27
عِسِرَيِلَ سْورِيٍ
عِسِرَيِلَ سْورِيٍ شُنيِيٍ نَن يَ نَشٍيٍ قِندِ دٍنبَيَ شُنيِيٍ رَ. عٍ تَن نَن نُ قِندِشِ مَنفّ شَ سْورِ فَلِ شُنيِيٍ رَ، سْورِ وُلُ نُن سْورِ كّمّ كِ مَ. كِكٍ يٌ كِكٍ شّمّ وُلُ مْشْحّن نُن نَانِ نُ سْورِ وَلِ رَبَمَ.
سَبَدِيّلِ شَ دِ يَسٌبٍيَمِ قِندِ شُندّ سِنفٍ شَ مَنفّ نَن نَ، حّ كِكٍ سِنفٍ. شّمّ وُلُ مْشْحّن نُن نَانِ نُ نَ عَ شَ يَامَرِ بُن مَ. سَبَدِيّلِ قِندِ ثٍرٍ سِ شَ دِ ندٍ نَن نَ. عَ قِندِ سْورِ بِرِن شَ مَنفّ نَن نَ حّ كِكٍ سِنفٍ.
دٌدَيِ عَشٌوَكَ قِندِ شُندّ قِرِن ندٍ مَنفّ نَن نَ حّ كِكٍ قِرِن ندٍ. مِكِلٌتِ نَشَ قِندِ عَ شَ سْورِيٍ شُنيِ رَ. شّمّ وُلُ مْشْحّن نُن نَانِ نُ نَ عَ شَ يَامَرِ بُن مَ.
سّرّشّدُبّ يٍهٌيَدَ شَ دِ بّنَيَ قِندِ شُندّ سَشَن ندٍ مَنفّ نَن نَ حّ كِكٍ سَشَن ندٍ. شّمّ وُلُ مْشْحّن نُن نَانِ نُ نَ عَ شَ يَامَرِ بُن مَ. بّنَيَ نَن نُ نَ دَوُدَ شَ سْورِ تٌنفٌ سَشَنيِيٍ شُنيِ رَ. عَ شَ دِ عَمِسَبَدِ نُ نَ عَ بَبَ شَ يَامَرِ بُن مَ.
يٌوَبَ شُنيَ عَسَهّلِ قِندِ شُندّ نَانِ ندٍ مَنفّ نَن نَ حّ كِكٍ نَانِ ندٍ. عَ شَ دِ سٍبَدَيَ نَشَ قِندِ عَ حْشْي رَ. شّمّ وُلُ مْشْحّن نُن نَانِ نُ نَ عَ شَ يَامَرِ بُن مَ.
سَمٍهُتِ يِسِرَكَ قِندِ شُندّ سُولِ ندٍ مَنفّ نَن نَ حّ كِكٍ سُولِ ندٍ. شّمّ وُلُ مْشْحّن نُن نَانِ نُ نَ عَ شَ يَامَرِ بُن مَ.
عِكٍسِ شَ دِ عِرَ تٍكٌوَكَ قِندِشِ شُندّ سٍننِ ندٍ مَنفّ نَن نَ حّ كِكٍ سٍننِ ندٍ. شّمّ وُلُ مْشْحّن نُن نَانِ نُ نَ عَ شَ يَامَرِ بُن مَ.
10 شّلّسِ ثٍلٌنكَ نَشَن قَتَن عٍقِرَ مِ بْنسْي رَ قِندِ شُندّ سٌلٌقٍرٍ ندٍ مَنفّ نَن نَ حّ كِكٍ سٌلٌقٍرٍ ندٍ. شّمّ وُلُ مْشْحّن نُن نَانِ نُ نَ عَ شَ يَامَرِ بُن مَ.
