5
رُبٍن شَ دِيٍ
عِسِرَيِلَ شَ دِ سِنفٍ قِندِ رُبٍن نَن نَ، كْنْ دِ سِنفٍ تِدٍ نَشَ بَ عَ يِ رَ، عَ سٌ عِسِرَيِلَ شَ دِ يُسُقُ شَ دِيٍ يِ رَ، بَرِ مَ رُبٍن نُ بَرَ عَ بَبَ شَ فِنّ كٌلٌن فِنّ رَ. يُدَ نَشَ سّنبّ سْتْ عَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ تَفِ هَن مَنفّيَ نَشَ لُ عَ بْنسْي يِ، كْنْ دِ سِنفٍ تِدٍ تَن نَشَ لُ يُسُقُ شَ دِيٍ يِ.
عِسِرَيِلَ شَ دِ سِنفٍ رُبٍن شَ دِيٍ نَن يَ؛ شَنْكِ، ثَلُ، شٍسِرٌن، نُن كَرِ مِ. يٌوٍلِ بْنسْي نَن يَ؛ سٍمَيَ نَشَ فٌفٌ سْتْ. فٌفٌ نَشَ سِمٍيِ سْتْ. سِمٍيِ نَشَ مِكٍ سْتْ. مِكٍ نَشَ رٍيَيَ سْتْ. رٍيَيَ نَشَ بَلِ سْتْ. بَلِ نَشَ بّيرَ سْتْ. عَسِرِيَ مَنفّ تِفِلَتِ ثِلٍسٍرِ نَشَ رُبٍن بْنسْي مَنفّدِ بّيرَ شَنِن كٌنيِيَ كُي.
بّيرَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ نَن يَ، عٍ شَبِلّ كِ مَ؛ يٍيِيٍلِ، سَكَرِ، نُن بٍلَ، عَسَسِ شَ دِ، سٍمَ شَ دِ، يٌوٍلِ شَ دِ. عٍ نَشَ سَبَتِ بْشِ مَ قْلْقٍ عَرٌوٍرِ سَ دْشْ نٍبٌ نُن بَلِ مٍيٌنِ رَ. عٍ نُ سَبَتِشِ فبٍنفبٍرٍنيِ قْلّ مَ، هَن عٍقِرَتِ شُرٍ رَ. شُرُ سٍ فبٍفبٍ نُ نَ عٍ يِ رَ فَلَدِ بْشِ مَ. 10 مَنفّ سْلُ شَ وَشَتِ كُي، رُبٍن بْنسْي نَشَ هَفَرِكَيٍ فٍرٍ، نَشٍيٍ نُ نَ فَلَدِ نَانِنيِ سٌفٍتٍدٍ بِرِ.
فَدِ شَ دِيٍ
11 فَدِ بْنسْي نُن رُبٍن بْنسْي سَبَتِشِ عٍ بٌورٍ نَن يَ عِ بَسَن بْشِ كُي، هَن سَلَكَ. 12 عٍ شِلِيٍ نَن يَ؛ يٌوٍلِ، مِشِ سِنفٍ، سَقَمِ، عَ قِرِن ندٍ، يَانَيِ، نُن سَقَتِ نَشٍيٍ نُ نَ بَسَن بْشِ مَ. 13 عٍ شُنيَ سٌلٌقٍرٍ نَن يَ؛ مِكَيٍلِ، مٍسُلَمَ، سٍيبَ، يٌرَيِ، يَكَن، سِيَ، نُن عٍبٍرِ. 14 عَبِشَيِلِ شَ دِيٍ نَن نَ كِ، شُرِ شَ دِ، يَرٌوَ شَ دِ، فَلَدِ شَ دِ، مِكَيٍلِ شَ دِ، يٍسِسَيِ شَ دِ، يَدٌ شَ دِ، بُسِ شَ دِ. 15 عَبِدِيٍلِ شَ دِ عَشِ، فُنِ شَ مَمَدِ، عٍ نَشَ قِندِ عٍ شَبِلّيٍ شُنيِ رَ. 16 عٍ سَبَتِشِ فَلَدِ، بَسَن، نَ رَبِلِنيِ، هَن سَرْن نَانِنيِيٍ رَ. 17 يُدَيَ مَنفّ يٌتَمِ نُن عِسِرَيِلَ مَنفّ يٍرٌبٌوَ مِ نَشَ عٍ شِلِيٍ سّبّ.
