17
عَلَ شَ سَاتّ دَوُدَ بّ
سَمُوٍلِ عِِ ٧‏؛١ ٬ ١٧
دَوُدَ تٌ فّ سَبَتِدٍ عَ شَ بَنشِ نّينّ كُي، عَ نَشَ عَ قَلَ عَننَبِ نَتَن بّ، «عِ بَرَ عَ تٌ، ﭑ نَ بَنشِ تٌقَنيِ نَن كُي نَشَن يَءِلَنشِ سّدِرِ وُرِ رَ، كْنْ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ تَن نَ كِرِ بَنشِ نَن كُي.» عَننَبِ نَتَن نَشَ دَوُدَ يَابِ، «عِ شَ عِ وَشْنقٍ رَبَ، بَرِ مَ وٌ نُن عَلَ نَ عَ رَ.»
نَ كْي رَ، عَلَ نَشَ عَ مَسٍن عَننَبِ نَتَن بّ، «سَ عَ قَلَ ﭑ مَ كٌنيِ دَوُدَ بّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ، ‹عِ تَن مُ بَنشِ تِمَ ﭑ بّ ﭑ لُمَ دّننَشّ. كَبِ ﭑ عِسِرَيِلَ رَ مِنِ مِسِرَ بْشِ كُي هَن تٌ، ﭑ نَ كِرِ بَنشِ نَن كُي. بَنشِ فبّتّ يٌ مُ نُ نَ ﭑ يِ رَ. مُشُ نُن عِسِرَيِلَ شَ حّرّ كُي، ﭑ مُ عَ قَلَ ﭑ مَ حَمَ شَ يَرٍرَتِ يٌ بّ، ﭑ نَشٍيٍ سُفَندِ عٍ شَ مّينِ ﭑ مَ حَمَ مَ، عٍ شَ بَنشِ سّدِرِ وُرِ دَاشِ تِ ﭑ بّ.› يَكْسِ عِ شَ عَ مَسٍن ﭑ مَ كٌنيِ دَوُدَ بّ، ‹مَنفّ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛ عِ نُ نَ فْورّ نّ شُرُ سٍ كَنتَدٍ، ﭑ نَشَ عِ قِندِ ﭑ مَ حَمَ عِسِرَيِلَ شَ مَنفّ رَ. عِ نُ سِفَمَ دّننَشّ بِرِن وٌن بِرِن نَن نُ عَ رَ، ﭑ نَشَ عِ يَشُييٍ هَلَكِ عِ يَ رَ، ﭑ نَشَ عِ شِلِ رَتٍ عَلْ مِشِ بِنيٍ نَشٍيٍ نَ بْشِ قَرِ. ﭑ بَرَ يِرٍ ندٍ سُفَندِ ﭑ مَ حَمَ عِسِرَيِلَ بّ عٍ سَبَتِمَ دّننَشّ، عَلَكٌ عٍ نَشَ فَاشُ سْنْن، تِنشِنتَرٍيٍ شَ عٍ لُ نَا. 10 ﭑ عٍ مَلِمَ نّ عَلْ ﭑ عَ رَبَ كِ نَشّ ﭑ تٌ كِيتِسَيٍ دْشْ ﭑ مَ حَمَ عِسِرَيِلَ شُن مَ. ﭑ مَن نَ رَبَمَ عِ تَن قَن بّ، عِ شَ تِ عِ يَشُييٍ قَرِ. ﭑ تَن عَلَتَلَ قَمَ نّ سّنبّ قِدٍ عِ مَ عَ نُن عِ شَبِلّ بِرِن. 11 عِ شَ دُنِحّءِفِرِ نَ كَمَلِ تّمُي نَشّ، عِ نَشَ فبِلٍن عِ بٍنبَيٍ يِرٍ، ﭑ مّينِمَ نّ عِ شَ دِيٍ مَ. ﭑ كٍرٍن سُفَندِ مَ نّ، عَ شَ قِندِ مَنفّ رَ عِ حْشْي رَ. 12 نَ كَنيِ نَن قَمَ هْرْ مْبَنشِ تِدٍ ﭑ بّ. ﭑ عَ رَ سَبَتِمَ مَنفّيَ كُي، عَلَكٌ عَ شَ بُ عَبَدَن. 13 ﭑ قِندِ مَ عَ بَبَ نَن نَ، عَ تَن قَن قِندِ مَ ﭑ مَ دِ نَن نَ. ﭑ مَ قٌنِسِرٍيَ مُ بَمَ عَ يِ رَ عَلْ ﭑ عَ بَ كِ نَشّ مَنفّ سِنفٍ يِ رَ. 14 ﭑ عَ قِندِ مَ ﭑ مَ حَمَ شَ مَنفّ نَن نَ، عَ شَ مَنفّيَ مُ كَنَمَ عَبَدَن.›»
