15
عَبِسَلٌمِ قِندِقٍ مَنفّ رَ
نَ تّمُي عَبِسَلٌمِ نَشَ سْورِ رَفِسٍ نُن سٌييٍ سْتْ، عَ نُن سْورِ مِشِ تٌنفٌ سُولِ، نَشٍيٍ نُ حّرّ مَ عَ يَ رَ. عَبِسَلٌمِ نُ كٍلِمَ فّيسّفّ، عَ تِ كِرَ دّ رَ نَشَن نُ سٌمَ مَنفَتَا. مِشِ نَشٍيٍ نُ مِنِمَ نَا رَ سِفَقٍ رَ مَنفّ يِرٍ عَلَكٌ عٍ شَ عٍ شَ كْنتْقِلِ مَسٍن عَ بّ، عَبِسَلٌمِ نُ نٍيٍ مَشْرِنمَ، «وٌ كٍلِشِ مِندٍن؟» عٍ نَ عٍ كٍلِدٍ قَلَ عَ بّ، عَبِسَلٌمِ نُ عَ قَلَمَ نّ عٍ بّ، «نْندِ نَ وٌ بّ، كْنْ مِشِ يٌ مُ عَ تُلِ مَتِمَ وٌ رَ مَنفّ شْنيِ. شَ ﭑ تَن نَن قِندِشِ كِيتِسَ رَ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ نُ، ﭑ مِشِ بِرِن مَكِيتِمَ تِنشِنيِ نُن نْندِ نَن نَ نُ.» مِشِ نَشٍيٍ نُ عٍ شِنبِ سِنمَ عَ بّ، عَبِسَلٌمِ نُ عٍ بّلّشّ سُشُمَ، عَ عٍ سُنبُ. عَبِسَلٌمِ نُ نَ نَن نَبَمَ عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن بّ، نَشٍيٍ نُ سِفَمَ مَنفّ يِرٍ كِيتِ ندٍ شَ قٍ رَ. نَ كُي عَ نَشَ عٍ بْحّ يَ رَقِندِ عَ يّتّ مَ.
حّ نَانِ دَنفِ شَنبِ، عَبِسَلٌمِ نَشَ عَ قَلَ مَنفّ بّ، «دِحّ ﭑ مَ، ﭑ شَ سِفَ هٍبِرٌن لَايِدِ ندٍ رَكَمَلِدٍ، ﭑ نَشَن تٌنفٌ عَلَتَلَ بّ، ﭑ نُ نَ فٍسُرِ تَا كُي تّمُي نَشّ عَرَ مِ بْشِ مَ. ﭑ عَ قَلَ نّ، شَ عَلَتَلَ ﭑ نَفبِلٍن دَرِ سَلَمُ، ﭑ سّرّشّ بَمَ نّ عَ بّ هٍبِرٌن.» مَنفّ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «سِفَ بْحّسَ كُي.» نَ تّمُي عَبِسَلٌمِ نَشَ عَ شُن تِ هٍبِرٌن نَ.
10 عَبِسَلٌمِ نَشَ مِشِيٍ شّي عِسِرَيِلَ بْنسْييٍ بِرِن مَ، عٍ شَ عَ قَلَ، «وٌ نَ سَرَ شُي مّ تّمُي نَشّ، وٌ شَ عَ قَلَ، عَبِسَلٌمِ بَرَ مَنفّيَ تٌنفٌ هٍبِرٌن.» 11 عَ نَشَ مِشِ كّمّ قِرِن تٌنفٌ دَرِ سَلَمُ، نَشٍيٍ عَ مَتِ هٍبِرٌن، كْنْ عٍ مُ عَ كٌلٌن عَبِسَلٌمِ نُ وَ مَ نَشَن نَبَقٍ نَا. 12 عَبِسَلٌمِ تٌ نُ سّرّشّ بَمَ عَلَتَلَ بّ هٍبِرٌن، عَ نَشَ عَشِتٌقٍلِ شِلِ فِلٌ تَا كُي. عَشِتٌقٍلِ نُ قِندِشِ دَوُدَ رَ سِمَ ندٍ نَن نَ. نَ وَشَتِ عَبِسَلٌمِ نُ سّنبّ سْتْمَ، مِشِ فبٍفبٍ نُ لُمَ عَ سّيتِ مَ.
