7
عِسَكَرِ شَ دِيٍ
عِسَكَرِ شَ دِ نَانِ نَن يَ؛ تٌلَ، ثُوَ، يَسُبُ، نُن سِمِرٌن. تٌلَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عُسِ، رّقَيَ، يٍرِيٍلِ، يَمَيِ، يِبِسَمِ، نُن سَمُوٍلِ. يِ مِشِيٍ نَن قِندِشِ عٍ شَبِلّ مَنفّيٍ رَ. مَنفّ دَوُدَ شَ وَشَتِ كُي، تٌلَ شَ دِ مِشِ وُلُ مْشْحّن نُن قِرِن، كّمّ سٍننِ قِندِ سْورِيٍ نَن نَ. عُسِ شَ دِ شِلِ يِسِرَشِيَ. يِسِرَشِيَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ مِكَيٍلِ، عَبَدِيَسِ، يٌوٍلِ، نُن يِسِيَ. يِ مِشِ سُولِ نَن قِندِ عٍ شَبِلّ مَنفّيٍ رَ. عُسِ شَ مِشِ وُلُ تٌنفٌ سَشَن نُن سٍننِ قِندِ سْورِيٍ نَن نَ، بَرِ مَ عٍ شَ فِنّيٍ نُن عٍ شَ دِيٍ وُيَ. عِسَكَرِ شَبِلّيٍ بِرِن يَ مَ، شّمّ مِشِ وُلُ تٌنفٌ سٌلٌمَسَشَن نُن سٌلٌقٍرٍ قِندِ سْورِ فبَنفبَلَنيِيٍ نَن نَ.
بُنيَمِن شَ دِيٍ
بُنيَمِن شَ دِيٍ نَن يَ؛ بٍلَ، بٍكٍرِ، نُن يٍدِيَيٍلِ. بٍلَ شَ دِ سُولِ نَن يَ؛ عٍسِبٌن، عُسِ، يُسِيّلِ، يٍرِ مٌتِ، نُن يِرِ. يِ مِشِيٍ نَن قِندِ عٍ شَبِلّ مَنفّيٍ رَ. سْورِ فبَنفبَلَنيِ مِشِ وُلُ مْشْحّن نُن قِرِن، تٌنفٌ سَشَن نُن نَانِ نُ نَ عٍ يَ مَ. بٍكٍرِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ سٍمِرَ، يٌوَ سِ، عٍلِيٍسٍرِ، عٍلِيٌوٍنَيِ، عٌمٍرِ، يٍرٍ مٌتِ، عَبِيَ، عَنَتْتِ، نُن عَلٍمٍتِ. يٍيٍ بِرِن بٍكٍرِ شَ دِيٍ نَن عٍ رَ. عٍ شَبِلّيٍ شُنيِيٍ شِلِيٍ سّبّشِ، عٍ سْورِ مِشِ وُلُ مْشْحّن كّمّ قِرِن نُ نَ. 10 يٍدِيَيٍلِ شَ دِ شِلِ بِلِهَن. بِلِهَن شَ دِيٍ نَن يَ؛ يٍيُسُ، بُنيَمِن، عٍشُدُ، كٍنَانَ، سٍتَنِ، تَرَ سِسِ، نُن عَشِسَشَرِ. 11 يٍدِيَيٍلِ شَ دِيٍ بِرِن قِندِ عٍ شَبِلّيٍ شُنيِيٍ نَن نَ. سْورِ مِشِ وُلُ قُ نُن سٌلٌقٍرٍ كّمّ قِرِن نُ نَ عٍ يَ مَ. 12 عِرِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ سُثِمِ نُن شُثِمِ. عَشٍرِ شَ دِ شِلِ شُسِمِ.
نَقَتَلِ شَ دِيٍ
13 نَقَتَلِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ يَشَسٍيلِ، فُنِ، يٍسٍرِ، نُن سَلُمُ، بِلَ شَ دِ.
مَنَسِ شَ دِيٍ
14 مَنَسِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عَ شَ كٌنيِ فِنّ نَشَن كٍلِشِ سِرِيَ بْشِ مَ نَشَ عَسِرّلِ نُن مَكِرِ بَرِ عَ بّ. مَكِرِ نَشَ فَلَدِ سْتْ. 15 مَكِرِ نَشَ فِنّ قٍن شُثِمِ نُن سُثِمِ بّ. مَكِرِ مَافِنّ شِلِ مَاكَ. مَكِرِ شَ دِ قِرِن ندٍ شِلِ سٍلٌقٍشَدِ. سٍلٌقٍشَدِ مُ دِ شّمّ يٌ سْتْ، قٌ دِ فِنّيٍ. 16 مَكِرِ شَ فِنّ مَاكَ نَشَ دِ بَرِ، عَ شِلِ سَ ثٍرٍ سِ شُن مَ. عَ شُنيَ شِلِ سٍرٍ سِ. ثٍرٍ سِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عُلَمِ نُن رَكٍمِ. 17 عُلَمِ شَ دِ شِلِ بٍدَن. فَلَدِ شَ دِيٍ نَن نَ كِ، مَكِرِ شَ دِ، مَنَسِ شَ دِ. 18 فَلَدِ مَافِنّ هَمٌلٍكٍتِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عِسِهٌدِ، عَبِيٍسٍرِ، نُن مَشَلَ. 19 سّمِدَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عَشِيَنِ، سِكٍمِ، لِكِشِ، نُن عَنِيَمَ.