18 رُبٍن بْنسْي، فَدِ بْنسْي، نُن مَنَسِ بْنسْي سّيتِ كٍرٍن، عٍ شَ سْورِ شَسَبِ سِفَمَ هَن مِشِ وُلُ تٌنفٌ نَانِ نُن نَانِ، مِشِ كّمّ سٌلٌقٍرٍ تٌنفٌ سٍننِ. عٍ بِرِن قَتَ فٍرٍ سٌدٍ. مَكَنتَسٍ، سَنتِدّفّمَ، نُن شَلِ نُ نَ عٍ يِ رَ. 19 عٍ نَشَ هَفَرِكَيٍ، يٍتُرِكَيٍ، نَقِسِكَيٍ، نُن نٌدَبٌكَيٍ فٍرٍ. 20 عَلَ نَشَ شُن نَكٍلِ قِ عٍ مَ هَفَرِكَيٍ شُن مَ، بَرِ مَ عٍ نُ بَرَ عَلَ مَشَندِ فٍرٍ كُي. عَلَ نَشَ عٍ شَ دُبَ سُشُ بَرِ مَ عٍ لَشِ عَ رَ. 21 عٍ نَشَ عٍ يَشُييٍ شَ شُرُ سٍيٍ بَ عٍ يِ؛ حْشْمّ وُلُ تٌنفٌ سُولِ، يّشّي نُن سِ وُلُ كّمّ قِرِن تٌنفٌ سُولِ، نُن سٌقَلٍ وُلُ قِرِن. عٍ نَشَ مِشِ وُلُ كّمّ قَن سُشُ. 22 عٍ عٍ يَشُي فبٍفبٍ قَشَ نّ بَرِ مَ نَ فٍرٍ كٍلِشِ عَلَ يَتِ نَن مَ. عٍ نَشَ سَبَتِ نَا هَن عٍ سِفَ كٌنيِيَ كُي تّمُي نَشّ.
مَنَسِ بْنسْي سّيتِ كٍرٍن
23 مَنَسِ بْنسْي سّيتِ كٍرٍن سَبَتِشِ بْشِ نَن مَ نَشَن قْلْشِ بَسَن هَن بَلِ شٍرِ مٌن، سَ دْشْ سٍنِرِ، نُن شٍرِ مٌن فٍيَ رَ. عٍ وُيَ. 24 عٍ شَ دٍنبَيَ مَنفّيٍ نَن يَ؛ عٍقٍرٍ، يِسٍيِ، عٍلِيٍلِ، عَسِرِيّلِ، يٍرٍ مِ، هٌدَقِيَ، نُن يَشَدِيٍلِ. يِ دٍنبَيَ مَنفّيٍ سّنبّ فبٌ، نَاقُلِ فبٍفبٍ نَ عٍ يِ. 25 كْنْ عٍ نَشَ عٍ بَبَيٍ مَرِفِ عَلَ يَنقَ، عٍ مّننِكَيٍ شَ كُيٍيٍ بَتُ، عَلَ نْ نَشٍيٍ رَ عَ سِنفٍ. 26 نَ كُي عَلَ نَشَ عَ نِيَ، عَسِرِيَ مَنفّيٍ ثُلُ نُن تِفِلَتِ ثِلٍسٍرِ بْحّ شَ تٍ، عٍ قَ رُبٍن بْنسْي، فَدِ بْنسْي، نُن مَنَسِ بْنسْي تَفِ شَنِن شَلَ، شَبٌرٌ، نُن هَرَ، هَن فٌسَن شُرٍ عٍ نَ دّننَشّ هَن تٌ. 27 لٍوِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ فٍرِ سٌن، كٍهَتِ، نُن مٍرَرِ. 28 كٍهَتِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عَمَرَ مَ، يِسٍهَرِ، شٍبِرٌن، نُن يُسِيّلِ. 29 عَمَرَ مَ دِ شّمّ قِرِن نَن سْتْ، هَرُنَ نُن مُنسَ، عَ نُن دِ فِنّ كٍرٍن، مَرِيَمَ. هَرُنَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ نَدَبٌ، عَبِهُ، عٍلٍيَسَرِ، نُن عِتَمَرِ. 30 عٍلٍيَسَرِ نَشَ قِنٍشَسِ سْتْ. قِنٍشَسِ نَشَ عَبِسُوَ سْتْ. 31 عَبِسُوَ نَشَ بُوكِ سْتْ. بُوكِ نَشَ عُسِ سْتْ. 32 عُسِ نَشَ سّرَشَيَ سْتْ. سّرَشَيَ نَشَ مٍرَيٌتِ سْتْ. 33 مٍرَيٌتِ نَشَ عَمَرَيَ سْتْ. عَمَرَيَ نَشَ عَشِتُبَ سْتْ. 34 عَشِتُبَ نَشَ سَدْكِ سْتْ. سَدْكِ نَشَ عَشِمَاسِ سْتْ. 35 عَشِمَاسِ نَشَ عَسَرَيَ سْتْ. عَسَرَيَ نَشَ يٌشَنَن سْتْ. 36 يٌشَنَن نَشَ عَسَرَيَ سْتْ، نَشَن قِندِ سّرّشّدُبّ رَ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي سُلٍمَنِ نَشَن تِشِ دَرِ سَلَمُ. 37 عَسَرَيَ نَشَ عَمَرَيَ سْتْ. عَمَرَيَ نَشَ عَشِتُبَ سْتْ. 38 عَشِتُبَ نَشَ سَدْكِ سْتْ. سَدْكِ نَشَ سَلُمُ سْتْ. 39 سَلُمُ نَشَ شِلِكِيَ سْتْ. شِلِكِيَ نَشَ عَسَرَيَ سْتْ. 40 عَسَرَيَ نَشَ سٍرَيَ سْتْ. سٍرَيَ نَشَ يٍهٌسَدَكِ سْتْ. 41 عَلَتَلَ تٌ يُدَيَ نُن دَرِ سَلَمُ شَنِن كٌنيِيَ كُي، نٍبُكَدَنسَرِ نَشَ يٍهٌسَدَكِ شَنِن عَ شُن مَ.