11 سِبٍكَيِ شُسَكَ نَشَن قَتَن سٍرَ شَبِلّ رَ قِندِ شُندّ سٌلٌمَسَشَن ندٍ مَنفّ نَن نَ حّ كِكٍ سٌلٌمَسَشَن ندٍ. شّمّ وُلُ مْشْحّن نُن نَانِ نُ نَ عَ شَ يَامَرِ بُن مَ.
12 عَبِيٍسٍرِ عَنَتْتِكَ نَشَن قَتَن بُنيَمِن بْنسْي رَ قِندِ شُندّ سٌلٌمَنَانِ ندٍ مَنفّ نَن نَ حّ كِكٍ سٌلٌمَنَانِ ندٍ. شّمّ وُلُ مْشْحّن نُن نَانِ نُ نَ عَ شَ يَامَرِ بُن مَ.
13 مَهَرَيِ نٍتٌقَكَ نَشَن قَتَن سٍرَ شَبِلّ رَ قِندِ شُندّ قُ ندٍ مَنفّ نَن نَ حّ كِكٍ قُ ندٍ. شّمّ وُلُ مْشْحّن نُن نَانِ نُ نَ عَ شَ يَامَرِ بُن مَ.
14 بّنَيَ ثِرَتٌنكَ نَشَن قَتَن عٍقِرَ مِ بْنسْي رَ قِندِ شُندّ قُ نُن كٍرٍن ندٍ مَنفّ نَن نَ حّ كِكٍ قُ نُن كٍرٍن ندٍ. شّمّ وُلُ مْشْحّن نُن نَانِ نُ نَ عَ شَ يَامَرِ بُن مَ.
15 شٍلٍدَيِ نٍتٌقَكَ نَشَن قَتَن عٌتِنِيٍلِ شَبِلّ رَ قِندِ شُندّ قُ نُن قِرِن ندٍ مَنفّ نَن نَ حّ كِكٍ قُ نُن قِرِن ندٍ. شّمّ وُلُ مْشْحّن نُن نَانِ نُ نَ عَ شَ يَامَرِ بُن مَ.
16 عِسِرَيِلَ بْنسْييٍ شَ سْورِيٍ شَ مَنفّيٍ نَن يَ؛ رُبٍن بْنسْي شُن مَ، سِكِرِ شَ دِ عٍلِيٍسٍرِ. سِمٍيْن بْنسْي شُن مَ، مَاكَ شَ دِ سّقَتَيَ، 17 لٍوِ بْنسْي شُن مَ، كٍمُوٍلِ شَ دِ شَسَبِيَ. سّرّشّدُبّ سَدْكِ نَن نُ نَ هَرُنَ شَبِلّ شُن مَ. 18 يُدَيَ بْنسْي شُن مَ، دَوُدَ تَارَ عٍلِهُ. عِسَكَرِ بْنسْي شُن مَ، مِكَيٍلِ شَ دِ عٌمٍرِ. 19 سَبُلٌن بْنسْي شُن مَ، عَبَدِيَسِ شَ دِ يِسٍمَيَ. نَقَتَلِ بْنسْي شُن مَ، عَسِرِيّلِ شَ دِ يٍرِ مٌتِ. 20 عٍقِرَ مِ بْنسْي شُن مَ، عَسَسِيَ شَ دِ هٌسٍيَ. مَنَسِ بْنسْي سّيتِ كٍرٍن شُن مَ، ثّدَيَ شَ دِ يٌوٍلِ. 21 مَنَسِ بْنسْي سّيتِ بٌورٍ شُن مَ سٌفٍتٍدٍ بِرِ، سَكَرِ شَ دِ عِدٌ. بُنيَمِن بْنسْي شُن مَ، عَبٍنٍرِ شَ دِ يَاسِيّلِ. 22 دَنَ بْنسْي شُن مَ، يٍرٌشَمَ شَ دِ عَسَرّلِ. عِسِرَيِلَ بْنسْييٍ شَ سْورِيٍ شَ مَنفّيٍ نَن نَ كِ.