15 عَننَبِ نَتَن نَشَ عَلَ شَ مَسٍنيِ تِ دَوُدَ بّ عَلْ عَلَ عَ مَسٍنشِ عَ بّ كِ نَشّ. 16 نَ شَنبِ مَنفّ دَوُدَ نَشَ سِفَ، عَ سَ عَ يّتّ دّنتّفّ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ، عَ عَ قَلَ، «ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ، ندٍ نَ ﭑ تَن نَ عَ نُن ﭑ مَ دٍنبَيَ رَ نَشَن عَ نِيَمَ عِ شَ يِ نَتّ مْولِ تٌنفٌ مُشُ بّ؟ 17 ﭑ مَرِفِ عَلَ، عِ نَشَن قَلَشِ عِ شَ كٌنيِ شَ دٍنبَيَ شَ قٍ رَ، قٍ شُرِ مُ عَ رَ دٍ! ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ عِ بَرَ هِننّ ﭑ نَ عَلْ مِشِ شُنفبٍ. 18 ﭑ تَن دَوُدَ، ﭑ نْمَ مُنسٍ قَلَدٍ عِ بّ يِ شُننَكٍلِ شَ قٍ رَ عِ نَشَن قِشِ عِ شَ كٌنيِ مَ؟ عِ عِ شَ كٌنيِ كٌلٌن. 19 مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ بَرَ يِ نَتّ تٌنفٌ ﭑ بّ عِ شَ شَنُنتٍيَ شَ قٍ رَ عَلَكٌ دُنِحَ شَ عِ سّنبّ كٌلٌن.»
20 «عَلَتَلَ، عِ مَنِيّ مُ نَ، عَلَ فبّتّ مُ نَ بَ عِ تَن نَ. مُشُ بَرَ نَ كٌلٌن. 21 سِ فبّتّ نَ دُنِحَ نَشَن لُمَ عَلْ عِسِرَيِلَ نَشَن مَرِفِ عَ رَ مِنِشِ كٌنيِيَ كُي، عَ عَ قِندِ عَ شَ حَمَ رَ؟ عِ بَرَ كَابَنَكٌي رَبَ، قٍ مَفَاشُشِيٍ. عِ بَرَ سِيٍ كٍرِ عِ شَ حَمَ يَ رَ، عِ نَشَن نَمِنِشِ مِسِرَ بْشِ رَ، عَلَكٌ عِ شِلِ شَ كٌلٌن. 22 مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ بَرَ عَ رَفِرِ عِسِرَيِلَ شَ قِندِ عِ شَ حَمَ رَ، عِ قَن بَرَ قِندِ عٍ مَرِفِ عَلَ رَ. نَ مُ كَنَمَ عَبَدَن.»
23 «مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ شَ مَسٍنيِ عِ شَ كٌنيِ نُن عَ شَ دٍنبَيَ شَ قٍ رَ، نَ شَ كَمَلِ. عِ نَشَن قَلَ، يَندِ عِ شَ نَ رَفِرِ. 24 عِ شَ نَ رَفِرِ عَلَكٌ عِ شِلِ شَ فبٌ تّمُي بِرِن. دُنِحَ شَ عَ قَلَ، ‹مَنفّ عَلَتَلَ، عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَ نَن عَ رَ.› عِ شَ كٌنيِ دَوُدَ، نُن عَ شَ دٍنبَيَ، عِ شَ مّينِ عٍ مَ عَبَدَن. 25 ﭑ مَرِفِ عَلَ، عِ بَرَ عِ حَنِفٍ مَسٍن عِ شَ كٌنيِ بّ عَ قَلَقٍ رَ عِ شَ عَ شَ دٍنبَيَ شُن نَكٍلِ. نَ نَ عَ رَ عِ شَ كٌنيِ بَرَ لِمَنِيَ عِ مَشَندِقٍ رَ. 26 عَلَتَلَ، عِ تَن نَن نَ عَلَ رَ. عِ بَرَ يِ مَسٍنيِ قَنيِ تِ عِ شَ كٌنيِ بّ. 27 عِ بَرَ وَ عِ شَ كٌنيِ شَ دٍنبَيَ بَرَكَقٍ، عَلَكٌ عَ شَ بَلٌ عِ يَ عِ عَبَدَن. عَلَتَلَ بَرَكّ سَمَ نَشَن مَ، نَ بَرَكّ مُ بَمَ عَ يِ رَ عَبَدَن.»