6
لٍوِ شَ دِيٍ
لٍوِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ فٍرِ سٌن، كٍهَتِ، نُن مٍرَرِ. فٍرِ سٌن مَ دِيٍ نَن يَ؛ لِبِنِ نُن سِمٍيِ. كٍهَتِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عَمَرَ مَ، يِسٍهَرِ، شٍبِرٌن، نُن يُسِيّلِ. مٍرَرِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ مَشَلِ نُن مُسِ.
لٍوِ بْنسْييٍ بَبَيٍ نَن يَ؛ فٍرِ سٌن نَشَ لِبِنِ سْتْ. لِبِنِ نَشَ يَشَتِ سْتْ. يَشَتِ نَشَ سِمَ سْتْ. سِمَ نَشَ يٌوَ سْتْ. يٌوَ نَشَ عِدٌ سْتْ. عِدٌ نَشَ سٍرَ سْتْ. سٍرَ نَشَ يٍيَتٍرَيِ سْتْ.
كٍهَتِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ كٍهَتِ نَشَ عَمِنَدَبٌ سْتْ. عَمِنَدَبٌ نَشَ كٌرَ سْتْ. كٌرَ نَشَ عَسِرِ سْتْ. عَسِرِ نَشَ عٍلٍكَنَ سْتْ. عٍلٍكَنَ نَشَ عٍبِيَسَقِ سْتْ. عٍبِيَسَقِ نَشَ عَسِرِ سْتْ. عَسِرِ نَشَ تَشَتِ سْتْ. تَشَتِ نَشَ عُرِيٍلِ سْتْ. عُرِيٍلِ نَشَ يُسِيَ سْتْ. يُسِيَ نَشَ سَوُلُ سْتْ. 10 عٍلٍكَنَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عَمَسَيِ نُن عَشِمٌتِ. 11 عٍلٍكَنَ نَشَ سٌقَيِ سْتْ. سٌقَيِ نَشَ نَشَتِ سْتْ. 12 نَشَتِ نَشَ عٍلِيَبِ سْتْ. عٍلِيَبِ نَشَ يٍرٌشَمَ سْتْ. يٍرٌشَمَ نَشَ عٍلٍكَنَ سْتْ. 13 عٍلٍكَنَ نَشَ سَمُوٍلِ سْتْ. سَمُوٍلِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ يٌوٍلِ، عَ شَ دِ سِنفٍ، نُن عَبِيَ. 14 مٍرَرِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ مٍرَرِ نَشَ مَشَلِ سْتْ. مَشَلِ نَشَ لِبِنِ سْتْ. لِبِنِ نَشَ سِمٍيِ سْتْ. سِمٍيِ نَشَ عُسَ سْتْ. 15 عُسَ نَشَ سِمٍيَ سْتْ. سِمٍيَ نَشَ شَفِيَ سْتْ. شَفِيَ نَشَ عَسَيَ سْتْ.
بّيتِبَيٍ دَوُدَ شَ وَشَتِ
16 سَاتّ كَنكِرَ تٌ دْشْ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ كُي، دَوُدَ نَشَ بّيتِبَيٍ سُفَندِ نَشٍيٍ بّيتِ بَمَ. 17 سِنفٍ عٍ نُ بّيتِ بَمَ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ نَن يَ رَ، كِرِ بَنشِ نَرَلَندٍ. عٍ نَشَ نَ وَلِ رَبَ مّننِ هَن مَنفّ سُلٍمَنِ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ تِشِ دَرِ سَلَمُ تّمُي نَشّ.
18 بّيتِبَيٍ شِلِيٍ نَن يَ عَ نُن عٍ شَ دِيٍ؛ كٍهَتِ شَبِلّ يَ مَ، هٍمَن بّيتِبَ، يٌوٍلِ شَ دِ، سَمُوٍلِ شَ دِ، 19 عٍلٍكَنَ شَ دِ، يٍرٌشَمَ شَ دِ، عٍلِيٍلِ شَ دِ، تٌوَ شَ دِ، 20 سُقُ شَ دِ، عٍلٍكَنَ شَ دِ، مَشَتِ شَ دِ، عَمَسَيِ شَ دِ، 21 عٍلٍكَنَ شَ دِ، يٌوٍلِ شَ دِ، عَسَرَيَ شَ دِ، سٍقَنِيَ شَ دِ، 22 تَشَتِ شَ دِ، عَسِرِ شَ دِ، عٍبِيَسَقِ شَ دِ، كٌرَ شَ دِ، 23 يِسٍهَرِ شَ دِ، كٍهَتِ شَ دِ، لٍوِ شَ دِ، عِسِرَيِلَ شَ دِ.
24 هٍمَن مَلِمَ، نَشَن نُ تِشِ عَ يِرٍقَنيِ مَ، نَ قِندِ عَسَقِ نَن نَ، بٍرٍكِيَ شَ دِ، سِمٍيَ شَ دِ، 25 مِكَيٍلِ شَ دِ، بَاسٍيَ شَ دِ، مَلَكِيَ شَ دِ، 26 عٍتِنِ شَ دِ، سٍرَ شَ دِ، عَدَيَ شَ دِ، 27 عٍتَنِ شَ دِ، سِمَ شَ دِ، سِمٍيِ شَ دِ، 28 يَشَتِ شَ دِ، فٍرِ سٌن مَ دِ، لٍوِ شَ دِ.
