15
عَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ سِفَقٍ دَرِ سَلَمُ
دَوُدَ نَشَ بَنشِيٍ تِ دَرِ سَلَمُ تَا كُي، دّننَشّ نُ شِلِ دَوُدَ شَ تَا. مّننِ عَ نَشَ كِرِ بَنشِ تِ عَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ لُمَ دّننَشّ. دَوُدَ نَشَ يَامَرِ قِ عَ مِشِ يٌ مُ عَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ مَشَنِنمَ قٌ لٍوِكَيٍ، بَرِ مَ عَلَتَلَ عٍ تَن نَن سُفَندِشِ نَ مَ. نَ بَرَ قِندِ عٍ شَ وَلِ رَ تّمُي بِرِن. دَوُدَ نَشَ عِسِرَيِلَ بِرِن شُنلَن دَرِ سَلَمُ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ رَ سٌقٍ رَ بَنشِ كُي نَشَن نُ يَءِلَنشِ نَ شَ قٍ رَ.
دَوُدَ نَشَ هَرُنَ شَ دِيٍ نُن لٍوِكَيٍ مَلَن؛
كٍهَتِ شَ دِيٍ، مِشِ كّمّ مِشِ مْشْحّن.
عٍ شُنيِ نَ عُرِيٍلِ نَن نَ.
مٍرَرِ شَ دِيٍ، مِشِ كّمّ قِرِن مِشِ مْشْحّن.
عٍ شُنيِ نَ عَسَيَ نَن نَ.
فٍرِ سٌن شَ دِيٍ، مِشِ كّمّ مِشِ تٌنفٌ سَشَن.
عٍ شُنيِ نَ يٌوٍلِ نَن نَ.
عٍلِسَقَن شَ دِيٍ، مِشِ كّمّ قِرِن.
عٍ شُنيِ نَ سٍمَيَ نَن نَ.
شٍبِرٌن شَ دِيٍ، مِشِ تٌنفٌ سٌلٌمَسَشَن.
عٍ شُنيِ نَ عٍلِيٍلِ نَن نَ.
10 يُسِيّلِ شَ دِيٍ، مِشِ كّمّ مِشِ قُ نُن قِرِن.
عٍ شُنيِ نَ عَمِنَدَبٌ نَن نَ.
11 دَوُدَ نَشَ سّرّشّدُبّيٍ سَدْكِ نُن عَبِيَتَرِ، عَ نُن لٍوِكَيٍ عُرِيٍلِ، عَسَيَ، يٌوٍلِ، سٍمَيَ، عٍلِيٍلِ نُن عَمِنَدَبٌ شِلِ. 12 عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ تَن نَن نَ لٍوِ شَ دٍنبَيَيٍ شُنيِيٍ رَ. وٌ وٌ يّتّ رَ سّنِيّن، وٌ تَن نُن وٌ شَ مِشِيٍ. وٌ شَ تٍ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ رَ. وٌ شَ عَ شَنِن يِرٍ ﭑ دّننَشّ يَءِلَنشِ عَ بّ. 13 تّمُي دَنفِشِ وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ نُ بَرَ شْنْ وٌن مَ، بَرِ مَ لٍوِكَيٍ نَن نُ لَن عٍ شَ نَ شَنِن عَ سّرِيّ كِ مَ.»
14 سّرّشّدُبّيٍ نُن لٍوِكَيٍ نَشَ عٍ يّتّ رَ سّنِيّن بٍينُ عٍ شَ تٍ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ رَ. 15 لٍوِكَيٍ نَشَ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ سُشُ وُرِيٍ مَ عَ شَنِنمَ نَشٍيٍ رَ، عٍ عٍ سَ عٍ تُنكِيٍ قَرِ عَلْ عَلَتَلَ عَننَبِ مُنسَ يَمَرِ كِ نَشّ.
