21
عِسِرَيِلَ حَمَ كْنتِقٍ
سَمُوٍلِ عِِ ٢٤‏؛١ ٬ ٩
سٍنتَنّ تٌ وَ عِسِرَيِلَ رَتَنتَنقٍ، عَ نَشَ دَوُدَ بْحّ رَتٍ عَ شَ عِسِرَيِلَكَيٍ كْنتِ. دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ يٌوَبَ نُن كُنتِفِيٍ بّ، «وٌ سِفَ، وٌ شَ سَ عِسِرَيِلَكَيٍ كْنتِ، كٍلِ بٍرِ سٍيبَ مَ، سَ دْشْ دَنَ رَ. وٌ شَ نَ شَسَبِ دّنتّفّ ﭑ بّ.» يٌوَبَ نَشَ عَ يَابِ، «عَلَتَلَ شَ عِسِرَيِلَ حَمَ رَوُيَ دْشْ كّمّ. مَنفّ، ﭑ مَرِفِ، عِ شَ كٌنيِيٍ شَ مُ نٍيٍ بِرِن نَ؟ عِ يِ مْولِ مَشْرِنشِ مُنقٍ رَ؟ مُنقٍ رَ عِ وَ مَ عِسِرَيِلَ شَ يِ يُنُبِ سْتْ؟» كْنْ مَنفّ شُي مُ مَتَندِ مَ، نَ نَ عَ رَ يٌوَبَ نَشَ مِنِ، عَ نَشَ عِسِرَيِلَ بِرِن عِحّرّ، عَ قَ فبِلٍن دَرِ سَلَمُ. عَ نَشَ حَمَ شَسَبِ قَلَ دَوُدَ بّ. عِسِرَيِلَكَيٍ شَ كْنتِ نَن يَ؛ شّمّ سَنتِدّفّمَ كَنيِ مِلِيْن كٍرٍن، وُلُ كّمّ. يُدَيَكَيٍ شَ كْنتِ نَن يَ؛ شّمّ سَنتِدّفّمَ كَنيِ وُلُ كّمّ نَانِ، تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ. يٌوَبَ مُ لٍوِ نُن بُنيَمِن بْنسْي كْنتِ، بَرِ مَ مَنفّ شَ يَامَرِ مُ نُ رَقَنشِ عَ مَ.
يِ يَامَرِ نَشَ رَحَاشُ عَلَ مَ. عَ نَشَ عِسِرَيِلَ شَ تَنتَنيِ سٍرِ بَ. دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ عَلَ بّ، «ﭑ تٌ يِ رَبَشِ، ﭑ بَرَ يُنُبِ بٍلٍبٍلٍ رَبَ. يَكْسِ ﭑ بَرَ عِ مَيَندِ عِ شَ دِحّ عِ شَ كٌنيِ شَ يُنُبِ مَ. نَ بَرَ قِندِ ﭑ مَ دَشُحَ رَ.» عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن فَدِ بّ، نَشَن قِندِ نَمِحْنمّ رَ مَنفّ بّ دَوُدَ شَ وَشَتِ، 10 «عِ شَ عَ قَلَ دَوُدَ بّ، عَلَتَلَ يِ نَن مَسٍنشِ عِ بّ، ‹ﭑ بَرَ قٍ سَشَن مَسٍن عِ بّ، عِ شَ كٍرٍن سُفَندِ عِ وَ مَ ﭑ شَ نَشَن نَبَ عِ رَ.