16
دَوُدَ عَلَ تَنتُقٍ
عٍ تٌ سٌ دَرِ سَلَمُ، عٍ نَشَ عَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ دْشْ هْرْ مْلِنفِرَ كُي، دَوُدَ نَشَن يَءِلَنشِ عَ لُدٍ رَ. عٍ نَشَ سّرّشّ فَن دَاشِ نُن شَنُنتٍيَ سّرّشّ بَ. دَوُدَ تٌ فّ نَ سّرّشّيٍ بَدٍ، عَ نَشَ دُبَ عِسِرَيِلَ حَمَ بّ عَلَتَلَ شِلِ رَ. نَ شَنبِ عَ نَشَ تَامِ، سُبٍ، نُن دٌنسٍ حْشُنمّ سٌ عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن يِ رَ.
عَ لٍوِكَ نَشٍيٍ سُفَندِ دُبَقٍ رَ حَمَ بّ، عٍ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ مَتْشْ، عٍ عَ تَنتُ عَ شَ سَاتّ كَنكِرَ يَ رَ. نٍيٍ شِلِيٍ نَن يَ؛ عَسَقِ، نَشَن قِندِ عٍ شُنيِ رَ، سَكَرِ، نَشَن نَ نَ شَنبِ رَ، يٍيِيٍلِ، سٍمِرَ مٌتِ، يّشِيّلِ، مَتِتِيَ، عٍلِيَبِ، بّنَيَ، عٌبٍدٌ عٍدٌن، نُن يٍيِيٍلِ. كْرَيٍ نُ نَ عٍ يِ رَ، مَشَسٍيٍ نُ نَ عَسَقِ يِ رَ. سّرّشّدُبّ بّنَيَ نُن يَشَسِيٍلِ نُ سَرَيٍ قٍمَ عَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ يَ رَ.
نَ لْشْي دَوُدَ نَشَ يِ بّيتِ سٌ عَسَقِ نُن عَ شَ مِشِيٍ يِ رَ عَلَكٌ عٍ شَ عَلَتَلَ تَنتُ.
وٌ عَلَتَلَ مَتْشْ، وٌ عَ مَشَندِ.
وٌ عَ مَسٍن سِيٍ بّ عَ قٍ شُنفبٍ نَشٍيٍ رَبَشِ.
وٌ بّيتِ بَ عَ بّ، وٌ عَ تَنتُ بِنيّ كُي.
وٌ وٌ مَحْشُن عَ شَ قٍ قَنيِ بِرِن مَ.
10 وٌ عَ شِلِ سّنِيّنشِ مَتْشْ.
وٌ تَن نَشٍيٍ نَ عَلَتَلَ قٍنقٍ،
سّيوّ شَ لُ وٌ بْحّيٍ كُي.
11 وٌ شَ بِرَ عَلَتَلَ نُن عَ سّنبّ قْشْ رَ.
وٌ وٌ يَ رَقِندِ عَ مَ.
12 وٌ وٌ رَتُ عَ شَ كَابَنَكٌي مَ،
عَ شَ قٍ قَنيِيٍ مَ عَ نَشٍيٍ رَبَشِ،
عَ نُن عَ شَ مَرَ سِ.
13 وٌ تَن عِسِرَيِلَ بَرَ قِندِ عَ شَ كٌنيِيٍ رَ.
يَشُبَ شَ دِيٍ، عَلَتَلَ بَرَ وٌ سُفَندِ.
14 عَلَتَلَ نَن نَ وٌن مَرِفِ عَلَ رَ،
عَ تَن نَن كِيتِ سَمَ بْشِ بِرِن مَ.
15 وٌ وٌ رَتُ عَ شَ سَاتّ مَ تّمُي بِرِن،
عَ شَ وْيّنيِ مَ عَبَدَن.
16 عَ نَ سَاتّ نَشَن تٌنفٌ عِبُرَهِمَ بّ،
عَ عَ كَلِ عِسِيَفَ بّ.
17 عَ نَ نَن شِرِشِ عٍ نُن يَشُبَ تَفِ،
عَ قِندِ سَاتّ رَ عِسِرَيِلَ بّ
نَشَن مُ كَنَمَ عَبَدَن.
18 نَ سَاتّ نَن يَ؛
«ﭑ كَنَان بْشِ قِمَ نّ وٌ مَ،
عَ قِندِ وٌ كّ رَ.»
19 وٌ مُ نُ فبٌ،
شْحّ نَن نُ وٌ رَ نَ بْشِ كُي.
20 وٌ تٌ سِفَ حَمَنّ فبّتّيٍ مَ،
وٌ نَشَ لُ عٍ شَ مَنفّيَ بُن مَ،
21 عَلَ مُ تِن مِشِ يٌ شَ وٌ حَشَنكَتَ.
عَ نَشَ مَنفّيٍ رَكْرْ سِ وٌ شَ قٍ رَ،
22 «وٌ نَشَ وٌ بّلّشّ دِن ﭑ مَ مِشِ سُفَندِشِيٍ رَ،
وٌ نَشَ ﭑ مَ نَمِحْنمّيٍ تْورْ.»
