنتِدّفّمَ رَ. عَ شَ فٍرٍ سٌسٍ مَشَنِنيِ تٌ نَ تٌ، عَ قَن نَشَ عَ يّتّ قَشَ. سْلُ نُن عَ شَ دِ سَشَنيِ قَشَ نَ كِ نّ. عَ شَ دٍنبَيَ بِرِن نَشَ لَاشِرَ تّمُي كٍرٍن. عِسِرَيِلَكَيٍ، نَشٍيٍ نُ سَبَتِشِ فٍيَ لَنبَنيِ، عٍ تٌ عَ كٌلٌن عَ سْورِيٍ نَ عٍ فِقٍ، سْلُ نُن عَ شَ دِيٍ بَرَ قَشَ، عٍ قَن نَشَ عٍ فِ. قِلِسِتَكَيٍ عٍ شَ تَايٍ بِرِن سْتْ نَ كِ نّ.
نَ كُيٍ عِبَ، قِلِسِتَكَيٍ نَشَ فبِلٍن فٍرٍ يِرٍ، عٍ شَ سْورِ قَشَشِيٍ هَرِفٍ تٌنفٌ. عٍ نَشَ سْلُ نُن عَ شَ دِيٍ تٌ فِلِبٌوَ فٍيَ قَرِ. عٍ تٌ فّ عٍ شَ هَرِفٍ تٌنفٌدٍ، عٍ نَشَ سْلُ شُنيِ نُن عَ شَ فٍرٍ سٌسٍيٍ شَنِن سْورِيٍ يِرٍ. عٍ نَشَ نَ شِبَارُي مَسٍن قِلِسِتَكَيٍ بِرِن بّ، عَ نُن عٍ شَ كُيٍيٍ بّ. 10 عٍ نَشَ سْلُ شَ فٍرٍ سٌسٍيٍ لُ عٍ شَ عَلَ شَ بَنشِ كُي، عٍ عَ شُنيِ فبَكُ عٍ شَ عَلَ دَفْن شَ بَنشِ كُي. 11 يَبّسِكَيٍ، نَشٍيٍ نَ فَلَدِ، عٍ تٌ عَ مّ قِلِسِتَكَيٍ نَشَن نَبَشِ سْلُ رَ، 12 عٍ نَشَ سِفَ عٍ سَ سْلُ نُن عَ شَ دِيٍ قُرٍيٍ تٌنفٌ، عٍ قَ عٍ رَفَتَ يَبّسِ تٍرٍبِنتِ وُرِ بُن مَ فَلَدِ. يَبّسِكَيٍ نَشَ سُنيِ سُشُ شِ سٌلٌقٍرٍ. 13 سْلُ قَشَ عَ شَ يَنقَنتٍيَ نَن مَ قٍ رَ عَ نَشَن نِيَ عَلَتَلَ رَ. عَ مُ عَلَتَلَ شَ وْيّنيِ سُشُ، عَ نَشَ مَرَ سِ قٍن مِشِيٍ رَ نَشٍيٍ وْيّنمَ مِشِ قَشَشِيٍ رَ. 14 عَ مُ مَرَ سِ قٍن عَلَتَلَ رَ، نَ نَ عَ رَ عَلَتَلَ نَشَ عَ قَشَ، عَ سْلُ شَ مَنفّيَ قِ يِسَيِ شَ دِ دَوُدَ مَ.