9
دَرِ سَلَمُكَيٍ
عِسِرَيِلَكَيٍ شِلِيٍ بِرِن سّبّشِ عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ بُكِ ندٍ كُي. يُدَ بْنسْي نُ بَرَ سِفَ كٌنيِيَ كُي بَبِلْن بْشِ مَ عٍ شَ يَنقَنتٍيَ شَ قٍ رَ. نَشٍيٍ سِنفٍ فبِلٍن سَبَتِدٍ عٍ شْنيِ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ، عٍ قِندِ عِسِرَيِلَ سّرّشّدُبّيٍ، لٍوِكَيٍ، نُن مِشِيٍ نَن نَ، نَشٍيٍ وَلِمَ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي. يُدَ بْنسْي، بُنيَمِن بْنسْي، عٍقِرَ مِ بْنسْي، نُن مَنَسِ بْنسْي مِشِ ندٍيٍ نَشَ سَبَتِ دَرِ سَلَمُ. يُدَ بْنسْي شَ مِشِ، نَشٍيٍ سَبَتِ دَرِ سَلَمُ، قِندِ عُتَيِ نَن نَ، عَمِشُدِ شَ دِ، عٌمٍرِ شَ دِ، عِمِرِ شَ دِ، بَنِ شَ دِ، ثٍرٍ سِ شَ دِ، يُدَ شَ دِ. سِلٌكَ نَشٍيٍ سَبَتِ نَا، نٍيٍ قِندِ عَسَيَ نَن نَ، دِ سِنفٍ، نُن عَ شَ دِيٍ. سٍرَ شَ دِ نَشٍيٍ سَبَتِ نَا، نٍيٍ قِندِ يُوّلِ، نُن عَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ نَن نَ، مِشِ كّمّ سٍننِ، مِشِ تٌنفٌ سٌلٌمَنَانِ. بُنيَمِن شَ دِ نَشٍيٍ سَبَتِ نَا، نٍيٍ نَن يَ؛ مٍسُلَمَ شَ دِ سَلُ، هَسّنُوَ شَ دِ، هٌدَقِيَ شَ دِ، عَ نُن يٍرٌشَمَ شَ دِ يِبِنٍيَ، عَ نُن عُسِ شَ دِ عٍلَ، مِكِرِ شَ دِ، عَ نُن سّقَتَيَ شَ دِ مٍسُلَمَ، رٍيُوٍلِ شَ دِ، يِبِنِيَ شَ دِ، عَ نُن عٍ نفَشَكٍرٍنيِيٍ عٍ شَبِلّ كِ مَ، مِشِ كّمّ سٌلٌمَنَانِ، مِشِ تٌنفٌ سُولِ نُن سٍننِ.
10 سّرّشّدُبّ نَشٍيٍ سَبَتِشِ دَرِ سَلَمُ، نٍيٍ نَن يَ؛ يّدَيَ، يٍهٌيَرِبُ، يَكِن، 11 شِلِكِيَ شَ دِ عَسَرَيَ، مٍسُلَمَ شَ دِ، سَدْكِ شَ دِ، مٍرَيٌتِ شَ دِ، عَشِتُبَ شَ دِ، نَشَن قِندِ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ وَلِ شُنيِ رَ، 12 يٍرٌشَمَ شَ دِ عَدَيَ، ثَسُرَ شَ دِ، مَلَكِيَ شَ دِ، مَسَيِ شَ دِ، عَدِيٍلِ شَ دِ، يَسٍرَ شَ دِ، مٍسُلَمَ شَ دِ، مٍسِلٍمِتِ شَ دِ، عِمٍرِ شَ دِ، 13 عَ نُن عٍ نفَشَكٍرٍنيِيٍ، عٍ دٍنبَيَ شُنيِيٍ، مِشِ وُلُ كٍرٍن، كّمّ سٌلٌقٍرٍ تٌنفٌ سٍننِ. عٍ بِرِن قِندِ كُنتِفِيٍ نَن نَ، نَشٍيٍ وَلِمَ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي. 14 لٍوِ بْنسْي مِشِ نَشٍيٍ سَبَتِشِ دَرِ سَلَمُ، نٍيٍ نَن يَ؛ شَسُبُ شَ دِ سٍمَيَ، عَسِرِكَمَ شَ دِ، شَسَبِيَ شَ دِ، مٍرَرِكَ، 15 عَ نُن بَكِبَكَرِ، شٍرٍ سِ، فَلَلِ، مَتَنِيَ، مِكَ شَ دِ، سِكِرِ شَ دِ، عَسَقِ شَ دِ، 16 عَ نُن سٍمَيَ شَ دِ عَبَدِيَسِ، فَلَلِ شَ دِ، يٍدُتُن شَ دِ، عَ نُن عَسَ شَ دِ بٍرٍكِيَ، عٍلٍكَنَ شَ دِ، نَشَن سَبَتِشِ نٍتٌقَكَيٍ شَ تَايٍ كُي.