›» 11 فَدِ نَشَ سِفَ دَوُدَ يِرٍ، عَ عَ قَلَ عَ بّ، «عَلَتَلَ يِ نَن مَسٍنشِ عِ بّ، 12 ‹عِ بَرَ تِن حَشَنكَتّ مُندُن نَ؛ كَامّ شَ سِن بْشِ حّ سَشَن، شَ نَ مُ عِ يَشُييٍ شَ نْ وٌ رَ عٍ شَ سَنتِدّفّمَ رَ كِكٍ سَشَن، شَ نَ مُ عَلَتَلَ شَ عَ شَ مَلٍكّ شّي عَ شَ عِسِرَيِلَ حَمَ هَلَكِ، عَ شَ بْشِ بِرِن كَنَ عَ شَ سَنتِدّفّمَ رَ نُن قُرٍ حَاشِ رَ شِ سَشَن. يَكْسِ عِ شَ عَ مَتٌ ﭑ لَن ﭑ شَ نَشَن قَلَ ﭑ شّيمَ بّ.›» 13 دَوُدَ نَشَ فَدِ يَابِ، «ﭑ بْحّ بَرَ مَحَاشُ عَ شْرْشْي رَ. عَ لَن ﭑ شَ ﭑ سَ عَلَتَلَ بّلّشّ عِ نَشَن شَ كِنِكِنِ فبٌ. نَ قِسَ عَدَ مَدِيٍ بّلّشّيٍ بّ.» 14 عَلَتَلَ نَشَ قُرٍ حَاشِ رَدِن عِسِرَيِلَ مَ هَن شّمّ وُلُ تٌنفٌ سٌلٌقٍرٍ نَشَ قَشَ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ. 15 عَلَ نَشَ مَلٍكّ شّي دَرِ سَلَمُ، عَ شَ سَ نَا كَنَ. عَ نُ نَا كَنَقٍ تّمُي نَشّ، عَلَتَلَ نَشَ عٍ شَ تْورّ مَتٌ، عَ قَ نِمِسَ. عَ نَشَ عَ مَسٍن مَلٍكّ بّ نَشَن نُ نَ نَا كَنَقٍ، «نَ لَن. عٍ لُ نَا سِندٍن.» عَلَتَلَ شَ مَلٍكّ نُ تِشِ عٌرٌنَن يٍبُسُكَ شَ لٌنيِ مَ. 16 دَوُدَ تٌ عَ يَ رَتٍ، عَ نَشَ عَلَتَلَ شَ مَلٍكّ تٌ، عَ تِشِ كٌورٍ مَ، عَ شَ سَنتِدّفّمَ بَشِ عَ تّي عِ، عَ يَ رَقِندِشِ دَرِ سَلَمُ مَ. دَوُدَ نُن قٌرِيٍ نَشَ سُننُن دٌنمَ رَفٌرٌ عٍ مَ، عٍ عٍ يَتَفِ رَقٍلٍن بْشِ. 17 دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ عَلَ بّ، «ﭑ تَن شَ مُ يَامَرِ تِ عٍ شَ عِسِرَيِلَ حَمَ كْنتِ؟ ﭑ تَن نَن يُنُبِ رَبَشِ، ﭑ تَن نَن يِ قٍ كٌبِ نِيَشِ. حَمَ تَن مُنسٍ رَبَشِ؟ ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ شَ ﭑ تَن نُن مَ دٍنبَيَ هَلَكِ، عِ شَ عِ شَ حَمَ لُ نَا.»
18 عَلَتَلَ شَ مَلٍكّ نَشَ عَ مَسٍن فَدِ بّ عَ شَ عَ قَلَ دَوُدَ بّ، عَ شَ تٍ سّرّشّبَدٍ يَءِلَندٍ عَلَتَلَ بّ عٌرٌنَن يٍبُسُكَ شَ لٌنيِ مَ. 19 دَوُدَ نَشَ تٍ نَا عَلْ فَدِ عَ قَلَ عَ بّ عَلَتَلَ شِلِ رَ كِ نَشّ.
