24
سّرّشّدُبّيٍ عِتَشُنقٍ
هَرُنَ نُ بَرَ دِ نَانِ سْتْ؛ نَدَبٌ، عَبِهُ، عٍلٍيَسَرِ، نُن عِتَمَرِ. نَدَبٌ نُن عَبِهُ سِنفٍ نَشَ قَشَ عٍ بَبَ بّ. عٍ مُ دِ يٌ بَرِ. عٍلٍيَسَرِ نُن عِتَمَرِ نَن نُ نَ سّرّشّدُبّيٍ رَ. سَدْكِ، عٍلٍيَسَرِ شَ دِ، نُن عَشِمٍلٍكِ، عِتَمَرِ شَ دِيٍ، نَشَ دَوُدَ مَلِ هَرُنَ شَ دِيٍ عِتَشُنقٍ رَ عٍ وَلِ كِ مَ.
مَنفّيٍ نُ وُيَ عٍلٍيَسَرِ شَ دِيٍ نَن يَ مَ، دَنفِ عِتَمَرِ شَ دِيٍ رَ. نَ نَن عَ تٌ عٍ نَشَ عٍلٍيَسَرِ شَ دِيٍ قِندِ دٍنبَيَ قُ نُن سٍننِ رَ. عِتَمَرِ شَ دِيٍ نَشَ قِندِ دٍنبَيَ سٌلٌمَسَشَن نَ. عٍ نَشَ عٍ سُفَندِ عَلَ شَ مَلِ رَ، بَرِ مَ عٍلٍيَسَرِ شَ دِيٍ نُن عِتَمَرِ شَ دِيٍ بِرِن قِندِشِ عَلَ شَ وَلِكّيٍ نَن نَ. نٍتَنٍيلِ شَ دِ سٍمَيَ لٍوِكَ نَن نُ عٍ شِلِيٍ سّبّمَ مَنفّ، كُنتِفِيٍ، سّرّشّدُبّ سَدْكِ، عَبِيَتَرِ شَ دِ عَشِمٍلٍكِ، نُن سّرّشّدُبّيٍ شَ دٍنبَيَ شُنيِيٍ، نُن لٍوِكَيٍ يَ شْرِ. عٍ نَشَ دٍنبَيَ كٍرٍن سُفَندِ عٍلٍيَسَرِ شَ دِيٍ يَ مَ، عٍ مَن نَشَ كٍرٍن سُفَندِ عِتَمَرِ شَ دِيٍ يَ مَ.
عَلَ نَشَ عَ رَفِرِ دٍنبَيَيٍ شَ سُفَندِ يِ كِ؛ عَ سِنفٍ يٍهٌيَرِبُ، عَ قِرِن ندٍ يّدَيَ، عَ سَشَن ندٍ شَرِ مَ، عَ نَانِ ندٍ سٍيٌرِ مِ، عَ سُولِ ندٍ مَلَكِيَ، عَ سٍننِ ندٍ مِيَمِن، 10 عَ سٌلٌقٍرٍ ندٍ هَكْسِ، عَ سٌلٌمَسَشَن ندٍ عَبِيَ، 11 عَ سٌلٌمَنَانِ ندٍ يٌسُوٍ، عَ قُ ندٍ سّكَنَيَ، 12 عَ قُ نُن كٍرٍن ندٍ عٍلِيَسِبُ، عَ قُ نُن قِرِن ندٍ يَكِمِ، 13 عَ قُ نُن سَشَن ندٍ شُثَ، عَ قُ نُن نَانِ ندٍ يٍسٍبٍيَبِ، 14 عَ قُ نُن سُولِ ندٍ بِلِفَ، عَ قُ نُن سٍننِ ندٍ عِمٍرِ، 15 عَ قُ نُن سٌلٌقٍرٍ ندٍ شٍسِرِ، عَ قُ نُن سٌلٌمَسَشَن ندٍ هَثِسّسِ، 16 عَ قُ نُن سٌلٌمَنَانِ ندٍ ثٍتَشِيَ، عَ مْشْحّن ندٍ يٍسٍكِيٍلِ، 17 عَ مْشْحّن نُن كٍرٍن ندٍ يَكِن، عَ مْشْحّن نُن قِرِن ندٍ فَمُلُ، 18 عَ مْشْحّن نُن سَشَن ندٍ دّلَيَ، عَ مْشْحّن نُن نَانِ ندٍ مَاسِيَ.
19 عَ نُ لَن عٍ شَ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ شَ وَلِ سُشُ نَ كِ نّ، عَلْ عٍ بٍنبَ هَرُنَ عَ قَلَ عٍ بّ كِ نَشّ. عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ نُ بَرَ نَ يَامَرِ سٌ هَرُنَ يِ رَ.
20 لٍوِ بْنسْي فبّتّيٍ نَن يَ. عَمَرَ مَ شَ دِيٍ؛ سُبَيٍلِ. سُبَيٍلِ شَ دِيٍ؛ يٍشٍدٍيَ. 21 رٍشَبِيَ شَ دِيٍ؛ يِسِيَ، دِ سِنفٍ. 22 يِسٍهَرِ شَ دِيٍ؛ سٍلٌمٌتِ. سٍلٌمٌتِ شَ دِيٍ؛ يَشَتِ. 23 شٍبِرٌن شَ دِيٍ؛ يٍرِيَ، دِ سِنفٍ، عَمَرَيَ، دِ قِرِن ندٍ، يَشَسِيٍلِ، دِ سَشَن ندٍ، يٍكَمٍيَمِ، عَ شَ دِ نَانِ ندٍ. 24 يُسِيّلِ شَ دِيٍ؛ مِكٍ. مِكٍ شَ دِيٍ؛ سَمِرِ. 25 مِكٍ شُنيَ؛ يِسِيَ. يِسِيَ شَ دِيٍ؛ سَكَرِ. 26 مٍرَرِ شَ دِيٍ؛ مَشَلِ نُن مُسِ عَ نُن عَ شَ مَمَدِ يَاسِيَهُ. 27 مٍرَرِ شَ مَمَدِيٍ؛ يَاسِيَهُ، سٌهَمِ، سَكُرُ، نُن عِبِرِ. 28 مَشَلِ شَ دِيٍ؛ عٍلٍيَسَرِ. عٍلٍيَسَرِ مُ دِ يٌ سْتْ. 29 كِسِ شَ دِيٍ؛ يٍرَ مٍيلِ. 30 مُسِ شَ دِيٍ؛ مَشَلِ، عٍدٍرِ، نُن يٍرِ مٌتِ. لٍوِ شَ دِيٍ نَن يَ عَ دٍنبَيَ كِ مَ.
31 عٍ قَن سُفَندِشِ عَلَ شَ مَلِ نَن نَ عَلْ عٍ نفَشَكٍرٍنيِيٍ هَرُنَ شَ دِيٍ. نَ رَبَ مَنفّ دَوُدَ، سَدْكِ، عَشِمٍلٍكِ، سّرّشّدُبّيٍ شَ دٍنبَيَ شُنيِيٍ، نُن لٍوِكَيٍ يَ شْرِ. نَ كُي عٍلٍيَسَرِ نُن عِتَمَرِ شَ دٍنبَيَيٍ بِرِن لَن.