18
دَوُدَ نْلَ سْتْقٍ
سَمُوٍلِ عِِ ٨‏؛١ ٬ ١٨
نَ تٌ دَنفِ، دَوُدَ نَشَ قِلِسِتَكَيٍ بْنبْ، عَ عٍ رَيَافِ. عَ نَشَ فَتِ نُن عَ رَبِلِنيِيٍ بَ عٍ يِ رَ. عَ نَشَ مٌوَبَكَيٍ قَن بْنبْ، عٍ قَ لُ عَ شَ يَامَرِ بُن مَ، عٍ دُوتِ بَ. دَوُدَ نَشَ سٌبَ مَنفّ هَدَدٍ سٍرِ قَن بْنبْ شَمَتَ مَبِرِ، بَرِ مَ عَ نُ وَ مَ عٍقِرَتِ شُرٍ شَ لُ عَ شَ يَامَرِ بُن مَ. دَوُدَ نَشَ سْورِ رَفِسٍ وُلُ كٍرٍن، سٌي رَفِ وُلُ سٌلٌقٍرٍ، نُن سْورِ وُلُ مْشْحّن بَ عٍ يِ رَ. عَ نَشَ سٌي بِرِن تٌرٍ بٌلٌن قٌ سٌي كّمّ حْندْن عَ نَشٍيٍ رَفَتَ عَ يّتّ بّ.
سِرِيَكَ نَشٍيٍ نَ دَ مَسِ نَشَ قَ سٌبَ مَنفّ هَدَدٍ سٍرِ مَلِدٍ، كْنْ دَوُدَ نَشَ سْورِ وُلُ مْشْحّن نُن قِرِن بْنبْ عٍ رَ. دَوُدَ نَشَ عَ شَ سْورِيٍ دْشْ سِرِيَ بْشِ مَ دَ مَسِ تَا كُي. سِرِيَكَيٍ نَشَ لُ دَوُدَ شَ يَامَرِ بُن، عٍ دُوتِ بَ عَ بّ. دَوُدَ سِفَ دّدّ، عَلَتَلَ نُ شُننَكٍلِ قِمَ نّ عَ مَ. دَوُدَ نَشَ هَدَدٍ سٍرِ شَ سْورِيٍ شَ وُرٍ لٍقَ شَنِن دَرِ سَلَمُ شّيمَ مَسٌشِ نَشٍيٍ مَ. عَ نَشَ هَدَدٍ سٍرِ شَ يْشُي فبٍفبٍ تٌنفٌ تِبَتِ نُن كُنُ. سُلٍمَنِ نَشَ نَ يَءِلَن مَشَسٍ شُنفبٍ رَ، سَلِدٍ كْنتِفِبَيٍ، عَ نُن سّرّشّبَدٍ وَلِسٍيٍ رَ نَشٍيٍ نُ رَوَلِمَ هْرْ مْبَنشِ كُي.
شَمَتَ مَنفّ تٌهُ نَشَ عَ مّ عَ دَوُدَ بَرَ سٌبَ مَنفّ هَدَدٍ سٍرِ شَ سْورِيٍ بِرِن بْنبْ. 10 عَ نَشَ عَ شَ دِ هَدٌرَ مِ شّي مَنفّ دَوُدَ شْن، عَ شَ عَ شّيبُ عَ بّ، عَ مَن شَ عَ مَتْشْ عَ شَ فٍرٍ شَ قٍ رَ هَدَدٍ سٍرِ مَبِرِ رَ. عَ مَن نَشَ شّيمَ، فبٍتِ، نُن يْشُي قِ دَوُدَ مَ، بَرِ مَ فٍرٍ نُ نَ تٌهُ نُن هَدَدٍ سٍرِ تَفِ. 11 مَنفّ دَوُدَ نَشَ نَ بِرِن قِ عَلَتَلَ مَ، عَ نُن فبٍتِ نُن شّيمَ عَ نَشَن نَسُشُ سِيٍ بِرِن يِ رَ عَلْ عٍدٌن، مٌوَبَ، عَمٌنِ، قِلِسِتَ، نُن عَمَلّكِ.
12 سٍرُيَ شَ دِ عَبِسَيِ نَشَ عٍدٌنكَ وُلُ قُ نُن سٌلٌمَسَشَن بْنبْ فُلُنبَ كُي قْشْي يِرٍ. 13 عَ نَشَ سْورِيٍ لُ عٍدٌن عَلَكٌ نَا بِرِن شَ لُ دَوُدَ شَ يَامَرِ بُن مَ. دَوُدَ سِفَ دّدّ، عَلَتَلَ نُ شُننَكٍلِ قِمَ نّ عَ مَ.
14 دَوُدَ نَشَ عَ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ يَمَرِ سّرِيّ نُن تِنشِنيِ رَ. 15 سٍرُيَ شَ دِ يٌوَبَ نَن نُ نَ سْورِيٍ شَ مَنفّ رَ. عَشِلُدُ شَ دِ يٍهٌسَقَتِ نَن نُ نَ مَنفّ شَ شُي مَدَنفِ رَ. 16 عَشِتُبَ شَ دِ سَدْكِ نُن عَبِيَتَرِ شَ دِ عَبِمٍلٍكِ نَن نُ نَ سّرّشّدُبّيٍ رَ. سَوٍ سَ نَن نُ نَ مَنفّ شَ سّبّلِتِ رَ. 17 يٍهٌيَدَ شَ دِ بّنَيَ نَن نُ نَ كٍرٍتِكَيٍ نُن ثٍلٍتَكَيٍ شُنيِ رَ. مَنفّ دَوُدَ شَ دِيٍ نَن نُ نَ عَ شَنبِ رَ.