21
سْلُ نُن عَ بْنسْي
دَوُدَ شَ وَشَتِ، كَامّ سِن نّ بْشِ مَ حّ سَشَن. دَوُدَ تٌ عَلَتَلَ مَشْرِن نَ قٍ كٍلِ قٍ نَشَن مَ، عَ نَشَ عَ يَابِ، «عَ كٍلِشِ سْلُ نُن عَ بْنسْي فَبَيٌنكَيٍ قَشَقٍ نَن مَ.» مَنفّ نَشَ فَبَيٌنكَيٍ شِلِ، عٍ شَ دّ مَسَرَ. عِسِرَيِلَكَيٍ مُ نُ عٍ تَن نَ. عَمٌرِكَيٍ نَن نُ عٍ رَ، نَشٍيٍ نُ بَرَ سَاتَ عٍ نُن عِسِرَيِلَكَيٍ رَ. كْنْ سْلُ نَ سَاتّ كَنَ نّ، عَ عٍ فٍرٍ عِسِرَيِلَ نُن يُدَيَ بّ.
دَوُدَ نَشَ عَ قَلَ فَبَيٌنكَيٍ بّ، «ﭑ نْمَ مُنسٍ رَبَدٍ وٌ بّ، نَشَن نْمَ عَ نِيَدٍ وٌ شَ دِحّ عَلَتَلَ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ مَ؟» فَبَيٌنكَيٍ نَشَ عَ يَابِ، «فبٍتِ نُن شّيمَ قٍ مُ نَ مُشُ نُن سْلُ بْنسْي تَفِ. مُشُ تَن مُ نْمَ مِشِ يٌ قَشَدٍ عِسِرَيِلَ بْشِ مَ.» مَنفّ نَشَ عَ قَلَ، «وٌ نَشَن يٌ قَلَ، ﭑ نَ نَن نَبَمَ وٌ بّ.» عٍ نَشَ عَ قَلَ مَنفّ بّ، «سْلُ نُ وَ مَ مُشُ سْنتْقٍ نّ، مُشُ شَ حْن عِسِرَيِلَ بْشِ مَ. نَ كُي عَ بْنسْي مِشِ سٌلٌقٍرٍ شَ سَ مُشُ سَفٌي، عٍ بِنبِيٍ شَ سَ عَلَتَلَ يَ عِ عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ سْلُ شَ تَا كُي، دّننَشّ شِلِ قَلَمَ فِبٍيَ.» مَنفّ دَوُدَ نَشَ عٍ يَابِ، «ﭑ عٍ سَمَ نّ وٌ سَفٌي.»
مَنفّ مُ تِن سْلُ شَ مَمَدِ مٍقِبٌسٍتِ سٌدٍ عٍ يِ رَ. يٌنَتَن شَ دِ نَن نُ نَ رَ. دَوُدَ نُ بَرَ عَ كَلِ سْلُ شَ دِ يٌنَتَن بّ عَ مُ قٍ حَاشِ يٌ رَبَمَ عَ شَ دٍنبَيَ رَ. مَنفّ نَشَ عَيَ شَ دِ فِنّ رِ سِثَ، شَ دِ شّمّ قِرِن تٌنفٌ، عَ نَشٍيٍ بَرِ سْلُ بّ. نٍيٍ شِلِ نّ عَرَ مٌنِ نُن مٍقِبٌسٍتِ. عَ نَشَ سْلُ شَ دِ فِنّ مِكَلِ، شَ دِ شّمّ سُولِ قَن تٌنفٌ، عَ نَشٍيٍ بَرِ بَرَ سِلَيِ شَ دِ عَدِرِيٍلِ بّ، مٍشٌلَكَ. عَ نَشَ نَ مِشِيٍ سٌ فَبَيٌنكَيٍ يِ رَ، عٍ قَ عٍ سَنفبٌن فٍيَ قَرِ عَلَتَلَ يَ عِ لْشْي كٍرٍن كُي، نَشَن قِندِشِ شّ شَبّ لْشْي سِنفٍ رَ.