29 نَشٍيٍ كٍلِشِ مٍرَرِ شَبِلّ يَ مَ، نٍيٍ نُ تِمَ كْولَ نَن مَ. عٍ شُنيِ قِندِ عٍتَنِ نَن نَ، كِسِ شَ دِ، عَبِدِ شَ دِ، مَلُكُ شَ دِ، 30 شَسَبِيَ شَ دِ، عَمَسِيَ شَ دِ، شِلِكِيَ شَ دِ، 31 عَمَسِ شَ دِ، بَنِ شَ دِ، سٍمٍرِ شَ دِ، 32 مَشَلِ شَ دِ، مُسِ شَ دِ، مٍرَرِ شَ دِ، لٍوِ شَ دِ.
33 عٍ نفَشَكٍرٍنيِيٍ لٍوِ بْنسْي يَ مَ، نُ نَ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ وَلِ كُي. 34 هَرُنَ نُن عَ شَ دِيٍ نَشَ سّرّشّ فَن دَاشِ بَ سّرّشّبَدٍ قَرِ، عٍ مَن سُرَيِ فَن سّرّشّ رَ سُرَيِ سّرّشّبَدٍ قَرِ. عٍ نَ وَلِ بِرِن نَبَ يِرٍ سّنِيّنشِ قِسَمَنتٍ نَن كُي نَشَن قِندِ عِسِرَيِلَ شُنسَرٍ رَ، عَلْ عَلَ شَ كٌنيِ مُنسَ عَ مَسٍنشِ كِ نَشّ.
35 هَرُنَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عٍلٍيَسَرِ، عَ شَ دِ قِنٍشَسِ، عَ شَ دِ عَبِسُوَ، 36 عَ شَ دِ بُوكِ، عَ شَ دِ عُسِ، عَ شَ دِ سّرَشَيَ، 37 عَ شَ دِ مٍرَيٌتِ، عَ شَ دِ عَمَرَيَ، عَ شَ دِ عَشِتُبَ، 38 عَ شَ دِ سَدْكِ، عَ شَ دِ عَشِمَاسِ.
لٍوِ بْنسْي شَ تَايٍ
يٌسُوٍ ٢١‏؛١ ٬ ٤٢
39 عٍ شَ تَايٍ نَن يَ عٍ سَبَتِشِ دّننَشّ؛ هَرُنَ شَ دِيٍ، نَشٍيٍ كٍلِشِ كٍهَتِ شَبِلّ يَ مَ، نٍيٍ نَن سِنفٍ بْشِ سْتْ عَلَ شَ مَرَفِرِ كُي. 40 شٍبِرٌن نُن عَ رَبِلِنيِيٍ نَشَ قِندِ عٍ فبٍ رَ، يُدَيَ بْشِ مَ، 41 كْنْ شٍبِرٌن دَاشَ نُن تَا نَشٍيٍ نُ نَ نَ رَبِلِنيِ، نٍيٍ نَشَ قِندِ يٍقُنٍ شَ دِ كَلٍبِ فبٍ رَ. 42 هَرُنَ شَ دِيٍ نَشَ شٍبِرٌن سْتْ، نَشَن قِندِشِ مِشِ رَتَنفَ تَا رَ، عٍ نَشَ لِبِنَ نُن عَ رَبِلِنيِ، يَتِرِ، عٍسِتٍمٌوَ نُن عَ رَبِلِنيِ سْتْ، 43 عٍ نَشَ شِلٍن نُن عَ رَبِلِنيِ، دٍبِرِ نُن عَ رَبِلِنيِ، 44 عَسَن نُن عَ رَبِلِنيِ، بٍتِ سٍمٍسِ نُن عَ رَبِلِنيِ قَن سْتْ. 45 عٍ تَا نَشٍيٍ سْتْ بُنيَمِن بْشِ مَ نٍيٍ نَن يَ؛ فَبَيٌن، فٍبَ، عَ رَبِلِنيِ، عَلٍمٍتِ، عَ رَبِلِنيِ، عَنَتْتِ، نُن عَ رَبِلِنيِ. عٍ نَشَ تَا قُ نُن سَشَن سْتْ عٍ شَبِلّ كِ مَ. 46 كٍهَتِ شَ دِ بٌورٍيٍ نَشَ تَا قُ سْتْ عَلَ شَ مَرَفِرِ كُي عٍقِرَ مِ بْنسْي، دَنَ بْنسْي سّيتِ كٍرٍن، نُن مَنَسِ بْنسْي سّيتِ كٍرٍن شَ بْشِيٍ مَ. 47 فٍرِ سٌن مَ دِيٍ نَشَ تَا قُ نُن سَشَن سْتْ عٍ شَبِلّ كِ مَ عِسَكَرِ بْنسْي، عَسٍرِ بْنسْي، نَقَتَلِ بْنسْي، نُن مَنَسِ بْنسْي سّيتِ كٍرٍن شَ بْشِيٍ مَ نَشٍيٍ نُ نَ بَسَن بْشِ مَ. 48 مٍرَرِ شَ دِيٍ نَشَ تَا قُ نُن قِرِن سْتْ عَلَ شَ مَرَفِرِ كُي رُبٍن بْنسْي، فَدِ بْنسْي، نُن سَبُلٌن بْنسْي شَ بْشِيٍ مَ.
