14
دَوُدَ شَ دٍنبَيَ
سَمُوٍلِ عِِ ٥‏؛١١ ٬ ١٦
تِرٍ مَنفّ شِرَ مِ نَشَ مِشِيٍ شّي دَوُدَ شْن مَ عَلَكٌ عٍ شَ بَنشِ بٍلٍبٍلٍ تِ عَ تَن دَوُدَ بّ. عٍ نَشَ سّدِرِ وُرِ شَنِن عٍ شُن مَ، عَ نُن وَلِكّ نَشٍيٍ عَ رَوَلِمَ. دَوُدَ نَشَ عَ كٌلٌن عَ عَلَتَلَ يَتِ نَن عَ قِندِشِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ. عَ عَ كٌلٌن عَلَ لُمَ عَ شَ مَنفّيَ عِتٍ رَ عَ شَ حَمَ شَ قٍ رَ. دَوُدَ نَشَ فِنّ فبّتّيٍ دْشْ دَرِ سَلَمُ. عٍ نَشَ دِ فِنّيٍ نُن دِ شّمّيٍ بَرِ عَ بّ. عَ شَ دِ نَشٍيٍ بَرِشِ دَرِ سَلَمُ، عٍ شِلِيٍ نَن يَ؛ سَمُوَ، سٌبَبٌ، نَتَن، سُلٍمَنِ، يِبِشَرِ، عٍلِسُوَ، عٍلِثٍلٍتِ، نٌفَ، نٍقٍفِ، يَقِيَ، عٍلِسَمَ، بٍيلِيَدَ، نُن عٍلِقٍلٍتِ.
قِلِسِتَكَيٍ دَوُدَ فٍرٍقٍ
سَمُوٍلِ عِِ ٥‏؛١٧ ٬ ٢٥
قِلِسِتَكَيٍ تٌ عَ مّ دَوُدَ بَرَ قِندِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ، عٍ نَشَ سِفَ عَ فٍرٍدٍ. دَوُدَ قَن نَشَ مِنِ عٍ يَ رَ. قِلِسِتَكَيٍ نَشَ فٍرٍ تِ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ نَشٍيٍ نُ نَ رٍقَ فُلُنبَ. 10 دَوُدَ نَشَ عَلَ مَشْرِن، «ﭑ شَ سِفَ قِلِسِتَكَيٍ فٍرٍدٍ؟ عِ عٍ سَمَ ﭑ سَفٌي؟» عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَ بّ، «سِفَ، ﭑ قَمَ نّ عٍ سَدٍ عِ سَفٌي.»
11 دَوُدَ نُن عَ شَ سْورِيٍ نَشَ تٍ بَلِ ثٍرَ سِمِ، عٍ قَ قِلِسِتَكَيٍ بْنبْ. نَ كُي دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ، «عَلَ بَرَ ﭑ يَشُييٍ كَنَ، عَلْ يٍ فبٍفبٍ بٌفٌنِ بْو مَ عَ رَ كِ نَشّ.» نَ قٍ نَن عَ تٌشِ، بَلِ ثٍرَ سِمِ شِلِ قَلَشِ يِ يِرٍ شُن. 12 قِلِسِتَكَيٍ نُ بَرَ عٍ شَ كُيٍيٍ لُ فٍرٍ يِرٍ. دَوُدَ نَشَ يَامَرِ قِ عٍ شَ فَن.
13 قِلِسِتَكَيٍ مَن نَشَ فٍرٍ تِ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ نَشٍيٍ نُ نَ رٍقَ فُلُنبَ. 14 دَوُدَ مَن نَشَ عَلَ مَشْرِن شَ عَ لَنمَ عَ شَ عٍ فٍرٍ. عَلَ نَشَ عَ يَابِ، «عِ نَشَ بِرَ عٍ قْشْ رَ دٍ. عِ شَ عٍ مَبِلِن هَن وٌندِ يِرٍ. عِ شَ مَمّ تِ مّننِ 15 هَن عِ شَ شُي ندٍ مّ وُرِ بِلِيٍ كْن نَ. نَ تّمُي عِ قَ مِنِ وٌندِ كُي عٍ فٍرٍدٍ. ﭑ تَن نَن مِنِمَ عِ يَ رَ، نٍيٍ بْنبْ عِ بّ.» 16 دَوُدَ نَشَ عَ رَبَ عَلْ عَلَ عَ مَسٍنشِ عَ بّ كِ نَشّ. عٍ نَشَ قِلِسِتَكَيٍ بْنبْ كٍلِقٍ فَبَيٌن، سَ دْشْ فٍسٍرِ رَ. 17 نَ كُي دَوُدَ شِلِ نَشَ شُنفبٌ يِرٍ بِرِن. عَلَتَلَ نَشَ عَ نِيَ سِ بِرِن شَ فَاشُ دَوُدَ يَ رَ.