8
بُنيَمِن شَ دِيٍ
بُنيَمِن شَ دِيٍ نَن يَ؛ بٍلَ، عَ شَ دِ سِنفٍ، عَسِبٍلِ، عَ شَ دِ قِرِن ندٍ، عَشَرَ، عَ شَ دِ سَشَن ندٍ، نٌشَ، عَ شَ دِ نَانِ ندٍ، نُن رَقَ، عَ شَ دِ سُولِ ندٍ. بٍلَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عَدَرِ، فٍرَ، عَبِهُدِ، عَبِسُوَ، نَامَن، عَشٌوَ، فٍرَ، سٍقُقَنِ، نُن شُرَ مِ. عٍشُدُ شَ دِيٍ نَن يَ، نَشٍيٍ قِندِ شَبِلّ مَنفّيٍ رَ؛ نَامَن، عَهِيَ، نُن فٍرَ. سِنفٍ عٍ نُ نَ فٍبَ، كْنْ فٍرَ نَشَ عٍ شَنِن مَنَشَتِ. فٍرَ نَشَ عُسَ نُن عَشِشُدِ سْتْ. سَشَرَيِمِ تٌ مّي عَ شَ فِنّيٍ شُسِمِ نُن بَارَ رَ، عَ نَشَ دِيٍ سْتْ مٌوَبَ بْشِ مَ. عَ شَ فِنّ شٌدٍ سِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ يٌبَبٌ، سِبِيَ، مٍسَ، مَلَكَمَ، يٍيُسِ، سَكِيَ، نُن مِرِ مَ. 10 عَ شَ دِيٍ نَن نَ كِ نَشٍيٍ قِندِ شَبِلّ مَنفّيٍ رَ.
11 عَ شَ فِنّ شُسِمِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عَبِتُبُ نُن عٍلِثَالِ. 12 عٍلِثَالِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عٍبٍرِ، مِسَمِ، نُن سٍمٍدِ، نَشَن عٌنٌ، لٌدِ، نُن عٍ رَبِلِنيِ تِشِ.
13 بٍرِيَ نُن سٍمَ، نَشٍيٍ قِندِ عَيَلٌن شَبِلّ مَنفّيٍ رَ، نَشَ فَتِكَيٍ كٍرِ. 14 بٍرِيَ شَ مِشِيٍ نَن يَ؛ عَشِيٌ، سَسَكِ، يٍرٍ مٌتِ، 15 سٍبَدَيَ، عَرَدِ، عٍدٍرِ، 16 مِكَيٍلِ، يِسٍثَ، نُن يٌشَ. 17 عٍلِثَالِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ سٍبَدَيَ، مٍسُلَمَ، شِسِكِ، شٍبٍرِ، 18 يِسٍمٍرَيِ، يِسِلِيَ، نُن يٌبَبٌ. 19 سِمٍيِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ يَكِمِ، سِكِرِ، سَبِدِ، 20 عٍلِيٍنَيِ، سِلٍتَيِ، عٍلِيٍلِ، 21 عَدَيَ، بّرَيَ، نُن سِمِرَتِ. 22 سَسَكِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ يِسٍثَن، عٍبٍرِ، عٍلِيٍلِ، 23 عَبَدٌن، سِكِرِ، شَنَن، 24 شَنَنِيَ، عٍلَمَ، عَنتٌتِيَ، 25 يِقِدٍيَ، نُن ثٍنُوٍلِ. 26 يٍرٌشَمَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ سَمٍسٍرَيِ، سٍشَرَيَ، عَتَلَيَ، 27 يَارٍ سِيَ، عٍلِيَ، نُن سِكِرِ. 28 دَرِ سَلَمُ شَبِلّ مَنفّيٍ نَن نَ كِ.
29 فَبَيٌن بَبَ يٍيِيٍلِ سَبَتِ فَبَيٌن نّ. عَ شَ فِنّ شِلِ مَاكَ. 30 عَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عَبَدٌن، عَ شَ دِ سِنفٍ، سُرُ، كِسُ، بَلِ، نٍرِ، نَدَبٌ، 31 فٍدٌرِ، عَشِيٌ، سٍكٍرِ، 32 نُن مِكِلٌتِ، نَشَن قِندِ سِمٍيَمِ بَبَ رَ. عٍ قَن سَبَتِ دَرِ سَلَمُ نّ عٍ بَرِ مِشِيٍ يَ مَ.
33 نٍرِ نَشَ كِسُ سْتْ. كِسُ نَشَ سْلُ سْتْ. سْلُ شَ دِيٍ نَن يَ؛ يٌنَتَن، مَلَكِسُوَ، عَبِنَدَبٌ، نُن عٍسِبَالِ. 34 يٌنَتَن شَ دِ شِلِ مٍرِبَالِ. مٍرِبَالِ نَشَ مِكٍ سْتْ. 35 مِكٍ شَ دِيٍ نَن يَ؛ ثِتٌن، مٍلٍكِ، تَرٍيَ، نُن عَشَسِ. 36 عَشَسِ نَشَ يٍهٌوَدَ سْتْ. يٍهٌوَدَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عَلٍمٍتِ، عَسَمَقٍتِ، نُن سِمِرِ. 37 سِمِرِ نَشَ مٌسَ سْتْ. مٌسَ نَشَ بِنٍيَ سْتْ. بِنٍيَ نَشَ رَقَ سْتْ. رَقَ نَشَ عٍلٍيَسَ سْتْ. عٍلٍيَسَ نَشَ عَسٍلِ سْتْ. 38 عَسٍلِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عَسِرِكَمَ، بٌكٍرُ، سُمَيِلَ، سٍيَرَيَ، عَبَدِيَسِ، نُن شَنَن. عَسٍلِ شَ دِيٍ نَن نَ كِ. 39 عَسٍلِ شُنيَ عٍسٍكَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عُلَمِ، عَ شَ دِ سِنفٍ، يٍيُسُ، عَ شَ دِ قِرِن ندٍ، نُن عٍلِقٍلٍتِ عَ شَ دِ سَشَن ندٍ. 40 عُلَمِ شَ دِيٍ سْورِ فبَنفبَلَنيِيٍ نَن نُ عٍ رَ. عٍ قَتَ شَلِ رَ. عٍ شَ دِيٍ نُن مَمَدِيٍ وُيَ عٍ كْنتِ سِفَمَ هَن مِشِ كّمّ تٌنفٌ سُولِ. بُنيَمِن بْنسْي نَن عٍ بِرِن نَ.