26
هْرْ مْبَنشِ نَادّ كَنتّيٍ
نَادّ كَنتّيٍ نَن يَ؛ كٌرٍ شَ دِيٍ نَشَن بَبَ قِندِ عَسَقِ رَ؛ مٍسٍلٍمِيَ. مٍسٍلٍمِيَ شَ دِيٍ؛ سَكَرِ نَن نَ دِ سِنفٍ رَ، يٍدِيَيٍلِ، نَن نَ عَ قِرِن ندٍ رَ، سٍبَدَيَ نَن نَ عَ سَشَن ندٍ رَ، يَتَنِيّلِ نَن نَ عَ نَانِ ندٍ رَ، عٍلَمَ نَن نَ عَ سُولِ ندٍ رَ، يٍهٌشَنَن نَن نَ عَ سٍننِ ندٍ رَ، عٍلِيٍهٌوٍنَيِ نَن نَ عَ سٌلٌقٍرٍ ندٍ رَ. عٌبٍدٌ عٍدٌن شَ دِيٍ؛ سٍمَيَ، دِ سِنفٍ، يٍهٌسَبَدِ دِ قِرِن ندٍ، يٌوَ دِ سَشَن ندٍ، سَكَرَ دِ نَانِ ندٍ، نٍتَنٍيلِ، دِ سُولِ ندٍ، عَمِيّلِ، دِ سٍننِ ندٍ، عِسَكَرِ، دِ سٌلٌقٍرٍ ندٍ، ثٍوُلٍتَيِ، دِ سٌلٌمَسَشَن ندٍ. عَلَ نُ بَرَ بَرَكَ سَ عٌبٍدٌ عٍدٌن شَ قٍ. عَ شَ دِ سِنفٍ سٍمَيَ نَشَ دِ شّمّيٍ بَرِ نَشٍيٍ قِندِشِ كُنتِفِيٍ رَ عٍ شَ دٍنبَيَيٍ شُن مَ بَرِ مَ عٍ سّنبّ نُ فبٌ. سٍمَيَ شَ دِيٍ؛ عٌتِنِ، رٍقَيٍلِ، عٌبٍدٌ، عٍلٍسَبَدَ، نُن عٍ شُنيَيٍ عٍلِهُ نُن سٍمَكِيَ، شّمّ فبَنفبَلَنيِيٍ. يِ مِشِ تٌنفٌ سٍننِ نُن قِرِن بِرِن بَبَ نُ لَنشِ عٌبٍدٌ عٍدٌن نَن مَ. عٍ سّنبّ نُ فبٌ كِ قَنيِ عَلَ شَ وَلِ كُي.
مٍسٍلٍمِيَ شَ دِيٍ نُن عَ شُنيَيٍ قِندِشِ مِشِ قُ نُن سٌلٌمَسَشَن نَن نَ. عٍ سّنبّ قَن نُ فبٌ. 10 مٍرَرِ شَ دِ شٌسَ نَشَ دِ شّمّيٍ بَرِ؛ سِمِرِ، عَ بَبَ نَشَن قِندِ شُنيِ رَ هَلِ دِ سِنفٍ تٌ مُ نُ عَ رَ. 11 شِلِكِيَ، عَ قِرِن ندٍ، تٍبَلِيَ، عَ سَشَن ندٍ، سَكَرِ، عَ نَانِ ندٍ. شٌسَ شَ دِيٍ نُن عَ شُنيَيٍ نُ لَنشِ مِشِ قُ نُن سَشَن نَن مَ. 12 يِ مِشِ بِرِن نُن عٍ شُنيَيٍ قِندِشِ نَادّ كَنتّيٍ نَن نَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي. 13 عٍ نُ لُمَ مِشِ سُفَندِ رَ عَلَ شَ مَلِ رَ عَلَكٌ عٍ شَ عَ كٌلٌن ندٍ لَن عَ شَ نَادّ مُندُن كَنتَ. دٍنبَيَ بِرِن، مِشِ شُرِ نُن مِشِ شُنفبٍ، عٍ بِرِن نُ نَ نَ كْنتِ كُي.
14 عَلَ نَشَ عَ رَفِرِ سٌفٍتٍدٍ نَادّ شَ عِلَن سٍلٍمِيَ رَ. كْولَ نَادّ نَشَ عِلَن عَ شَ دِ سَكَرِ رَ، نَشَن قِندِشِ لْننِلَ رَ. 15 يِرٍقَنيِ نَادّ نَشَ عِلَن عٌبٍدٌ عٍدٌن نَ. عَ شَ دِيٍ قَن نَشَ لَن بَنشِ مَ سٍيٍ رَفَتَمَ دّننَشّ. 16 سٌفٍفٌرٌدٍ نَادّ نَشَ عِلَن سُثِمِ نُن شٌسَ رَ عَلَتَلَ شَ مَرَفِرِ سَابُي رَ. عٍ نَشَ سَالٍكٍتِ نَادّ قَن كَنتَ، نَشَن نُ نَ كِرَ مَ نَشَن تٍمَ. شُندّ قِرِن نُ نَ مّننِ، عٍ يَ رَقِندِشِ عٍ بٌورٍ مَ. 17 لٍوِكَ سٍننِ نُ نَ سٌفٍتٍدٍ بِرِ، مِشِ نَانِ كْولَ بِرِ، مِشِ نَانِ يِرٍقَنيِ بِرِ، مِشِ نَانِ سٍيٍ رَفَتَمَ بَنشِ نَشَن كُي، يِرٍ قِرِن، 18 سٌفٍفٌرٌدٍ بِرِ، مِشِ نَانِ نُ نَ كِرَ دّ رَ، مِشِ قِرِن بَنشِ سٌدٍ دّ رَ. 19 نَادّ كَنتّيٍ نَن نَ كِ نَشٍيٍ كٍلِشِ كٌرٍ نُن مٍرَرِ شَ دِيٍ يَ مَ.