17 عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ نَادّ مَكَنتّيٍ نَن يَ؛ سَلُمُ، نَشَن قِندِ عٍ شُنيِ رَ، عَكُبُ، تَلَمْن، عَشِمَن، عَ نُن عٍ نفَشَكٍرٍنيِيٍ. 18 سَلُمُ بْنسْي نَن نَادّ مَكَنتَ وَلِ رَبَقٍ هَن تٌ هْرْ مْبَنشِ سٌفٍتٍدٍ بِرِ رَ. نَادّ نَشَن شِلِ «مَنفّ نَادّ.» عٍ بٍنبَيٍ قِندِ نّ نَادّ مَكَنتّيٍ رَ لٍوِكَيٍ بّ. 19 سَلُمُ، كٌرٍ شَ دِ، عٍبِيَسَقِ شَ دِ، كٌرَ شَ دِ، عَ نُن عَ نفَشَكٍرٍنيِ نَشٍيٍ قِندِ نَادّ مَكَنتّيٍ رَ، نَشَ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ كَنتَ عَلْ عٍ بَبَيٍ سِنفٍ عَ رَبَ كِ نَشّ. 20 قِنٍشَسِ، عٍلٍيَسَرِ شَ دِ، نُ قِندِشِ نَادّ مَكَنتّيٍ شُنيِ نَن نَ. عَلَتَلَ نُ نَ عَ سّيتِ مَ. 21 مٍسٍلٍمِيَ شَ دِ سَكَرِ نُ بَرَ قِندِ كِرِ بَنشِ نَرَلَندٍ نَادّ مَكَنتّ رَ. 22 مِشِ كّمّ قِرِن، قُ نُن قِرِن نُ بَرَ سُفَندِ نَ وَلِ رَبَدٍ. عٍ شِلِ بِرِن سّبّشِ عَ نُن تَا شِلِيٍ عٍ سَبَتِشِ دّننَشّ. دَوُدَ نُن عَننَبِ سَمُوٍلِ نُ بَرَ نَ وَلِ سٌ عٍ يِ رَ. 23 عٍ تَن نُن عٍ شَ دِيٍ نَشَ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ نَادّيٍ كَنتَ. 24 نَادّ مَكَنتّ ندٍيٍ نُ تِشِ سٌفٍتٍدٍ، سٌفٍفٌرٌدٍ، كْولَ، نُن يِرٍقَنيِ مَ. 25 عٍ نفَشَكٍرٍنيِ نَشٍيٍ نُ نَ تَايٍ كُي، عٍ نُ قَمَ عٍ مَلِدٍ شِ سٌلٌقٍرٍ بُن مَ. 26 نَادّ مَكَنتّ كُنتِفِيٍ لٍوِكَيٍ، نَشَ يِرٍيٍ كَنتَ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي نَاقُلِ نُ رَفَتَشِ دّننَشّ. 27 عٍ نُ شِمَ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ رَبِلِنيِ نّ عَلَكٌ عٍ شَ مّننِ مَكَنتَ، عَ نُن عٍ شَ نَادّيٍ رَبِ فّيسّفّ.