16 دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ لٍوِكَيٍ شُنيِيٍ بّ عٍ شَ بّيتِبَ ندٍيٍ سُفَندِ عٍ شَ مِشِيٍ يَ مَ نَشٍيٍ بّيتِ بَمَ كْرَيٍ نُن مَشَسٍيٍ شُي رَ حّلّشِنيِ كُي. 17 لٍوِكَيٍ نَشَ يٌوٍلِ شَ دِ هٍمَن سُفَندِ، عَ نُن بٍرٍكِيَ شَ دِ عَسَقِ، نُن كُسَيَ شَ دِ عٍتَنِ، نَشَن نُ نَ مٍرَرِ شَ دِيٍ يَ مَ. 18 لٍوِكَيٍ فبّتّيٍ نَن نُ نَ نَادّ كَنتّيٍ رَ؛ سَكَرِ، بٍن، يَسِيٍلِ، سٍمِرَ مٌتِ، يّشِيّلِ، عُننِ، عٍلِيَبِ، بّنَيَ، مَاسٍيَ، مَتِتِيَ، عٍلِقٍلٍهُ، مِكِنٍيَهُ، عٌبٍدٌ عٍدٌن، نُن يٍيِيٍلِ. 19 لٍوِكَ فبّتّيٍ نَن نُ نَ بّيتِبَيٍ رَ؛ هٍمَن، عَسَقِ، نُن عٍتَنِ. عٍ نُ مَشَسٍيٍ رَبٍرٍ مَ حّلّشِنيِ كُي. 20 سَكَرِ، عَسِيّلِ، سٍمِرَ مٌتِ، يّشِيّلِ، عُننِ، عٍلِيَبِ، مَاسٍيَ، نُن بّنَيَ نُ كْرَيٍ رَبٍرٍ مَ. 21 مَتِتِيَ، عٍلِقٍلٍهُ، مِكِنٍيَهُ، عٌبٍدٌ عٍدٌن، يٍيِيٍلِ، نُن عَسَسِيَ نُ كْرَيٍ لُوتِ سٌلٌمَسَشَن دَاشِ رَبٍرٍ مَ. 22 لٍوِكَ كٍنَنِيَ نَشَ قِندِ شُنيِ رَ نَشَن عَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ شَنِنمَ. عَ نُ نَ وَلِ كٌلٌن. 23 بٍرٍكِيَ نُن عٍلٍكَنَ نُ عَ مَلِمَ نَ وَلِ كُي. 24 سّرّشّدُبّيٍ سّبَنَيَ، يٌسَقَتِ، نٍتَنٍيلِ، عَمَسَيِ، سَكَرِ، بّنَيَ، نُن عٍلِيٍسٍرِ نَن نُ سَرَيٍ قٍمَ عَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ يَ رَ. عٌبٍدٌ عٍدٌن نُن يٍشِيَ نَن نُ سَاتّ كَنكِرَ شَنِنيِيٍ رَ.
25 دَوُدَ، عِسِرَيِلَ قٌرِيٍ، نُن سْورِ وُلُ شُنيِيٍ نَشَ تِ كِرَ شْن عَلَكٌ عٍ شَ سَ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ مَتِ حّلّشِنيِ كُي كٍلِقٍ رَ عٌبٍدٌ عٍدٌن شْنيِ. 26 عَلَ نَشَ لٍوِكَيٍ مَلِ عَ شَ سَاتّ كَنكِرَ شَنِندٍ. نَ كُي عٍ نُ بَرَ تُورَ سٌلٌقٍرٍ نُن يّشّي كٌنتٌنيِ سٌلٌقٍرٍ بَ سّرّشّ رَ. 27 دَوُدَ، لٍوِكَ نَشٍيٍ سَاتّ كَنكِرَ شَنِنمَ، بّيتِبَيٍ، نُن كٍنَنِيَ، بّيتِبَيٍ شَ مَنفّ، عٍ بِرِن نُ مَشِرِشِ دٌنمَ تٌقَنيِيٍ كُي. دَوُدَ نَشَ سّرّشّدُبّ دٌنمَ قَن نَفٌرٌ عَ مَ. 28 عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن نَشَ تٍ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ رَ حّلّشِنيِ كُي. ندٍيٍ نَشَ قٍرِيٍ نُن سَرَيٍ قٍ، ندٍيٍ نَشَ مَشَسٍيٍ نُن كْرَيٍ رَبٍرٍ.
29 سْلُ شَ دِ فِنّ مِكَلَ نَشَ عِسِرَيِلَكَيٍ تٌ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ رَ سٌ رَ دَوُدَ شَ تَا كُي. عَ تٌ مَنفّ دَوُدَ تٌ قَرٍ بٌرٌن نَ حّلّشِنيِ كُي، عَ نَشَ مَنفّ دَوُدَ رَحَاشُ.