22
عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ قْلْقٍ
دَوُدَ نَشَ عَ مَسٍن، «وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ شَ بَنشِ شَ تِ بٍ، عَ نُن سّرّشّبَدٍ، سّرّشّ فَن دَاشِ بَمَ دّننَشّ.»
دَوُدَ نَشَ يَامَرِ قِ، شْحّ كٌنيِ بِرِن نَشٍيٍ سَبَتِشِ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ، عٍ شَ مَلَن. عَ نَشَ عٍ قِندِ فّمّ شَبَمَيٍ رَ عَلَ شَ بَنشِ شَ وَلِ شَ قٍ رَ. دَوُدَ نَشَ وُرٍ فبٍفبٍ قٍن، نَشَن قِندِ مَ لَنتُمَيٍ نُن نَادّ فبَكُ سٍيٍ رَ. عَ نَشَ يْشُي فبٍفبٍ قَن قٍن نَشَن مُ نُ نْمَ مَنِيَدٍ عَ فبٌي شَ قٍ رَ. سِدْنكَيٍ نُن تِرٍكَيٍ نَشَ دَوُدَ مَلِ، عَ نَشَ وُرِ قَنيِ فبٍفبٍ سْتْ. نَ وُرِ مْولِ شِلِ نّ سّدِرِ. دَوُدَ نُ قَ عَ قَلَ، «ﭑ مَ دِ سُلٍمَنِ دِ مّدِ نَ عَ رَ، عَ مُ وَلِ كٌلٌن سِندٍن. هْرْ مْبَنشِ نَشَن تِمَ عَلَتَلَ بّ، نَ لَنمَ عَ شَ تٌقَن، عَ شَ رَيَبُ، عَ شِلِ شَ فبٌ سِ بِرِن يَ مَ.» نَ كُي، دَوُدَ سٍ فبٍفبٍ مَلَن نّ نَ بَنشِ تِمَ نَشَن نَ بٍينُ عَ شَ قَشَ
دَوُدَ نَشَ عَ شَ دِ سُلٍمَنِ شِلِ، عَ عَ قَلَ عَ بّ عَ شَ بَنشِ تِ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ. عَ نَشّ، «ﭑ مَ دِ، نَتّ نُ نَ ﭑ بّ ﭑ شَ بَنشِ تِ ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ، كْنْ عَلَتَلَ بَرَ يِ مَسٍن ﭑ بّ يِ كِ، ‹عِ بَرَ وُلِ عِقِلِ عَ فبٍ رَ ﭑ يَ عِ عِ شَ يِهَدِ فٍرٍيٍ كُي، عِ مِشِيٍ فبٍفبٍ قَشَ. نَ نَن عَ رَ، عِ تَن نُ لَن عِ شَ بَنشِ تِ ﭑ بّ. كْنْ عِ قَمَ دِ ندٍ سْتْدٍ، نَشَن قِندِ مَ بْحّسَ مِشِ رَ، ﭑ مَلَبُي قِمَ نَشَن مَ عَ يَشُييٍ شَ قٍ رَ. عَ شِلِ قَمَ قَلَدٍ سُلٍمَنِ. عِسِرَيِلَ لُمَ بْحّسَ نُن مَرَشَرّ كُي عَ شَ سِمَيَ بِرِن كُي. 10 عَ تَن نَن قَمَ بَنشِ تِدٍ ﭑ بّ، عَ قَ قِندِ ﭑ مَ دِ رَ، ﭑ قَن قِندِ عَ بَبَ رَ. عَ شَ مَنفّيَ كِبَنيِ بُمَ عَبَدَن عِسِرَيِلَ.›»
11 «يَكْسِ، ﭑ مَ دِ، عَلَتَلَ شَ لُ عِ سّيتِ مَ، عَلَكٌ عِ شَ عِ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ بَنشِ تِ سْونّيَ رَ عَلْ عَ عَ قَلَشِ عِ شَ قٍ رَ كِ نَشّ. 12 عَلَتَلَ شَ لْننِ نُن شَشِلِ قَنيِ قِ عِ مَ عَ عِ تِمَ مَنفّ رَ تّمُي نَشّ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ، عَلَكٌ عِ شَ عِ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ سّرِيّ رَبَتُ. 13 قٍ بِرِن قَمَ نّ سْونّيَدٍ عِ بّ شَ عِ عَلَتَلَ شَ سّرِيّ نُن عَ شَ يَامَرِيٍ رَبَتُمَ، عَ نَشٍيٍ سٌشِ عَننَبِ مُنسَ يِ رَ عِسِرَيِلَ بّ. عِ شَ عِ سّنبّ سٌ، عِ شَ لِمَنِيَ. عِ نَشَ فَاشُ قٍقٍ يَ رَ، عِ بْحّ نَشَ مِنِ.»
14 «ﭑ مَ كَتّ كُي، ﭑ بَرَ شّيمَ كِلٌ مِلِيْن سَشَن، كِلٌ وُلُ كّمّ نَانِ مَلَن عَلَتَلَ شَ بَنشِ شَ قٍ رَ. ﭑ مَن بَرَ فبٍتِ كِلٌ مِلِيْن تٌنفٌ سَشَن نُن نَانِ مَلَن. يْشُي نُن وُرٍ بَرَ فبٌ هَن نَ كْنتِ مُ نْمَ كٌلٌندٍ. ﭑ بَرَ وُرِ نُن فّمّ قَن قٍن. عِ مَن قَمَ ندٍ سَدٍ نَ شُن. 15 وَلِكّ فبٍفبٍ نَ عِ يِ رَ نَشٍيٍ قَتَ فّمّ شَبَدٍ، نَشٍيٍ قَتَ فّمّ نُن وُرِ مَسٌلِدٍ. عٍ وَلِ مْولِ بِرِن كٌلٌن. 16 شّيمَ، فبٍتِ، يْشُي، نُن وُرٍ نَ عِ يِ رَ هَن عَ بَرَ دَنفّ عِ. كٍلِ، عِ شَ وَلِ سُشُ كٍرٍن نَ! عَلَتَلَ شَ عِ مَلِ.»
17 دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ عِسِرَيِلَ كُنتِفِ بِرِن بّ، عٍ شَ قَ عَ شَ دِ سُلٍمَنِ مَلِ. عَ نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، 18 «وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ مُ نَ وٌ قْشْ رَ؟ عَ مُ بْحّسَ قِشِ وٌ مَ وٌ يَشُي بِرِن يَ رَ؟ عَ بَرَ بٍكَيٍ سَ ﭑ بّلّشّ عِ. يِ بْشِ بَرَ قِندِ عَلَتَلَ نُن عَ شَ حَمَ فبٍ رَ. 19 وٌ شَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ قٍن وٌ بْحّ نُن وٌ نِي بِرِن نَ. وٌ كٍلِ، وٌ شَ هْرْ مْبَنشِ سّنِيّنشِ تِ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ بّ، عَلَكٌ وٌ شَ قَ عَلَتَلَ شَ سَاتّ كَنكِرَ نُن عَ شَ سٍ سّنِيّنشِيٍ رَ سٌ عَلَ شَ بَنشِ كُي.»