28 لٍوِكَ ندٍيٍ نُ يِرَبَسٍيٍ رَفَتَمَ، عٍ نُ عٍ رَ مِنِ لْشْ يٌ لْشْ، عٍ مَن نُ عٍ كْنتِ. 29 بٌورٍيٍ نُ يِرَبَسٍيٍ رَفَتَ، نَشٍيٍ نُ نَ يِرٍ سّنِيّنشِ، عَ نُن قَرِن، وّنِ، تُرٍ، سُرَيِ، نُن سٍ حْشُنمّيٍ. 30 سّرّشّدُبّيٍ شَ دِيٍ نُ لَبُندّيٍ مَسُنبُ. 31 سَلُمُ شَ دِ مَتِتِيَ لٍوِكَ، نَشَن كٍلِ كٌرَ شَبِلّ يَ مَ، نُ تَامِ فَنمَ نَشَن نُ بَمَ سّرّشّ رَ. 32 عٍ نفَشَكٍرٍنيِ ندٍيٍ، كٍهَتِ بْنسْي يَ مَ، نُ تَامِ دْشْمَ تٍيبِلِ رَ مَلَبُي لْشْي بِرِن. 33 بّيتِبَ نَشٍيٍ قِندِ لٍوِ شَبِلّيٍ شُنيِيٍ رَ، نُ سَبَتِشِ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ يِفِيَدٍيٍ كُي. وَلِ فبّتّ يٌ مُ نُ نَ عٍ يِ رَ، بَرِ مَ عٍ قِندِ وَلِ بِرِن شُنيِ نَن نَ. عٍ نُ وَلِمَ كْي نُن يَنيِ. 34 لٍوِ شَبِلّيٍ شُنيِيٍ نَن نَ كِ، نَشٍيٍ سَبَتِشِ دَرِ سَلَمُ.
سْلُ بْنسْي
عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ عِ ٨‏؛٢٩ ٬ ٣٨
35 فَبَيٌن بَبَ يٍيِيٍلِ نُ سَبَتِشِ فَبَيٌن تَا نَن كُي. عَ شَ فِنّ شِلِ مَاكَ. 36 عَ شَ دِ نَن يَ؛ عَبَدٌن، عَ شَ دِ سِنفٍ، سُرُ، كِسُ، بَلِ، نٍرِ، نَدَبٌ، 37 فٍدٌرِ، عَشِيٌ، سَكَرِ، نُن مِكِلٌتِ. 38 مِكِلٌتِ نَشَ سِمٍيَمِ سْتْ. عٍ نُ سَبَتِشِ عٍ نفَشَكٍرٍنيِيٍ قّ مَ دَرِ سَلَمُ. 39 نٍرِ نَشَ كِسُ سْتْ. كِسُ نَشَ سْلُ سْتْ. سْلُ شَ دِيٍ نَن يَ؛ يٌنَتَن، مَلَكِسُوَ، عَبِنَدَبٌ، نُن عٍسِبَالِ. 40 يٌنَتَن نَشَ مٍرِبَالِ سْتْ. مٍرِبَالِ نَشَ مِكٍ سْتْ. 41 مِكٍ شَ دِيٍ نَن يَ؛ ثِتٌن، مٍلٍكِ، تَرٍيَ، نُن عَشَسِ. 42 عَشَسِ نَشَ يَرَ سْتْ. يَرَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عَلٍمٍتِ، عَسَمَقٍتِ، نُن سِمِرِ. سِمِرِ نَشَ مٌسَ سْتْ. مٌسَ نَشَ بِنٍيَ سْتْ. 43 بِنٍيَ نَشَ رّقَيَ سْتْ. رّقَيَ نَشَ عٍلٍيَسَ سْتْ. عٍلٍيَسَ نَشَ عَسٍلِ سْتْ. 44 عَسٍلِ شَ دِ سٍننِ نَن يَ؛ عَسِرِكَمَ، بٌكٍرُ، سُمَيِلَ، سٍيَرَيَ، عَبَدِيَسِ، نُن شَنَن. عَسٍلِ شَ دِيٍ نَن نَ كِ.