49 عِسِرَيِلَكَيٍ تَايٍ نُن عٍ رَبِلِنيِيٍ قِ لٍوِ بْنسْي مَ نَ كِ نّ. 50 عٍ نَشَ نَ تَايٍ قِ عٍ مَ عَلَ شَ مَرَفِرِ كُي، تَا نَشٍيٍ نُ نَ يُدَ، سِمٍيْن، نُن بُنيَمِن بْنسْييٍ شَ بْشِيٍ مَ. 51 كٍهَتِ شَبِلّ بٌورٍيٍ نَشَ تَايٍ سْتْ عٍقِرَ مِ بْنسْي شَ بْشِ مَ. 52 عٍ نَشَ مِشِ رَتَنفَ تَا سِكٍمِ نُن عَ رَبِلِنيِ قِ عٍ مَ عٍقِرَ مِ فٍيَ مَ، عَ نُن فٍسٍرِ، عَ رَبِلِنيِ، 53 يٌكِنٍيَمِ، عَ رَبِلِنيِ، بٍتِ شٌرٌن، عَ رَبِلِنيِ، 54 عَيَلٌن، عَ رَبِلِنيِ، فَتِ رِ مْن، نُن عَ رَبِلِنيِ. 55 عٍ نَشَ عَنٍرِ، عَ رَبِلِنيِ، بِلٍيَمِ، نُن عَ رَبِلِنيِ سْتْ مَنَسِ بْنسْي تَفِ شَ بْشِ مَ. كٍهَتِ شَبِلّ بٌورٍيٍ شَ تَايٍ نَن نَ كِ.
56 فٍرِ سٌن مَ دِيٍ شَ تَايٍ نَن يَ؛ فٌلَن، عَ رَبِلِنيِ، نَشَن نَ بَسَن بْشِ مَ، عَسَتَرٌتِ، عَ رَبِلِنيِ، نَشٍيٍ نَ مَنَسِ بْنسْي تَفِ شَ بْشِ مَ، 57 كَدٍ سِ، عَ رَبِلِنيِ، دَبٍرَتِ، عَ رَبِلِنيِ، 58 رَ مٌتِ، عَ رَبِلِنيِ، عَنٍمِ، عَ رَبِلِنيِ، نَشٍيٍ نَ عِسَكَرِ بْنسْي شَ بْشِ مَ. 59 عٍ شَ تَا نَشٍيٍ نَ عَسٍرِ بْنسْي شَ بْشِ مَ نٍيٍ نَن يَ؛ مَسَلَ، عَ رَبِلِنيِ، عَبَدٌن، عَ رَبِلِنيِ، 60 هُكٌكِ، عَ رَبِلِنيِ، رٍشٌبٌ، نُن عَ رَبِلِنيِ. 61 عٍ شَ تَا نَشٍيٍ نَ نَقَتَلِ بْنسْي شَ بْشِ مَ، نٍيٍ نَن يَ؛ كَدٍ سِ نَشَن نَ فَلِلٍ بْشِ مَ، شَمْن، عَ رَبِلِنيِ، كِرِيَتَيِمِ نُن عَ رَبِلِنيِ.
62 مٍرَرِ شَ دِيٍ شَ تَايٍ نَن يَ؛ رِ مٌنٌ، عَ رَبِلِنيِ، تَبٌرٌ، عَ رَبِلِنيِ، نَشٍيٍ نَ سَبُلٌن بْنسْي شَ بْشِ مَ. 63 عٍ شَ تَا نَشٍيٍ نَ رُبٍن بْنسْي شَ بْشِ مَ يُرُدّن نَاكِرِ مَ يٍرِكٌ يَ رَ، نٍيٍ نَن يَ؛ بٍتٍسٍرِ نَشَن نَ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ، عَ رَبِلِنيِ، يَهَسَ، عَ رَبِلِنيِ، 64 كٍدٍ مٌتِ، عَ رَبِلِنيِ، مٍقَاتِ، عَ رَبِلِنيِ. 65 عٍ شَ تَا نَشٍيٍ نَ فَدِ بْنسْي شَ بْشِ مَ، نٍيٍ نَن يَ؛ رَ مٌتِ نَشَن نَ فَلَدِ بْشِ مَ، عَ رَبِلِنيِ، مَشَنَيِمِ، عَ رَبِلِنيِ، 66 شّسِبْن، عَ رَبِلِنيِ، يَاسّرِ، نُن عَ رَبِلِنيِ.