20 لٍوِكَيٍ نَن يَ نَشٍيٍ نُ عٍ حّنفِ سَمَ نَاقُلِ نُن سٍ سّنِيّنشِيٍ شْن مَ نَشٍيٍ رَفَتَشِ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي. 21 لَدَنَ شَ دِ نَشٍيٍ قَتَنشِ فٍرِ سٌن بْنسْي رَ لَدَنَ سَابُي رَ، عٍ شَ دٍنبَيَ شُنيِيٍ نُ لَنشِ يٍشِيٍلِ نَن مَ. 22 يٍشِيٍلِ شَ دِيٍ قَن، سٍتَمَ نُن عَ شُنيَ يٌوٍلِ، نُ عٍ حّنفِ سَشِ نَاقُلِ شْن مَ نَشَن نَفَتَشِ عَلَتَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي.
23 عَمَرَ مَكَيٍ، يِسٍهَرِكَيٍ، شٍبِرٌنكَيٍ، نُن يُسِيّلِكَيٍ 24 نَشَ فٍرِ سٌمِ شَ دِ سٍبُوٍلِ، مُنسَ شَ مَمَدِ، سُفَندِ عَ شَ مّينِ نَاقُلِ مَ، 25 عٍ نُن عَ بَرِ بٌورٍ نَشٍيٍ قَتَنشِ عٍلِيٍسٍرِ شَبِلّ رَ. عٍ قِندِ عٍلِيٍسٍرِ شَ دِ رٍشَبِيَ نَن نَ، نَ قَن شَ دِ يّسَيَ، نَ قَن شَ دِ يٌرَ مِ، نَ قَن شَ دِ سِكِرِ، نُن نَ قَن شَ دِ سٍلٌمِتِ. 26 سٍلٌمِتِ نُن عَ بَرِ بٌورٍيٍ نَن نُ عٍ حّنفِ سَمَ نَاقُلِ نُن سٍ سّنِيّنشِيٍ شْن مَ، مَنفّ دَوُدَ نَشٍيٍ رَدَشَ شَبِلّ مِشِ وُلُ يَرٍرَتِ، مِشِ كّمّ يَرٍرَتِ، نُن سْورِ شُنيِيٍ نَن نٍيٍ قِشِ عَلَ مَ. 27 عٍ نُ بَرَ عٍ هَرِفٍ بَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ بّ عٍ نَشَن سْتْ فٍرٍ كُي. 28 سٍلٌمِتِ نُن عَ شُنيَيٍ مَن نُ عٍ حّنفِ سَمَ نَاقُلِ قَن شْن مَ، عَننَبِ سَمُوٍلِ، كِسِ شَ دِ سْلُ، نٍرِ شَ دِ عَبٍنٍرِ، نُن سٍرُيَ شَ دِ يٌوَبَ نَشَن قِشِ عَلَ مَ. 29 كٍنَنِيَ نُن عَ شُنيَيٍ، نَشٍيٍ قِندِ يِسٍهَرِ بْنسْي رَ، نَن نُ عٍ حّنفِ سَشِ كِيتِ سَقٍ شْن مَ دَرِ سَلَمُ قَرِ مَ عِسِرَيِلَ. 30 شَسَبِيَ نُن عَ شُنيَيٍ، نَشٍيٍ نُ نَ شٍبِرٌن، شّمّ فبَنفبَلَنيِيٍ، عٍ مِشِ وُلُ كٍرٍن كّمّ سٌلٌقٍرٍ، عٍ نُ عٍ حّنفِ سَمَ عِسِرَيِلَ بْشِ شْن مَ نَشَن نُ نَ يُرُدّن نَاكِرِ مَ سٌفٍفٌرٌدٍ مَبِرِ. عٍ نُ عٍ حّنفِ سَمَ عَلَتَلَ نُن مَنفّ شَ وَلِ شْن مَ مّننِ بِرِ. 31 يٍرِيَ قِندِ شٍبِرٌن مَنفّ نَن نَ عَ شَبِلّ كِ مَ. دَوُدَ شَ مَنفّيَ حّ تٌنفٌ نَانِ ندٍ، مِشِ ندٍيٍ نَشَ تَرُشُييٍ مَتٌ، عٍ قَ عَ كٌلٌن شّمّ فبَنفبَلَنيِيٍ نَ يَاسّرِ، فَلَدِ بْشِ مَ. 32 عَ نفَشَكٍرٍنيِ فبَنفبَلَنيِيٍ نُ لَنشِ مِشِ وُلُ قِرِن كّمّ سٌلٌقٍرٍ نَن مَ، عٍ بِرِن شَبِلّ شُنيِيٍ. مَنفّ دَوُدَ نَشَ عٍ قِندِ رُبٍن، فَدِ، نُن مَنَسِ بْنسْي سّيتِ كٍرٍن شُنيِيٍ رَ.