10 عَيَ شَ دِ فِنّ رِ سِثَ نَشَ عَ شَ كَاحّ دُفِ عِتَلَ قَنيٍ قَرِ قُرٍيٍ نُ نَ دّننَشّ، عَ دْشْ عَ مَ كٍلِقٍ شّ شَبّ هَن تُنّ بِرّ. عَ مُ تِن شْنِيٍ شَ فٌرٌ قُرٍيٍ مَ يَنيِ رَ، عَ مُ تِن بُرُن سُبٍيٍ شَ عٍ دٌن كْي رَ. 11 مِشِ ندٍ نَشَ سَ نَ قٍ قَلَ دَوُدَ بّ. رِ سِثَ نَ رَبَ سْلُ نَن شَ قٍ رَ، بَرِ مَ عَ شَ كٌنيِ فِنّ نَن نُ عَ رَ. 12 نَ تّمُي دَوُدَ نَشَ سِفَ سْلُ نُن عَ شَ دِ شّمّ يٌنَتَن شْرِيٍ تٌنفٌدٍ يَبّسِ، فَلَدِ بْشِ مَ. قِلِسِتَكَيٍ تٌ عٍ قَشَ فِلِبٌوَ، عٍ عٍ قُرٍيٍ فبَكُ بٍتِ سَن تَا نَن كُي، يَبّسِكَيٍ قَن نُ بَرَ سَ عٍ قُرٍيٍ تٌنفٌ، عٍ عٍ شَنِن يَبّسِ. 13 نَ كِ، دَوُدَ نَشَ سْلُ، عَ شَ دِ، نُن نَ مِشِ سٌلٌقٍرٍ شْرِيٍ تٌنفٌ، عَ عٍ شَنِن. 14 عَ نَشَ يَامَرِ قِ، عَ سْلُ نُن عَ شَ دِ يٌنَتَن شْرِيٍ شَ رَفَتَ سٍلَ، بُنيَمِن بْنسْي شَ بْشِ مَ، سْلُ بَبَ كِسُ شَ فَبُرِ يِرٍ. عٍ تٌ فّ مَنفّ وَشْنقٍ رَبَدٍ، عَلَ نَشَ هِننّ عٍ شَ بْشِ رَ.
15 فٍرٍ مَن نَشَ بِرَ عَ عِ عِسِرَيِلَ نُن قِلِسِتَ تَفِ. دَوُدَ نُن عَ شَ سْورِيٍ نَشَ سِفَ قِلِسِتَكَيٍ فٍرٍدٍ. دَوُدَ نُ بَرَ تَفَن قْلْ نَ تّمُي. 16 يِسِبِ بٍنٌبِ، نَشَن قَتَن رَقَ بْنسْي رَ، نُ عَ قَلَمَ عَ عَ وَ مَ دَوُدَ قَشَقٍ. تَنبّ كُيٍ نُ نَ عَ يِ رَ نَشَن بِنيّ نُ دَنفِ كِلٌ سَشَن نَ. سَنتِدّفّمَ قَن نُ شِرِشِ عَ تَفِ. 17 عَ نُ نَ دَوُدَ فٍرٍقٍ تّمُي نَشّ، سٍرُيَ شَ دِ عَبِسَيِ نَشَ قَ دَوُدَ مَلِدٍ، عَ نَ قِلِسِتَكَ قَشَ. نَ كُي، دَوُدَ شَ مِشِيٍ نَشَ عَ رَكَلِ عَ عَ يّتّ مُ مِنِمَ فٍرٍ سٌدٍ سْنْن، عَلَكٌ مَنفّ قَنيِ نَشَ بَ عِسِرَيِلَ شُن.
18 نَ فٍرٍ تٌ بَ عَ رَ، فٍرٍ فبّتّ مَن نَشَ بِرَ عَ عِ فٌبٌ، قِلِسِتَكَيٍ نُن عِسِرَيِلَكَيٍ تَفِ. سِبٍكَيِ، هُسَتِكَ نَشَ سَقَ قَشَ، رَقَ بْنسْي ندٍ.
19 تّمُي فبّتّ، فٍرٍ نَشَ بِرَ عَ عِ فٌبٌ مَن، قِلِسِتَكَيٍ نُن عِسِرَيِلَكَيٍ تَفِ. نَ فٍرٍ كُي، يَرٍ، عٌرٍفِمُ شَ دِ عٍلٍشَنَن بّتّلّيمُكَ نَشَ فٌلِيَتِ فَتِكَ قَشَ، نَشَن شَ تَنبّ نُ شُنفبٌ عَلْ دُفِ سْشْ وُرِ.
20 فٍرٍ فبّتّ مَن نَشَ بِرَ عَ عِ فَتِ. رَقَ بْنسْي سّنبّمَ ندٍ نُ نَ، بّلّشّ سٌلٍ سٍننِ سٍننِ نَن نُ نَ عَ بّلّشّ قِرِنيِ مَ، سَن سٌلٍ سٍننِ سٍننِ عَ سَنيِ قِرِنيِ قَن مَ، عَ بِرِن نَلَنشِ سٌلٍ مْشْحّن نُن نَانِ. 21 عَ تٌ عِسِرَيِلَ كٌنبِ، دَوُدَ تَارَ سِمٍيَ شَ دِ يٌنَتَن نَشَ عَ قَشَ.
22 نَ فَتِكَ نَانِ بِرِن كٍلِشِ رَقَ بْنسْي نّ. دَوُدَ نُن عَ شَ سْورِيٍ نَن نٍيٍ بِرِن قَشَ.