14
عَبِسَلٌمِ فبِلٍنقٍ دَرِ سَلَمُ
سٍرُيَ شَ دِ شّمّ يٌوَبَ نُ عَ كٌلٌن عَ عَبِسَلٌمِ رَقَن دَوُدَ مَ. نَ كُي سٍرُيَ نَشَ تٍكٌوَ فِنّ ندٍ قٍن نَشَن كْوتَ. عَ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عِ شَ عِ مَشِرِ عَلْ كَاحّ فِنّ. عِ نَشَ لَبُندّ نُن تُرٍ سَ عِ مَ دٍ. عِ شَ لُ عَلْ فِنّ نَشَن بُشِ حْنقٍ سُننُنيِ كُي تّمُي شْنكُيٍ. نَ تّمُي عِ شَ سِفَ مَنفّ يِرٍ، عِ قَ وْيّن عَ بّ عَلْ ﭑ عَ قَلَمَ عِ بّ كِ نَشّ.» يٌوَبَ نَشَ نَ وْيّنيِ بِرِن مَسٍن عَ بّ.
نَ فِنّ تٍكٌوَكَ نَشَ سَ وْيّن مَنفّ بّ نَ كِ. عَ نَشَ عَ يَتَفِ رَقٍلٍن بْشِ مَ مَنفّ يَ عِ، عَ قَ عَ قَلَ، «مَنفّ، عِ شَ ﭑ نَكِسِ.» مَنفّ نَشَ عَ مَشْرِن، «مُنسٍ نِيَشِ؟» عَ نَشَ عَ يَابِ، «كَاحّ فِنّ نَن ﭑ نَ، ﭑ مَ مْرِ بَرَ قَشَ. دِ شّمّ قِرِن نُ نَ ﭑ يِ رَ. لْشْي ندٍ عٍ نَشَ فٍرٍ دَاشَ. مِشِ يٌ مُ نُ نَ نَشَن عٍ تَفِ عِبَمَ. نَ كُي كٍرٍن نَشَ بٌورٍ قَشَ. يَكْسِ ﭑ مَ مِشِيٍ بَرَ عَ قَلَ ﭑ بّ، عَ ﭑ شَ ﭑ مَ دِ سٌ عٍ يِ رَ نَشَن لُشِ، عٍ شَ عَ قَن قَشَ ﭑ مَ دِ قَشَشِ فبٍحْشْقٍ رَ. عٍ وَ مَ نَ كّ تٌنفٌمَ كٍرٍنيِ قَشَقٍ نَشَن لُمَ ﭑ بّ، عَلَكٌ ﭑ مَ مْرِ شِلِ نُن عَ شَ قٍ شَ حْن قٍوٌ.»
مَنفّ نَشَ عَ قَلَ نَ فِنّ بّ، «عِ نَشَ كْنتْقِلِ. سِفَ عِ شْنيِ. ﭑ يَامَرِ قِمَ عِ شَ قٍ رَ يَكْسِ.» نَ تٍكٌوَ فِنّ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ مَ قٍ رَبَشِ سَرٍ شَ فبِلٍن ﭑ تَن نُن ﭑ شَبِلّ مَ. نَ كٌتٍ نَشَ لُ مَنفّ نُن عَ شَ كِبَنيِ شُن مَ.» 10 مَنفّ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «شَ مِشِ ندٍ سَ عِ رَكِيتِ، عِ شَ قَ عَ رَ ﭑ شْن مَ. عَ مُ عِ رَكِيتِمَ سْنْن.» 11 نَ فِنّ نَشَ عَ يَابِ، «مَنفّ، عِ شَ لَايِدِ تٌنفٌ ﭑ بّ عِ مَرِفِ عَلَتَلَ شِلِ رَ، عَلَكٌ ﭑ مَ دِ قَشَشِ فبٍحْشْقٍ سٌشِ مِشِ نَشَن يِ، نَ نَشَ ندٍ سَ ﭑ مَ تْورّ شُن مَ ﭑ مَ دِ بَلٌشِ قَشَقٍ رَ.» مَنفّ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «ﭑ شَ عَ قَلَ عِ بّ عَلَتَلَ شِلِ رَ، سٍسٍ مُ قَمَ عِ شَ دِ تٌدٍ.»
