25
بّيتِبَيٍ
دَوُدَ نُن سْورِ مَنفّيٍ نَشَ عَسَقِ، هٍمَن، نُن يٍدُتُن بْنسْييٍ سُفَندِ عٍ شَ نَمِحْنمّ مَسٍنيِ تِ بّيتِ دَاشِ، كْرَيٍ نُن مَشَسٍيٍ شُي رَ. شّمّيٍ شِلِيٍ نَن يَ نَشٍيٍ نُ نَ وَلِ رَبَمَ؛ عَسَقِ شَ دِيٍ؛ سَكُرُ، يُسُقُ، نٍتَنِيَ، نُن عَسَرٍيلَ. عَسَقِ شَ دِيٍ، نَشٍيٍ نُ نَ عَ شَ يَامَرِ بُن مَ، نَشٍيٍ نُ نَمِحْنمّ مَسٍنيِ تِمَ مَنفّ بّ؛ يٍدُتُن شَ دِيٍ؛ فّدَلَيَ، سٍرِ، يّسَيَ، سِمٍيِ، شَسَبِيَ، نُن مَتِتِيَ. نَ مِشِ سٍننِ نَشَ لُ عٍ بَبَ يٍدُتُن شَ يَامَرِ بُن مَ. يٍدُتُن نُ نَمِحْنمّ مَسٍنيِ تِمَ كْرَ شُي رَ، عَلَكٌ عَ شَ عَلَتَلَ مَتْشْ، عَ شَ عَ تَنتُ.
هٍمَن شَ دِيٍ؛ بُوكِيَ، مَتَنِيَ، يُسِيّلِ، سٍبُوٍلِ، يٍرِ مٌتِ، شَنَنِيَ، شَنَنِ، عٍلِيَتَ، فِدَلِتِ، رٌ مَنتِ عٍسٍرِ، يٌسٌبٍكَسَ، مَلٌتِ، هٌتِرِ، مَشَسِيٌتِ. يِ مِشِ بِرِن قِندِشِ هٍمَن شَ دِيٍ نَن نَ، نَشَن نُ عَلَ شُي مَدَنفِمَ مَنفّ بّ. عَلَ نَشَ سّنبّ قِ عَ مَ، عَ شَ دِ قُ نُن نَانِ سْتْ، عَ نُن دِ فِنّ سَشَن. نٍيٍ بِرِن نُ نَ عٍ بَبَ شَ يَامَرِ بُن مَ، عٍ شَ بّيتِ بَ كْرَيٍ شُي رَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي. عَسَقِ، يٍدُتُن، نُن هٍمَن نُ نَ مَنفّ شَ يَامَرِ نَن بُن مَ. يِ كَرَ مْشْ نَشٍيٍ قَتَ بّيتِ بَدٍ عَلَتَلَ بّ، عٍ قِندِ مِشِ كّمّ قِرِن مِشِ تٌنفٌ سٌلٌمَسَشَن نُن سٌلٌمَسَشَن نَن نَ. عٍ بِرِن سُفَندِشِ عَلَ شَ مَلِ نَن نَ عٍ شَ وَلِ كّحَ مَ، تَفِ رَ سَ يٌ مُ نُ نَ عَ لَنمَدِ، عَ شُنفبٍ، عَ كَرَ مْشْي، نُن عَ شَرَندِ تَفِ.
عَلَ نَشَ عَ رَفِرِ عٍ شَ سُفَندِ يِ كِ؛ عَ سِنفٍ، عَسَقِ شَ دِ يُسُقُ. عَ قِرِن ندٍ، فّدَلَيَ، عَ شُنيَيٍ، نُن عَ شَ دِيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 10 عَ سَشَن ندٍ، سَكُرُ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 11 عَ نَانِ ندٍ، يِسِرِ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 12 عَ سُولِ ندٍ، نٍتَنِيَ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 13 عَ سٍننِ ندٍ، بُوكِيَ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 14 عَ سٌلٌقٍرٍ ندٍ، يٍسَرٍلَ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 15 عَ سٌلٌمَسَشَن ندٍ، يّسَيَ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 16 عَ سٌلٌمَنَانِ ندٍ، مَتَنِيَ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 17 عَ قُ ندٍ، سِمٍيِ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 18 عَ قُ نُن كٍرٍن ندٍ، عَسَرّلِ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 19 عَ قُ نُن قِرِن ندٍ، شَسَبِيَ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 20 عَ قُ نُن سَشَن ندٍ، سُبَيٍلِ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 21 عَ قُ نُن نَانِ ندٍ، مَتِتِيَ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 22 عَ قُ نُن سُولِ ندٍ، يٍرِ مٌتِ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 23 عَ قُ نُن سٍننِ ندٍ، شَنَنِيَ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 24 عَ قُ نُن سٌلٌقٍرٍ ندٍ، يٌسٌبٍكَسَ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 25 عَ قُ نُن سٌلٌمَسَشَن ندٍ، شَنَنِ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 26 عَ قُ نُن سٌلٌمَنَانِ ندٍ، مَلٌتِ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 27 عَ مْشْحّن ندٍ، عٍلِيَتَ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 28 عَ مْشْحّن نُن كٍرٍن ندٍ، هٌتِرِ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 29 عَ مْشْحّن نُن قِرِن ندٍ، فِدَلِتِ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 30 عَ مْشْحّن نُن سَشَن ندٍ، مَشَسِيٌتِ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن. 31 عَ مْشْحّن نُن نَانِ ندٍ، رٌ مَنتِ عٍسٍرِ، عَ شَ دِيٍ، نُن عَ شُنيَيٍ، عٍ مِشِ قُ نُن قِرِن.