20
دَوُدَ عَمٌنِكَيٍ نُن قِلِسِتَكَيٍ فٍرٍقٍ
سَمُوٍلِ عِِ ١١‏؛١، ١٢‏؛٢٦ ٬ ٣١
نَ حّ عِفبِلٍنيِ، فٍرٍ تّمُي تٌ عَ لِ، يٌوَبَ نُن عَ شَ سْورِ فبَنفبَلَنيِيٍ نَشَ سِفَ عَمٌنِكَيٍ فٍرٍدٍ. يٌوَبَ نَشَ تَا ندٍ سُشُ نَشَن شِلِ رَبَ، عَ قَ مّننِ كَنَ. دَوُدَ تَن نَشَ لُ دَرِ سَلَمُ. دَوُدَ نَشَ مَنفّ تْنشُمَ شّيمَ دَاشِ بَ عَمٌنِكَيٍ شَ مَنفّ شُنيِ مَ، نَشَن شَ بِنيّ دَنفِ كِلٌ تٌنفٌ سَشَن نَ. فّمّ تٌقَنيِ دِيَمَن دَاشِ قَن نُ نَ عَ مَ. نَ مَنفّ تْنشُمَ نَشَ دْشْ دَوُدَ شُن مَ، عَ قَ سٍ فبٍفبٍ شَنِن عَ شُن مَ عَ نَشَن سْتْ فٍرٍ كُي. حَمَ نَشَن نُ نَ نَا، دَوُدَ نَشَ عٍ شَنِن عَ شُن مَ، عَ عٍ قِندِ كٌنيِيٍ رَ نَشٍيٍ وُرِ، فّمّ، نُن وُرٍ شَبَمَ. عَ عَمٌنِكَيٍ شَ تَا بِرِن شَ قٍ رَبَ نَ كِ نّ. نَ شَنبِ، دَوُدَ نُن عَ شَ سْورِيٍ نَشَ فبِلٍن دَرِ سَلَمُ.
نَ تٌ دَنفِ، عِسِرَيِلَكَيٍ نُن قِلِسِتَكَيٍ نَشَ فٍرٍ فٍسٍرِ. نَ فٍرٍ كُي، سِبٍكَيِ شُسَكَ نَشَ سِثَيِ قَشَ. سِثَيِ قِندِ رٍقَ بْنسْي نَن نَ. قِلِسِتَكَيٍ نَشَ يَافِ نَ قٍ مَ.
عِسِرَيِلَكَيٍ نُن قِلِسِتَكَيٍ مَن نَشَ فٍرٍ. يِ بِيَاسِ يَيِرِ شَ دِ عٍلٍشَنَن نَشَ فٌلِيَتِ شُنيَ لَشَمِ فَتِكَ قَشَ. عَ سّنبّ نُ فبٌ، عَ شَ تَنبّ شَ شُنفبٌي نُ لُشِ عَلْ دُفِ سْشْ وُرِ.
فٍرٍ فبّتّ نَشَ مِنِ فَتِ. شّمّ كُيٍ ندٍ نُ نَ، سٌلٍ سٍننِ نَن نُ نَ عَ سَلٌنسٍ بِرِن مَ، نٍيٍ مَلَنشِ مْشْحّن نُن نَانِ. نَ قَن رَقَ بْنسْي نَن نُ عَ رَ. عَ تٌ عِسِرَيِلَ كٌنبِ، دَوُدَ شُنيَ سِمٍيَ شَ دِ يٌنَتَن نَشَ عَ قَشَ. يِ شّمّيٍ بِرِن قَتَنشِ رَقَ بْنسْي نَن مَ نَشَن نُ سَبَتِشِ فَتِ. دَوُدَ نُن عَ شَ سْورِيٍ نَشَ عٍ بِرِن سْنتْ.