12 نَ تّمُي نَ فِنّ نَشَ عَ قَلَ مَنفّ بّ، «عِ شَ عِ هَاكّ تٌ، ﭑ شَ مَسٍنيِ ندٍ تِ عِ بّ.» عَ نَشّ، «عَوَ يِرٍ.» 13 فِنّ نَشَ عَ مَشْرِن، «مُنقٍ رَ عِ نَ رَبَشِ عَلَتَلَ شَ حَمَ رَ؟ عِ شَ وْيّنيِ عَ مَسٍنشِ عِ تَن بَرَ تَنتَن، بَرِ مَ عِ مُ تِنشِ مِشِ رَقَدٍ عِ نَشَن كٍرِشِ. 14 عِبُنَدَ مَ بِرِن قَشَمَ نّ. عٍ لُشِ نّ عَلْ يٍ عِقِلِشِ نَشَن مُ مَكْمَ سْنْن! كْنْ عَلَ مُ تِنمَ مِشِ شَ سِمَيَ شُن نَكَنَدٍ. عَ قٍ بِرِن نَبَمَ عَلَكٌ نَشَن بَرَ عَ مَكُيَ عَ رَ، نَ مَن شَ مَكْرّ عَ رَ.»
15 «مَنفّ، ﭑ بَرَ يِ بِرِن مَسٍن مَنفّ بّ تٌ، بَرِ مَ ﭑ بَرَ فَاشُ حَمَ يَ رَ. ﭑ بَرَ عَ مَحْشُن عَ تّمُندٍ عِ نْمَ تِندٍ ﭑ تَن عِ شَ كٌنيِ شَ مَسٍنيِ رَ. 16 ﭑ بَرَ عَ مَحْشُن عَ عِ نْمَ ﭑ بَدٍ ﭑ يَشُي بّلّشّ عِ نَشَن وَ مَ ﭑ تَن نُن ﭑ مَ دِ قَشَقٍ، مُشُ نَشَ لُ سْنْن عَلَ شَ حَمَ يَ مَ. 17 مَنفّ شَ مَسٍنيِ شَ بْحّسَ قِ ﭑ مَ. عِ تَن لُشِ نّ ﭑ بّ عَلْ عَلَتَلَ شَ مَلٍكّ نَشَن نْمَ قٍ قَنيِ نُن قٍ حَاشِ تَفِ رَ سَدٍ. عِ مَرِفِ عَلَتَلَ شَ عِ مَلِ.»
18 مَنفّ نَشَ نَ فِنّ يَابِ، «نْندِ قَلَ ﭑ بّ، عِ نَشَ قٍقٍ نْشُن ﭑ مَ.» فِنّ نَشّ، «عَوَ يِرٍ ﭑ مَنفّ ﭑ مَرِفِ.» 19 مَنفّ نَشَ عَ مَشْرِن، «عِ شَ مَسٍنيِ بِرِن قَتَنشِ يٌوَبَ نَن نَ؟» فِنّ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «مَنفّ، عِ بَرَ نْندِ يَتِ قَلَ. مِشِ مُ نْمَ قٍقٍ نْشُندٍ عِ مَ. يٌوَبَ نَن ﭑ شّيشِ ﭑ شَ نَ بِرِن مَسٍن عِ بّ. 20 عِ شَ كٌنيِ يٌوَبَ يِ رَبَشِ نّ، عَلَكٌ قٍ ندٍ شَ مَسَرَ. كْنْ عِ تَن، ﭑ مَرِفِ، عِ شَشِلِ قَن عَلْ عَلَتَلَ شَ مَلٍكّ ندٍ. عِ قٍ بِرِن كٌلٌن نَشَن دَنفِمَ يِ بْشِ مَ.»