عٍقِرَ مِ شَ دِيٍ
20 عٍقِرَ مِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عٍقِرَ مِ نَشَ سُتٍلَ سْتْ. سُتٍلَ نَشَ بٍرٍدَ سْتْ. بٍرٍدَ نَشَ تَشَتِ سْتْ. تَشَتِ نَشَ عٍلٍيَدَ سْتْ. عٍلٍيَدَ نَشَ تَشَتِ سْتْ. 21 تَشَتِ نَشَ سَبَدِ سْتْ. سَبَدِ نَشَ سُتٍلَ سْتْ. فَتِكَيٍ نَشَ عٍسٍرِ نُن عٍلٍيَدِ قَشَ نٍيٍ تٌ سِفَ عٍ شَ شُرُ سٍيٍ مُحَدٍ. عٍسٍرِ نُن عٍلٍيَدِ بَرِ مّننِ نّ. 22 عٍ بَبَ عٍقِرَ مِ نَشَ سُننُن تّمُي شْنكُيٍ. عٍ نفَشَكٍرٍنيِيٍ نَشَ عَ مَدُندُ. 23 نَ دَنفِ شَنبِ عَ شَ فِنّ نَشَ تّيفّ. عَ تٌ دِ بَرِ، عَ نَشَ عَ شِلِ سَ بٍرِيَ بَرِ مَ تْورّ نُ بَرَ فبٌ عَ شْنيِ. 24 عَ نَشَ دِ فِنّ سْتْ نَشَن شِلِ سٍيرَ. نَ نَشَ بٍتِ شٌرٌن لَبٍ نُن بٍتِ شٌرٌن قُفٍ تِ، عَ نُن تَا فبّتّ نَشَن شِلِ عُسٍنِ سٍيرَ. 25 عٍقِرَ مِ نَشَ رٍقَ سْتْ. رٍقَ نَشَ رٍ سٍقَ سْتْ. رٍ سٍقَ نَشَ تٍلَ سْتْ. تٍلَ نَشَ تَشَنِ سْتْ. 26 تَشَنِ نَشَ لَدَنَ سْتْ. لَدَنَ نَشَ عَمِشُدِ سْتْ. عَمِشُدِ نَشَ عٍلِسَمَ سْتْ. 27 عٍلِسَمَ نَشَ نُنُ سْتْ. نُنُ نَشَ يٌسُوٍ سْتْ.
28 عٍ نَشَ سَبَتِ بٍتٍلِ نُن عَ رَبِلِنيِ، نَارَنِ، عَ سٌفٍتٍدٍ، فٍسٍرِ نُن عَ رَبِلِنيِ، عَ سٌفٍفٌرٌدٍ، سِكٍمِ نُن عَ رَبِلِنيِ، هَن عَيَ نُن عَ رَبِلِنيِ. 29 مَنَسِ بْنسْي شَ تَايٍ نَن يَ؛ بٍتِ سَان، عَ رَبِلِنيِ، تَانَكِ، عَ رَبِلِنيِ، مٍفِدٌ، عَ رَبِلِنيِ، دْرْ، نُن عَ رَبِلِنيِ. عِسِرَيِلَ شَ دِ يُسُقُ بْنسْي سَبَتِشِ يِ تَايٍ نَن كُي.
عَسٍرِ شَ دِيٍ
30 عَسٍرِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ يِمِنَ، يِسِوَ، يِسِوِ، نُن بٍرِيَ. عٍ مَافِنّ شِلِ سٍرَ. 31 بٍرِيَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ شٍبٍرِ نُن مَلَكِيٍلِ، نَشَن قِندِ بِرِ سَقِتِ بَبَ رَ. 32 شٍبٍرِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ يٍقٍلٍتِ، سٌمٍرِ، نُن شٌتَمَ. عٍ مَافِنّ شِلِ سُوَ. 33 يٍقٍلٍتِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ ثَسَكِ، بِمَلِ، نُن عَسٍقَتِ. يٍقٍلٍتِ شَ دِيٍ نَن نَ كِ. 34 سٌمٍرِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عَشِ، رٌفَ، شُبَ، نُن عَرَ مِ. 35 سٌمٍرِ شُنيَ هٍلٍمِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ سٌقَشَ، يِمٍنَ، سٍلٍسِ، نُن عَمَلِ. 36 سٌقَشَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ سُوَ، شَرَنٍقٍرِ، سُوَلِ، بٍرِ، يِمِرَ، 37 بٍتٍسٍرِ، هٌدٌ، سَامَ، سِلٍسَ، يِتِرَن، نُن بٍيرَ. 38 يٍتٍرِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ يٍقُنٍ، ثِسٍثَ، نُن عَرَ. 39 عُلَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عَرَ، شَنِيّلِ، نُن رِ سِيَ. 40 عَسٍرِ شَ دِيٍ نَن نَ كِ، مَنفّيٍ، مِشِ شُنفبٍيٍ، سْورِيٍ فبَنفبَلَنيِيٍ، مَنفّدِيٍ نَن نُ عٍ رَ عٍ شَبِلّيٍ يَ مَ، نَشٍيٍ كْنتِ سِفَ هَن مِشِ وُلُ مْشْحّن نُن سٍننِ.