 
23 دُنِحَ بِرِن شَ بّيتِ بَ عَلَتَلَ بّ.
لْشْي بِرِن وٌ شَ عَ شَ كِسِ شَ قٍ مَسٍن.
24 وٌ شَ عَ شَ قٍ قَنيِيٍ تَفِ رَبَ سِ فبّتّيٍ بّ،
وٌ شَ عَ شَ كَابَنَكٌي مَسٍن دُنِحَ بِرِن بّ.
25 عَلَتَلَ سّنبّ فبٌ، عَ لَنمَ وٌن شَ عَ مَتْشْ.
عَ مَفَاشُ عَلَيٍ بِرِن بّ.
26 وُلٍ نَن نَ سِ فبّتّيٍ شَ عَلَيٍ رَ،
كْنْ عَلَتَلَ نَن كٌورٍ دَاشِ.
27 نْرّ شُنفبٍ نَ عَ يِ رَ،
سّنبّ نُن سّيوّ فبٌ عَ شْنيِ.
28 سِ بِرِن، وٌ شَ عَلَتَلَ مَتْشْ،
وٌ شَ عَ سّنبّ كٌلٌن.
29 وٌ شَ عَ شِلِ مَتْشْ،
وٌ شَ سّرّشّيٍ بَ عَ بّ عَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ كُي،
وٌ شَ عَ بَتُ سّنِيّنيِ كُي.
30 عَدَ مَ بِرِن شَ سّرّن عَ يَ رَ.
عَلَ مُ تِنمَ دُنِحَ شُن شَ رَكَنَ.
31 كٌورٍ نُن دُنِحَ شَ سّيوَ،
بِرِن شَ عَ كٌلٌن عَلَتَلَ نَن مَنفّ رَ.
32 بَا نُن يّشّييٍ شَ عَلَ سّنبّ مَسٍن،
بْشِ نُن سُبٍيٍ شَ عَلَ شَ قَنيِ مَسٍن.
33 وٌندِ وُرِ شَ عَلَتَلَ شِلِ مَسٍن،
نَشَن قَقٍ دُنِحَ مَكِيتِدٍ.
34 وٌ شَ عَلَتَلَ تَنتُ بَرِ مَ عَ قَن،
عَ شَ شَنُنتٍيَ مُ كَنَمَ عَبَدَن.
35 وٌ شَ عَ مَسٍن عَلَ بّ،
«عَلَ، مُشُ رَكِسِ،
مُشُ رَتَنفَ سِ فبّتّيٍ مَ،
عَلَكٌ مُشُ شَ عِ شِلِ مَتْشْ،
نَ شَ قِندِ قٍ قَنيِ رَ مُشُ بّ.
36 تَنتُي نَ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ تّمُي بِرِن.»
 
حَمَ نَشَ عَ رَتِن، «تَنتُي نَ عَلَتَلَ بّ.»
37 دَوُدَ نَشَ عَسَقِ نُن عَ شُنيَيٍ يَمَرِ عٍ شَ مّينِ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ مَ تّمُي بِرِن. 38 عَ نَشَ يٍدُتُن شَ دِ عٌبٍدٌ عٍدٌن، نُن شٌسَ، عَ نُن عَ شَ مِشِ تٌنفٌ سٍننِ نُن سٌلٌمَسَشَن يَمَرِ عٍ شَ هْرْ مْلِنفِرَ نَادّ كَنتَ. 39 سّرّشّدُبّ سَدْكِ نُن عَ شَ مِشِيٍ نَشَ لُ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ نَشَن نُ نَ فَبَيٌن فٍيَ قَرِ. 40 عَ نُ لَن نّ عٍ شَ سّرّشّ فَن دَاشِ بَ فّيسّفّ نُن نُنمَرٍ تّمُي عَلَتَلَ بّ عَلْ عَ سّبّشِ عِسِرَيِلَكَيٍ بّ كِتَابُي كُي كِ نَشّ. 41 هٍمَن، يٍدُتُن، نُن بٌورٍ نَشٍيٍ نُ سُفَندِشِ قَن نُ نَ عَلَكٌ عٍ شَ عَلَتَلَ تَنتُ، بَرِ مَ عَ شَ قٌنِسِرٍيَ مُ حْنمَ عَبَدَن. 42 هٍمَن نُن يٍدُتُن نُ سَرَيٍ قٍمَ، عٍ نُ مَشَسٍيٍ رَبٍرٍ مَ عَلَكٌ عٍ شَ بّيتِ بَ عَلَتَلَ بّ. يٍدُتُن شَ دِيٍ نَن نُ نَ نَادّ كَنتّيٍ رَ. 43 نَ دَنفِ شَنبِ، حَمَ بِرِن نَشَ سِفَ عٍ شْنيِ. دَوُدَ قَن نَشَ فبِلٍن عَ شْنيِ، عَ شَ دُبَ عَ شَ دٍنبَيَ بّ.