23
لٍوِ بْنسْي شَ كْنتِ
دَوُدَ تٌ بَرَ فّ قٌرِدٍ، عَ نَشَ عَ شَ دِ سُلٍمَنِ سُفَندِ عِسِرَيِلَ مَنفّ رَ. عَ نَشَ عِسِرَيِلَ كُنتِفِيٍ، سّرّشّدُبّيٍ، نُن لٍوِكَيٍ مَلَن. عٍ نَشَ لٍوِكَيٍ كْنتِ، نَشٍيٍ نُ بَرَ حّ تٌنفٌ سَشَن سْتْ. عٍ كْنتِ نَشَ سِفَ شّمّ وُلُ تٌنفٌ سَشَن نُن سٌلٌمَسَشَن. دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ، «ﭑ بَرَ مِشِ وُلُ مْشْحّن نُن نَانِ بَ، عٍ شَ عٍ حّنفِ سَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ وَلِ رَبَقٍ شْن. مِشِ وُلُ سٍننِ شَ قِندِ كِيتِسَيٍ رَ. مِشِ وُلُ نَانِ شَ قِندِ نَادّ كَنتّيٍ رَ. مِشِ وُلُ نَانِ شَ عَلَتَلَ مَتْشْ مَشَسٍيٍ شُي رَ، ﭑ نَشٍيٍ يَءِلَنشِ عَ مَتْشْ سٍ رَ.»
دَوُدَ نَشَ لٍوِكَيٍ عِتَشُن شُندّ مَ، عٍ بٍنبَ لٍوِ شَ دِيٍ كِ مَ؛ فٍرِ سٌن، كٍهَتِ، نُن مٍرَرِ. فٍرِ سٌن شَ دِيٍ؛ لَدَنَ نُن سِمٍيِ. لَدَنَ شَ دِيٍ؛ يّشِيّلِ، دِ سِنفٍ، سٍتَمَ نُن يٌوٍلِ، عٍ مِشِ سَشَن. سِمٍيِ شَ دِيٍ؛ سٍلٌمٌتِ، شَسِيّلِ، نُن شَرَنِ، عٍ مِشِ سَشَن. لَدَنَ شَ دٍنبَيَ كُنتِفِيٍ نَن نَ كِ.
10 سِمٍيِ شَ دِيٍ؛ يَشَتِ، سِسَ، يٍيُسُ نُن بٍرِيَ. سِمٍيِ شَ دِ نَانِ نَن نَ كِ. 11 يَشَتِ، دِ سِنفٍ، سِسَ، دِ قِرِن ندٍ. يٍيُسُ نُن بٍرِيَ مُ دِ فبٍفبٍ سْتْ. عٍ نَشَ قِندِ دٍنبَيَ كٍرٍن نَ.
12 كٍهَتِ شَ دِيٍ؛ عَمَرَ مَ، يِسٍهَرِ، شٍبِرٌن، نُن يُسِيّلِ، عٍ مِشِ نَانِ. 13 عَمَرَ مَ شَ دِيٍ؛ هَرُنَ نُن مُنسَ. هَرُنَ نَشَ قِندِ عَلَ شَ مِشِ سّنِيّنشِ رَ، عَ نُن عَ بْنسْي عَبَدَن، عَلَكٌ عٍ شَ سُرَيِ بَ سّرّشّ رَ عَلَتَلَ بّ، عٍ شَ عَ شَ وَلِ فبّتّ رَبَ، عٍ مَن شَ دُبَ مِشِ بّ عَلَ شِلِ رَ تّمُي بِرِن. 14 مُنسَ قِندِ عَلَ شَ مِشِ نَن نَ. عَ شَ دِيٍ نَشَ لُ لٍوِ بْنسْييٍ يَ مَ. 15 مُنسَ شَ دِيٍ؛ فٍرِ سٌمِ نُن عٍلِيٍسٍرِ. 16 فٍرِ سٌمِ شَ دِيٍ؛ سٍبُوٍلِ، دِ سِنفٍ. 17 عٍلِيٍسٍرِ شَ دِيٍ؛ رٍشَبِيَ، دِ سِنفٍ. عٍلِيٍسٍرِ مُ دِ فبّتّ سْتْ، كْنْ رٍشَبِيَ نَشَ دِ فبٍفبٍ بَرِ. 18 يِسٍهَرِ شَ دِيٍ؛ سٍلٌمِتِ، دِ سِنفٍ. 19 شٍبِرٌن شَ دِيٍ؛ يٍرِيَ، دِ سِنفٍ، عَمَرَيَ، دِ قِرِن ندٍ، يَشَسِيٍلِ، دِ سَشَن ندٍ، نُن يٍكَمٍيَمِ، دِ نَانِ ندٍ. 20 يُسِيّلِ شَ دِيٍ؛ مِكٍ، دِ سِنفٍ، نُن يِسِيَ، دِ قِرِن ندٍ.
