13
دَوُدَ سَاتّ كَنكِرَ شَنِنقٍ دَرِ سَلَمُ.
سَمُوٍلِ عِِ ٦‏؛١ ٬ ١١
دَوُدَ نَشَ سْورِ وُلُ شُنيِيٍ، سْورِ كّمّ شُنيِيٍ، نُن كُنتِفِ بِرِن شِلِ، عٍ شَ مَلَن. دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ عِسِرَيِلَ حَمَ بِرِن بّ، «شَ عَ قِندِشِ قٍ قَنيِ نَن نَ، شَ عَ كٍلِشِ وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ نَن مَ، وٌن شَ شّيرَيٍ شّي وٌن نفَشَكٍرٍنيِيٍ مَ، نَشٍيٍ نَ عِسِرَيِلَ بْشِيٍ مَ. وٌن شَ سّرّشّدُبّيٍ نُن لٍوِكَيٍ قَن شِلِ، نَشٍيٍ نَ عِسِرَيِلَ تَايٍ كُي، عَلَكٌ وٌن بِرِن شَ لُ يِرٍ كٍرٍن. وٌن شَ وٌن مَرِفِ شَ سَاتّ كَنكِرَ رَفبِلٍن وٌن يِرٍ، بَرِ مَ سْلُ شَ مَنفّيَ وَشَتِ، وٌن مُ سِفَ عَ قْشْ رَ.» حَمَ بِرِن نَشَ تِن نَ قٍ قَنيِ رَ.
دَوُدَ نَشَ عِسِرَيِلَ بِرِن مَلَن، كٍلِ سِشٌرِ شُرٍ مَ مِسِرَ بْشِ، سَ دْشْ شَمَتَ رَ، عَلَكٌ عٍ شَ عَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ تٌنفٌ كِرِيَتِ يٍيَرِ مِ. دَوُدَ نُن عِسِرَيِلَ بِرِن نَشَ تٍ بَالَ يُدَيَ بْشِ مَ، دّننَشّ شِلِ كِرِيَتِ يٍيَرِ مِ. عٍ نُ وَ مَ عَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ تٌنفٌقٍ. عَلَتَلَ شَ كِبَنيِ نُ نَ مَلٍكّ سَوُرّ قِرِن تَفِ نَ كَنكِرَ قَرِ، عَلَتَلَ مَشَندِ مَ دّننَشّ. عٍ نَشَ عَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ تٌنفٌ عَبِنَدَبٌ شْنيِ، عٍ عَ دْشْ كٌتٍ شَنِن سٍ نّينّ كُي. عُسَ نُن عَشِيٌ نَشَ عَ رَفِ. دَوُدَ نُن عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ سّيوَ كِ قَنيِ عَلَ يَ شْرِ. عٍ نَشَ بّيتِ بَ كْرَيٍ، مَشَسٍيٍ، نُن سَرَيٍ شُي رَ.
عٍ تٌ لْنيِ لِ عٍ دّننَشّ مَ كِدٌن، نِنفٍ نَشٍيٍ نُ كٌتٍ شَنِن سٍ مَبّندُنمَ، نَشَ سَلَشُن عٍ وَ بِرَقٍ. عُسَ نَشَ سَاتّ كَنكِرَ سُشُ عَ بّلّشّ رَ عَلَكٌ عَ نَشَ بِرَ. 10 عَلَتَلَ نَشَ شْنْ عُسَ مَ، عَ عَ قَشَ كٍرٍن نَ، بَرِ مَ عَ مُ نُ لَن عَ شَ عَ بّلّشّ دِن سَاتّ كَنكِرَ رَ. عُسَ قَشَ نَ كِ نّ عَلَ يَ شْرِ.
11 دَوُدَ نَشَ شْنْ عُسَ قَشَقٍ مَ. مّننِ شِلِ نَشَ سَ «عُسَ فبَلٌي.» هَن يَ نَ شِلِ سَشِ نَا شُن. 12 دَوُدَ نَشَ فَاشُ عَلَ يَ رَ نَ لْشْي. عَ نَشَ عَ يّتّ مَشْرِن، «ﭑ عَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ رَ سٌمَ ﭑ شْنيِ دِ؟» 13 نَ لْشْي دَوُدَ مُ سَاتّ كَنكِرَ شَنِن عَ شْنيِ دَرِ سَلَمُ. عَ نَشَ عَ رَ سٌ عٌبٍدٌ عٍدٌن شَ بَنشِ كُي، نَشَن نَ فَتِ. 14 عَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ نَشَ لُ عٌبٍدٌ عٍدٌن شَ دٍنبَيَ يِرٍ كِكٍ سَشَن. عَلَتَلَ نَشَ بَرَكّ سَ عٍ مَ نَ شَ قٍ رَ.