13 نَ تّمُي مِشِ ندٍ نَشَ عَ مَسٍن دَوُدَ بّ، «عَبِسَلٌمِ رَقَن عِسِرَيِلَكَيٍ مَ.» 14 نَ كُي دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ مِشِيٍ بّ دَرِ سَلَمُ، «وٌن شَ وٌن فِ، شَ نَ مُ عَ رَ عَبِسَلٌمِ قَمَ نّ وٌن سْنتْدٍ. وٌ شُلُن عَلَكٌ عَ نَشَ وٌن لِ تَا كُي، عَ قَ وٌن قَشَ سَنتِدّفّمَ رَ.» 15 مَنفّ شَ مِشِيٍ نَشَ عَ يَابِ، «مَنفّ، عِ نَ وَ قٍقٍ شْن مَ، مُشُ نَ عِ شَنبِ رَ.» 16 مَنفّ نُن عَ شَ مِشِيٍ نَشَ كٍلِ عَ شْنيِ، عٍ شَ عٍ فِ. عَ نَشَ كٌنيِ فِنّ قُ لُ نَا عَلَكٌ عٍ شَ مّينِ مَنفّ شَ بَنشِ مَ. 17 حَمَ بِرِن نَشَ بِرَ مَنفّ قْشْ رَ كٍلِقٍ دَرِ سَلَمُ. عٍ تٌ بَنشِ دْنشْي لِ، عٍ نَشَ تِ نَا.
18 عَ شَ سْورِيٍ، عَ شَ سْورِ كٍرٍتِكَيٍ نُن ثٍلٍتَكَيٍ، نُن عَ شَ سْورِ كّمّ سٍننِ نَشٍيٍ كٍلِ فَتِ، عٍ بِرِن نَشَ دَنفِ مَنفّ يَ تٌدٍ رَ. 19 مَنفّ نَشَ عَ قَلَ فَتِكَ عِتَيِ بّ، «مُنقٍ رَ عِ قَن قَشِ مُشُ قْشْ رَ؟ عِ شَ لُ بٍ مَنفّ نّينّ سّيتِ مَ. شْحّ نَن عِ رَ، نَشَن حَن بَرَ كٍلِ عَ شَ بْشِ مَ. 20 عِ قَشِ شٌرٌ نّ. عَ مُ لَنمَ عِ شَ لِنتَن مُشُ قْشْ رَ، بَرِ مَ ﭑ تَن يَتِ مُ ﭑ سِفَدٍ كٌلٌن. وٌ شَ فبِلٍن، عِ تَن نُن عِ نفَشَكٍرٍنيِيٍ. عَلَتَلَ شَ هِننّ عِ رَ عَ شَ تِنشِنيِ كُي.» 21 عِتَيِ نَشَ مَنفّ يَابِ، «مَنفّ، ﭑ شَ عَ قَلَ عِ بّ عَلَتَلَ يَ شْرِ، عِ سِفَ دّدّ، ﭑ قَن سِفَمَ نَا. شَ نَ قِندِ قَشّ رَ، شَ نَ قِندِ كِسِ رَ، ﭑ مُ كٍلِمَ عِ سّيتِ مَ.» 22 مَنفّ دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ عِتَيِ بّ، «عَوَ يِرٍ.» نَ كُي عِتَيِ، عَ شَ مِشِيٍ، نُن عٍ شَ دٍنبَيَيٍ نَشَ لُ دَوُدَ قْشْ رَ.