23 دَوُدَ مُ مِشِيٍ كْنتِ، نَشٍيٍ نُ بَرَ فّ حّ مْشْحّن سْتْدٍ، بَرِ مَ عَلَتَلَ نُ بَرَ عَ مَسٍن عَ عِسِرَيِلَكَيٍ وُيَمَ نّ عَلْ تُنبُييٍ. 24 سٍرُيَ شَ دِ يٌوَبَ نُ بَرَ عِسِرَيِلَكَيٍ كْنتِ قْلْ، كْنْ عَ مُ عَ رَحْن عَلَتَلَ شَ شْنّ شَ قٍ رَ عِسِرَيِلَ مَ. نَ كْنتِ مُ سّبّشِ دَوُدَ شَ تَرُشُي بُكِ كُي.
25 عَدِيٍلِ شَ دِ عَسَمَقٍتِ قِندِ مَنفّ شَ نَاقُلِ رَفَتّ نَن نَ. يُسِيَ شَ دِ يٌنَتَن قَن قِندِ مَنفّ شَ نَاقُلِ رَفَتّ نَن نَ دَرِ سَلَمُ قَرِ مَ، دَاشَ نُن تَا فبّتّيٍ كُي. 26 كٍلُبُ شَ دِ عٍسِرِ قِندِ مَنفّ شَ شّسَيٍ شُنيِ نَن نَ. 27 سِمٍيِ رَ مَتِكَ نَن نُ عَ حْشْ سَمَ مَنفّ شَ وّنِ بِلِيٍ شْن مَ. سَبِدِ سٍقَمِكَ نَن قَن نُ عَ حْشْ سَمَ مَنفّ شَ وّنِ رَفَتَدٍيٍ شْن مَ. 28 بَلِ شَنَن فٍدٍرِكَ نَن نُ مّينِمَ مَنفّ شَ عٌلِوِ نُن سِكٌمٌرٌ شّيٍ مَ سٍقٍلَ بْشِ مَ. يٌوَ سِ نَن قَن نُ مّينِمَ مَنفّ شَ تُرٍ رَفَتَدٍيٍ مَ. 29 سِتِرَيِ سَرْنكَ نَن نُ مّينِمَ مَنفّ شَ شُرُ سٍ شُنفبٍيٍ مَ سَرْن بْشِ مَ. عَدَلَيِ شَ دِ سَقَتِ نَن قَن نُ مّينِمَ مَنفّ شَ شُرُ سٍ شُنفبٍيٍ مَ فُلُنبَ كُي. 30 سُمَيِلَ شَ دِ عٌبِلِ نَن نُ مّينِمَ مَنفّ شَ حْشْمّيٍ مَ. يٍشٍدٍيَ مٍرٌنٌتِكَ نَن قَن نُ مّينِمَ مَنفّ شَ سٌقَلٍيٍ مَ. 31 يَسِسِ هَفَرِكَ نَن نُ مّينِمَ مَنفّ شَ شُرُ سٍ لَنمَيٍ مَ. يِ مِشِيٍ بِرِن نُ عٍ حّنفِ سَمَ مَنفّ دَوُدَ هَرِفٍ نَن شْن مَ.
32 مَنفّ دَوُدَ بَبَ شُنيَ يٌنَتَن قِندِ مِشِ رَ سِ، لْننِلَ، نُن سّبّلِتِ نَن نَ. شَكِمٌنِ شَ دِ يّشِيّلِ نَن نُ مّينِمَ مَنفّ شَ دِيٍ مَ. 33 عَشِتٌقٍلِ قَن قِندِ مَنفّ رَ سِمَ نَن نَ. عَرَكِكَ شُسَيِ قِندِ مَنفّ دّقَنبٌورٍ نَن نَ. 34 بّنَيَ نُن عَبِيَتَرِ شَ دِ يٍهٌيَدَ نَشَ قِندِ عَشِتٌقٍلِ حْشْي رَ. يٌوَبَ نَشَ قِندِ سْورِيٍ شَ مَنفّ شُنفبٍ رَ.