21 مَنفّ نَشَ عَ قَلَ يٌوَبَ بّ، عَ نَشّ، «عِ نَشَن قَلَ، ﭑ وَ مَ نَ نَن نَبَقٍ. سِفَ، عِ سَ قَ ﭑ مَ دِ عَبِسَلٌمِ رَ.» 22 يٌوَبَ نَشَ عَ مَفٌرٌ بْشِ مَ بِنيّ كُي، عَ قَ دُبَ مَنفّ بّ. عَ نَشَ عَ قَلَ مَنفّ بّ، «مَنفّ ﭑ مَرِفِ، تٌ ﭑ بَرَ عِ شَ هِننّ تٌ ﭑ مَبِرِ، بَرِ مَ عِ بَرَ تِن ﭑ مَ وْيّنيِ رَ.» 23 يٌوَبَ نَشَ سِفَ فٍسُرِ عَبِسَلٌمِ قْشْ رَ، عَ قَ قَ عَ رَ دَرِ سَلَمُ. 24 كْنْ عَبِسَلٌمِ تٌ دَرِ سَلَمُ لِ، مَنفّ نَشَ يَامَرِ قِ عَ عَ نَشَ قَ مَنفّ يِرٍ، عَ شَ لُ عَ شْنيِ. نَ كُي عَبِسَلٌمِ نَشَ سِفَ عَ شْنيِ، عَ مُ مَنفّ يِرٍ لِ.
25 مِشِ يٌ مُ نُ نَ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ، نَشَن نُ تٌقَن عَلْ عَبِسَلٌمِ، كٍلِقٍ عَ شُنيِ هَن عَ سَنيِ. حَمَ بِرِن نَ تٌ نّ. 26 حّ يٌ حّ عَ نُ لُمَ عَ شُنيِ بِي رَ، بَرِ مَ عَ شُنسّشّ نُ بِنيَ هَن كِلٌ قِرِن مَنفّ مَنِيَسٍ كِ مَ. 27 عَبِسَلٌمِ دِ شّمّ سَشَن نَن بَرِ، عَ نُن دِ فِنّ ندٍ نَشَن شِلِ تَمَرِ. فِنّ تٌقَنيِ نَ نُ عَ رَ.
28 عَبِسَلٌمِ نَشَ لُ دَرِ سَلَمُ حّ قِرِن، مَنفّ مُ تِن عٍ شَ بٌورٍ تٌ رَ. 29 عَبِسَلٌمِ نَشَ يٌوَبَ شِلِ عَلَكٌ عَ شَ عَ مَسٍن مَنفّ بّ، كْنْ يٌوَبَ قَن مُ تِن عٍ شَ بٌورٍ تٌ رَ. عَبِسَلٌمِ نَشَ عَ شِلِ عَ سَنيَ قِرِن ندٍ، كْنْ يٌوَبَ مُ عَ شَ شِلِ رَتِن. 30 نَ كُي عَبِسَلٌمِ نَشَ عَ قَلَ عَ شَ مِشِيٍ بّ، «وٌ عَ كٌلٌن، يٌوَبَ شَ مّنفِ شّ نَ ﭑ فبٍ قّ مَ. وٌ سَ تّ سٌ نَا رَ.» 31 عٍ تٌ فّ نَ رَبَدٍ، يٌوَبَ نَشَ سِفَ عَبِسَلٌمِ يِرٍ، عَ سَ عَ مَشْرِن عَ عَ شَ شّ فَنشِ قٍ نَشَن مَ. 32 عَبِسَلٌمِ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ بَرَ عِ شِلِ عَلَكٌ ﭑ شَ عِ شّي مَنفّ شْن، عِ شَ عَ مَشْرِن ﭑ بّ، ‹مُنقٍ رَ عِ ﭑ تٌنفٌشِ فٍسُرِ، عِ قَ ﭑ نَ بٍ؟ شَ عِ مُ وَ مَ ﭑ تٌقٍ، عَ نُ قِسَ ﭑ شَ لُ مّننِ!› يَكْسِ ﭑ وَ مَ ﭑ يّتّ دّنتّفّقٍ مَنفّ بّ. شَ ﭑ بَرَ سّرِيّ ندٍ كَنَ، عَ شَ ﭑ قَشَ.» 33 يٌوَبَ نَشَ سِفَ مَنفّ يِرٍ، عَ سَ عَبِسَلٌمِ شَ شّيرَ عِبَ مَنفّ بّ. نَ تّمُي مَنفّ نَشَ عَبِسَلٌمِ شِلِ. عَبِسَلٌمِ تٌ سِفَ مَنفّ يِرٍ، عَ نَشَ عَ مَفٌرٌ بْشِ مَ بِنيّ كُي، مَنفّ قَ عَ سُنبُ.