21 مٍرَرِ شَ دِيٍ؛ مَشَلِ نُن مُسِ. مَشَلِ شَ دِيٍ؛ عٍلٍيَسَرِ نُن كِسِ. 22 عٍلٍيَسَرِ قَشَ نّ، عَ مُ دِ شّمّ يٌ لُ، كْنْ عَ دِ فِنّيٍ تَن لُ نّ. كِسِ شَ دِيٍ نَشَ عٍ دْشْ فِنّ رَ، بَرِ مَ عٍ دّشْيٍ نَن نُ عٍ رَ. 23 مُسِ شَ دِيٍ؛ مَشَلِ، عٍدٍرِ نُن يٍرِ مٌتِ، عٍ دِ سَشَن.
24 يٍيٍ نَن قِندِ لٍوِ بْنسْييٍ رَ دٍنبَيَ شُنيِيٍ كِ مَ. عٍ بِرِن كْنتِشِ كٍرٍن كٍرٍنيِ رَ. عٍ نُ وَلِمَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي كَبِ عٍ نَ حّ مْشْحّن. 25 دَوُدَ نُ بَرَ عَ قَلَ، «عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ بَرَ بْحّسَ قِ عَ شَ حَمَ مَ. عٍ شَ لُ دَرِ سَلَمُ عَبَدَن. 26 لٍوِكَيٍ مُ قَمَ عَلَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ نُن عَ يِرَبَسٍيٍ شَنِندٍ سْنْن.» 27 دَوُدَ شَ نَتّ دْنشْي نَن نَ كِ، لٍوِكَيٍ كْنتِقٍ نَشٍيٍ بَرَ حّ مْشْحّن سْتْ. 28 عٍ نُ هَرُنَ شَ دِيٍ مَلِمَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ وَلِ رَ، عَلْ مّينِقٍ تّتّ نُن كٌنكٌي مَ، سٍ رَ سّنِيّنقٍ، وَلِ شُنشُرِ رَبَقٍ عَلَ شَ بَنشِ كُي، 29 تَامِ يَءِلَنقٍ نَشَن بَمَ سّرّشّ رَ عَلَ بّ، قَرِن دِنقٍ نَشَن قِندِ مَ سّرّشّ رَ، تَامِ لّبِنِتَرٍ يَءِلَنقٍ، نُن دٌنسٍ مْولِ بِرِن نَقَلَقٍ. 30 عٍ نُ لَنمَ عٍ شَ عَلَتَلَ مَتْشْ فّيسّفّ نُن نُنمَرٍ بِرِن. 31 عٍ مَن نُ سّرّشّ فَن دَاشِيٍ بَمَ عَلَتَلَ بّ مَلَبُي لْشْييٍ مَ، كِكٍ نّينّ سَلِ، نُن سَلِ شُنفبٍ وَشَتِ. عٍ نُ لَنمَ عٍ شَ عَلَتَلَ رَبَتُ عَ سّرِيّ كِ مَ. 32 عٍ تَن نَن نُ كِرِ بَنشِ نَرَلَندٍ نُن يِرٍ سّنِيّنشِ كَنتَمَ. عٍ مَن نُ عٍ نفَشَكٍرٍنيِ هَرُنَ شَ دِيٍ شَ يَامَرِ رَبَتُمَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ وَلِ رَبَقٍ مَ.