23 حَمَ بِرِن نُ نَ وَقٍ عٍ شُي عِتٍشِ رَ، عٍ دَنفِ تّمُي. مَنفّ نُن عَ شَ حَمَ نَشَ سٍدِرٌن شُرٍ دِ عِفِرِ، عٍ كِرَ سُشُ نَشَن سِفَمَ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ. 24 سَدْكِ نُن لٍوِ بْنسْي مِشِيٍ نُ نَ نَ، عَلَتَلَ شَ كَنكِرَ شَنِنقٍ رَ. عٍ نَشَ عَلَتَلَ شَ كَنكِرَ رَفٌرٌ، عَلَكٌ عَبِيَتَرِ شَ نُ سّرّشّيٍ بَ هَن حَمَ شَ فّ مِنِدٍ تَا كُي. 25 مَنفّ نَشَ عَ قَلَ سَدْكِ بّ، «عِ شَ عَلَتَلَ شَ كَنكِرَ رَفبِلٍن تَا كُي. شَ عَلَتَلَ وَ مَ هِننّقٍ ﭑ نَ، عَ ﭑ نَفبِلٍنمَ نّ، ﭑ شَ عَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ نُن عَ شَ كَنكِرَ تٌ. 26 كْنْ شَ عَ سَ لِ ﭑ مَ قٍ مُ رَقَن عَلَتَلَ مَ سْنْن، عَ سَفٌ شَ رَبَ.»
27 مَنفّ مَن نَشَ عَ قَلَ سّرّشّدُبّ سَدْكِ بّ، «وٌ شَ فبِلٍن بْحّسَ كُي، عِ تَن نُن عِ شَ دِ عَشِمَاسِ، عَ نُن عَبِيَتَرِ نُن عَ شَ دِ يٌنَتَن. 28 ﭑ لُمَ فبٍنفبٍرٍنيِ قِيلِ مَ، هَن ﭑ شِبَارُ سْتْمَ وٌ رَ تّمُي نَشّ.» 29 نَ كُي سَدْكِ نُن عَبِيَتَرِ نَشَ فبِلٍن دَرِ سَلَمُ عَلَتَلَ شَ كَنكِرَ رَ، عٍ قَ لُ مّننِ.
30 دَوُدَ نُن عَ شَ حَمَ نَشَ تٍ عٌلِوِ كِرَ شْن مَ سُننُنيِ كُي، عٍ نُ وَ مَ، عٍ شُنيِ مَكٌتٌشِ، عٍ سَنيِ عِفٍلِ. 31 مِشِ ندٍ نَشَ عَ قَلَ دَوُدَ بّ، عَ عَشِتٌقٍلِ نُن عَبِسَلٌمِ بِرِن نَ عَ رَ يِ قٍ كُي. دَوُدَ نَشَ عَلَ مَشَندِ، «عَلَتَلَ، عِ شَ عَشِتٌقٍلِ شَ مَرَ سِيٍ كَنَ.»
32 دَوُدَ تٌ سٌ فٍيَ قَرِ، مِشِيٍ نُ سَلِمَ دّننَشّ، شُسَيِ عَرِكَ نَشَ قَ عَ رَلَندٍ، عَ شَ دٌنمَ عِبْوشِ عَ مَ، شُبٍ سٌشِ عَ شُنيِ رَ سُننُنيِ شَ قٍ رَ. 33 دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «شَ عِ بِرَ ﭑ قْشْ رَ، عِ قِندِ مَ كٌتٍ نَن نَ ﭑ بّ. 34 عِ نَشَن نَبَمَ، عِ شَ فبِلٍن تَا كُي عَبِسَلٌمِ يِرٍ، عِ قَ عَ قَلَ عَ بّ، ‹مَنفّ، ﭑ بَرَ نَتّ تٌنفٌ ﭑ شَ قِندِ عِ شَ كٌنيِ رَ عَلْ ﭑ عَ رَبَشِ عِ بَبَ بّ كِ نَشّ.› نَ كِ عِ نْمَ عَشِتٌقٍلِ شَ مَرَ سِيٍ شُن نَكَنَدٍ ﭑ بّ. 35 سّرّشّدُبّ سَدْكِ نُن عَبِيَتَرِ قَن نَ ﭑ مَلِقٍ. عِ نَ نَشَن يٌ مّ مَنفّ شَ بَنشِ كُي، عِ شَ عَ قَلَ عٍ بّ. 36 عٍ قَمَ عٍ شَ دِيٍ عَشِمَاسِ نُن يٌنَتَن شّيدٍ ﭑ يِرٍ عِ شَ شِبَارُ رَ.» 37 دَوُدَ شَنُنتٍنيِ شُسَيِ فبِلٍن تَا كُي نَ نَن مَ. عَ تَن نُن عَبِسَلٌمِ نَشَ سٌ دَرِ سَلَمُ تّمُي كٍرٍن.