20 عٌرٌنَن تٌ نُ نَا لٌنيِ مَ، عَ مّنفِ بْنبْقٍ، عَ نَشَ عَ مَقِندِ، عَ قَ مَلٍكّ تٌ. عَ تَن نُن عَ شَ دِ نَانِيٍ نَشَ عٍ نْشُن. 21 نَ وَشَتِ، دَوُدَ قَن نُ سِفَقٍ عٌرٌنَن يِرٍ. عٌرٌنَن تٌ عَ تٌ، عَ نَشَ كٍلِ لٌنيِ مَ، عَ سَ عَ قٍلٍن بْشِ مَ دَوُدَ بُن مَ. 22 دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ عٌرٌنَن بّ، «ﭑ وَ مَ يِ لٌنيِ سَرَقٍ عِ مَ، عَلَكٌ ﭑ شَ سّرّشّبَدٍ تِ عَلَتَلَ بّ. عَ مَتِ ﭑ مَ عَ سَرٍ رَ، عَلَكٌ قُرٍ حَاشِ شَ حْن حَمَ مَ.» 23 عٌرٌنَن نَشَ دَوُدَ يَابِ، «مَنفّ، عَ تٌنفٌ. ﭑ مَرِفِ شَ عَ وَشْنقٍ رَبَ عَ رَ. ﭑ بَرَ يِ نِنفٍيٍ قَن سٌ عِ يِ رَ، عٍ شَ قِندِ سّرّشّ فَن دَاشِ رَ. يِ سَرّتِيٍ نْمَ فَندٍ يٍفٍ رَ، يِ مّنفِ قَن شَ قِندِ سّرّشّ رَ. ﭑ بَرَ يِ بِرِن قِ عِ مَ.»
24 كْنْ مَنفّ دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ عٌرٌنَن بّ، «عَدٍ، ﭑ وَ مَ عَ سَرَقٍ نّ كْبِرِ رَ نَشَن لَنمَ سّرِيّ كِ مَ. ﭑ مُ سٍ بَمَ سّرّشّ رَ عَلَتَلَ بّ، نَشَن قِندِ مَ عِ تَن هَرِفٍ رَ. ﭑ مُ نْمَ سّرّشّ فَن دَاشِ بَدٍ ﭑ مُ نَشَن سَرٍ بَشِ.» 25 نَ كُي دَوُدَ نَشَ شّيمَ كِلٌ سٌلٌقٍرٍ قِ عٌرٌنَن مَ نَ لٌنيِ شَ قٍ رَ. 26 دَوُدَ نَشَ سّرّشّبَدٍ تِ مّننِ عَلَتَلَ بّ، عَ قَ سّرّشّ فَن دَاشِ نُن شَنُنتٍيَ سّرّشّ بَ. عَ تٌ عَلَتَلَ مَشَندِ، عَلَتَلَ نَشَ عَ يَابِ تّ رَ نَشَن سِنشِ سّرّشّبَدٍ مَ كٍلِ كٌورٍ مَ. 27 نَ تّمُي عَلَتَلَ نَشَ وْيّن مَلٍكّ بّ، عَ قَ سَنتِدّفّمَ رَ سٌ عَ تّي عِ.
28 دَوُدَ نُ سّرّشّ بَمَ عٌرٌنَن يٍبُسُكَ شَ لٌنيِ نَن مَ سْنْن، بَرِ مَ عَ نُ بَرَ عَ كٌلٌن عَ عَلَتَلَ عَ يَابِمَ مّننِ نّ. 29 عَلَتَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ، عَننَبِ مُنسَ نَشَن يَءِلَن فبٍنفبٍرٍنيِ مَ، عَ نُن سّرّشّبَدٍ سّرّشّ فَن دَاشِ بَمَ دّننَشّ، نٍيٍ نُ نَ يِرٍ عِتٍشِ ندٍ نّ فَبَيٌن نَ وَشَتِ. 30 كْنْ دَوُدَ مُ نُ نْمَ سٌدٍ نَا، عَ شَ وْيّن عَلَ رَ، بَرِ مَ عَ نُ هّنمّشِ عَلَتَلَ شَ مَلٍكّ شَ سَنتِدّفّمَ رَ.